Bộ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


DANH MỤC VÀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAYtải về 0.62 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

DANH MỤC VÀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT
VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO
TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY


(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2015/TT-BCT ngày tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương)

Bảng 1 - Giới hạn hàm lượng formaldehyt trong các sản phẩm dệt may

TT

Nhóm sản phẩm dệt may

Mức quy định,
tối đa (mg/kg)


1

Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30

2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75

3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300

Bảng 2 – Danh mục amin thơm và
giới hạn hàm lượng tối đa 30 mg/kg cho mỗi loại amin


Stt

Tên chung tiếng Việt

Tên chung tiếng Anh

Số CAS

1.

Biphenyl-4-ylamin

4-Aminobiphenyl xenylaminBiphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl Xenylamine92-67-1

2.

Benzidin

Benzidine

92-87-5

3.

4- Clo-o- toluidin

4- chloro-o- toluidine

95-69-2

4.

2- Naphtylamin

2- naphthylamine

91-59-8

5.

o- Aminoazotoluen

4- Amino – 2’,3-dimetylazobenzen

4-o-Tolylazo-o-toluiden


o- aminoazotoluene

4- Amino -2’,3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidene


97-56-3

6.

5-Nitro-o-toluidin

5-Nitro-o-toluidine

99-55-8

7.

4-Cloanilin

4-Chloraniline

106-47-8

8.

4-Metoxy-m-phenylendiamin

4-Methoxy-m-phenylenediamine

615-05-4

9.

4,4’-Diaminobiphenylmetan

4,4’- Metylenedianilin4,4’- Diamino diphenylmethane

4,4’- Methylenedianiline101-77-9Stt

Tên chung tiếng Việt

Tên chung tiếng Anh

Số CAS

10.

3,3-Diclorobenzidin

3,3’ Diclorobiphenyl 4,4’-diamin3,3’- Dichlorobenzidine

3,3’- Dichlorobiphenyl-4,4’- ylenediamine91-94-1

11.

3,3’- Dimetoxybenzidin

o-Dianisidin3,3’- Dimethoxybenzidine

o-Dianisidine119-90-4

12.

3,3’-Dimetylbenzidin

4,4’- Bi-o- toluidin3,3’- Dimethylbenzidine

4,4’- Bio toluidine119-93-7

13.

4,4’- metylen-bis (2-methylanilin)

4,4’- methylenedi-o-toluidine

838-88-0

14.

6- Metoxy-m-toluidin

p-Cresidin6- Methoxy-m-toluidine

p-cresidine120-71-8

15.

4,4’-Metylen-bis-(2-cloanilin)

2,2’-diclo-4,4’-metylen - dianiline4,4’- Methylene-bis-(2-chloro-aniline)

101-14-4

16.

4,4’-Oxydianilin

4,4’- Oxydianiline

101-80-4

17.

4,4’-Thiodianilin

4,4’- Thiodianiline

139-65-1

18.

o- Toluidin

2-Aminotolueno- Toluidine

2-Aminotoluene95-53-4

19.

4-Metyl-m-phenylendiamin

4-Methyl-m-phenylenediamine

95-80-7

20.

2,4,5-Trimetylamin

2,4,5-Trimethylaniline

137-17-7

21.

o-Anisidin

2-Metoxyanilino-Anisidine

2-Methoxyaniline90-04-0

22.

4- amin azobenzen

4- amino azobenzene

60-09-3

Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC NHÃN SINH THÁI ĐƯỢC CÔNG NHẬN

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2015/TT-BCT ngày tháng 10 năm 2015
của Bộ Công Thương)1- Eco- lable của Hàn Quốc:
2- Green lable của Thái Lan:


5- EU - lable của Châu Âu:

7 - Nhãn sinh thái của Trung Quốc:

9 - Nhãn sản phẩm hữu cơ toàn cầu:
3- ECO- Safe của Ấn Độ:


4- EOKO - Tex 100:
6 - Green mark của Đài Loan:

8 - NORDIC Eco-lable:

10 - Nhãn sinh thái của Hà Lan:
11 - EcoLiving của Australia:

12- Der Blaue Engel, Oeko-Tex® Của Cộng hoà Liên bang Đức:
Phụ lục 4
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2015/TT-BCT ngày tháng 10 năm 2015
của Bộ Công Thương)

Mẫu 1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc……….., ngày …….tháng…..năm…..

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG
THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN/ GIÁM ĐỊNH

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

1. Tên tổ chức:................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ...........................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:......................

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ………. Cơ quan cấp: …………… cấp ngày …….. tại...................................................

4. Hồ sơ kèm theo (theo hướng dẫn tại Khoản 1 điều 9 của Thông tư /2015 /TT-BCT) :

- ...............

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp quy định tại Thông tư số /2015 /TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm/giám định/chứng nhận đối với sản phẩm dệt may.

Đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động thử nghiệm/giám định/chứng nhận đối với sản phẩm dệt may.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.


  

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

(Ghi chú: Đơn vị đăng ký chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động đó)

Mẫu 2

MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH
 

TÊN TỔ CHỨC:……………DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ
CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH
THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

S
TT


Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo thử nghiệm/chứng nhận/giám định/

Kinh nghiệm công tác

Loại hợp đồng lao động đã ký

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

……….., ngày …….tháng…..năm…..

  

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

(Ghi chú: Đơn vị đăng ký chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động đó)

Mẫu 3

MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP


TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNHCHỨNG NHẬN

STT

Tên tài liệu

Mã số

Hiệu lực từ

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  ……….., ngày …….tháng…..năm…..

  

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 (Ghi chú: Đơn vị đăng ký chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động đó)

Phụ lục 5
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2015/TT-BCT ngày tháng 10 năm 2015
của Bộ Công Thương)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương