Bộ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Mẫu 1 MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓAtải về 0.62 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Mẫu 1

MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Kính gửi :………………….(Tên Cơ quan kiểm tra)

Cơ quan/Người đăng ký kiểm tra:

Địa chỉ :

Điện thoại :..........................................Fax: E-mail:............................

Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:Số TT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹ thuật

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Cửa

khẩu nhậpThời gian

nhập khẩu(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: Đề nghị sắp xếp lại STT các mục (như dưới đây) để phù hợp hơn

1. Hợp đồng (Contract) số : ..........................................................ngày............................

2. Danh mục hàng hoá (Packing list): ........................................ngày............................

3. Hóa đơn (Invoice) số: …………………………………………ngày..........................

4.. Vận đơn (Bill of Lading) số: ………………………………..ngày..........................

5.. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ……………………………ngày..........................

6. Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận/kiểm tra/thử nghiệm chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu số: .........do Tổ chức... .... cấp ngày: ...... / ....... / .............. tại: (nếu có)

7. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số :

do Tổ chức chứng nhận : …....... cấp ngày: ...... /....... / .............. tại:

8. Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số:………………………….. ngày..........................

9. Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hoá nhập khẩu phù hợp với quy định kỹ thuật tại Thông tư số /2015/TT-BCT ngày tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.


…...., ngày…. tháng ….năm…20…..

(TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
HOẶC CHỨNG NHẬN)

vào sổ đăng ký: số:...../ Cơ quan KTNgày…… tháng…… năm 20...

(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)

(NGƯỜI NHẬP KHẨU)

( ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2

mẪu phiẾu tiẾp nhẬn HỒ sơ

đăng ký kiỂm tra chẤt lưỢng hàng hoá NHẬP KHẨU


(Tên cơ quan chủ quản)

TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH HOẶC CHỨNG NHẬN

Số: /...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng .... năm 20…

phiẾu tiẾp nhẬn HỒ sơ

đăng ký kiỂm tra chẤt lưỢng hàng hoáTT

HẠNG MỤC KIỂM TRA

Có/Không

Ghi chú

1

Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.
2

Hợp đồng (Contract) (bản photocopy).
3

Danh mục hàng hoá (Packing list) kèm theo hợp đồng (bản photocopy)(*).
4

Bản sao có chứng thực giấy chứng chỉ chất lượng4.1.Giấy chứng nhận hợp quy4.3.Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng4.2.Giấy giám định chất lượng lô hàng4.4.Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
5

Hóa đơn (Invoice)(*)
6

Vận đơn (Bill of Lading)
7

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
8

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin)
9

Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá
Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy
Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).
(Ghi chú: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc thực hiện)

KẾT LUẬN

Hồ sơ đầy đủ về số lượng: tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.


Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục:................ ................................ trong thời gian ................ ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương