Bộ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quangtải về 158.14 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích158.14 Kb.
#199
1   2   3   4   5

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang


 

PHỤ LỤC I

MẪU PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an)

Mẫu 01

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ


(1)

 

Loại:
(2)


 

 

 PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

 

(3)...................................................................................................................................Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:....................................................................................

 

  

 

  

 

  

………, ngày ….... tháng ….... năm……….

 


(1)

 

Loại:
(2)


 

 

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

 

(3)...................................................................................................................................Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:....................................................................................

 


..ngày…./…/……
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(4)…………………
(Ký tên, đóng dấu)

..ngày…./…/……
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CÁ NHÂN XÂY DỰNG
PHƯƠNG ÁN
(5)…………………….
(Ghi rõ họ tên)

 

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ

1. Vị trí địa lý:(6)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

II. Giao thông bên trong và bên ngoài:(7)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ:(8)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

IV. Lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ:(9)

1. Lực lượng:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN PHỨC TẠP NHẤT

I. Giả định tình huống sự cố, tai nạn:(10)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................II. Tính toán lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ:(11)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ:(12)


Số thứtự

Đơn vị huy động

Điện thoại

Số người huy động

Số lượng, chủng loại phương tiện huy động

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Nhiệm vụ của các lực lượng:

1. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ:(13)

2. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (14)

3. Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: (15)

V. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống sự cố, tai nạn phc tạp nhất(16)

 

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN CỤ THỂ(17)Số thứtự

Giả định tình huống và kết quả tính toán lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ

Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ

Nhiệm vụ của các lực lượng

Lực lượng tại chỗ

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Các lực lượng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. B SUNG, CHNH LÝ PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ (18)

Số thứ tự

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh lý

Chữ ký của người cótrách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ. THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ (19)

Ngày, tháng,năm

Nội dung, hình thức học, thực tập

Tình huống sự cố tai nạn

Lực lượng, phương tiện tham gia

Nhận xét, đánh giá kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. CÁC SƠ Đ TÌNH HUNG SỰ CỐ, TAI NẠN ĐÃ LẬP VÀ THỰC TẬP(20)

 

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

(1) - Độ mật: Đóng dấu “Mật”, “Tuyệt mật”, “Tối mật” theo quy định.

(2) - Loại: Ghi "I", “II”, “III”.

(3) - Ghi tên của cơ quan, tổ chức, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt theo văn bản giao dịch hành chính.

(4) - Chức danh người phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ.(5) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

(6) - Vị trí địa lý: Ghi rõ các công trình, đường phố, sông, hồ... tiếp giáp.

(7) - Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hưởng đến việc lưu thông, khoảng cách đến đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.

(8) - Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan, số người thường xuyên có mặt..; dự báo, đánh giá các khả năng thiệt hại, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản khi sự cố, tai nạn xảy ra.

(9) - Lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: Ghi rõ số đội viên cứu nạn, cứu hộ trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định); lực lượng, phương tiện tại chỗ có thể huy động bổ sung.

(10) - Giả định tình huống sự cố, tai nạn: giả định tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc cứu nạn, cứu hộ mà cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn, nguyên nhân; tình trạng sau khi xảy ra; dự kiến diễn biến tiếp theo và những ảnh hưởng tác động tới việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ như: tình trạng công trình, nhà, cấu kiện xây dựng, hệ thống đường hầm...; dự kiến và xác định vị trí và số lượng người bị nạn.

(11) - Dự kiến lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: Trên cơ sở dự kiến tình huống sự cố tai nạn, số lượng người bị nạn và tình trạng của họ để đưa ra yêu cầu về lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu nạn, cứu hộ...

(12) - Kế hoạch huy động lc Iượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: Căn cứ vào yêu cầu ở mục (13) và đối chiếu với thực trạng lực lượng, phương tiện hiện có để ghi vào bảng huy động lực lượng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

(13) - Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ: Ghi rõ nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận trong việc xử lý cứu nạn, cứu hộ ban đầu như: sơ cấp cứu người bị nạn, cứu tài sản, đón tiếp các lực lượng được huy động đến, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp thời gian kéo dài, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả.

(14) - Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ nhiệm vụ của các tiểu đội, đơn vị trong việc nhận tin, điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường, tổ chức trinh sát nắm tình hình, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ, tham mưu tác chiến, bố trí lực lượng phương tiện để cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao nhất.

(15) - Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: Ghi rõ nhiệm vụ của các lực lượng khác như: Công an, quân đội, y tế, cấp nước...

(16) - Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đ xử lý tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất:

Vẽ mặt bằng tổng thể khu vực xảy ra sự cố, tai nạn (riêng với nhà cao tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ... giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông bên trong và bên ngoài (nếu có); kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí người bị nạn; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ; vị trí ban chỉ huy... các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.(17) - Phương án xử lý một số tình huống sự cố, tai nạn cụ th: Giả định tình huống sự cố, tai nạn đối với từng hạng mục, công trình có tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ và việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung từng tình huống cháy cụ thể tương tự như cách ghi của tình huống cháy lớn phức tạp nhất.

(18) - Bổ sung, chỉnh lý phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại.

(19) - Các sơ đồ tình huống sự cố, tai nạn đã lập và thực tập: Các tình huống cứu nạn, cứu hộ đã thực tập đều phải vẽ sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện và kẹp vào phương án cứu nạn, cứu hộ này.

 

Mẫu 02AGIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Dành cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

Mặt trước:

http://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00215050_files/image001.gif

Mặt sau


BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC&CNCH

-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:………………………………………………………. Năm sinh:………………………..

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………..

Đã được huấn luyện nghiệp vụ CNCH………………… ngày, từ…./………./………………..

đến…………/……………/……………….

 


 

…, ngày…….tháng….năm……
Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước

 

Mẫu 02B

GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Dành cho Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy)

Mặt trước:

http://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00215050_files/image002.gif

Mặt sau


BỘ CÔNG AN
………………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY …………………………

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:………………………………………………………. Năm sinh:………………………..

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………..

Đã được huấn luyện nghiệp vụ CNCH………………… ngày, từ…./………./………………..

đến…………/……………/……………….

 


 

…, ngày…….tháng….năm……
Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC………
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước

 

Mẫu 02CGIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Dành cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Mặt trước:

http://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00215050_files/image003.gif

Mặt sau


BỘ CÔNG AN
…………………….
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:………………………………………………………. Năm sinh:………………………..

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………..

Đã được huấn luyện nghiệp vụ CNCH………………… ngày, từ…./………./………………..

đến…………/……………/……………….

 


 

…, ngày…….tháng….năm……
Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an)

BẢNG 1DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG

STT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN

GHI CHÚ

I

Trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân

1

Quần áo cứu nạn, cứu hộ

 

2

Giầy cứu nạn, cứu hộ

 

3

Khẩu trang cứu nạn, cứu hộ

 

4

Găng tay cứu nạn, cứu hộ

 

5

Mặt nạ lọc độc

 

II

Trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng

1

Đèn chiếu sáng cá nhân cầm tay

 

2

Phao cứu sinh các loại

 

3

Áo phao

 

4

Dây cứu nạn, cứu hộ

 

5

Mặt nạ phòng độc cách ly

 

6

Thiết bị thông tin cá nhân

 

7

Rìu phá dỡ đa năng

 

8

Xà beng

 

9

Búa tạ

 

10

Búa to

 

11

Búa nhỏ

 

12

Cuốc chim có tay cầm

 

13

Bộ dao cắt

 

14

Cưa tay

 

15

Kìm cộng lực

 

16

Thang dây

 

17

Đai cứu người

 

18

Cáng cứu thương

 

19

Bộ đồ cứu thương tiêu chuẩn

 


tải về 158.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương