A. Mục tiêu Kiến thức. Sau khi học xong bài bày yêu cầu sinh viêntải về 1.03 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/58
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích1.03 Mb.
#183525
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
7-GDMN (1)


Trường ĐH Tân Trào Khoa Mầm non 

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 
(TS: 02; LT: 02) 
A. 
Mục tiêu 
1. 
Kiến thức. Sau khi học xong bài bày yêu cầu sinh viên: 
- Phân tích đƣợc khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ 
mầm non. 
- Trình bày đƣợc ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở 
trƣờng mầm non. 
- Phân tích đƣợc các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 
- Trình bày đƣợc một số định hƣớng tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 
cho trẻ ở trƣờng mầm non hiện nay 
2. 
Kỹ năng 
- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề một cách thành thạo theo các bƣớc. 
- Vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp 
theo chủ đề cho trẻ ở trƣờng mầm non 
3. 
Thái độ 
- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 
- Sinh viên có thái độ tích cực, tự giác và yêu thích môn học, nghành học. 
B. 
Chuẩn bị 
1. 
Giáo viên 
- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 
ĐHSP. 
- Tài liệu tham khảo
+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non
NXB ĐHQGHN. 
+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 
+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 
+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 
non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 


Trường ĐH Tân Trào Khoa Mầm non 

+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 
dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 
giáo dục Việt Nam. 

tải về 1.03 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương