Địa Tạng Chiêm Sát Chiêm Luân Tướng Pháp Hán Việttải về 1.78 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích1.78 Mb.
#3279

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

CHIÊM LUÂN TƯỚNG PHÁP
NGHI THỨC

GIEO CHIÊM SÁT MỘC LUÂN
Phiên âm Hán Việt

Thị phạm: Định Hoằng Pháp Sư


http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140304002138/chroniclesofarn/images/b/b6/lotus-icon.png

---------------o0o---------------diatangbotat-13mb-www.chuaquangduc

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

CHIÊM LUÂN TƯỚNG PHÁP
Cúng nước
(Quỳ xuống)

Dâng hương
(Đứng lên )

( Xá)

Lễ Phật 3 Lễ

(Xá)
Chí tâm kính lễ:

Thập phương nhất thiết chư Phật

Nguyện lệnh Thập phương nhất thiết chúng sanh, tốc tật giai đắc thân cận cúng dường, tư thụ chánh pháp!(1 Lễ)

 

Chí tâm kính lễ:Thập phương nhất thiết Pháp tạng 

Nguyện lệnh Thập phương nhất thiết chúng sanh, tốc tật giai đắc thụ trì độctụng, như pháp tu hành, cập vi tha thuyết!(1 Lễ)
Chí tâm kính lễ:

Thập phương nhất thiết Hiền Thánh Tăng

Nguyện lệnh Thập phương nhất thiết chúng sanh, Tốc tật giai đắc thân cận cúng dường, phát Bồ Đề tâm, chí bất thối chuyển!(1 Lễ) 
Chí tâm kính lễ:

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguyện lệnh Thập phương Nhất thiết chúng sanh, tốc đắc trừ diệt ác nghiệp trọng tội, li chư chướng ngại, tư sanh chúng cụ, tất giai sung túc!(1 Lễ)
(Quỳ gối, chắp tay)
Nghiêm trì hương hoa

Như pháp cúng dường.

Nguyện thử hương hoa vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhất thiết Phật,

Tôn Pháp chư Hiền Thánh.

Vô biên Phật thủ trung,

Thụ dụng tác Phật sự.

Nhất thiết Phật Pháp Tăng bảo,

Thể thường biến mãn,

Vô sở bất toại.

Nguyện kim dĩ hương hoa,

Đẳng đồng pháp tính

Phổ huân nhất thiết chư Phật sát thổ,

Thi tác Phật sự.
Ngã kim đương dĩ thập phương sở hữu nhất thiết chủng chủng hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, chư trân diệu sức, chủng chủng âm nhạc, đăng minh chúc hỏa, ẩm thực y phục, ngọa cụ, thang dược, nãi chí tận thập phương sở hữu nhất thiết chủng chủng trang nghiêm cúng dường chi cụ, ức tưởng diêu nghĩ, phổ cộng chúng sanh, phụng hiến cung 

dưỡng.


Nhất thiết thế giới trung, hữu tu cúng dường giả, ngã kim tùy hỉ. Nhược vị tu cúng dường  giả, nguyện đắc khai đạo, lệnh tu cúng dường.
Hựu nguyện ngã thân tốc năng biến chí nhất thiết sát thổ ư nhất nhất Phật Pháp Tăng sở, các dĩ nhất thiết chủng chủng trang nghiêm cúng dường chi cụ, cộng nhất thiết chúng sanh đẳng trì phụng hiến, cúng dường nhất thiết chư Phật pháp thân, Sắc thân, Xá lợi hình tượng, Phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự.

Cúng dường nhất thiết sở hữu Pháp tạng, cập thuyết pháp xứ.

Cúng dường nhất thiết Hiền Thánh Tăng 

chúng.


Nguyện cộng nhất thiết chúng sanh, tu hành như thị cúng dường dĩ, tiệm đắc thành tựu lục ba la mật, Tứ vô lượng tâm, thâm tri nhất thiết pháp bổn lai tịch tĩnh, vô sanh vô diệt, nhất vị 

bình đẳng, li niệm thanh tịnh, tất cánh viên mãn, nhất thiết cung kính.


(Lễ)
Nhất tâm ngưỡng cáo

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Đệ tử ………… hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, bất tri tam thế nghiệp báo nhân duyên, đa hoài nghi hoặc, kim dĩ mỗ sự (..............), kính y Bồ Tát sở kì Tam Chủng Luân Tướng, nhưpháp Chiêm sát, chí tâm ngưỡng khấu Địa tạng từ tôn, nguyện dĩ đại bi lực, gia bị chửng tiếp, trừ ngã nghi chướng! 

(1 Lễ)
(Quỳ gối, nhất tâm xưng niệm Địa Tạng Bồ Tát Thánh Hiệu 1.000 câu)


Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

(Niệm 1.000 câu)

(Niệm xong, hướng về Tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát, chắp tay thành kính) 

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Đại từ đại bi duy nguyện hộ niệm ngã cập nhất thiết chúng sanh, tốc trừ chư chướng tăng trưởng tịnh tín, lệnh kim sở quan xưng thật tương ứng!


(Lễ xuống)

(Đứng lên – chắp tay – Xá)


(Quỳ xuống trước bàn gieo Luân tướng)

Sau khi tác bạch xong, hai tay nắm lấy luân tướng, trong tâm khởi lên lòng chí thành ân trọng, đưa lên trán sau đó gieo xuống, quan sát, xem xét kỹ càng, xem có tương ứng hay không tương ứng.

Gieo 3 lần, sau mỗi lần đều ghi lại số trên Luân tướng gieo được.

Cộng tổng của 3 lần gieo lại, đối chiếu số đó với phần “189 quẻ” của Kinh “Địa Tạng Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo” để xem kết quả.

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỮ HÁN TRONG BỘ MỘC LUÂN
Bộ Mộc Luân thứ nhất (10 nghiệp thiện ác):

Mặt trước

Mặt sau

1


杀生: Bất sát sanh

1 杀生: Sát sanh

2

偷盗: Bất thâu đạo2 偷盗: Thâu đạo

3 不邪淫: Bất tà dâm

3 邪淫: Tà dâm

4 不妄语: Bất vọng ngữ

4 妄语: Vọng ngữ

5 不两舌: Bất lưỡng thiệt

5 两舌: Lưỡng thiệt

6


恶口: Bất ác khẩu

6 恶口: Ác khẩu

7

绮语: Bất ỷ ngữ7 绮语: Ỷ ngữ

8


悭贪: Bất san tham

8 悭贪: San tham

9 不嗔恚: Bất sân khuể

9 嗔恚: Sân khuể

10 不愚痴: Bất ngu si

10 愚痴: Ngu si


Bộ mộc Luân thứ hai (Thân – Khẩu – Ý):
身: Thân - 口: Khẩu - 意: Ý
Bộ Mộc Luân thứ ba (18 số):


1

2

3
10

11

12
4

5

6
13

14

15
7

8

9
16

17

18PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG 189 KẾT QUẢ CHIÊM SÁT

189 1-66*

1. Chiêm sát truy cầu đại thừa đích Phật pháp, bất hội thối chuyển

2. Chiêm sát truy cầu đích đạo quả, kim sanh khả đắc chứng.


3. Chiêm sát truy cầu trung thừa đích Phật pháp, bất hội thối chuyển.
4. Chiêm sát truy cầu tiểu thừa đích Phật pháp, bất hội thối chuyển.
5. Chiêm sát tưởng yếu cầu đích thần thông, năng cú đắc đáo thành tựu
6. Chiêm sát tưởng yếu tu tứ chủng đích phạm hành, năng cú đắc đáo thành tựu.
7. Chiêm sát tưởng yếu tu thế gian thiện định, năng cú đắc đáo
thành tựu
8. Chiêm sát tưởng yếu khứ thụ giới, khả dĩ mãn nguyện đắc giới.
9. Chiêm sát tằng kinh sở thụ quá đích giới, khả dĩ mãn nguyện, đắc đáo giới cụ.
10. Chiêm sát tưởng yếu truy cầu đại thừa đích Phật pháp, đãn thị tín tâm. hoàn một hữu kiên định.
11. Chiêm sát tưởng yếu truy cầu trung thừa đích Phật pháp, đãn thị tín tâm. hoàn một hữu kiên định.
12. Chiêm sát tưởng yếu truy cầu tiểu thừa đích Phật pháp, đãn thị tín tâm. hoàn một hữu kiên định.
13. Chiêm sát hiện tại Chiêm sát đích nhân, thị vị hảo đích
thiện tri thức.
14. Chiêm sát sở thính văn đích, thị chánh tín đích Phật pháp.
15. Chiêm sát hiện tại Chiêm sát đích nhân, bất thị vị hảo
đích thiện tri thức. nhi thị vị ác hữu.
16. Chiêm sát sở thính văn đích, bất thị chánh tín đích Phật
pháp.

17. Chiêm sát hiện tại Chiêm sát đích nhân, thị vị chân thật


tu hành hữu đức chi nhân.
18. Chiêm sát hiện tại Chiêm sát đích nhân, bất thị vị chân
thật tu hành, thị vô đức chi nhân.
19. Chiêm sát hiện tại sở vấn đích lí luận, giá cá lí luận thị chánh xác đích.
20. Chiêm sát hiện tại sở vấn đích lí luận, giá cá lí luận bất thị chánh xác đích, thị thác ngộ đích.
21. Chiêm sát hiện tại niệm tụng đích, thị chánh xác đích.
22. Chiêm sát hiện tại niệm tụng đích, thị bất chánh xác đích.
23. Chiêm sát hiện tại tu hành đích phương pháp, thị chánh xác đích
24. Chiêm sát sở khán kiến. Sở thính văn đích hiện tượng. Thị
hảo đích.
25. Chiêm sát quan ư sở chứng, thị chân thật đích.
26. Chiêm sát sở học đích, thị thác ngộ đích.
27. Chiêm sát sở khán kiến, sở thính văn đích hiện tượng, thị bất hảo đích hiện tượng.
28. Chiêm sát sở chứng đích, bất thị Phật giáo đích chánh pháp.
29. Chiêm sát sở hộ trì đích thị tà thần.
30. Chiêm sát sở thuyết đích, thị tà thuyết thế trí biện thông
31. Chiêm sát thị quỷ đạo tà thần sở vi, phi nhân lực sở vi.
32. Phật pháp thâm như hải, ứng tiên học tập- dữ quan tưởng hữu quan đích bàn nhược trí tuệ.
33. Phật pháp thâm như hải, Chiêm sát ứng tiên học tập- dữ
Phật pháp thiện định phương diện đích tu trì phương pháp.
34. Chiêm sát hiện tại sở học tập, một hữu chướng ngại.
35. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, thị thích hợp đích.
36. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, thị bất thích hợp đích
37. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, thị quá khứ thế đích túc thế tập khí.
38. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, bất thị quá khứ thế đích túc thế tập khí.
39. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, khả dĩ sử thiện đức tăng trường.

40. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, phương tiện phương pháp giác thiểu.


41. Chiêm sát hiện tại sở học tập đích, một hữu tiến bộ hoặc một hữu tiến triển.
42. Chiêm sát quan sát sở cầu đích quả báo, hiện tại hoàn một hữu chứng đáo.
43. Chiêm sát quan sát yếu cầu xuất gia, nhân duyên hòa hợp, khả dĩ mãn nguyện.
44. Chiêm sát quan ư sở hi vọng thính văn đích, dữ học tập đích giáo pháp, khả dĩ mãn nguyện.
45. Chiêm sát quan ư sở yếu cầu đích kinh quyển, khả dĩ độc tụng.
46. Chiêm sát sở quan sát đích sự, thị tác ma sự.
47. Chiêm sát sở tác chi sự tình, khả dĩ thành tựu.
48. Chiêm sát sở tác đích sự, một hữu bạn pháp mãn nguyện.
49. Chiêm sát yếu cầu đại tài phú, tài doanh mãn mãn, khả dĩ mãn nguyện.
50. Chiêm sát yếu cầu quan chức, khả dĩ mãn nguyện
51. Chiêm sát yếu cầu diên trường thọ mệnh, khả dĩ mãn nguyện
52. Chiêm sát yếu cầu thế gian tiên đạo, khả dĩ mãn nguyện.
53. Chiêm sát sở học đích học vấn, đa sở thông đạt.
54. Chiêm sát sở học đích học vấn, một hữu ngận thông đạt.
55. Chiêm sát sở cầu đích sư phụ, hoặc bằng hữu, khả dĩ như ý mãn nguyện.
56. Chiêm sát quan ư sở cầu đích đệ tử, khả dĩ như ý mãn nguyện.
57. Chiêm sát sở cầu đích phụ mẫu, khả dĩ như ý mãn
nguyện.
58. Chiêm sát yếu cầu hợp ý chi nam. nữ, khả dĩ như ý mãn nguyện.
59. Chiêm sát yếu cầu hợp ý chi thê tử, khả dĩ như ý mãn nguyện.
60. Chiêm sát yếu cầu đích đồng bạn, khả dĩ như ý mãn
nguyện.
61. Chiêm sát chánh tại ưu lự đích sự tình, khả dĩ đắc đáo hòa hợp đích kết quả
62. Chiêm sát sở quan sát đích nhân, tâm lí sung mãn sân khuể chi ý.
63. Chiêm sát yếu cầu một hữu hận ý, nhi thả khả dĩ đắc đáo hoan hỉ chi ý.
64. Chiêm sát yếu cầu song phương hòa hợp, khả dĩ đắc đáo như ý mãn nguyện.
65. Chiêm sát bị Chiêm sát đích nhân, tâm hoài hoan hỉ chi
ý.
66. Chiêm sát tâm lí sở tư niệm đích nhân, khả dĩ kiến diện
tương hội.

189 *67-132

67. Chiêm sát tâm lí sở tư niệm đích nhân, một hữu bạn pháp kiến diện tương hội
68. Chiêm sát quan sở yêu thỉnh lai đích, khả dĩ tương tụ tại nhất khởi.
69. Chiêm sát sở thảo yếm tăng ác đích nhân, khả dĩ viễn li nhi khứ.
70. Chiêm sát sở tuân kính cung ái đích nhân, khả dĩ đắc đáo thân cận đích nhân duyên.
71. Chiêm sát tưởng yếu hoan hỉ tương tụ, khả dĩ đắc đáo hòa hợp tương tụ.
72. Chiêm sát tưởng yếu hoan hỉ tương tụ, vô pháp hòa hài tương tụ.
73. Chiêm sát sở yêu thỉnh lai đích, một hữu bạn pháp lai
74. Chiêm sát sở đẳng đãi phán vọng đích nhân, nhất định hội lai, khả dĩ mãn nguyện.
75. Chiêm sát sở đẳng đãi phán vọng đích nhân, vô pháp cư lưu, vô pháp mãn nguyện.
76. Chiêm sát sở quan đích nhân, khả dĩ bình an cát tường
77. Chiêm sát sở quan sát đích nhân, vô pháp bình an cát
tường.
78. Chiêm sát sở quan sát đích nhân dĩ vô thân.
79. Chiêm sát sở hi vọng đích, khả dĩ khán kiến mãn nguyện.
80. Chiêm sát sở tầm mịch đích, khả dĩ đắc kiến mãn nguyện.
81. Chiêm sát sở thính văn đích, thị cát tường chi ngữ
82. Chiêm sát sở yếu cầu hội kiến đích, bất hội như ý. Vô pháp hội kiến
83. Chiêm sát sở Chiêm sát hoài nghi đích sự tình, tựu thị
sự thật.
84. Chiêm sát sở Chiêm sát hoài nghi đích sự tình. Bất thị
sự thật.
85. Chiêm sát sở Chiêm sát đích nhân. Bất hòa hợp.
86. Chiêm sát sở yếu cầu đích Phật sự. Khả dĩ hoạch đắc.
87. Chiêm sát sở yếu cầu đích cung cụ. Khả dĩ hoạch đắc.
88. Chiêm sát sở yếu cầu đích tư sanh vật phẩm. Khả dĩ như ý mãn nguyện.
89. Chiêm sát sở yếu cầu đích tư sanh vật phẩm. Hoạch đắc
ngận thiểu.
90. Chiêm sát sở yếu cầu đích. Đô năng đắc đáo.
91. Chiêm sát sở yếu cầu đích. Đô vô pháp như nguyện.
92. Chiêm sát sở yếu cầu đích. Hoạch đắc ngận thiểu.
93. Chiêm sát sở hữu yếu cầu đích. Khả dĩ như ý.
94. Chiêm sát sở yếu cầu đích. Ngận khoái tựu hội đắc đáo.
95. Chiêm sát sở hữu yếu cầu đích. Quá liễu ngận cửu tài
hội đắc đáo
96. Chiêm sát nhân vi hữu sở cầu. Nhi tổn thất.
97. Chiêm sát nhân hữu sở cầu. Nhi đắc cát lợi.
98. Chiêm sát nhân vi hữu sở cầu. Nhi thụ khổ.
99. Chiêm sát quan ư sở thất khứ đích. Khả dĩ cầu đắc
hồi lai.
100. Chiêm sát quan ư sở thất khứ đích. Vô pháp tái cầu đắc hồi lai.
101. Chiêm sát quan ư sở thất khứ đích. tự kỉ hoàn hội đắc đáo. Hoặc thất nhi phục đắc.
102. Chiêm sát yếu cầu thoát li nguy hiểm khốn ách. Khả
dĩ thoát li.
103. Chiêm sát quan ư tật bệnh. Khả dĩ đắc đáo thuyên
dũ.

104. Chiêm sát quan ư sở yếu khứ đích địa phương. Một hữu chướng nan.


105. Chiêm sát quan sở yếu khứ đích địa phương. Tương hội hữu chướng ngại dữ khốn nan.
106. Chiêm sát quan ư sở cư trụ đích địa phương. Khả dĩ bình an cư trụ.
107. Chiêm sát quan ư sở cư trụ đích địa phương. Cư trụ bất đắc an ninh.

108. Chiêm sát sở yếu khứ đích địa phương. Khả dĩ đắc đáo bình an khoái nhạc.


109. Chiêm sát sở yếu khứ đích địa phương. Hội hữu nguy
hiểm hòa khốn nan.
110. Chiêm sát sở yếu khứ đích địa phương. Thị ác ma sở tụ tập chi địa phương.
111. Chiêm sát sở yếu khứ đích địa phương. Ngận nan dữ dĩ khai hóa giáo đạo.
112. Chiêm sát sở tưởng yếu khứ đích địa phương. Khả dĩ
khai hóa giáo đạo.
113. Chiêm sát sở yếu khứ đích địa phương. Khả dĩ tự nhiên hoạch đắc lợi ích.
114. Chiêm sát sở yếu khứ đích lữ du lộ thượng. Một hữu khốn nhiễu hòa phiền não.
115. Chiêm sát sở yếu khứ lữ du đích lộ thượng. Tương hữu khốn nan hòa phiền não.
116. Chiêm sát quân vương dữ nhân dân. Nhân vô đạo nhi khởi cơ cận tai.
117. Chiêm sát quân vương dữ nhân dân vô đạo. Khởi tật
dịch tai.
118. Chiêm sát quân vương hữu đạo. Nhân dân an lương.
quốc gia an nhạc.
119. Chiêm sát quân vương vô đạo. Quốc gia hữu tai loạn.
120. Chiêm sát quân vương hữu đức. Khả sử tai loạn tiêu diệt. quốc gia bình định.
121. Chiêm sát quân vương ác hành vô đức. Tương sử quốc
gia cấp tốc diệt vong.

122. Quân vương nhược tu thập thiện. Khả dĩ sử quốc gia


phục hưng.
123. Chiêm sát quan ư tị nan. Khả dĩ thoát hiểm.
124. Chiêm sát quan ư tị nan. Vô pháp thoát hiểm
125. Chiêm sát sở trụ xử chi đại chúng. An hòa ổn định
126. Chiêm sát sở cư trụ đích địa phương. Hội hữu chướng
ngại nguy hiểm.
127. Chiêm sát sở y phụ đích tập tụ. Trụ chúng bất an.
128. Chiêm sát nhàn tĩnh xử. một hữu nhậm hà chướng ngại
khốn nan.
129. Chiêm sát quan ư giá ta quái dị đích hiện tượng. Một hữu tổn hại.
130. Chiêm sát quan ư giá ta quái dị đích hiện tượng. Tương hội hữu sở tổn hại
131. Chiêm sát quan ư giá ta quái dị đích hiện tượng. Chỉ yếu canh gia tinh tiến dụng công. Tựu hội chuyển vi an tường.

132. Chiêm sát quan ư sở mộng kiến đích. Bất hội hữu tổn hại.

*133-189*

133. Chiêm sát quan ư sở mộng kiến đích. Hội hữu sở tổn hại.


134. Chiêm sát quan ư sở mộng kiến đích hiện tượng. Chỉ
yếu tinh tiến dụng công. Tựu khả dĩ chuyển vi an tường.
135. Chiêm sát quan ư sở mộng kiến đích. Thị cát tường đích sự.
136. Chiêm sát quan ư chướng ngại tai loạn. Ngận khoái tựu hội li khứ
137. Chiêm sát quan ư chướng ngại tai loạn. Tương hội tiệm tiệm li khứ.
138. Chiêm sát quan ư chướng ngại tai loạn. Vô pháp thoát li.
139. Chiêm sát quan ư chướng ngại tai loạn. chỉ yếu nhất tâm tu hành. Tức khả trừ khứ.
140. Chiêm sát quan ư sở tao thụ đích khốn nan. Ngận khoái tựu hội đắc đáo giải thoát.

141. Chiêm sát quan ư sở tao thụ chi khốn nan. Yếu kinh quá ngận cửu. tài hội thoát khốn.


142. Chiêm sát quan ư sở tao thụ đích khốn nan. Hội đạo chí suy bại hòa khốn nhiễu.
143. Chiêm sát quan ư sở tao thụ đích khốn nan. Chỉ yếu tinh tiến tu hành. Tựu hội thoát khốn.
144. Chiêm sát quan ư sở tao thụ đích khốn nan. Tương đạo chí tính mệnh đích nguy hiểm. Nhân nhi trí tử.
145. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Thị do ư thân thể tứ đại bất điều nhi dẫn khởi đích.
146. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Thị do ư phi nhân quỷ quái sở não. Nhân nhi dẫn khởi đích.
147. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Hòa quỷ thần phi nhân hữu quan.
148. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Khả dĩ kinh quá y liệu nhi thuyên dũ.
149. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Nan dĩ y liệu.
150. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Kinh quá tinh tiến tu hành. Khả dĩ thuyên dũ.
151. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Hội kinh quá trường cửu đích thụ khổ.
152. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Hội tự nhiên thuyên dũ.
153. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Khả kinh y sanh đích y liệu nhi thuyên dũ.
154. Chiêm sát quan ư mục tiền sở y liệu đích. Đối trị phương pháp thị đối đích.
155. Chiêm sát quan ư mục tiền sở phục dụng đích dược phương. Khả dĩ sanh hiệu đắc lực.
156. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh khổ. Tức tương thuyên dũ.
157. Chiêm sát quan ư sở hướng đích y sanh. Vô pháp y trị.
158. Chiêm sát quan ư sở y liệu đích phương thức. Bất thị đối trị đích phương pháp.
159. Chiêm sát quan ư sở phục dụng đích dược phương. Bất đắc lực.
160. Chiêm sát quan ư sở hoạn đích bệnh. Tương đạo trí tang mệnh.
161. Chiêm sát thị tòng Địa ngục đạo trung lai đích.
162. Chiêm sát thị tòng Súc sanh đạo trung lai đích.
163. Chiêm sát thị tòng Ngạ quỷ đạo trung lai đích
164. Chiêm sát thị tòng A Tu La đạo trung lai đích.
165. Chiêm sát thị tòng nhân đạo trung lai đích.
166. Chiêm sát thị tòng thiên đạo trung lai đích.
167. Chiêm sát thị tòng tại gia trung lai đích.
168. Chiêm sát thị tòng xuất gia trung lai đích.
169. Chiêm sát tằng kinh dữ Phật đồng thế. Tịnh cung dưỡng như lai nhi lai đích.
170. Chiêm sát tằng kinh thân tự cung dưỡng thánh hiền nhi lai đích.
171. Chiêm sát tằng thân cận cung dưỡng đắc văn Phật pháp nhi lai đích.
172. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Hội đọa nhập địa ngục đạo.
173. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương đọa nhập súc sanh đạo. Thụ súc sanh thân.
174. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương đọa nhập ngạ quỷ đạo. Thụ ngạ quỷ thân
175. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương hội đọa nhập A
Tu La đạo. Thụ A Tu La thân.
176. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương đầu nhập nhân đạo. Thụ nhân thân.
177. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương đầu thân nhân đạo. Thụ nhân thân thả vi nhân vương.
178. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương nhập thiên đạo. Sanh ư thiên giới. thụ thiên nhân thân.
179. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. Tương nhập thiên đạo.
Sanh ư thiên giới. vi thiên vương.
180. Chiêm sát lâm mệnh chung hậu. lai thế hội thính văn Phật pháp.

181. Chiêm sát lai thế. Khả vi xuất gia tu đạo


182. Chiêm sát xả thân lai thế. Tương khả ngộ kiến thánh
tăng.
183. Chiêm sát xả thân lai thế. Tương khả sanh ư thiên
giới chi đâu suất thiên.
184. Chiêm sát xả thân lai thế. Tương khả vãng sanh tịnh thổ Phật quốc.
185. Chiêm sát xả thân lai thế. tương khả thân kiến Phật pháp.
186. Chiêm sát xả thân lai thế. khả tu tiểu thánh Phật pháp.
187. Chiêm sát xả thân lai thế. khả tu nhị thánh Phật pháp
188. Chiêm sát xả thân lai thế. khả dĩ chứng quả vị thành tựu.
189. Chiêm sát xả thân lai thế. khả dĩ tu đại thừa Phật pháp.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 1.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương