Alert: This is a g rated room intended for a General Audience including minors. Offensive language is not permitted. Alerttải về 205.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.12.2018
Kích205.23 Kb.

Alert: This is a G rated room intended for a General Audience including minors. Offensive language is not permitted.

Alert: WELCOME TO VIETHERAVADA !
GiotMuaCuoiMua: không ai có th gii thoát sinh t li không hiu biết lý duyên khi . Không ai có đ tư cách nói mình giải thoát tr phi mình liu gii đưc lý duyên khi

As It Is: GM gioi thiet nha

GiotMuaCuoiMua: đang th bàn phím

GiotMuaCuoiMua: kính chào quý anh ch mi vào

khongao: kin chao quy anh chi em

khongao: kinh

As It Is: GM nho dung giut mic su nha

GiotMuaCuoiMua: đang tìm chỗ chnh li, mà máy này thy có phân na, kh quá!!

GiotMuaCuoiMua: nếu em vô tình , mong quý anh ch cha la dùm

GiotMuaCuoiMua: H khongao oi , nếu phn mt trang setup ca paltalk là ti máy ca mình phi không ?

GiotMuaCuoiMua: con kính l sư _()_

NguyenThuyPP: vn còn đang nghe tt thưa Sư

GiotMuaCuoiMua: III. Phm Mưi Lc 3. Dasabalavaggo

namtruyen: thap luc dasabala

GiotMuaCuoiMua: thp lc dasabala

NguyenThuyPP: vn đang nghe tt thưa Sư

GiotMuaCuoiMua: I. Mưi Lc Dasabalasutta (Tăng 46,3, Ðại 2,776a) (S.ii,27) 1). .. Trú Sàvatthi. 2) -- Này các T-kheo, Như Lai đy đi lc, đy đ bn vô s úy, t nhn v trí Ngưu vương, rng tiếng rng con sư t gia hi chúng, chuyn Pháp luân và nói rng: "Ðây là sc, đây là sc tp khi, đây là sc đon dit. Ðây là th, đây là th tp khi, đây là th đon dit. Ðây là tưng, đây là tưng tp khi, đây là tưng đon dit. Ðây là hành, đây là hành tp khi, đây là hành đon dit. Ðây là thc, đây là thc tp khi, đây là thc đon dit".

GiotMuaCuoiMua: Như vy do cái này có mt, cái kia có mt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mt, cái kia không có mt. Do cái này dit, cái kia dit

GiotMuaCuoiMua: 3) Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thc... (như trên)... Như vy là toàn b kh un này tp khi. 4) Do ly tham, đon dit hoàn toàn vô minh nên hành dit. Do hành dit nên thc dit... (như trên)... Như vy là toàn b kh un này đon dit

GiotMuaCuoiMua:

As It Is:

GiotMuaCuoiMua: 21. Sāvatthiyaṃ viharati…pe… ‘‘dasabalasamannāgato, bhikkhave, tathāgato catūhi ca vesārajjehi samannāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavatteti – iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa atthaṅgamo, iti vedanā iti vedanāya samudayo iti vedanāya atthaṅgamo, iti saññā iti saññāya samudayo iti saññāya atthaṅgamo, iti saṅkhārā iti saṅkhārānaṃ samudayo iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo, iti viññāṇaṃ iti viññāṇassa samudayo iti viññāṇassa atthaṅgamo. Iti imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ uppajjati. Imasmiṃ asati idaṃ na hoti, imassa nirodhā idaṃ nirujjhati. Yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ…pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho; saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho…pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī’’ti. Paṭhamaṃ

namtruyen: 1,ngai biet ro cai gi la hop ly va vo ly

namtruyen: thana + athana

GiotMuaCuoiMua: 10 Lực : 1 Ngài biết rõ cái gì là hợp lý và vô lý thana +athana

khongao:

GiotMuaCuoiMua: chuyện đó có xảy ra hay không và xảy ra như thế nào

As It Is: thàna + athàna

namtruyen: ly nhan qua va tam tuong

GiotMuaCuoiMua: Lý nhân quả và tam tướng

thuypham2207 has started their webcam View thuypham2207

As It Is:

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: kammasamadana nghiep nao dan den qua nao

GiotMuaCuoiMua: 2. Ngài biết rõ vấn đề nghiệp lý kammasamàdàna nghiệp nào dẫn đến quả nào

namtruyen: 10 dieu nay co the co o hang thinh van nhung o muc han che va bat dinh

GiotMuaCuoiMua: 10 điều này có thể có ở hàng thinh văn nhưng ở mức hạn chế và bất định

namtruyen: sabbatthagaminipatipadam yathabhutam pajanati biet ro con duong dan den tat ca canh gioi

GiotMuaCuoiMua: 3.Biết rõ con đường dẫn đến tất cả cảnh giới sabbatthagaminipatipadam yathabhutam pajanati

GiotMuaCuoiMua: các anh chị có thể bỏ dấu dùm Pali

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

As It Is:

namtruyen: anehadhatum yathabhutam pajanati biet ro ban chat rot rao cua the gioi nay, gom cac chung sinh va canh gioi, thuc ra la nhung gi

namtruyen: ngai biet tren tatc ca khia canh tuc de chan de

GiotMuaCuoiMua: 4. anīkathāni biết rõ bản chất rốt ráo của thế giới này, gồm các chúng sinh và cảnh giới, thực ra là những gì ngài biết trên tất cả khía cạnh tục đế và chân đế anehadhatum yathabhutam pajanati

namtruyen: tat ca vu tru va chung sinh chi la con so 18 gom 6 can, 6 canh va 6 thuc

As It Is: su rot mic roi a

GiotMuaCuoiMua: dạ hết nghe

NguyenThuyPP: rớt mic

tam_ tinh_: da thua con het nghe

As It Is: da nghe lai

GiotMuaCuoiMua: GM có đng mic sư không vậy

khongao: moi het day ma su

thanhbinh_13: con nghe rỏ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: 4. anīkathāni biết rõ bản chất rốt ráo của thế giới này, gồm các chúng sinh và cảnh giới, thực ra là những gì ngài biết trên tất cả khía cạnh tục đế và chân đế anehadhatum yathabhutam pajanati , tất cả vủ trụ và chúng sinh chỉ là con số 18, gồm 6 căn, 6 cảnh và 6 thức

namtruyen: nanadhimuttikam pajanati biet ro khuynh huong sai biet va da dang trong tam ly cua tat ca chung sinh

As It Is: da van nghe ro~

GiotMuaCuoiMua: 5. Biết rõ khuynh hướng sai biệt và đa dạng trong tâm lý của tất cả chúng sinh nanadhimuttikam pajanati

khongao:

namtruyen: 6 co tanh carita : nguoi nang ve tham, ve san, si, tam, tin, giac

GiotMuaCuoiMua: 6 cơ tánh là người nặng về tham, sân, si, tầm , tín, giác

namtruyen: nhanh, cham, cao, thap

GiotMuaCuoiMua: Người nhanh, chậm, cao , thấp

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

namtruyen: cao thapo day la co nguoi chi quan quanh trong 5 duc, trong thien sg, trong thien vsg, huong tam cau vo sinh bang cach nham chan 5 uan va tu tap niem xu vipassana

GiotMuaCuoiMua: Cao , thấp ở đây là có người chỉ quẩn quanh trong 5 dục, trong thiền sắc giới, trong thiền vô sắc giới, hướng tâm cầu vô sinh bằng cách nhàm chán 5 uẩn, và tu tập niệm xứ vipassana

khongao: co nguoi xuong nha` bep - de cai lon

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

NguyenThuyPP: vẫn đang nghe tt thưa Sư

namtruyen: indriyopariyananabala biet ro kha nang giac ngo cua tung nguoi co hay khong, nhieu hay it va co nhu the nao

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: 6. Biết rõ khả năng giác ngộ của từng người có hay không, nhiều hay ít và có như thế nào indriyopariyananabala

As It Is:

namtruyen: jhanavimokkhasamadhisamapattinam sankilesavodanavutthanam pajanati biet ro tatc ca van de lien quan den thien dinh

namtruyen: acinteyya bat kha tu nghi, khong the nghi ban

tam_ tinh_:

khongao: con quen mat tieu

namtruyen: the gian bktn

namtruyen: nghiep bao bktn

namtruyen: thien dinh bktn

namtruyen: Phat tri bktn

khongao:

GiotMuaCuoiMua: 7. Biết rõ tất cả vấn đ liên quan đến thiền định (jhanavimokkhasamadhisamapattinaṃ sankilesavodanavutthanaṃ pajanati)

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: acinteyya : bất khả tư nghì, không thể nghỉ bàn ( thế gian bất khả tư nghì, nghiệp báo bất khả... , thiền định bất khả tư nghì, Phật trí bất khả tư nghì)

thanhbinh_13: con nghe rỏ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: thiền định( thần thông) bất khả tư nghì

khongao: Vo~ Co^ng Tuye^.t DDi~nh

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: Nhất dương ch

khongao: ngo'n tro? do' ma` tho.t vo^ nguoi mi`nh la` chet tuoi

khongao: shaolin kungfu

namtruyen: Phat hieu ro ba dieu bktn tren day nen tri ngai cung duoc goi la bktn

GiotMuaCuoiMua: Phật hiểu rõ ba điều bất khả tư nghì trên đây nên trí ngài cũng được gọi là bất khả tư nghì

namtruyen: 4 chu naxy goi chung cho thien dinh va than thg

namtruyen: sankilesa pn, vodana su thanhtinh, vutthana su xuat dinh

GiotMuaCuoiMua: 4 chữ này gọi chung cho thiền định và thần thông

namtruyen: ngai biet ro 4 dieu ve thien va thong : cach chung thien, nhap dinh, xua t dinh va biet ro cai gi la tro ngai cho thie dinh, than thong

GiotMuaCuoiMua: sankilesa: phiền não, vodana sự thanh tịnh, vutthana sự xuất định

namtruyen: biet ror rao khg cho nao khg biet

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: Ngài biết rõ 4 điều về thiền và thông: cách chứng thiền, nhập định, xuất thiền định, và biết rõ cái gì là trở ngại cho thiền định, thần thông. Biết rõ rốt ráo không chỗ nào không biết

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: da 7

NguyenThuyPP: 7

GiotMuaCuoiMua: da số 7

NguyenThuyPP: thưa sư 7 lực rồi

khongao: 7

namtruyen: ba luc con lai chinh la tam minh

tam_ tinh_:

NguyenThuyPP: vẫn còn nghe tốt, thưa Sư

namtruyen: tuc mang minh la nho lai qua luan hoi: nho lai ngai va nguoi khac da tung sinh ra o dau, song the nao, hinh dang, tuoi tho, buon vui ra sao

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: Ba lực còn lại chính là tam minh: túc mạng minh là nhớ lại quả luân hồi , nhớ lại Ngài và ngưi khác đã từng sinh ra và ở đâu, sống thế nào và hình dáng , tuổi thọ , buồn vui ra sao

namtruyen: sinh tu minh la nho lai nhan lh: do nghiep nao ngai va cs khac da co doi song nhu vay nhu vav

GiotMuaCuoiMua: Sanh tử minh là nhớ lại do nghiệp nào ngài và chúng sinh khác đã có đời sống như vy như vậy

As It Is:

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

GiotMuaCuoiMua: Sanh tử minh là nhớ lại nhân luân hồi do nghiệp nào ngài và chúng sinh khác đã có đời sống như vy như vậy

khongao: Lau Tan Minh

namtruyen: minh cuoi cung la lau tan minh. biet ro cai gi cungdo duyen ma co va co roi deu phai vo thuong

namtruyen: biet bang thanh tri cua ban than, khg phai thu kien thuc hoc hoi hay nghe lai tu ai khac

GiotMuaCuoiMua: Minh cuối cùng là lậu tận minh : biết rõ cái gì cũng do duyên mà có và có rồi đều phải vô thường, biết bằng thánh trí của bản thân, không phải thứ kiến thức học hỏi hay nghe lại từ ai khác

namtruyen: tu hai cai biet nay dan den su cham dut pn

namtruyen: khong con gi de thich thu hay bat man, ghet so

GiotMuaCuoiMua: Từ 2 cái biết này dẫn đến sự chấm dứt phiền não, không còn gì để thích thú hay bất mãn , ghét sợ

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: Biết một cách rốt ráo

GiotMuaCuoiMua: tam minh: túc mạng minh là nhớ lại quả luân hồi , nhớ lại Ngài và ngưi khác đã từng sinh ra và ở đâu, sống thế nào và hình dáng , tuổi thọ , buồn vui ra sao 2.Sanh tử minh là nhớ lại nhân luân hồi do nghiệp nào ngài và chúng sinh khác đã có đời sống như vy như vậy 3.Minh cuối cùng là lậu tận minh : biết rõ cái gì cũng do duyên mà có và có rồi đều phải vô thường, biết bằng thánh trí của bản thân, không phải thứ kiến thức học hỏi hay nghe lại từ ai khác .Từ 2 cái biết này dẫn đến sự chấm dứt phiền não, không còn gì để thích thú hay bất mãn , ghét sợ

namtruyen: abhijjhadomanassam

namtruyen: tham la thuong thich nay no

namtruyen: uu la ghet so bat man nayno

GiotMuaCuoiMua: Tham ưu abhijjhadomanassa tham là thương thích này nọ, ưu là ghét sợ bất mãn này nọ

tam_ tinh_: dạ thu'a con nghe rõ và liên tục

namtruyen: tuc amng minh va sinh tu minh cua thinh van hay doc giac bi gioi han ve thoi gian

GiotMuaCuoiMua: Túc mạng minh và sinh tử mình của thinh văn và Pht đc giác đều bị giới hạn về thời gian.

GiotMuaCuoiMua: sinh tử minh

namtruyen: ve noi dung cua lau tan minh thi la han nao cunggiong nhau o diem doan tru pn va thay ro nb

namtruyen: nhung kha nang trinh bay cho cac can tinh chung sinh thi chi co Phat tg moi vien man

GiotMuaCuoiMua: Về nội dung của lậu tận minh thì là hạng nào cũng giống nhau ở đim đoạn trừ phiền não và thấy rõ Niết bàn nhưng kh năng trình bày cho các căn tính chúng sinh thì chỉ có Phật toàn giác mới viên mãn

namtruyen: chu giai kinh Patisambhidamagga noi doc giac chung dao roi khg day duoc ai nhu nguoi cam nam chiem bao

GiotMuaCuoiMua: Chú giải kinh Patisambhidamagga nói Độc giác chứng đạo rồi không dạy được ai như người câm nằm chiêm bao

GiotMuaCuoiMua: 10 khả năng này của Bậc chánh giác là 10 sức mạnh

GiotMuaCuoiMua: Bốn vô sở úy

GiotMuaCuoiMua: H khongao vô dùm

GiotMuaCuoiMua: Kinh trung bộ số 12

namtruyen: vesarajjadhamma vo so uy cua duc Nhu Lai

NguyenThuyPP: 12. Đi kinh Sư tử hống

GiotMuaCuoiMua: sadhu NguyenThuyPP

As It Is: da con thay roi

GiotMuaCuoiMua: vesarajjadhamma vô sở úy của Đc Như Lai

namtruyen: ngai hoan toan tu tin ve su chung ngo cua minh

GiotMuaCuoiMua: 1. Ngài hoàn toàn tự tin về sự chứng ngộ của mình

namtruyen: vo so uythu hai, su doan tru phn o ngai la chac chan

GiotMuaCuoiMua: 2. Sự đoạn trừ phiền não ở Ngài là chắc chắn

namtruyen: matsuo gavesako

namtruyen: de tu lon cua ngai achahn chah

namtruyen: achahn gavesako

GiotMuaCuoiMua: gavesako: ngưi đi tìm đạo

As It Is: conthay roi

NguyenThuyPP: dạ con thấy rồi

namtruyen: vo so uy thu nhat la tu tin ve su hieu biet bang thanh tri

namtruyen: vsuy thu hai la tu tin ve su doan tru pn cua thanh tri

namtruyen: biet chac nhung gi la tro ngai cua thanh tri

namtruyen: biet chac loi day cua minh co the dan den thanh tri

GiotMuaCuoiMua: 1. vô sở úy thứ nhât là tự tin về sự hiểu biết bằng thánh trí 2. vô sở uy thử 2 là tự tin về sự đoạn trừ phiền não của thánh trí 3. biết chắc những gì là trở ngại của thánh trí 4. Biết chắc lời dạy của mình có thể dẫn đến thánh trí

namtruyen: trong doi ngai da trai qua ba lan cam do nguy hiem nhat

namtruyen: lan 1, ngai vang la cam do lon nhat o coi nguoi

namtruyen: 2, nu sac duoi goc bo de

namtruyen: dep nhat trong vu tru nay la cac tien nu coi duc thien cao nhat, Tha hoa tu tai

namtruyen: ba co congai cua ma vuong de den goc bo de cam do ngai nhug vo hieu

GiotMuaCuoiMua: Trong đi Ngài đã trải qua ba lần cám dỗ nguy hiểm nhất 1. ngai vàng là cám dổ lớn nhất ở cõi người 2. nữ sắc dưới gốc bồ đ . Đẹp nhất trong vủ trụ này là các tiên nữ cõi dục thiên cao nhất, Tha hóa tự tại. Ba cô gái của Ma vương đến gốc bồ đề cám dổ Ngài nhưng vô hiệu

namtruyen: bo thi, tri gioi, thien dinh (chua chung) o muc do cao moi co the sinh ve cac coi duc thien cao cap

namtruyen: pai giu bat quan trai moi ve cac coi duc thien cao cap

GiotMuaCuoiMua: Bố thí, trì giới, thiền đnh( chưa chứng) ở mức độ cao mới có thể sinh về các cõi dục thiên cao cấp. Phải giử bát quan trai mới về các cõi dục thiên cao cấp

namtruyen: cam do thu ba la ngai da chung qua tat ca tang thien vsg, nhung lai xem chung la rac

GiotMuaCuoiMua: Trong đi Ngài đã trải qua ba lần cám dỗ nguy hiểm nhất 1. ngai vàng là cám dổ lớn nhất ở cõi người 2. nữ sắc dưới gốc bồ đ . Đẹp nhất trong vủ trụ này là các tiên nữ cõi dục thiên cao nhất, Tha hóa tự tại. Ba cô gái của Ma vương đến gốc bồ đề cám dổ Ngài nhưng vô hiu 3. Ngài đã chứng qua tất cả tầng thiền vô sắc giới , nhưng lại xem chúng là rác

NguyenThuyPP: vượt qua kiết sử sắc ái và vô sắc ái

namtruyen: asita devila

namtruyen: uddaka ramaputta

namtruyen: deu chung thien ptppt

namtruyen: va sau khi chet da sinh ve coi ptppt

GiotMuaCuoiMua: uddaka ramaputta, hai vị này đều chứng quả thiền phi tưng phi phi tưởng và sau khi chết đã sinh về cõi phi tưng phi phi tưởng

GiotMuaCuoiMua: asita devila, uddaka ramaputta, hai vị này đều chứng quả thiền phi tưng phi phi tưởng và sau khi chết đã sinh về cõi phi tưng phi phi tưởng

namtruyen: nhung gi ngai goi la tro ngai thanh tri thi chac chan la nhu vay

GiotMuaCuoiMua: 3. Những điều gì Ngài gọi là trở ngại thánh trí thì chắc chắn là như vậy.

namtruyen: so giai noi ro chang han nhu tinh cam nam nu la deiu phai lia bo dau tien moi chung thien, chung thanh duoc

namtruyen: trong cac duc, tinh duc la nguy hiem nhat

namtruyen: tren cac coi pham thien khg co van de gioi tinh

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: chung thien chi samatha thi khg con van de nam nu

Khongthebegay: vị Thầy trước chứng vô sở hữu xứ , vị thầy sau chứng thiền phi tưng phi phi tưởng xứ . Không phải 2 vị đều chứng pptx .

namtruyen: chung thanh thi dut ca y niem ve chung sinh

namtruyen: thay bo tat co hai vi, alara kalama chi chugn vsh xu, ramaputta uddaka chung ptppt

namtruyen: khgthebegay vua bi be gay

GiotMuaCuoiMua: Sớ giải nói rõ chẳng hạn như tình cảm nam nữ là điều phải lìa bỏ đầu tiên mới chứng thiền, chứng thánh được. Trong các dục, tình dục là nguy hiểm nhất. Trên các cõi phạm thiên không có vấn đề giới tính. Chứng thiền chỉ samatha thì không còn vấn đề nam nữ. Chứng thánh thì dứt cả ý niệm về chúng sinh.

NguyenThuyPP: đúng, Sư có nói

namtruyen: asita devila a tuda nguoi den xem tuong thai tu

Khongthebegay: vụ gì ? vụ gì /

GiotMuaCuoiMua: dạ chắc lộn tên

Khongthebegay: thì nói 2 vị thầy đầu tiên mà Bồ Tát khi xuất gia.

GiotMuaCuoiMua: hihihi

namtruyen: asita devila la a tuda va uddaka ramaputta deu chugn ptppt

namtruyen: con nguoi chung vshx la alara kalama

Khongthebegay: A-tư đà chng phi tưng phi phi tưởng xứ là đúng !

namtruyen: $xem lai phan text chat cua toi o tren cho thiet ky

namtruyen: methunadhamma

namtruyen: tinh cam nam nu

GiotMuaCuoiMua: tình cảm nam nữ methunadhamma

GiotMuaCuoiMua: Sớ giải nói rõ chẳng hạn như tình cảm nam nữ là điều phải lìa bỏ đầu tiên mới chứng thiền, chứng thánh được. Trong các dục, tình dục là nguy hiểm nhất. Trên các cõi phạm thiên không có vấn đề giới tính. Chứng thiền chỉ samatha thì không còn vấn đề nam nữ. Chứng thánh thì dứt cả ý niệm về chúng sinh.

Khongthebegay: Còn Dục ái ( nam nữ ) thì không thể chứng thiền định !

namtruyen: ke ca nhung nguoi kiep nay thay minh nguoi lanh trong van de tinh cam, khong ham thich gi, hoac chi ham thich trong thu khong lien he nam nu thi trong tam kham van co mot cho dac biet nhat danh cho kha nang tinh cam nam nu sau nay, neu con quan quanh trong coi duc gioi

namtruyen: tinh cam nam nu la goc cua 5 duc, cua coi duc gioi noi cbung

namtruyen: vsu thu tu la ngai tin chac rang loi day cua ngai luon nham den cuu canh giai thoat

GiotMuaCuoiMua: Kể cả những người kiếp này thấy mình nguội lạnh trong vấn đề tình cảm, không ham thích gì, hoặc chỉ ham thích trong thứ không liên hệ nam nữ thì trong tâm khảm vẫn có một chỗ đặc biệt nhất dành cho khả năng tình cảm nam nữ sau này, nếu còn quẩn quanh trong cõi dục giới. Tình cảm nam nữ là gốc của 5 dục, của cõi dục giới nói chung

GiotMuaCuoiMua: Vô sở úy thứ 4 là ngài tin chắc rằng lời dạy của Ngài luôn nhắm đến cứu cánh giải thoát

Khongthebegay: chính xác ! có Hữu là khổ !

namtruyen: bai kinh trung bo so 12

As It Is: da con thay roi a.

GiotMuaCuoiMua: Bài kinh trung bộ số 12 ( xem 8 hội chúng)

namtruyen: the ton rat nhieu lan da den nhung vu tru khac de thuyet phap trong hinh thuc tot nhat theo nhip song o do

namtruyen: va nhieu khi nguoi ta chi nhe tieng ngai noi ma khg thay hinh dang

GiotMuaCuoiMua: Trong kinh có nói : Thế Tôn rất nhiều lần đã đến những vủ trụ khác để thuyết pháp trong hình thức tốt nhất theo nhịp sống ở đó , và nhiu khi người ta chỉ nghe tiếng Ngài nói mà không thấy hình dáng

namtruyen: co rat nhieu noi con luu lai loi day va cach hanh tri cua ngai ma nguoi ta van tuong la mot vi than thanh nao do hien den de mac khai

GiotMuaCuoiMua: Có rất nhiều nơi còn lưu lại lời dạy và cách hành trì của Ngài mà người ta vẫn tưởng là một vị thần thánh nào đó hin đến để mặc khải

GiotMuaCuoiMua: da hiểu

GiotMuaCuoiMua: cho hợp thời hợp thế

namtruyen: bo toc ao trang ben chau My

namtruyen: song don gian nhu ty kheo nguyen thuy va co nhung loi khuyen bao cho the gioi con lai co noi dung rat minh triet, rat gan voi kinh Phat

namtruyen: dao duc kinh cua lao tu, nam hoa kinh cua trang tu, liet tu duong tu cung vay

namtruyen: noi dung rat gan voi pg

namtruyen: chang han y niem ve su tuong doi cua van vat

namtruyen: khong co gi la co hay thap, tuyet doi

namtruyen: dep hay xau tuyet doi

namtruyen: nag nhe, suong kho, rong hep

Khongthebegay: trong kinh đức phật thưng đề cập , là nên gần các bậc chân nhân và các bậc Thánh nhân ...là cũng từ ý này .

GiotMuaCuoiMua: Có bộ tộc áo trắng bên Châu Mỷ sống đơn giản như tỳ kheo nguyên thủy và có những lời khuyên bảo cho thế giới còn lại có nói đúng rất minh triết, rất gần với kinh Phật, đo đức kinh của Lão tử, nam hoa kinh của trang tử, liệt tu dương tử cũng vậy. Nói đúng rất gần với phật giáo. Chẳng hạn ý niệm về sự tương đối của vạn vật không có gì là cao hay thấp tuyệt đi , đẹp hay xấu tuyệt đối, nặng nhẹ, sướng khổ, rộng hẹp

namtruyen: neu muon lap dao moi, voi thanh kinh ngon lanh de thyet phuc moi tang lop nhan loai thi co le la may cuon sach danh ngon the gioi tong hop lai

Khongthebegay: văn hóa t xưa đến nay đều có sự giao thoa và cộng hưởng với nhau .

namtruyen: proverb

namtruyen: quotes

GiotMuaCuoiMua: Nếu muốn lập đạo mới với thánh kinh ngon lành, dễ thuyết phục mọi tầng lớp nhân loại thì có lẽ là mấy cuốn sách danh ngôn thế giới tổng hợp lại

Khongthebegay:

GiotMuaCuoiMua:

As It Is:

GiotMuaCuoiMua: sadhu sadhu

GiotMuaCuoiMua: kính tri ân sư

NguyenThuyPP:

GiotMuaCuoiMua: 7

NguyenThuyPP:

khongao: 7

nayxuan: Thanh kinh tri an su

khongao:

NguyenThuyPP: cám ơn OP

As It Is: su den di nhanh nhu chu thien

tinhnghiem1: Con kinh tri an Su_()_

GiotMuaCuoiMua: đường net tốt

Phu du21:

NguyenThuyPP:

As It Is:
Каталог: phap -> tuongungkinh -> note
note -> GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 2014 Chương XI tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ
note -> Welcome to vietheravada ! sao ky vay ne1
note -> Namtruyen: osho, krishnamurti
note -> Namtruyen: cuu canh cua pham hanh la thay ro tu de trong 5 uan: sac, sac tap khoi, sac doan diet, con duong dan den su doan diet do
note -> Alerte: C'est un salon classé g destiné au public général, y compris des mineurs. Le langage vulgaire n'est pas autorisé. Alerte
note -> Alert: This is a g rated room intended for a General Audience including minors. Offensive language is not permitted. Alert
note -> Metmoikhoinoi: cam on tn
note -> GiotMuaCuoiMua
note -> GiotMuaCuoiMua: Con kính đảnh lễ Sư Trưởng kinh chào quý đạo hữu mới vào


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương