August 2016 Student’s Name School Grade Dear Parent / Guardian, This is to inform you that your child is eligible to receive instruction in our English Language Development Program.tải về 88.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2019
Kích88.63 Kb.
#86633

Notification of Continued Placement 1379091383athens%20city%20schools%20logo5

in ESL
August 2016


Student’s Name ______________________________ School _________ Grade _____
Dear Parent / Guardian,
This is to inform you that your child is eligible to receive instruction in our English Language Development Program. Students are identified as needing services based on the WIDA ACCESS for ELLs 2.0 assessment that was given in March 2016.
The purpose of the test is to find out how much English your child has learned. We will use this information to help your child improve in listening, speaking, reading, and writing English each year.
A score of 5 in literacy AND an overall score of 5 is required to exit the ESL program.
Instructional strategies, practices, and methods help each child learn English and meet the appropriate academic standards. The expectations for English language learners (ELLs) are that students fully participate in their classes, meet appropriate academic standards for grade promotion, and graduate from high school with a strong command of English.
My goal is that students become successful adults; and if they choose, continue their education at the college of their choice.
I look forward to working with your child this year! If you have any questions or concerns, please email me at efranks@athensk8.net.


Please keep the all of the white forms for your records.

Please return the pink form to school.
Thank You !
Beth Franks

Teacher of English to Speakers of Other Languages

Athens City Schools

efranks@zthensk8.net

Notificación de Colocación Continuación


en ESL1379091383athens%20city%20schools%20logo5
Augusto 2016
Nombre del estudiante ____________________________ Escuela _______ Grado ___
Estimado Padre o Tutor,
Esto es para informarle de que su hijo es elegible para recibir instrucción en nuestro Programa de Desarrollo del Idioma Inglés. Los estudiantes son identificados como necesitados de servicios basados en la WIDA ACCESS for ELLs 2.0 que se dan en de marzo de de 2016.
El objetivo de la prueba es averiguar cuánto Inglés su hijo ha aprendido. Vamos a utilizar esta información para ayudar a su hijo a mejorar en escuchar, hablar, leer y escribir en Inglés cada año.
Se requiere una calificación de 5 en la alfabetización Y una valoración global de 5 para salir del programa de ESL.
Las estrategias de enseñanza, prácticas y métodos ayudan a cada niño a aprender Inglés y cumplir con los estándares académicos apropiados. Las expectativas para los estudiantes del idioma Inglés (ELL) son que los estudiantes participen plenamente en sus clases, cumplen con los estándares académicos apropiados para la promoción de grado y graduarse de la preparatoria con un gran dominio del Inglés.
Mi objetivo es que los estudiantes se conviertan en adultos exitosos; y si así lo desean, continuar su educación en la universidad de su elección.
Espero con interés trabajar con su hijo este año! Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor email yo en efranks@athensk8.net.
Por favor, mantenga la totalidad de las formas blancas para sus registros.
Por favor, devuelva el formulario de color rosa a la escuela.

¡Gracias!

Traducido por https://translate.google.com

Beth FranksTeacher of English to Speakers of Other Languages

Athens City Schools

efranks@athensk8.net
Thông báo về Vị trí tiếp
trong ESL1379091383athens%20city%20schools%20logo5
Tháng 8 năm 2016
Tên học sinh ________________________________Trường học _______ Cấp ______

Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ,


Điều này là để thông báo cho bạn rằng con bạn đủ điều kiện để nhận được hướng dẫn trong Chương trình Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh của chúng tôi. Học sinh được xác định là cần các dịch vụ dựa trên WIDA ACCESS for ELL 2.0 đánh giá đã được trao tháng 3 năm 2016.
Mục đích của thử nghiệm là để tìm ra bao nhiêu tiếng Anh con bạn đã học được. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để giúp con bạn nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết tiếng Anh mỗi năm.
Một số điểm của 5 chữ và một số điểm chung của 5 là cần thiết để thoát khỏi chương trình ESL.
phương pháp giảng dạy, thực hành, và các phương pháp giúp mỗi em học tiếng Anh và đáp ứng các tiêu chuẩn học tập thích hợp. Những kỳ vọng cho người học tiếng Anh (ELL) là học sinh tham gia đầy đủ trong các lớp học của họ, đáp ứng các tiêu chuẩn học tập thích hợp cho việc nâng bậc, và tốt nghiệp trung học với một lệnh mạnh mẽ của tiếng Anh.
Mục tiêu của tôi là học sinh trở thành người lớn thành công; và nếu họ chọn, tiếp tục giáo dục của họ tại các trường đại học của sự lựa chọn của họ.
Tôi mong muốn được làm việc với con của bạn trong năm nay! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại efranks@athensk8.net.


Hãy giữ cho tất cả các hình thức trắng để làm hồ sơ.
Xin hãy gửi lại mẫu màu hồng đến trường.

Cho tôi biết !
Được dịch bởi https://translate.google.com

Beth FranksTeacher of English to Speakers of Other Languages

Athens City Schools

efranks@zthensk8.net

tải về 88.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương