A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giangtải về 166.33 Kb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích166.33 Kb.
#713
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

_____CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG

GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO

GIAI ĐỌAN 2005-2010 TỈNH AN GIANG

(Kèm theo quyết định số 2737/2005/QĐ-UBND, ngày 03 /10/ 2005)

____

Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá (XHH) trong các hoạt động giáo dục (GD), y tế (YT), văn hóa (VH) và thể dục thể thao (TD-TT) giai đoạn 2005-2010 tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính Phủ dựa trên các căn cứ chủ yếu sau đây:


- Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính Phủ ngày 18/4/2005 về “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao”.

- Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “ Qui hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2005-2010”.

- Quyết định số 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án “Phát triển xã hội hóa dạy nghề đến năm 2010”.

- Quyết định số 2194/2005/QĐ-BYT ngày 21/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

- Quyết định số 1336/2005/QĐ-UBTDTT ngày 30/6/2005 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục và Thể thao về việc phê duyệt Đề án “ Qui hoạch phát triển xã hội hóa thể dục, thể thao đến năm 2010”.

- Các chủ trương, định hướng, qui hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác xã hội hóa trên lĩnh vực VH-XH của tỉnh An Giang.


A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC THỂ THAO, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 90/1997/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ở AN GIANG:
Thực hiện Nghị quyết số 90/1997/NQ-CP và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực văn hóa-xã hội (VH-XH); UBND Tỉnh An Giang đã xây dựng các Đề án XHH trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), y tế (YT), văn hoá-thông tin (VH-TT), thể dục thể thao (TD-TT) đến 2005-2010; Qui hoạch XHH các lĩnh vực VH-XH đến 2010. 1. Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
  2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  2006 -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  2006 -> Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  2006 -> Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  2006 -> Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  2006 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  2006 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ub
  2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  2006 -> Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Số: 145/2004/ QĐ ub

  tải về 166.33 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương