Bộ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAYtải về 0.62 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI
HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Điều 8. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định đang hoạt động tại Việt Nam

1. Yêu cầu đối với tổ chức thử nghiệm được chỉ định


Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

2. Yêu cầu đối với tổ chức giám định được chỉ định

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

b) Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

3. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận được chỉ định

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.


Điều 9. Trình tự thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đang hoạt động tại Việt Nam


Tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may lập 01 bộ hồ sơ đăng ký tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, chi tiết như sau:

1. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo quy định tại mẫu 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận;

c) Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên gia đánh giá được lập theo quy định tại mẫu 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Danh mục các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được lập theo quy định tại mẫu 3 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Mẫu phiếu kết quả thử nghiệm/ chứng thư giám định/ giấy chứng nhận.

f) Bản sao chứng thực hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu của Chứng chỉ công nhận đáp ứng các yêu cầu quy định phù hợp với lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận (kèm theo Quyết định và phụ lục nếu có) do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận hợp pháp nước ngoài là thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương (APLAC)/ Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), hoặc Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) (nếu có).

g) Kết quả hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

h) Hồ sơ hiệu chuẩn phương tiện đo (đối với tổ chức thử nghiệm).

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký như sau:

a) Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành xem xét hồ sơ, thành lập Hội đồng đánh giá năng lực thực tế của tổ chức đăng ký. Căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực thực tế và hồ sơ của tổ chức đăng ký, Bộ Công Thương ra Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may với thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định không quá 36 tháng.

b) Trường hợp từ chối việc chỉ định, Bộ Công Thương sẽ ra thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký đánh giá sự phù hợp.

3. Trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được Bộ Công Thương chỉ định có nhu cầu gia hạn thời gian tham gia hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Ba tháng trước khi Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hết hiệu lực; tổ chức đánh giá sự phù hợp lập 01 bộ hồ sơ đăng ký tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

4. Trường hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, chi tiết như sau:

a) Công văn đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

b) Danh sách bổ sung thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên gia đánh giá được lập theo quy định tại mẫu 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này (nếu có).

c) Danh mục các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình tương ứng với từng hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do tổ chức đánh giá sự phù hợp đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động được lập theo quy định tại mẫu 3 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Bản sao chứng thực hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu của Chứng chỉ công nhận đáp ứng các yêu cầu quy định phù hợp với lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận được mở rộng hoặc điều chỉnh tương ứng với đề nghị thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp (kèm theo Quyết định và phụ lục nếu có) do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận hợp pháp nước ngoài là thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương (APLAC)/ Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), hoặc Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) (nếu có).
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương