A. Trên 51%. B. Trên 53%. C. Trên 55%tải về 470.82 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu19.10.2018
Kích470.82 Kb.
  1   2   3   4

Câu 1. Theo thống kê, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên cả nước hiện nay đạt bao nhiêu phần trăm?

 • A. Trên 51%.

 • B. Trên 53%.

 • C. Trên 55%.

 • D. Trên 60%.

Câu 2. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

 • A. Triển lãm ngoài trời.

 • B. Công nghệ thực tế ảo.

 • C. Công nghệ 3D.

 • D. Cả B và C.

Câu 3. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

 • A. 5 năm 1 lần

 • B. 5 năm 2 lần

 • C. 2 năm 1 lần

 • D. 1 năm 1 lần

Câu 4. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

 • A. 4 đồng chí.

 • B. 6 đồng chí.

 • C. 8 đồng chí.

 • D. 10 đồng chí.

Câu 5. Chủ trương “1 + 1” được hiểu như thế nào?

 • A. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.

 • B. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn.

 • C. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội.

 • D. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn.

Câu 6. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

 • A. 2014.

 • B. 2015.

 • C. 2016.

 • D. 2017.

Câu 7. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

 • A. 17 đồng chí.

 • B. 17 đồng chí.

 • C. 19 đồng chí.

 • D. 20 đồng chí.

Câu 8. Đâu là phong trào của Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012- 2017?

 • A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

 • B. “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • C. “Tuổi trẻ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 9. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động nào?

 • A. Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường.

 • B. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 • C. Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

 • D. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Câu 10. Năm 2014- 2015, các cấp bộ đoàn đã tham gia rà soát việc thực hiện chính sách gì theo chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

 • A. Chính sách người có công với cách mạng và cựu thanh niên xung phong.

 • B. Chính sách về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

 • C. Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 • D. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

Câu 11. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn tập trung triển khai những phong trào hành động cách mạng nào?

 • A. Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

 • B. Thanh niên tình nguyện, Thanh niên sáng tạo, Thanh niên xung kích

 • C. Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ xung kích, Tuổi trẻ sáng tạo

 • D. Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ xung kích - sáng tạo.

Câu 12. Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II được tổ chức vào năm nào?

 • A. 2013.

 • B. 2014.

 • C. 2015.

 • D. 2016.

Câu 13. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ tập trung vào những nội dung gì?

 • A. Việc chấp hành Điều lệ Đoàn.

 • B. . Việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp, nhất là những chủ trương công tác mới, trọng tâm.

 • C. Việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

 • D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 14. Phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 • A. Đoàn mạnh, Hội rộng.

 • B. Đoàn rộng, Hội rộng.

 • C. Đoàn mạnh, Hội mạnh.

 • D. Đoàn rộng, Hội mạnh.

Câu 15. Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phấn đấu bao nhiêu cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ?

 • A. 70%

 • B. 80%

 • C. 90%

 • D. 100%

Câu 16. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

 • A. 3 cấp.

 • B. 4 cấp.

 • C. 5 cấp.

 • D. 6 cấp.

Câu 17. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai phong trào gì trong sinh viên?

 • A. Sinh viên 5 tốt.

 • B. Sinh viên 2 tốt.

 • C. Sinh viên 2 giỏi.

 • D. Sinh viên 3 tốt.

Câu 18. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ Đoàn khóa XI như thế nào?

 • A. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

 • B. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên hai phần ba (2/3) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

 • C. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên ba phần tư (3/4) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

 • D. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của 100% Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 19.  

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi như thế nào?

 • A. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

 • B. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi.

 • C. Xây dựng mới tại mỗi xã ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

 • D. Xây dựng mới tại mỗi xã ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Câu 20. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng nào?

 • A. Học sinh, sinh viên.

 • B. Thanh niên nông thôn.

 • C. Thanh niên dân tộc thiểu số.

 • D. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Câu 1. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

 • A. Triển lãm ngoài trời.

 • B. Công nghệ thực tế ảo.

 • C. Công nghệ 3D.

 • D. Cả B và C.

Câu 2. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

 • A. Trung ương Đoàn.

 • B. Hội đồng Đội Trung ương.

 • C. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 • D. Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Câu 3. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định đâu là trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2017 – 2022?

 • A. Chất lượng đoàn viên.

 • B. Chất lượng cán bộ đoàn.

 • C. Chất lượng cơ sở đoàn.

 • D. Cả ba phương án trên.

Câu 4. Trong giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

 • A. Hơn 5 triệu.

 • B. Hơn 6 triệu.

 • C. Hơn 7 triệu.

 • D. Hơn 8 triệu.

Câu 5. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu bao nhiêu % giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi được tập huấn?

 • A. 70%

 • B. 80%.

 • C. 90%.

 • D. 100%.

Câu 6. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết văn bản quan trọng gì?

 • A. Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

 • B. Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam.

 • C. . Chương trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

 • D. Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung.

Câu 7. Tên gọi chính xác của cuộc vận động sẽ tiếp tục được triển khai trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 • A. Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • B. Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • C. Đoàn viên phấn đấu được kết nạp Đảng.

 • D. . Đoàn viên thanh niên phấn đấu được kết nạp Đảng.

Câu 8. Chủ trương “1 + 2” được hiểu như thế nào?

 • A. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.

 • B. Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.

 • C. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.

 • D. Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.

Câu 9. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

 • A. 30 đồng chí.

 • B. 31 đồng chí.

 • C. 32 đồng chí.

 • D. 33 đồng chí.

Câu 10. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên tình nguyện?

 • A. 2013.

 • B. 2014.

 • C. 2015.

 • D. . 2016.

Câu 11. Có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

 • A. 998 đại biểu.

 • B. 999 đại biểu.

 • C. 1.000 đại biểu.

 • D. 1.200 đại biểu.

Câu 12. Chủ trương “1 + 1” được hiểu như thế nào?

 • A. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.

 • B. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn.

 • C. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội.

 • D. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn.

Câu 13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai phần mềm gì cho đại biểu tham dự đại hội?

 • A. Flash Player.

 • B. Internet Explorer.

 • C. Windows Media Player.

 • D. App điện thoại di động.

Câu 14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những nhiệm vụ gì?

 • A. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;

 • B. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

 • C. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

 • D. Cả 3 phương án trên

Câu 15. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng nào?

 • A. Học sinh, sinh viên.

 • B. Thanh niên nông thôn.

 • C. Thanh niên dân tộc thiểu số.

 • D. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Câu 16. Phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 • A. Đoàn mạnh, Hội rộng.

 • B. Đoàn rộng, Hội rộng.

 • C. Đoàn mạnh, Hội mạnh.

 • D. Đoàn rộng, Hội mạnh.

Câu 17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại?

 • A. 8 diễn đàn.

 • B. 9 diễn đàn.

 • C. 10 diễn đàn.

 • D. 11 diễn đàn.

Câu 18. Đâu là phong trào của Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012- 2017?

 • A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

 • B. “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • C. “Tuổi trẻ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 19. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

 • A. 5 năm 1 lần

 • B. 5 năm 2 lần

 • C. 2 năm 1 lần

 • D. 3 năm 2 lần

Câu 20. Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II được tổ chức vào năm nào?

 • A. 2013.

 • B. 2014.

 • C. 2015.

 • D. 2016.


Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã áp dụng phương pháp nào để điểm danh và quản lý đại biểu?

 • A. Ghi phiếu.

 • B. Thẻ QR.

 • C. Bấm nút.

 • D. Đọc tên theo danh sách.

Câu 2. Đâu là phong trào của Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012- 2017?

 • A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

 • B. “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • C. “Tuổi trẻ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào?

 • A. Kết nạp 4 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 55%.

 • B. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

 • C. Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%.

 • D. Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 70%.

Câu 4. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

 • A. 4 đồng chí.

 • B. 6 đồng chí.

 • C. 8 đồng chí.

 • D. 10 đồng chí.

Câu 5. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai phong trào gì trong sinh viên?

 • A. Sinh viên 5 tốt.

 • B. Sinh viên 2 tốt.

 • C. Sinh viên 2 giỏi.

 • D. Sinh viên 3 tốt.

Câu 6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại?

 • A. 8 diễn đàn.

 • B. 9 diễn đàn.

 • C. 10 diễn đàn.

 • D. 11 diễn đàn.

Câu 7. Các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm nào?

 • A. 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020).

 • B. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019).

 • C. 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

 • D. Cả 3 phương án trên.

Câu 8. Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phấn đấu bao nhiêu cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ?

 • A. 70%

 • B. 80%

 • C. 90%

 • D. 100%

Câu 9. Giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn giới thiệu bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp?

 • A. Hơn 1,1 triệu.

 • B. Hơn 1,5 triệu.

 • C. Hơn 2 triệu.

 • D. Hơn 2,5 triệu.

Câu 10. Trong giai đoạn 2012 – 2017, chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng được Trung ương Đoàn tổ chức năm nào?

 • A. 2014.

 • B. 2015.

 • C. 2016.

 • D. 2017.

Câu 11. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ Đoàn khóa XI như thế nào?

 • A. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

 • B. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên hai phần ba (2/3) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

 • C. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên ba phần tư (3/4) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

 • D. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của 100% Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 12. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

 • A. Trung ương Đoàn.

 • B. Hội đồng Đội Trung ương.

 • C. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 • D. Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Câu 13. Theo thống kê, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên cả nước hiện nay đạt bao nhiêu phần trăm?

 • A. Trên 51%.

 • B. Trên 53%.

 • C. Trên 55%.

 • D. Trên 60%.

Câu 14.  

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi như thế nào?

 • A. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

 • B. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi.

 • C. Xây dựng mới tại mỗi xã ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

 • D. Xây dựng mới tại mỗi xã ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Câu 15. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là gì?

 • A. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

 • B. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

 • C. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, phát triển.

 • D. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Câu 16. Phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 • A. Đoàn mạnh, Hội rộng.

 • B. Đoàn rộng, Hội rộng.

 • C. Đoàn mạnh, Hội mạnh.

 • D. Đoàn rộng, Hội mạnh.

Câu 17. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình đồng hành với thanh niên nào?

 • A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

 • B. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

 • C. . “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

 • D. . “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết như thế nào?

 • A. 80% cán bộ, đoàn viên và 60% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

 • B. 90% cán bộ, đoàn viên và 65% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

 • C. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

 • D. 100% cán bộ, đoàn viên và 60% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Câu 19. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động nào?

 • A. Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường.

 • B. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 • C. Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

 • D. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Câu 20. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương