A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93tải về 1.81 Mb.
trang31/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.81 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

PHẦN KHÔNG CÓ TÊN TÁC GIẢ

(XẾP THEO THỨ TỰ A, B, C TÊN BÀI)


  1. Bàn về việc áp dụng học thuyết Mác-Lênin một cách sáng tạo vào việc nghiên cứu vấn đề phương Đông - Discussion about the creative application of the Marxism-Leninism of studying the Oriental question - NCLS, 1959, số 8, tr. 67-82.

  2. Bàn về việc nghiên cứu vấn đề Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và các dân tộc phương Đông - Discussion about the study of the problems of the Great October Revolution and the Oriental nations - NCLS, 1960, số 20, tr. 59-62.

  3. Bản dự thảo Điều lệ Hội những người công tác sử học Việt Nam - A statute project of the Vietnam historical workers Association - NCLS, 1965, số 79, tr. 63-64.

  4. Bộ tộc hay dân tộc? Dịch danh từ "Dân tộc" phải thế nào cho đúng? - Tribe or nation? How translating justly the term "nation"? - NCLS, 1962, số 44, tr. 29-30.

  5. Có phải đây là bài Lưu Cầu huyết lệ tân thư của Phan Bội Châu không? - Is there article of Phan Boi Chau: Luu Cau huyet le tan thu? - VSĐ, 1957, số 33, tr. 68-73.

  6. Chú trọng và tăng cường nghiên cứu lý luận sử học (Suy nghĩ về nền sử học Trung Quốc bước vào thế kỷ XXI như thế nào) - Focusing on and promoting research on historical theory (Some thoughts on how the Chinese historical studies is moving to the 21st century - NCLS, 2000, số 1 (308), tr. 79-82.

  7. Dân dậy - Dan day (the people's uprising) - NCLS, 1999, số 2 (303), tr. 66-67.

  8. Duy vật lịch sử là cơ sở lý luận của khoa học lịch sử - The historical materialism is the theorical base of the historical science - VSĐ, 1955, số 6, tr. 67-69.

  9. Đạo Hồi ở Đông Dương - Islam in Indochina - NCLS, 1998, số 1 (296), tr. 77-82; 1999, số 1 (302), tr. 79-83.

  10. Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX và vấn đề nghiên cứu lịch sử Đảng - The 20nd Congress of the Soviet Union Communist Party and the question of Party History study - VSĐ, 1956, số 22, tr. 31-44.

  11. Đề án thành lập Hội những người công tác sử học Việt Nam - The Vietnam historical workers Association's foundation project - NCLS, 1965, số 79, tr. 1-4.

  12. Địa lý lịch sử - Historical geography - VSĐ, 1955, số 5, tr. 46-47.

  13. Góp ý kiến vào việc phiên âm địa danh - Exchange of opinion about the phonetic transcription of the place names - VSĐ, 1955, số 10, tr. 69-72.

  14. Kỷ niệm Lê Văn Hưu, một sử gia đầu tiên của Việt Nam - Anniversary of Le Van Huu, the Vietnam first historian - NCLS, 1959, số 1, tr. 3-7.

  15. Lịch sử là gì? - What is history? - VSĐ, 1955, số 5, tr. 60-61.

  16. Lỗ Tấn và sử cận đại Trung Quốc - Lou Tsin and China Modern history - VSĐ, 1954, số 3, tr. 55-57.

  17. Mấy đoạn trong sách Binh thư yếu lược - Some passages the book: Binh thu yeu luoc (Military book summary) - NCLS, 1968, số 114, tr. 26-31.

  18. Một đoạn của sách Lam Sơn thực lục - An excerpt from Lam son thuc luc - NCLS, 1968, số 106, tr. 19-23.

  19. Một gương cải tạo dũng cảm: Lê Khiết - A courageous example of reformation: Le Khiet - VSĐ, 1958, số 44, tr. 87-88.

  20. Một số tài liệu về vấn đề ruộng đất thời Quang Trung - Some documents about the agrarian question under the time of Quang Trung- VSĐ, 1956, số 14, tr. 75-77.

  21. Một vài tư liệu về tín ngưỡng của người Việt Nam ở thế kỷ XIX qua một số thư của Giáo sĩ phương Tây - Some documents about beliefs of Vietnamese people in 19th century through several letters by Western Missionaries - NCLS, 1997, số 2 (291), tr. 64-70; số 5 (294), tr. 71-74.

  22. Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về vấn đề kết quả sửa sai Cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức - The Cabinet's decision on the resultats of the correction on the errors in the agrarian reform and in the reorganization - VSĐ, 1956, số 42, tr. 1-2.

  23. Nhà sử học Anna Pancratôva - Historian Anna Pankratova- VSĐ, 1954, số 2, tr. 77-78.

  24. Những nhà công tác địa lý Trung Quốc phản đối luận điệu xảo trá của bọn hữu phái - The Chinese geographers oppose to the artful arguments of the rightists - VSĐ, 1958, số 41, tr. 37-42.

  25. Những nhận định khác nhau về vai trò Lưu Vĩnh Phúc và quân Cờ đen - The different estimations on the role of Luu Vinh Phuc and the Black flag troops - NCLS, 1962, số 41, tr. 8-22.

  26. Tài liệu tham khảo kinh điển - Classic documents of reference- NCLS, 1960, số 11 đến số 15.

  27. Thư mục của Trần Huy Liệu - Bibliography of Tran Huy Lieu- NCLS, 1969, số 125, tr. 21-23.

  28. Tiểu sử đồng chí Trần Huy Liệu - Biography of comrade Tran Huy Lieu - NCLS, 1969, số 125, tr. 1-2.

  29. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Abridged biography of the President Ho Chi Minh - NCLS, 1969, số 126, tr. 8-10.

  30. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng - Abridged biography of the Vietnam Democratic Republic President Ton Duc Thang - NCLS, 1969, số 127, tr. 2-3.

  31. Tiểu sử tóm tắt của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Lương Bằng - Abridged biography of the Vietnam Democratic Republic Vice-President Nguyen Luong Bang - NCLS, 1969, số 127, tr. 3.

  32. Trích báo cáo của Ban Trù bị thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước - Excerpt from the Preparation Committee's Report for the State Sciences Committee foundation - VSĐ, 1958, số 47, tr. 1-14.

  33. Vấn đề quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa phong kiến - The question of the feudalism fundamental economical law - VSĐ, 1955, số 6, tr. 65-66.

  34. Vấn đề thời kỳ trong lịch sử Việt Nam - The question of the priodization of the Vietnam history - VSĐ, 1955, số 5, tr. 62-67.

  35. Vương quốc An Nam trong ba thập kỷ đầu thế kỷ XIX (Qua nhận xét của người nước ngoài) - The Annam Kingdom in the first three decades of the 19th century (According to the foreigners' interpretations) - NCLS, 1999, số 5 (306), tr. 72-78; số 6 (307), tr. 85-90.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương