A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Thử tìm hiểu những đặc điểm phát triển lịch sử của xã hội phong kiến Việt Namtải về 1.89 Mb.
trang3/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Thử tìm hiểu những đặc điểm phát triển lịch sử của xã hội phong kiến Việt Nam - To try to understand the paricularities of the Vietnam feudal society historical development - NCLS, 1959, số 5, tr. 6-19; số 6, tr. 39-50.

 • CHIÊM TẾ. Nhân dân phương Đông đã tiếp thu bài học của Cách mạng Tháng Mười như thế nào? - How have assimilated the Orient people the lessons of October Revolution - NCLS, 1959, số 8, tr. 16-40.

 • CHIÊM TẾ. Cách mạng Tháng Tám là một bộ phận của cách mạng thế giới - The August Revolution is a part of the world revolution - NCLS, 1960, số 18, tr. 21-30.

 • CHIÊM TẾ. Khắc phục khuynh hướng hiện đại hóa lịch sử, một biểu hiện của chủ nghĩa chủ quan trong công tác nghiên cứu sử học của chúng ta - To overcome the history modernization trend, an expression of subjectivism in our historical studies work - NCLS, 1967, số 95, tr. 21-31.

 • CHIÊM TẾ. Vài nét về tư tưởng và hoạt động của Hồ Chủ tịch liên quan đến sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức - Some features on the ideogy and the activities of President Ho relative to the liberation cause of the oppressed people - NCLS, 1970, số 132, tr. 33-47.

 • CHIẾN. Đi sâu vào Cách mạng Việt Nam - Going profoundly to Vietnam revolution - VSĐ, 1954, số 1, tr. 8-13.

 • CHU LƯƠNG TIÊU. Tính chất chống phong kiến của chiến tranh nông dân - The anti-feudal character of the peasant war - NCLS, 1965, số 78, tr. 56-64.

 • CHU QUANG TRỨ. Cần nghiêm khắc lên án Phan Thanh Giản - It is necessary to condemn severely Phan Thanh Gian - NCLS, 1963, số 51, tr. 35-39, 48.

 • CHU QUANG TRỨ. Bình luận về Trương Vĩnh Ký - Commentary on Truong Vinh Ky / Chu Quang Trứ, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Kim Thư, Hồ Hữu Phước - NCLS, 1964, số 62, tr. 27-29.

 • CHU QUANG TRỨ. Tìm hiểu Phan Chu Trinh trong lịch sử cận đại Việt Nam - To study on Phan Chu Trinh in Vietnam modern history / Chu Quang Trứ, BT - NCLS, 1965, số 72, tr. 50-56.

 • CHU QUANG TRỨ. Vài nhận xét về đồ án triện tròn khắc hình rồng mây in trên bìa sách Đại Việt Sử ký toàn thư (Nội các quan bản) - On the round seal carved with dragon and aloud figures being set to the cover of Dai Viet Su ky toan thu (printed from the Noi cac quan ban engraving) - NCLS, 1988, số 5-6 (242-243), tr. 73-74.

 • CHU QUANG TRỨ. Mỹ thuật Việt Nam buổi giao lưu thời Trần - Hồ - The Vietnamese art in the period of transition from Tran dynasty to Ho dynasty - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 80-85.

 • CHU QUANG TRỨ. Xung quanh nhân vật Lý Công Uẩn - About the personality of Ly Cong Uan - NCLS, 1994, số 5 (276), tr. 57-65.

 • CHU TUYẾT LAN. Một số tư liệu liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây dưới triều Nguyễn - Some documents relating ti the relation between the West and Vietnam under Nguyen dynasty - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 80-83.

 • CHU THIÊN. Mấy nhận xét nhỏ về những cuộc nông dân khởi nghĩa dưới triều Nguyễn - Some unimportant remarks on the peasant insurrections under the Nguyen dynasty - NCLS, 1960, số 19, tr. 11-20.

 • CHU THIÊN. Vài nét về công thương nghiệp triều Nguyễn - Some features on the industry and the trade under the Nguyen dynasty - NCLS, 1961, số 33, tr. 47-62.

 • CHU THIÊN. Ba bài thơ xuân nói đến sự thái bình, phồn thịnh ở đời Tây Sơn - Three Spring poems speaking of the peace and the prosperity under the Tay Son dynasty - NCLS, 1963, số 48, tr. 60-62.

 • CHU THIÊN. Chính sách khẩn hoang của triều Nguyễn - The clearing waste land policy of the Nguyen dynasty - NCLS, 1963, số 56, tr. 45-63.

 • CHU THIÊN. Nhân kỷ niệm 180 năm ngày mất của Lê Quý Đôn (1726-1783) - Đính chính một số chú thích sai về lịch sử trong bài thơ hoài cổ của ông Cổ Lộng thành ­- On Occasion of the 180th deathday anniversary of Le Quy Don (1726-1783) - Correction of some erroneous notes on history in his poem remembering things in the past: The Co Long Town - NCLS, 1964, số 59, tr. 50-52.

 • CHU THIÊN. Một bài thơ viết về thực dân Pháp đánh chiếm thành Nam Định lần thứ nhất (12-12-1873): Khốc Bảo Long Trần Chí Thiện - A poem writing on the first occupation of Nam Dinh Town by the army forces of French colonialism (12-12-1873): Khoc Bao Long Tran Chi Thien - NCLS, 1965, số 80, tr. 28-30.

 • CHU THIÊN. Một lãnh tụ văn thân Cần vương miền sông Đáy (Nam Hà): Thủ khoa Hoàng Văn Tuấn - A leader of royalist scholars on the Day River region (Nam Ha): The Honor Graduate Hoang Van Tuan - NCLS, 1966, số 84, tr. 29-31.

 • CHU THIÊN. Tây dương gia tô bí lục một tài liệu lịch sử quý giá nêu cao tinh thần yêu nước chống xâm lược - Tay duong gia to bi luc - A precious historical documents raising the patriotic spirit against aggression // Chu Thiên, Đinh Xuân Lâm - NCLS, 1968, số 107, tr. 56-62.

 • CHU TRỌNG HUYẾN. Phong trào học sinh yêu nước Nghệ-Tĩnh trong cao trào 1930-1931 - The student movement of Nghe Tinh in the high period of 1930-1931 - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 117-124.

 • CHU XUÂN GIAO. Vài nét về lịch sử người Nùng An ở bản Phia Chang - Some features on Nung An people's history at Phia Chang village (Quang Hoa, Cao Bang) - NCLS, 2001, số 3 (316), tr. 33-42.

 • CHỬ VĂN TẦN. Trở lại vấn đề Văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn - Again on the question of Hoa Binh - Bac Son culture - NCLS, 1965, số 71, tr. 44-58, 72.

 • CHỬ VĂN TẦN. Vai trò thủy lợi trong lịch sử các nước phương Đông - The role of irrigation in the history of the Orient countries - NCLS, 1966, số 84, tr. 14-25; số 85, tr. 55-59.

 • CHƯƠNG DƯƠNG. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII (Đọc sách) - Reading the book: The resistance against the Mongol agression in the 13th Century - NCLS, 1968, số 114, tr. 32-38.

 • CHƯƠNG DƯƠNG. Kỷ niệm 1030 năm chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất - The 1030th anniversary of the first Bach Dang victory - NCLS, 1969, số 125, tr. 6--63.

 • CHƯƠNG LỖ. Bàn về việc dịch và dùng danh từ "Dân tộc" - On the translation and the utilization of the term "Nation" - NCLS, 1962, số 44, tr. 31-35.

 • CHƯƠNG THÂU. Một tác phẩm của Phan Bội Châu Trùng quang tâm sử hay là Hậu Trần dật sử - A work of Phan Boi Chau Trung quan tam su or The missing history of the Tran posterior dynasty - VSĐ, 1959, số 48, tr. 82-90.

 • CHƯƠNG THÂU. Quá trình hình thành giai cấp công nhân Việt Nam (Ý kiến trao đổi cùng ông Đặng Việt Thanh) - The process of Vietnam working class formation (Exchange of view with Mr. Dang Viet Thanh) - NCLS, 1960, số 13, tr. 62-70.

 • CHƯƠNG THÂU. Lưu Vĩnh Phúc trong cuộc kháng Pháp của nhân dân Việt Nam - Luu Vinh Phuc in the resistance against the French colonialism of the Vietnam people / Chương Thâu, Minh Hồng - NCLS, 1962, số 36, tr. 7-14.

 • CHƯƠNG THÂU. Ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đối với sự chuyển biến tư tưởng của Phan Bội Châu - The influence of Chinese revolution on the idelogical change of Phan Boi Chau - NCLS, 1962, số 43, tr. 12-26.

 • CHƯƠNG THÂU. Một số tài liệu và ý kiến về mối quan hệ giữa Phan Bội Châu và Cường Để (Góp thêm ý kiến của đồng chí Hồng Chương) - Some documents and opinions on the relation between Phan Boi Chau and Cuong De (Contribution to the opinion comrade Hong Chuong) - NCLS, 1962, số 45, tr. 19-24, 32.

 • CHƯƠNG THÂU. Một số tài liệu về ảnh hưởng của Phan Bội Châu đối với một số tổ chức cách mạng Trung Quốc đầu thế kỷ XX (1905 đến 1925) - Some documents on the influence of Phan Boi Chau on some revolutionary organizations at the beginning of the XXth century (1905-1925) - NCLS, 1963, số 55, tr. 33-43; số 56, tr. 32-44.

 • CHƯƠNG THÂU. Phan Bội Châu qua một số sách báo miền Nam hiện nay (Phê phán một số tài liệu dẫn sai) - Phan Boi Chau through some South reviews and books of to day (Critique of some erroneously produced documents) - NCLS, 1964, số 67, tr. 10-20.

 • CHƯƠNG THÂU. Về hai tập tự truyện của Sào Nam: Ngục trung thưPhan Bội Châu niên biểu - On the two Autobiographies of Sao Nam: Writings in prison and Phan Boi Chau directory - NCLS, 1965, số 75, tr. 37-45.

 • CHƯƠNG THÂU. Tác phẩm Tân Việt Nam của Phan Bội Châu - Phan Boi Chau work The New Vietnam - NCLS, 1965, số 75, tr. 31-39.

 • CHƯƠNG THÂU. Nhân ngày giỗ, nhắc lại lời di chúc của Phan Bội Châu - On the occasion of the Phan Boi Chau aniversary, we call to mind his testment - NCLS, 1965, số 79, tr. 5-7.

 • CHƯƠNG THÂU. Đinh phu nhân hay chính là Ấu Triệu - Dinh's wife or Au Trieu - NCLS, 1966, số 82, tr. 47-52.

 • CHƯƠNG THÂU. Nguồn gốc chủ nghĩa yêu nước của Phan Bội Châu - The origin of Phan Boi Chau's patriotism - NCLS, 1966, số 88, tr. 21-24.

 • CHƯƠNG THÂU. Hai văn kiện ngoại giao đầu tiên của Phan Bội Châu - Two first Phan Boi Chau's documents on foreign affairs - NCLS, 1966, số 90, tr. 91-94.

 • CHƯƠNG THÂU. Mối quan hệ giữa Tôn Trung Sơn và Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX - The relation between Ton Trung Son and Vietnam revolution in the begining of the 20th Century - NCLS, 1966, số 91, tr. 17-28.

 • CHƯƠNG THÂU. Cụ Phan Bội Châu sinh năm nào? - In what year was born Phan Boi Chau? - NCLS, 1967, số 97, tr. 60-61.

 • CHƯƠNG THÂU. Tình hình nghiên cứu Phan Bội Châu từ trước đến nay - The situation of research on Phan Boi Chau until now - NCLS, 1967, số 104, tr. 6-16.

 • CHƯƠNG THÂU. Một số tài liệu lịch sử về tình hữu nghị chiến đấu giữa hai nước Việt - Trung thời Cận đại - Some historical documents on the struggle friendship between the two nations Vietnam -China in the modern time - NCLS, 1968, số 115, tr. 10-21.

 • CHƯƠNG THÂU. Giới thiệu và phê bình cuốn sách Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu - Book review Phan Boi Chau, the patriot and the writer - NCLS, 1971, số 136, tr. 35-41.

 • CHƯƠNG THÂU. Về cuốn Việt Nam nghĩa liệt sử - On the book: Vietnam nghia liet su - NCLS, 1973, số 151, tr. 58-63.

 • CHƯƠNG THÂU. Bàn thêm về cuốn Phan Bội Châu Niên biểu (Đọc sách) - Again some reflections on the Phan Boi Chau Nien bieu - NCLS, 1976, số 5 (170), tr. 82-91.

 • CHƯƠNG THÂU. Ảnh hưởng Cách mạng Tháng Mười đối với Phan Bội Châu - The influence of the October Revolution on Phan Boi Chau - NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 82-91.

 • CHƯƠNG THÂU. Điều trần của Nguyễn Trường Tộ về vấn đề nông nghiệp - On the statement of Nguyen Truong To about the question of agriculture - NCLS, 1978, số 3 (180), tr. 73-78.

 • CHƯƠNG THÂU. Góp phần đánh giá con người và tư tưởng của Nguyễn Công Trứ - Contributions to the appraisal of Nguyen Cong Tru personality and thoughts - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 76-82.

 • CHƯƠNG THÂU. Phan Bội Châu với chủ trương phát triển kinh tế, phục vụ cuộc vận động cách mạng đầu thế kỷ XX - Phan Boi Chau and his project of economic development seeking to serve the revolutionary at the beginning of the 20th Century / Chương Thâu, Đinh Xuân Lâm - NCLS, 1980, số 5 (194), tr. 35-41.

 • CHƯƠNG THÂU. Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (Đọc sách) - Reading the book entitled: A hafl century of struggle under the banner of independence and socialism - NCLS, 1982, số 3 (204), tr. 86-88.

 • CHƯƠNG THÂU. Về tấm bia kỷ niệm Thiển Vũ Tá Hỷ Thái Lang - On the stele commemorating Thien Vu Ta Hy Thai Lang - NCLS, 1983, số 3 (210), tr. 85-86.

 • CHƯƠNG THÂU. Huỳnh Thúc Kháng - Nhà sĩ phu yêu nước (1876-1947) - Huynh Thuc Khang - A lettered patriot (1876-1947) - NCLS, 1984, số 2 (215), tr. 56-66.

 • CHƯƠNG THÂU. Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911-1925 của Thu Trang (Đọc sách) - Reading the book entitled: Phan Chau Trinh's activities in France during the 1911-1925 period of Thu Trang - NCLS, 1984, số 5 (218), tr. 82-87.

 • CHƯƠNG THÂU. Thư của Phan Bội Châu gửi Cung kỳ Thao Thiên (Miyazaki Toten) Letter from Phan Boi Chau to Cung Ky Thao Thien (Miyazaki Toten) - NCLS, 1986, số 1 (226), tr. 82.

 • CHƯƠNG THÂU. Giới thiệu bài Cải chính về vụ đào mả Tự Đức và về vụ bom nổ ở Thái Bình và Hà Nội của Phan Châu Trinh - On the article entitled Dementi a propos of the uneacrthing of Tu Duc's remains and of bomb explosion at Thai Binh and Hanoi by Phan Chu Trinh - NCLS, 1986, số 2 (227), tr. 81-85.

 • CHƯƠNG THÂU. Thực dân Pháp chống lại sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam - The French colonialists against the circulation of the Marxism and Leninism in Vietnam - NCLS, 1987, số 3 (234), tr. 25-35.

 • CHƯƠNG THÂU. Những gương mặt công giáo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước thời cận đại - Vietnamese Catholic models in modern history in the struggle for building and safe guarding the country - NCLS, 1988, số1-2 (238-239), tr. 55-60.

 • CHƯƠNG THÂU. Ảnh hưởng Cách mạng tư sản Pháp đối với một số nhà nho Việt Nam yêu nước và tiến bộ đầu thế kỷ XX - influence of French revolution upon a number of patriotic interllectuals of the early XXth - NCLS, 1989, số 2 (245), tr. 79-86.

 • CHƯƠNG THÂU. Nhật Bản cận đại (Đọc sách) ­- Reading the book: entitled: The modern Japan - NCLS, 1991, số 3 (256), tr. 86-87.

 • CHƯƠNG THÂU. Giới thiệu bài Chính kiến của cụ Phan Châu Trinh: Hiện trạng vấn đề: Bất bạo động, bạo động tắc tử ! Bất ngoại vong, vọng ngoại giả ngu! - Presenting the article: The policical views of Phan Chau Trinh: The present situation of the question: No violence, violence is death: No trust on foreigners, trust on foreigners os foolishness! - NCLS, 1992, số 3 (262), tr. 71, 79.

 • CHƯƠNG THÂU. Tăng Bạt Hổ với phong trào Đông Du - Tang Bat Ho and the movement for a Journey to the East - NCLS, 1995, số 5 (282), tr. 16-21.

 • CHƯƠNG THÂU. Chính sách của thực dân Pháp đối với ảnh hưởng của Tân thư ở Việt Nam - French policy toward influence of Tan Thu (New learning) in Vietnam - NCLS, 1997, số 1 (290), tr. 7-10.

 • CHƯƠNG THÂU. Đông Kinh Nghĩa Thục và Phong trào Nghĩa thục ở các địa phương - Dong Kinh Nghia thuc (1907) and Nghia thuc movement in localities - NCLS, 1997, số 4 (293), tr. 11-16.

 • CHƯƠNG THÂU. Tổng tài Cao Xuân Dục và bộ sách Quốc triều chính biên toát yếu - The president of the Institute of National History Cao Xuan Duc and the selection Quoc trieu chinh bien toat yeu - NCLS, 1998, số 2 (297), tr. 33-40.

 • CHƯƠNG THÂU. Quan hệ mậu dịch ở biên giới Việt-Trung từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX - Trade relations at Vietnamese-Chinese frontier from the late 19th century to the middle 20th century - NCLS, 2000, số 5 (312), tr. 23-31.

 • CHƯƠNG THÂU. Sách An Nam chí lược và tác giả của nó - The book An Nam chi luoc and its author - NCLS, 2002, số 3 (322), tr. 53-61.

 • CLAUDINE SALMON. Từ Batavia đến Sài Gòn. Du ký của một thương nhân Hoa kiều (1890) - From Batavia to Sai Gon - Travelling notes of a Chinese merchant (1890) / Claudine Salmon, Tạ Trọng Hiệp - NCLS, 1995, số 1 (278), tr. 54-72.

 • CLAUDINE SALMON. Sứ thần Việt Nam Cao Bá Quát (1809-1854) và nhận thức của ông qua chuyến công cán Vùng Hạ Châu - Vietnamese envoy Cao Ba Quat and his knoweledge through his official trip to The area of Ha Chau / Claudine Salmon, Tạ Trọng Hiệp - NCLS, 1996, số 5 (288), tr. 49-55; 1997, số 1 (290), tr. 11-27.

 • CÔN (I). Khoa học lịch sử khủng hoảng hay chính hệ thống tư tưởng phản động bị khủng hoảng - The crisis of historical science or the crisis of reactionary ideology? - VSĐ, 1956, số 22, tr. 45-55.

 • CÔN (I.S). Triết lý sử học tư sản trên bước đường cùng - The philosophy of history of the bourgeois in the blind alley - NCLS, 1961, số 33, tr. 42-46; 1962, số 35, tr. 47-57.

 • CÔNTRIN (B.A). Những phương pháp mới trong khảo cổ học - Tổng kết Hội nghị toàn Liên Xô về cách áp dụng những phương pháp khoa học tự nhiên và kỹ thuật vào khảo cổ học - The new methods on archeslogy - Account of the Soviet Union Conference on the application of the natural science and technics methods on archeology - NCLS, 1964, số 62, tr. 30-39.

 • CÔTXƠMINXKI (E.A). Một số vấn đề chủ yếu có liên quan đến chủ nghĩa phong kiến Tây Âu trong khoa học lịch sử Xô viết - Some fundamental questions relative to the West Europian feudalism in Soviet Union historical science - NCLS, 1961, số 22.-tr. 74-80; số 23, tr. 65-78.

 • CƠRAYNỐP (Đ.A). Khảo cổ học và việc nghiên cứu địa phương ­- Archeology and the study on the localities - NCLS, 1960, số 15, tr. 64-70.

 • CUMANEV (V). Khoa học lịch sử trong nền giáo dục ở trường học - Historical science in the school - NCLS, 1986, số 1 (226), tr. 70-79.
  1. D.M. Giới thiệu văn học Việt Nam thời Tây Sơn - The Vietnam literature in the Tay Son period - VSĐ, 1956, số 14.-tr. 51-59.

  2. D.M. Nguyễn Huệ đã phá quân xâm lược Xiêm La ở Rạch Gầm - Xoài Mút vào ngày nào năm Giáp Thìn? - In what day of the Giap Thin year Nguyen Hue has won the Siamese aggressors in Rach Gam - Xoai Mut? - NCLS, 1965, số 70, tr. 63-65.

  3. D.M. Một chút tài liệu về trận đánh quân Mãn Thanh năm 1789 - Documents on the battle against the Sing's aggressors in 1789 - NCLS, 1976, số 5 (170), tr. 81.

  4. DIỆP ĐÌNH HOA. Vài ý kiến về bài Xã hội nước Văn Lang và xã hội nước Âu Lạc Some opinions on the article Van Lang society and Au Lac society - NCLS, 1961, số 26, tr. 32-42; số 27, tr. 34-48.

  5. DIỆP ĐÌNH HOA. Những ngôi mộ cổ tìm thấy ở Việt Khê (Hải Phòng) - The ancient tombs discovered in Viet Khe (Hai Phong) / Diệp Đình Hoa, Phạm Văn Kính - NCLS, 1963, số 49, tr. 48-61.

  6. DIỆP ĐÌNH HOA. Quá độ từ xã hội nguyên thủy đến sự hình thành Nhà nước đầu tiên - The transition from the primitive society to the amergence of the earliest state organization - NCLS, 1984, số 5 (218), tr. 25-34.

  7. DIỆP ĐÌNH HOA. Truyền thống với sự thử thách quyết liệt đối với sự đổi mới ở lưu vực sông Hồng -Tradition and the decisive test in the renovation of Red River delta - NCLS, 1988, số 1-2 (238-239), tr. 91-97.

  8. DIỆP ĐÌNH HOA. Lễ hội quần chúng - The mass feats - NCLS, 1991, số 1 (254), tr. 9-19.

  9. DIỆP ĐÌNH HOA. Thực tiễn và triết lý sinh thái nhân văn của người Việt trong nông nghiệp - Pratice and phiolosophy of anthropoecology of the Vietnamese in agriculture - NCLS, 1992, số 1 (260), tr. 11-20.

  10. DIỆP ĐÌNH HOA. Đất đai và huyết thống - Vài nhận xét về quyền sở hữu đất rừng qua Chuyện họ Phốc (Yao Pul Phoc) của người Mnông Gar - tỉnh Đắc Lắc - Land and consanguinity - Some remarks on the forest - land propritorship through the History of Phoc family of the Mnong Gar people in Darlak - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 31-48.

  11. DIỆP ĐÌNH HOA. Lệ làng và ảnh hưởng của nó đối với pháp luật hiện đại - Village customs and their influences on the modern Law - NCLS, 1994, số 1 (272), tr. 1-11.

  12. DIỆP ĐÌNH HOA. Cá tính Việt Nam và Pháp luật Dân sự Việt Nam – The Vietnam personality and the Vietnam civil law - NCLS, 1995, số 2 (279), tr. 40-47.

  13. DIỆP ĐÌNH HOA. Động thái phát triển bản sắc các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời đổi mới – Impetus to the character’s development of the ethnic minorities in Vietnam in the period of renovation - NCLS, 1997, số 2 (291), tr. 1-6.

  14. DIỆP ĐÌNH HOA. Giáp - Tổ chức xã hội giới nam của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ - Giap - A Vietnamese male gender's social organization in the Northern delta of Vietnam - NCLS, 1998, số 4 (299), tr. 44-52.

  15. DIỆP ĐÌNH HOA. Người La Hủ ở Mường Tè-Lai Châu - La Hu athnic minority in Muong Te - Lai Chau - NCLS, 2000, số 1 (308), tr. 57-69.

  16. DIỆP ĐÌNH HOA. Người Xila ở Mường Tè - Lai Châu - Xila people at Muong Te - Lai Chau - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 50-58.

  17. DIỆP ĐÌNH HOA. Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (6-2-1959) - Vinh Thanh uprising (6-2-1959) - NCLS, 2003, số 1 (326), tr. 35-48.

  18. DIỆP VÂN. Tài liệu về cuộc kháng chiến chống Pháp của Nguyễn Trung Trực (1861-1868) - Documents on the resistance against French colonialism of Nguyen Trung Truc - NCLS, 1968, số 110, tr. 53-60.

  19. DOÃN ĐẠT. Cải tiến công tác nghiên cứu khoa học lịch sử - To improve the historical studies work - VSĐ, 1956, số 19, tr. 59-66.

  20. DU NGHỆ. Cuộc nổi dậy chống Nguyễn (1816-1844) do Lê Duy Lương đứng đầu - The Insurrection led by Le Duy Luong against Nguyen dynasty (1816-1844) - NCLS, 1968, số 117, tr. 38-43.

  21. DUY HINH. Vài ý kiến về vấn đề phong kiến hóa trong lịch sử Việt Nam - Some ideas on the feudalization in Vietnam history - NCLS, 1963, số 55, tr. 9-17.

  22. DUY HINH. Tính chất cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - The character of the two Trung Sisters insurrection - NCLS, 1965, số 72, tr. 2-13.

  23. DUY MINH. Đánh giá Phan Chu Trinh - Evaluation on Phan Chu Trinh - NCLS, 1964, số 69, tr. 15-19.

  24. DUY MINH. Chính sách của các vua thời Lê sơ đối với miền Tây Bắc và miền Tây nước Đại Việt - The policy of the Kings in the Early Le Dynasty towards the North West and the West regions of the Great Viet - NCLS, 1965, số 74, tr. 43-46.

  25. DUY MINH. Thử tìm đặc điểm phong trào nông dân trong lịch sử Việt Nam - To try to search for the peasant movement particularities in Vietnam history - NCLS, 1965, số 78, tr. 2-8.

  26. DUY MINH. Vai trò của khởi nghĩa nông dân trong quá trình phát triển của dân tộc - The role of peasant insurrection in the process of nation development - NCLS, 1965, số 81, tr. 3-7, 10.

  27. DUY MINH. Vài ý kiến về cuốn Tây Sơn thủy mạt khảo của Đào Nguyên Phổ - Some remarks about the book of Dao Nguyen Pho Tay Son thuy mac khao (Essay on Tay Son from the beginning to the end)- NCLS, 1966, số 83, tr. 45-48.

  28. DUY MINH. Nguyễn Trãi tham gia nghĩa quân Lam Sơn từ năm nào? - In what year Nguyen Trai participated to the Lam Son rebels - NCLS, 1966, số 87, tr. 17-18.

  29. DUY MINH. Mấy nghi vấn về thời kỳ Ngô, Đinh, Lê (939-1009) - Some interrogations about the Ngo, Dinh, Le period (939-1009) - NCLS, 1967, số 101, tr. 30-32.

  30. DƯƠNG ĐỨC NGUYÊN. Một cơ sở truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đầu tiên ở tỉnh Thái Bình: Trường tư thục Minh Thành - A first propaganda tell for Marxism - Leninism in Thai Binh: Minh Thanh private school (1927-1928) - NCLS, 1976, số 167, tr. 74-77.

  31. DƯƠNG ĐỨC NGUYÊN.

   tải về 1.89 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương