Bộ ĐỀ thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệtải về 0.57 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu04.03.2018
Kích0.57 Mb.
  1   2   3   4   5

Tài liệu này có Phần 1: 162 câu hỏi trắc nhiệm (p.1)

Phần 2: Câu hỏi tự luận (p.32)


BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN

1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

d) Cả a) và b).

e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.

TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity”

2. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có

giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là:

a) 10 ổ bánh mỳ

b) 2 con gà

c) Nửa con gà

d) Không có ý nào đúng

TL: c)

3. Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôinhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là:

a) 1-4-3-2

b) 4-3-1-2

c) 2-1-4-3

d) Không có câu nào trên đây đúng

TL: d)


4. Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là:

a) M1.


b) M2.

3

c) M3.d) Vàng và ngoại tệ mạnh.

e) Không có phương án nào đúng.

TL: a) vì M1 là lượng tiền có tính thanh khoản cao nhất.

5. Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây

a) Giá trị của tiền là lượng hàng hoá mà tiền có thể mua được

b) Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ

c) Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lên

d) Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng lên

TL: d) cả 2 yếu tố cùng nói về 1 hiện tượng là lạm phát

6. Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:

a) Thuận lợi trong việc sản xuất ra hàng loạt và dễ dàng trong việc xác định giá trị.

b) Được chấp nhận rộng rãi.

c) Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng.

d) Cả 3 phương án trên.

e) Không có phương án nào đúng.

TL: d) theo luận điểm của F. Minshkin (1996), Chương 2.

7. Mệnh đề nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của chế độ bản vị vàng?

a) Nhà nước không hạn chế việc đúc tiền vàng.

b) Tiền giấy được tự do chuyển đổi ra vàng với số lượng không hạn chế.

c) Tiền giấy và tiền vàng cùng được lưu thông không hạn chế.

d) Cả 3 phương án trên đều đúng.

TL: d) Vì phương án b) là một mệnh đề đúng.

8. Trong thời kỳ chế độ bản vị vàng:

4

a) Chế độ tỷ giá cố định và xác định dựa trên cơ sở “ngang giá vàng”.b) Thương mại giữa các nước được khuyến khích.

c) Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có thể án định được lượng tiền cung ứng.

d) a) và b)

TL: d) vì phương án c) là sai: lượng tiền cung ứng phụ thuộc vào dự trữ vàng.

10. Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là

quan trọng nhất?

a) Phương tiện trao đổi.

b) Phương tiện đo lường và biểu hiện giá trị.

c) Phương tiện lưu giữ giá trị.

d) Phương tiện thanh toán quốc tế.

e) Không phải các ý trên.

TL: a)


11. Tính thanh khoản (tính lỏng) của một loại tài sản được xác định bởi các yếu tố dưới

đây:


a) Chi phí thời gian để chuyển thành tài sản đó thành tiền mặt

b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

c) Khả năng tài sản có thể được bán với giá thị trường của nó

d) Cả a) và b)

e) Cả a) và c)

TL: d)


12. Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat

money) được xem là một bớc phát triển trong lịch sử tiền tệ bởi vì:

a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ.

b) Tăng cường khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước đối

với các hoạt động kinh tế.

c) Chỉ như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hoá

trong nền kinh tế.

d) Tiết kiệm được khối lượng vàng đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác.

5

TL: c) Vì MV=PY, giả sử P/V ít thay đổi, M sẽ phụ thuộc vào Y. Y không ngừng tănglên, khối lượng và trữ lượng Vàng trên thế giới sẽ không thể đáp ứng.

13. Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật (barter economy) được tính dựa trên cơ

sở:

a) Theo cung cầu hàng hoá.b) Theo cung cầu hàng hoá và sự điều tiết của chính phủ.

c) Một cách ngẫu nhiên.

d) Theo giá cả của thị trường quốc tế.

TL: c) Vì trong nền kinh tế hiện vật, chưa có các yếu tố Cung, Cầu, sự điều tiết của

Chính phủ và ảnh hưởng của thị trường quốc tế đến sự hình thành giá cả.

14. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có thể được phổ biến rộng rãi trong các nền kinh tế

hiện đại và Việt Nam bởi vì:

a) thanh toán bằng thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

đơn giản, thuận tiện, an toàn, với chi phí thấp nhất.

b) các nước đó và Việt Nam có điều kiện đầu tư lớn.

c) đây là hình thức phát triển nhất của thanh toán không dùng tiền mặt cho đến

ngày nay.

d) hình thức này có thể làm cho bất kỳ đồng tiền nào cũng có thể coi là tiền

quốc tế (International money) và có thể được chi tiêu miễn thuế ở nước ngoài

với số lượng không hạn chế.

TL: c)


15. "Giấy bạc ngân hàng" thực chất là:

a) Một loại tín tệ.

b) Tiền được làm bằng giấy.

c) Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản

của ngân hàng.

d) Tiền gửi ban đầu và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra.

TL: a)

Chương 2: Tài chính doanh nghiệp

6

16. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là:a) điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển.

b) điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh.

c) điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định

d) điều kiện để đầu tư và phát triển.

TL: a) Đã bao hàm đầy đủ các vai trò của vốn đối với DN.

17. Vốn lưu động của doanh nghiệp theo nguyên lý chung có thể được hiểu là:

a) Giá trị củaốtàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp đó.

b) Giá trị của tài sản lưu động và một số tài sản khác có thời gian luân chuyển từ

5 đến 10 năm.

c) Giá trị của công cụ lao động và nguyên nhiên vật liệu có thời gian sử dụng

ngắn.

d) Giá trị của tài sản lưu động, bằng phát minh sáng chế và các loại chứng khoánNhà nước khác.

TL: a)


18. Vốn cố định theo nguyên lý chung có thể được hiểu là:

a) Giá trị của toàn bộ tài sản cố định, đất đai, nhà xưởng và những khoản đầu tư

tài chính dài hạn của doanh nghiệp.

b) Giá trị của máy móc thiết bị, nhà xưởng, và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

c) Giá trị của tài sản cố định hữu hình và vô hình của doanh nghiệp.

d) Theo quy định cụ thể của từng nước trong mỗi thời kỳ.

TL:

19. Sự khác nhau căn bản của vốn lưu động và vốn cố định là:a) Quy mô và đặc điểm luân chuyển.

b) Đặc điểm luân chuyển, vai trò và hình thức tồn tại.

c) Quy mô và hình thức tồn tại.

d) Đặc điểm luân chuyển, hình thức tồn tại, thời gian sử dụng.

e) Vai trò và đặc điểm luân chuyển.

7

TL: b) là phương án đầy đủ nhất.20. Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các

doanh nghiệp Việt Nam là:

a) Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh.

b) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

c) Tín dụng trung và dài hạn từ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng

thương mại Nhà nuớc.

d) Nguồn vốn sẵn có trong các tầng lớp dân cư.

e) Nguồn vốn từ nước ngoài: liên doanh, vay, nhận viện trợ.

TL: d)

21. Ý nghĩa của việc nghiên cứu sự phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động của mộtdoanh nghiệp là:

a) Tìm ra các biện pháp quản lý, sử dụng để thực hiện khâu hao tài sản cố định

nhanh chóng nhất.

b) Tìm ra các biện pháp để quản lý và tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động.

c) Tìm ra các biện pháp để tiết kiệm vốn.

d) Tìm ra các biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả nhất đối với mỗi loại.

e) Để bảo toàn vốn cố định và an toàn trong sử dụng vốn lưu động.

TL: d)


22. Vốn tín dụng ngân hàng có những vai trò đối với doang nghiệp cụ thể là:

a) Bổ xung thêm vốn lưu động cho các doang nhiệp theo thời vụ và củng cố hạch

toán kinh tế.

b) Tăng cường hiệu quả kinh tế và bổ xung nhu cầu về vốn trong quá trình sản

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

c) Bổ xung thêm vốn cố định cho các doanh nghiệp, nhất là các Việt Nam trong

giai đoạn hiện nay.

d) Tăng cường hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

TL: b)

Chương 3: Ngân sách Nhà nước

23. Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm:

a) Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí.

b) Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, phát hành trái phiếu chính phủ.

c) Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí , lợi tức cổ phần của Nhà nước.

8

d) Thuế, phí và lệ phí, từ các khoản viện trợ có hoàn lại.e) Thuế, phí và lệ phí, bán và cho thuê tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước.

f) Thuế, phí và lệ phí, từ vay nợ của nước ngoài.

TL: a)

24. Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là chi cho đầu tư phát triểnkinh tế - xã hội:

a) Chi dự trữ Nhà nước, chi chuyển nhượng đầu tư

b) Chi hỗ trợ vốn cho DNNN, và đầu tư vào hạ tầng cơ sở của nền kinh tế.

c) Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

d) Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

e) Chi trợ giá mặt hàng chính sách.

f) Chi giải quyết chế độ tiền lương khối hành chính sự nghiệp.

TL: b) c) và d)

25. Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà

nước Việt Nam?

a) Thuế thu nhập cá nhân và các khoản viện trợ không hoàn lại.

b) Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.

c) Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.

d) Viện trợ không hoàn lại và vay nợ nước ngoài.

e) Tất cả các phương án trên đều sai.

TL: e) Vì trong mỗi phương án a, b, c, d đều có ít nhất một khoản thu thường xuyên hay

không phải là thu của Ngân sách Nhà nước.

26. Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước ở

Việt Nam:

a) Thuế


b) Phí

c) Lệ phí

d) Sở hữu tài sản: DNNN và các tài sản khác.

9

TL: a) Vì Thuế vẫn là nguồn thu chủ yếu, trong khi các DNNN và việc quản lý sử dụng Tàisản của Nhà nước đều không hiệu quả.

27. Việc nghiên cứu những tác động tiêu cực của Thuế có tác dụng:

a) Để xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế cho các

doanh nghiệp và công chúng.

b) Để xây dựng chính sách thuế tối ưu, đảm bảo doanh thu Thuế cho Ngân sách

Nhà nước.

c) Để kích thích xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế

cho công chúng.

d) Để kích thích nhập khẩu hàng hoá ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng

thuế cho công chúng.

TL: b) Vì chính sách thuế được coi là tối ưu tức là giảm thiểu những tác động tiêu cực của

Thuế đối với nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo doanh thu thế cao nhất.

28. ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới:

a) Lãi suất thị trường.

b) Tổng tiết kiệm quốc gia.

c) Đầu tư và cán cân thương mại quốc tế.

d) Cả a, b, c.

TL: d)


29. Thuế được coi là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì:

a) Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước và là công cụ quản lý và

điều tiết vĩ mô nền KTQD.

b) Thuế là công cụ để kích thích nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt

Nam, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

c) Chính sách Thuế là một trong những nội dung cơ bản của chính sách tài chính

quốc gia.

d) Việc quy định nghĩa vụ đóng góp về Thuế thường được phổ biến thành Luật hay

do Bộ Tài chính trực tiếp ban hành.

TL: a)


10

30. Trong các khoản chi sau, khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên?

a) Chi dân số KHHGĐ. d) Chi trợ cấp NS cho Phường, Xã.

b) Chi khoa học, công nghệ và môi truờng. e) Chi giải quyết việc làm.

c) Chi bù giá hàng chính sách. f) Chi dự trữ vật tư của Nhà nước.

TL: a)


31. Nguyên nhân thất thu Thuế ở Việt Nam bao gồm:

a) Do chính sách Thuế và những bất cập trong chi tiêu của Ngân sách Nhà nước.

b) Do hạn chế về nhận thức của công chúng và một số quan chức.

c) Do những hạn chế của cán bộ Thuế.

d) Tất cả các nguyên nhân trên.

e) Không phải các nguyên nhân trên.

TL: d)

32. Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng:a) Thu NS – Chi NS > 0

b) Thu NS ( không bao gồm thu từ đi vay) – Chi NS thường xuyên > 0

c) Thu NSNN – Chi thờng xuyên = Chi đầu t + trả nợ ( cả tín dụng NN)

d) Thu NS = Chi NS

TL: b)

33. Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm:a) Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc.

b) Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân và phát hành trái phiếu Chính phủ.

c) Tăng thuế, phát hành tiền và trái phiếu Chính phủ để vay tiền dân cư.

d) Tăng thuế, tăng phát hành tiền và vay nợ nước ngoài.

e) Không có giải pháp nào trên đây.

TL: c)


11

34. Trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước dưới đây, giải pháp

nào sẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ?

a) Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.

b) Vay dân cư trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu

Kho bạc.


c) Phát hành trái phiếu Quốc tế.

d) Phát hành và bán trái phiếu Chính phủ cho các Ngân hàng Thương mại.

TL: a) và d).

35. Giải pháp bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí cơ hội thấp nhất là:

a) Chỉ cần phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.

b) Vay tiền của dân cư.

c) Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Chỉ cần ăng thuế, đặc biệt là thuế Xuất – Nhập khẩu.

TL: b)

36. Chính sách Tài khoá được hiểu là:a) Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm mới.

b) Chính sách Tài chính Quốc gia.

c) Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tăng trường nền kinh tế thông

quan các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước.

d) Là bộ phận cấu thành chính sách Tài chính Quốc gia, có các công cụ Thu, Chi

Ngân sách Nhà nước, và các công cụ điều tiết Cung và Cầu tiền tệ.

TL: c)

Chương 5: Thị trường Tài chính

37. Đặc trưng nào khiến cho Thị trường Chứng khoán bị coi là có tính chất “may rủi”

giống với "sòng bạc"?

a) Rủi ro cao và tất cả người tham gia đều giầu lên một cách rất nhanh chóng.

b) Tất cả mọi tính toán đều mang tính tương đối.

12

c) Rất nhộn nhịp và hấp dẫn, thích hợp với người ưa thích mạo hiểm và phải córất nhiều tiền.

d) Nếu có vốn lớn và bản lĩnh thì sẽ đảm bảo thắng lợi.

TL: b)

38. Thị trường chứng khoán trên thực tế chính là:a) Sở giao dịch chứng khoán.

b) Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn trung và dài hạn.

c) Tất cả những nơi mua và bán chứng khoán.

d) Tất cả những nơi mua và bán cổ phiếu và trái phiếu.

TL: c)

39. Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:a) Thị trường mở.

b) Thị trường chứng khoán.

c) Thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán.

d) Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên một

năm.

e) Tất cả những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán vốn với thời hạn trên mộtnăm giữa các ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp và dân cư.

TL: d)


40. Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:

a) Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.

b) Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.

c) Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.

d) Các chủ thể tham gia và lãi suất.

e) Thời hạn chuyển giao vốn.

TL: e) Chỉ cần căn cứ vào thời hạn chuyển giao vốn mà thôi.

13

41. Các công cụ tài chính nào dưới đây là chứng khoán:a) Chứng chỉ tiền gửi (CDs). d) Thương phiếu.

b) Kỳ phiếu Ngân hàng. e) Tín phiếu Kho bạc.

c) Cổ phiếu thông thường. f) Trái phiếu Chính phủ.

TL: d) Thương phiếu (Kỳ phiếu và Hối phiếu) là phương tiện thanh toán, có thể chiết khấu,

nhưng chưa đủ điều kiện (về thu nhập và giá cả) của chứng khoán.

42. Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm:

a) Ngân hàng Trung Ương.

b) Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng thương mại

thành viên.

c) Hộ gia đình.

d) Doanh nghiệp Nhà nước dưới hình thức các Tổng công ty.

e) Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy mô rất lớn.

TL: a) và b).

43. Nếu bạn cho rằng nền kinh tế sẽ suy sụp vào năm tới, thì bạn sẽ nắm giữ tài sản:

a) Cổ phiếu thông thường. d) Bất động sản.

b) Trái phiếu Chính phủ. e) Ngoại tệ mạnh.

c) Vàng SJC. f) Đồ điện tử và gỗ quý.

TL: c) và e)

44. Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau:

a) Tín phiếu kho bạc d) Trái phiếu NH

b) Ngân phiếu e) Trái phiếu CP

c) Chứng chỉ tiền gửi f) Cổ phiếu

TL: b-a-e-c-d-f

45. Phiếu nợ chuyển đổi là:

a) Cổ phiếu thông thường.

b) Trái phiếu công ty.

14

c) Trái phiếu công ty có khả năng chuyển thành cổ phiếu thông thường.d) Trái phiếu Chính phủ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu của bất cứ công ty

cổ phần nào.

e) Không phải các loại giấy tờ có giá trên.

TL: c)


46. Thị trường OTC:

a) Là thị trường vô hình, hoạt động diễn ra suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi.

b) Là Sở giao dịch thứ hai trong các nước có thị trường chứng khoán phát triển.

c) Là thị trường giao dịch các loại cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

d) Là thị trường tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên.

e) Là thị trường bán buôn các loại chứng khoán.

TL: d)

47. Các công cụ tài chính bao gồm:a) Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

b) Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi.

c) Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (Bank’s Acceptances).

d) Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

TL: a)

48. Chứng khoán là:a) Các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

b) Cổ phiếu và trái phiếu các loại.

c) Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu hoặc đòi nợ, và

được mua bán trên thị trường.

d) Tín phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.

TL: c) Theo NĐ 48/1998.

49. Chức năng cơ bản nhất của thị trường chứng khoán là:

15

a) Cung cấp thông tin và định giá các doanh nghiệp.b) Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư.

c) Dự báo “sức khoẻ” của nền kinh tế, kênh dẫn chuyền vốn quan trọng bậc nhất của

nền kinh tế thị trường.

d) Định giá doanh nghiệp, cung cấo thông tin, tạo khả năng giám sát của Nhà nước.

TL: b). Các nội dung khác có thể là vai trò hoặc hoạt động của thị trường chứng khoán.

50. Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị

trường chứng khoán là vì:

a) Hai “kênh” dẫn truyền vốn này sẽ cạnh tranh tích cực với nhau, và “kênh” có hiệu

quả hơn sẽ được tồn tại và phát triển.

b) Hai “kênh” này sẽ bổ xung cho nhau và do vậy đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu về

vốn đầu tư vì thoả mãn mọi đối tượng có đặc điểm về ưa chuộng rủi ro của công

chúng trong nền kinh tế.

c) Thị trường chứng khoán là một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường.

d) Các ngân hàng sẽ bị phá sản nếu không có hoạt động của thị trường chứng khoán

và ngược lại.

TL: b)


51. Chức năng duy nhất của thị trường tài chính là:

a) Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư.

b) Tổ chức các hoạt động tài chính.

c) Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được quảng bá hoạt động và sản phẩm.

d) Đáp ứng nhu cầu vay và cho vay của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế.

TL: a)


Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất

52. Những mệnh đề nào dưới đây được coi là đúng:

a) Các loại lãi suất thường thay đổi cùng chiều

b) Trên thị trường có nhiều loại lãi suất khác nhau

c) Lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn

16

d) Tất cả các câu trên đều đúngTL: d) theo F. Minshkin (1996).

53.


Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

a) Lợi tức của trái phiếu cao hơn tỷ suất coupon

b) Lợi tức của trái phiếu bằng lãi suất coupon

c) Lợi tức của trái phiếu thấp hơn tỷ suất coupon

d) Không xác định được lợi tức của trái phiếu

TL: c) lợi tức tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu

54.

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:a) Tỷ suất coupon của trái phiếu thường là cố định trong suốt thời gian tồn tại

của trái phiếu.

b) Lợi tức do trái phiếu mang lại luôn cố định.

c) Tỷ suất coupon của trái phiếu bằng với mệnh giá trái phiếu.

d) Tấi cả các loại trái phiếu đều trả lãi.

TL: a)


55.

Nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh

giá $1000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thị giá của

trái phiếu này là bao nhiêu?

a) $1000

b) $880,22

c) $900,64

d) $910,35

TL: b) là giá trị hiện tại của dòng tiền do trái phiếu mang lại được chiết khấu ở

8%

1756. Một Tín phiếu Kho bạc kỳ hạn một năm mệnh giá $100 đang được bán trên thị

trường với tỷ suất lợi tức là 20%. Giá của tín phiếu đó được bán trên thị trường là

a) $80.55

b) $83.33

c) $90.00

d) $93.33

TL: b)

57. Chỉ ra mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau:a) Rủi ro vỡ nợ càng cao thì lợi tức của trái phiếu càng cao

b) Trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá có chất lượng rất cao

c) Trái phiếu có tính thanh khoản càng kém thì lợi tức càng cao

d) Trái phiếu công ty có lợi tức cao hơn so với trái phiếu chính phủ

TL: b) không phản ánh chất lượng của trái phiếu

58. Yếu tố nào không được coi là nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay

a) Tiết kiệm của hộ gia đình

b) Quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp

c) Thặng dư ngân sách của Chính phủ và địa phương

d) Các khoản đầu tư của doanh nghiệp

TL: b)

59. Theo lý thuyết về dự tính về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất thì:a) Các nhà đầu tư không có sự khác biệt giữa việc nắm giữ các trái phiếu dài

hạn và ngắn hạn.

b) Lãi suất dài hạn phụ thuộc vào dự tính của nhà đầu tư về các lãi suất ngắn

hạn trong tương lai.

c) Sự ưa thích của các nhà đầu tư có tổ chức quyết định lãi suất dài hạn.

d) Môi trường ưu tiên và thị trường phân cách làm cho cấu trúc kỳ hạn trở

thành không có ý nghĩa.

TL: b)


18

60. Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

a) Chứng khoán có độ thanh khoản càng cao thì lợi tức càng thấp.

b) Kỳ hạn chứng khoán càng dài thì lợi tức càng cao.

c) Các chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn các chứng khoán

dài hạn.


d) Các mệnh đề a) và b) là đúng.

TL: d)


61. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, khi

nhiều người muốn cho vay vốn trong khi chỉ có ít người muốn đi vay thì lãi suất sẽ:

a) tăng

b) giảm


c) không bị ảnh hưởng

d) Thay đổi theo chính sách điều tiết của Nhà nước.

TL: b) do cung vốn tăng, cầu vốn giảm.

62. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường tăng, thị giá

của trái phiếu sẽ:

a) tăng


b) giảm

c) không thay đổi

TL:b) do giá và lãi suất tỷ lệ nghịch với nhau

63. Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường giảm, thị giá

của trái phiếu sẽ:

a) tăng


b) giảm

c) không thay đổi

TL: a)

19

64. Một trái phiếu có tỷ suất coupon bằng với lãi suất trên thị trường sẽ được bán vớigiá nào?

a) Thấp hơn mệnh giá.

b) Cao hơn mệnh giá.

c) Bằng mệnh giá.

d) Không xác định được giá.

TL: c)


65. Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với

giá nào?


a) Thấp hơn mệnh giá

b) Cao hơn mệnh giá

c) Bằng mệnh giá

d) Không xác định được giá

TL: b)

66. Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán vớigiá nào?

a) Thấp hơn mệnh giá

b) Cao hơn mệnh giá

c) Bằng mệnh giá

d) Không xác định được giá

TL: a)


67. Giả định các yếu tố khác không thay đổi cũng như không kể tới sự ưu tiên và sự

phân cách về thị trường, khi mức độ rủi ro của khoản vay càng cao thì lãi suất cho

vay sẽ:

a) càng tăngb) càng giảm

c) không thay đổi

TL: a) Rủi ro tăng, lãi suất tăng

20

68. Không kể tới các yếu tố khác như: thị trường phân cách hay môi trường ưu tiên,khi thời hạn cho vay càng dài thì lãi suất cho vay sẽ:

a) càng cao.

b) càng thấp.

c) không thay đổi.

d) cao gấp đôi.

TL: a)


69. Lãi suất thực sự có nghĩa là:

a) lãi suất ghi trên các hợp đồng kinh tế.

b) là lãi suất chiết khấu hay tái chiết khấu.

c) là lãi suất danh nghĩa sau khi đã loại bỏ tỷ lệ lạm phát.

d) là lãi suất LIBOR, SIBOR hay PIBOR, v.v...

TL: c)


70. Khi lãi suất giảm, trong điều kiện ở Việt Nam, bạn sẽ:

a) mua ngoại tệ và vàng để dự trữ.

b) bán trái phiếu Chính phủ và đầu tư vào các doanh nghiệp.

c) bán trái phiếu Chính phủ đang nắm giữ và gửi tiền ra nước ngoài với lãi suất

cao hơn.

d) tăng đầu tư vào đất đai hay các bất động sản khác.

TL: d)

71. Nhu cầu vay vốn của khách hàng sẽ thay đổi như thế nào nếu chi tiêu của Chính phủvà thuế giảm xuống?

a) Tăng.


b) Giảm.

c) Không thay đổi.

d) Không có cơ sở để đưa ra nhận định.

TL: d)


21

72. Phải chăng tất cả mọi người đều cũng bị thiệt hại khi lãi suất tăng?

a) Đúng, nhất là các ngân hàng thơng mại.

b) Sai, vì các ngân hàng thơng mại sẽ luôn có lợi do thu nhập từ lãi suất cho vay.

c) 50% số ngời có lợi và 50% số ngời bị thiệt hại.

d) Tất cả các nhận định trên đều sai.

TL: a)

73. Vì sao các công ty bảo hiểm tai nạn và tài sản lại đầu tư nhiều vào trái phiếu Địaphương, trong khi các công ty bảo hiểm sinh mạng lại không làm như thế?

a) Vì sinh mạng con người là quý nhất.

b) Vì trái phiếu Địa phương cũng là một dạng trái phiếu Chính phủ an toàn

nhưng không hấp dẫn đối với các công ty bảo hiểm sinh mạng.

c) Vì loai hình bảo hiểm tai nạn và tài sản nhất thiết phải có lợi nhuận.

d) Vì công ty bảo hiểm sinh mạng muốn mở rộng cho vay ngắn hạn để có hiệu

quả hơn.

TL: a)


74. Để có thể ổn định lãi suất ở một mức độ nhất định, sự tăng lên trong cầu tiền tệ dẫn

đến sự tăng lên cùng tốc độ của cung tiền tệ bởi vì:

a) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động cùng chiều với nhau và cùng chiều với lãi

suất.


b) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động ngược chiều với nhau và ngược chiều với

lãi suất.

c) Cung và cầu tiền tệ luôn biến động cùng chiều với nhau và ngược chiều với

lãi suất.

d) Lãi suất phụ thuộc vào cung và cầu tiền tệ.

TL: d)


75. Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố:

a) nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn của khoản tiền gửi.

b) nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng.

c) mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng.

22

d) quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi.TL: a)

76. Trong nền kinh tế thị trường, giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lạm phát

được dự đoán sẽ tăng lên thì:

a) Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng.

b) Lãi suất danh nghĩa sẽ giảm.

c) Lãi suất thực sẽ tăng.

d) Lãi suất thực có xu hướng giảm.

e) Không có cơ sở để xác định.

TL: a)

77. Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụthuộc vào:

a) mức độ rủi ro của món vay.

b) thời hạn của món vay dài ngắn khác nhau.

c) khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên.

d) vị trí địa lý của khách hàng vay vốn.

e) tất cả các trờng hợp trên.

TL: e)

78. Nếu cung tiền tệ tăng, giả định các yếu tố khác không thay đổi, thị giá chứng khoán sẽđược dự đoán là sẽ:

a) Tăng.


b) Giảm.

c) Không đổi.

TL: a) lãi suất giảm làm giá cổ phiếu tăng
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương