A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93tải về 1.89 Mb.
trang25/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31
Thử tìm vị trí Phủ Chúa Trịnh - Trying to discover the position of Seigneur Trinh place - NCLS, 1960, số 11, tr. 35-38.

 • TRẦN HUY BÁ. Bàn thêm về nội thành Thăng Long ở thời Lý, Trần, Lê - Again on the inside of Thang Long Citadel under the dynasties of Ly, Tran, Le - NCLS, 1966, số 91, tr. 57-63.

 • TRẦN HUY BÁ. Ngọc phả triều Hùng Vương và Hùng Vương bát cảnh - The family annals of the Kings Hung and the eight scenes under the Hung - NCLS, 1968, số 107, tr. 47-52.

 • TRẦN HUY BÁ. Một tấm bia cổ gần 900 năm mới phát hiện - A recently discover ancient stele from 900 years ago - NCLS, 1969, số 125, tr. 41-46.

 • TRẦN HUY BÁ. Chút ít tài liệu về việc mở mang thành phố Hà Nội - Some documents on the development of Hanoi city - NCLS, 1971, số 139, tr. 50-58.

 • TRẦN HUY BÁ. Một vài tài liệu về ruộng đất ở Hà Tây cũ hồi thế kỷ XVI-XVII qua cuốn ngọc phả Tản viên từ di tích - Some documents on the agrarian system in the old province of Ha Tay during the 16th-17th Centuries through the precious register Tan Vien tu di tich - NCLS, 1977, số 6 (117), tr. 83-84.

 • TRẦN HUY LIỆU. Những người hoạt động văn hóa với việc cải cách ruộng đất - The cultural cadres and the land reform - VSĐ, 1954, số 1, tr. 75-78.

 • TRẦN HUY LIỆU. Đánh giá cho đúng những anh hùng dân tộc của chúng ta - Justly estimating our national heros - VSĐ, 1954, số 1, tr. 75-78.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vấn đề ruộng đất trong cách mạng Việt Nam - The question of land in the Vietnam revolution - VSĐ, 1954, số 2, tr. 9-32.

 • TRẦN HUY LIỆU. Phong trào cách mạng trong giai đoạn thứ hai từ sau Đại chiến I đến năm 1930 do giai cấp nào lãnh đạo? - The revolutionary movement in the second phase from the First World War to 1930 was led by what class? - VSĐ, 1954, số 3, tr. 22-26.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chúng tôi đã thấy những gì ở kho sử liệu của Liên Xô? - What see we in the historical documents treasure of Soviet Union? - VSĐ, 1955, số 4, tr. 35-46.

 • TRẦN HUY LIỆU. Dân tộc Việt Nam hình thành từ bao giờ? - When was formed the Vietnam nation? - VSĐ, 1955, số 5, tr. 5-16.

 • TRẦN HUY LIỆU. Bóc trần quan điểm thực dân và phong kiến trong quyển Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim - Unmask the colonialist and feudal point of view in the book Vietnam short hitory of Tran Trong Kim - VSĐ, 1955, số 6, tr. 20-37.

 • TRẦN HUY LIỆU. Ôn lại quá trình đấu tranh chống xâm lược của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam - A review of the Vietnam minority people struggle process against the aggression - VSĐ, 1955, số 7, tr. 42-57.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vấn đề phân định giai đoạn lịch sử cận đại Việt Nam - The question of periodization of the Vietnam modern history - VSĐ, 1955, số 8, tr. 6-17.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cách mạng Tháng Tám với việc lập lại thống nhất đất nước trên một giai đoạn mới - August Revolution and the country reunification in a new phase - VSĐ, 1955, số 9, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Việt Nam thống nhất trong quá trình đấu tranh cách mạng - The unified Vietnam in the revolutionary struggle process - VSĐ, 1955, số 9, tr. 53-64.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vai trò lịch sử của Trần Quốc Tuấn - The history role of Tran Quoc Tuan - VSĐ, 1955, số 10, tr. 8-17.

 • TRẦN HUY LIỆU. Những cuộc vận động Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân... là phong trào tư sản hay tiểu tư sản? - The Dong Du and Dong Kinh Nghia Thuc movements, the movement of renovation... Were the movements of the bourgeoisie or of the petty - bourgeoisie? - VSĐ, 1955, số 11, tr. 35-38.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một vài nét đặc biệt về Đảng Cộng sản Đông Dương - Some special features of the Indochina Communist Party - VSĐ, 1955, số 12, tr. 4-18.

 • TRẦN HUY LIỆU. Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô và những người công tác khoa học Việt Nam - The Soviet Union Academy of sciences and the Vietnam scientific cadres - VSĐ, 1956, số 13, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Tổng kết công tác của Ban Nghiên cứu Văn-Sử-Địa trong một năm qua và đề án công tác năm 1956 - Summing up the works of the Committee for Literature, History and Geography in the past year and the project of the activities for 1956 - VSĐ, 1956, số 14, tr. 1-14.

 • TRẦN HUY LIỆU. Đánh giá cuộc cách mạng Tây Sơn và vai trò lịch sử của Nguyễn Huệ - Estimation on the Tay Son revolution and the historical role of Nguyen Hue - VSĐ, 1956, số 14, tr. 30-44.

 • TRẦN HUY LIỆU. Xung quanh cái chết của Hoàng Diệu và việc thất thủ thành Hà Nội năm 1882 - About the death of Hoang Dieu and the capitulation of the Ha Noi citadel in 1882 - VSĐ, 1956, số 16, tr. 25-37.

 • TRẦN HUY LIỆU. Giỗ Tổ Hùng Vương - The anniversary our ancester the King Hung - VSĐ, 1956, số 17, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Bàn thêm về vấn đề hình thành dân tộc Việt Nam - Discuss again on the question of the Vietnam nation formation - VSĐ, 1956, số 18, tr. 14-27.

 • TRẦN HUY LIỆU. Bàn thêm về vấn đề chống sùng bái cá nhân - Discuss again on the cult of personality - VSĐ, 1956, số 19, tr. 5-9.

 • TRẦN HUY LIỆU. Mấy nét đặc biệt về Cách mạng Tháng Tám - Some characters of the August Revolution - VSĐ, 1956, số 20, tr. 1-6.

 • TRẦN HUY LIỆU. Nguyễn Trãi, một nhà đại chính trị, đại văn hào Việt Nam - Nguyen Trai - A great politician, a great writer of Vietnam- VSĐ, 1956, số 21, tr. 1-21.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một vài nhận xét về quyển Cống hiến vào lịch sử của dân tộc Việt Nam của Jean Chesneaux - Some remarks on the book of Jean Chesneaux Contribution to the Vietnam national history- VSĐ, 1956, số 22, tr. 3-15.

 • TRẦN HUY LIỆU. Kiểm điểm công tác của Ban Nghiên cứu Văn-Sử-Địa năm 1956 và đề án công tác năm 1957 - Summing up the works of the Committee for Literature, History and Geography in 1956 and the project of the activities for 1957 - VSĐ, 1956, số 23, tr. 1-9.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vấn đề công tác và tổ chức khoa học đã được đề ra trong Quốc hội khóa VI - The question of the scientific work and organization is put in the VIth National Assembly - VSĐ, 1957, số 24, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chuẩn bị viết lịch sử Đảng - Preparation for the writing of Party history - VSĐ, 1957, số 25, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Đi sâu vào những đặc điểm của xã hội Việt Nam - Go in profoundly to the particularities of Vietnam society - VSĐ, 1957, số 26, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Phong trào cách mạng Việt Nam qua thơ văn - Vietnam revolutionary movements through poems and proses - VSĐ, 1957 - 1958. Từ số 27 (4-1957) đến số 47 (12-1958) và NCLS từ số 1 (3-1959) đến số 29 (8-1961).

 • TRẦN HUY LIỆU. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 với cuộc Cách mạng Tháng Tám - The Decision of the VIIIth Plenum and the August Revolution - VSĐ, 1957, số 30, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Bài học lịch sử về Xô viết Nghệ-Tĩnh - The historical lesson of Nghe Tinh Soviet - VSĐ, 1957, số 32, tr. 1-8.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam - The October Revolution and the Vietnam Revolution - VSĐ, 1957, số 33, tr. 1-8.

 • TRẦN HUY LIỆU. Nhân dịp kỷ niệm toàn quốc kháng chiến, điểm lại thuyết "Ba giai đoạn" của chúng ta - On the occasion of the anniversary of the all country resistance, check our "Three phase" theory- VSĐ, 1957, số 34, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU. Công tác của Ban Nghiên cứu Văn-Sử-Địa trong một năm quan - The activities of the Committee for Literature, History and Geography in the past year - VSĐ, 1957, số 35, tr. 1-9.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vấn đề tổ chức khoa học Việt Nam - The question of the Vietnam sciences organization - VSĐ, 1958, số 36, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Mấy điểm cần đi sâu vào cuộc Yên Thế khởi nghĩa - It is necessary to go in profoundly to some points relative to the Yen The insurrection - VSĐ, 1958, số 37, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Những yếu tố thắng lợi của trận lịch sử Đống Đa - The factors of victory in the historical battle of Dong Da - VSĐ, 1958, số 38, tr. 1-7.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chủ nghĩa nhân văn với người cộng sản - The humanism and the communist - VSĐ, 1958, số 40, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng, tiêu biểu của phong trào Văn thân 1885-1896 - The insurrection of Phan Dinh Phung symbolizing the movement of scholars 1885-1896 - VSĐ, 1958, số 45, tr. 1-14.

 • TRẦN HUY LIỆU. Giới thiệu sách lịch sử báo chí Việt Nam - Introduction to the history of Vietnam press - NCLS, 1959, số 1, tr. 8-26.

 • TRẦN HUY LIỆU. Mấy ý kiến về công tác sử học của chúng ta - Some ideas on our historical work - NCLS, 1959, số 3, tr. 9-16.

 • TRẦN HUY LIỆU. Bản Hiến pháp sửa đổi của ta là một thành quả của quá trình đấu tranh cách mạng - Our modified Constitution is a result of the revolutionary struggle process - NCLS, 1959, số 4, tr. 1-7.

 • TRẦN HUY LIỆU. Công tác sử học bắt đầu đi vào cán bộ và nhân dân - The historical work begins to go in the cadres and the people - NCLS, 1959, số 5, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, điểm qua quá trình công tác tư tưởng và văn hóa của Đảng - On the occasion of the anniversary of the August Revolution, to give a general outline of the ideological and cultural works process of our Party - NCLS, 1959, số 6, tr. 1-10.

 • TRẦN HUY LIỆU. Sưu tầm tài liệu lịch sử - Search for historical documents - NCLS, 1959, số 9, tr. 1-6.

 • TRẦN HUY LIỆU. Phấn đấu trở thành một đảng viên cộng sản - To strive for one's adhesion to the communist Party - NCLS, 1960, số 10, tr. 77-90.

 • TRẦN HUY LIỆU. Triển vọng công tác sử học năm 1960 - The prospect of the historical work in 1960 - NCLS, 1960, số 11, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Sưu tầm và nghiên cứu tài liệu lịch sử - Search and study the historical documents - NCLS, 1960, số 12, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Ba mươi năm đấu tranh của phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng - 30 years of Vietnam women's struggle under the leading of the Party - NCLS, 1960, số 13, tr. 1-12.

 • TRẦN HUY LIỆU. Ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng lần thứ III - Historical meanings of the third Party Congress - NCLS, 1960, số 13, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Mấy điểm rút ra từ cuộc tọa đàm vừa rồi - Some points drawn from the recent colloquy - NCLS, 1960, số 16, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Đi dự Quốc dân Đại hội ở Tân Trào - Go to Tan Trao for the participation to the National Congress - NCLS, 1960, số 17, tr. 35-43.

 • TRẦN HUY LIỆU. Tước ấn kiếm của Hoàng đế Bảo Đại - Take away the seal and the sword of Emperor Bao Dai - NCLS, 1960, số 18, tr. 46-51.

 • TRẦN HUY LIỆU. Kỷ niệm 950 năm thành lập Thủ đô Hà Nội - The 950th anniversary of the creation of the Ha Noi capital City (Speech) - NCLS, 1960, số 20, tr. 74-78.

 • TRẦN HUY LIỆU. Giới thiệu quá trình hoạt động của thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng - Presentation of the Vietnam youth's activities process under the leading of the Party - NCLS, 1961, số 22, tr. 6-17.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trích diễn văn khai mạc Hội nghị tổng kết công tác 7 năm của Viện Sử học ngày 7-1-1961 - Excerpt from the openning address of the conference summing up the seven years activities of the Historical Institute the 7-1-1961 - NCLS, 1961, số 23, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Đề cao chất lượng tác phẩm - Heighten the quality of the book - NCLS, 1961, số 24, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một vài ý kiến về việc viết sử xí nghiệp - Some ideas on writing the history of the enterprises - NCLS, 1961, số 26, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trở lại vấn đề sử dụng tài liệu trong công tác nghiên cứu lịch sử - Go back to the question of making use of documents in the historical study work - NCLS, 1961, số 28, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vấn đề chính quyền Xô viết - The question of Soviet power - NCLS, 1961, số 33, tr. 1-7.

 • TRẦN HUY LIỆU. Việc xây dựng lịch sử các ngành, các xí nghiệp và các địa phương - The creation of branches, enterprise and localities history - NCLS, 1962, số 35, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một vài ý kiến về việc bình luận nhân vật lịch sử - Some ideas contributing to the commentary of historical personages - NCLS, 1962, số 36, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Công tác sử học trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay - The historical work in the struggle of the ideology of today - NCLS, 1962, số 37, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Xung quanh cái chết của Hoàng Diệu và việc thất thủ thành Hà Nội năm 1882 - About the death of Hoang Dieu and the capitulation of Ha Noi citadel in 1882 - NCLS, 1962, số 39, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Việc xây dựng lịch sử các địa phương, các xí nghiệp, các ngành cần đi vào tổ chức - The creation of localities, enterprises and branches history must be organized - NCLS, 1962, số 40, tr. 3-5, 21.

 • TRẦN HUY LIỆU. Ghi mấy nét lớn trong bài tổng kết Hội nghị của đồng chí Trần Huy Liệu - Recording the outlines of the Conference summing up speech of comrade Tran Huy Lieu - NCLS, 1962, số 40, tr. 13-19.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cách mạng Tháng Tám với việc hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong toàn quốc - The August Revolution and the accomplishment of the national democratic revolution in the whole country - NCLS, 1962, số 41, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Góp ý kiến về việc đánh giá Lưu Vĩnh Phúc và quân Cờ đen trong cuộc kháng Pháp ở Việt Nam - Some thinkings about the estimation on Luu Vinh Phuc and the Black flag troops in the resistance of Vietnam - NCLS, 1962, số 42, tr. 21-25, 38.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trận chiến thắng Bôrôđinô theo quan điểm sử học mới - The victory on Borodino from the new historical point of view - NCLS, 1962, số 43, tr. 1-11.

 • TRẦN HUY LIỆU. Xung quanh việc kỷ niệm các danh nhân trong nước - About the anniversaries of the great men in the country - NCLS, 1962, số 44, tr. 1-2

 • TRẦN HUY LIỆU. Nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày Toàn quốc kháng chiến đề ra việc viết lịch sử kháng chiến - On the occasion of the 16th anniversary of the resistance in the whole country, to propose a written work on the history of resistance - NCLS, 1962, số 45, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Ý kiến tôi về việc phân kỳ lịch sử cận đại và hiện đại Việt Nam - My opinion on the periodization of the Vietnam modern and contemporary history - NCLS, 1963, số 46, tr. 49-50.

 • TRẦN HUY LIỆU. Nhớ lại ông già Bến Ngự - In memory of the old man in Ben Ngu - NCLS, 1963, số 47, tr. 40-44.

 • TRẦN HUY LIỆU. Kỷ niệm 675 năm chiến thắng Bạch Đằng - The 675th anniversary of Bach Dang victory - NCLS, 1963, số 50, tr. 1-6.

 • TRẦN HUY LIỆU. Góp ý kiến vào việc xây dựng lịch sử Đảng - Some ideas contributing to the writing the history of Party - NCLS, 1963, số 51, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Mấy ý kiến về công tác sử học trong quan hệ quốc tế - Opinions on the historical work in the international relations - NCLS, 1963, số 52, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cần giới thiệu lịch sử nước ta ra nước ngoài - It is necessary to present the history of our country abroad - NCLS, 1963, số 54, tr. 1, 17.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cần có ngay một quy chế cho những người công tác khoa học - A statute for the scientific workers is immediately required - NCLS, 1963, số 55, tr. 1-8.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chúng ta đã nhất trí về việc nhận định Phan Thanh Giản - We are in accord with the estimation on Phan Thanh Gian - NCLS, 1963, số 55, tr. 18-20.

 • TRẦN HUY LIỆU. Học tập truyền thống - Study the traditions - NCLS, 1963, số 56, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Học tập kinh điển Mác-Lênin và liên hệ thực tế - Study the Marxist-Leninist classic works and link with the reality - NCLS, 1963, số 57, tr. 1-2, 16.

 • TRẦN HUY LIỆU. Theo quan điểm lịch sử, nhìn vào cuộc đảo chính ở miền Nam Việt Nam và số kiếp Ngô Đình Diệm - From the historical point of view, study the coup d' État in the South of Vietnam and the fate of Ngo Dinh Diem - NCLS, 1964, số 58, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trích bài diễn văn khai mạc của đồng chí Trần Huy Liệu đọc trong Hội nghị tổng kết công tác 10 năm của Viện Sử học (1953-1963) - Excerpt of comrade Tran Huy Lieu's opening address in the Conference summing up the activities of the Institute of History in 10 years (1953-1963) - NCLS, 1964, số 59, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trích đăng bản báo cáo 10 năm công tác của Viện Sử học (1953-1963) - Excerpt of the Institute of History report on 10 years activities (1953-1963) - NCLS, 1964, số 59, tr. 9-13, 21.

 • TRẦN HUY LIỆU. Nghị quyết 9 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam với công tác sử học của chúng ta - The Decisions of 9th Plenum of the Vietnam Labour Party and our historical work - NCLS, 1964, số 61, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU. Những mâu thuẫn cơ bản và biến chuyển lớn trên thế giới hiện nay đương biểu hiện rõ rệt tại miền Nam nước ta - The fundamental contradictions and the great changes in the contemporary world are expressed clearly in the South of our country - NCLS, 1964, số 62, tr. 1-2, 25.

 • TRẦN HUY LIỆU. Nhận định về Trương Vĩnh Ký - Estimation on Truong Vinh Ky - NCLS, 1964, số 63, tr. 29-31.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cuộc kháng chiến cứu nước của đồng bào miền Nam hiện nay là một cuộc chiến tranh nhân dân - The war of resistance for country salvation of the South compatriots of today is a people's war - NCLS, 1964, số 64, tr. 1-6.

 • TRẦN HUY LIỆU. Mấy nhận xét về cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 và cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam hiện nay - Some remarks on the August Revolution 1945 and the Vietnam liberation struggle of today - NCLS, 1964, số 65, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chào mừng Hội nghị khoa học Bắc Kinh - Greetings to the Peking scientific Conference - NCLS, 1964, số 66, tr. 1, 14.

 • TRẦN HUY LIỆU. Hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử hiện đại - The two countries Việt Nam and China in the contemporary history - NCLS, 1964, số 67, tr. 1, 20.

 • TRẦN HUY LIỆU. Tiếng nói của các nhà sử học trong Hội nghị thảo luận khoa học ở Bắc Kinh vừa rồi - The voice of historians in the recent Peking scientific Conference - NCLS, 1964, số 68, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam trong cuộc chiến tranh yêu nước chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai ở miền Nam nước ta hiện nay - The role of the South National Liberation Front in the patriotic war against the American imperialists and their henchmen in the South of our country today - NCLS, 1964, số 69, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một năm qua - After an year - NCLS, 1965, số 70, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một vài nét về cuộc đấu tranh tư tưởng của Đảng từ ngày thành lập đến Cách mạng Tháng Tám 1945 - Some features of the Party ideolodical struggle from the establishment day to the August Revolution - NCLS, 1965, số 71, tr. 1-6.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc của chúng ta đương mở ra những trang sử mới - The South liberation struggle for our fatherland peaceful reunification opens the new historical pages - NCLS, 1965, số 73, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trên giai đoạn mới của lịch sử dân tộc ta: giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc - On our national history new phase: the liberation of the South, the defence of the North - NCLS, 1965, số 74, tr. 1-2, 16.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chúng ta đang sống những ngày oanh liệt nhất, vinh quang nhất của lịch sử dân tộc ta - We are living the most brilliants, the most glorious days of our national history - NCLS, 1965, số 75, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một vài ý kiến về công tác sử học trong lúc này - Some ideas on the historical work in the present time - NCLS, 1965, số 76, tr. 1, 10.

 • TRẦN HUY LIỆU. Từ Cách mạng Tháng Tám đến cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay là quá trình liên tục của một giai đoạn lịch sử - From the August Revolution to the struggle against the American imperialism for the country salvation today is a continuous process of a historical phase - NCLS, 1965, số 77, tr. 1-2, 27.

 • TRẦN HUY LIỆU. Đánh lâu dài - A lasting struggle - NCLS, 1965, số 78, tr. 1, 8.

 • TRẦN HUY LIỆU. Vị trí cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của ta trong phong trào giải phóng dân tộc và chống đế quốc trên thế giới hiện nay - The place of our war against American imperialism for country salvation in the world national liberation and anti-imperialism movement of today - NCLS, 1965, số 79, tr. 2-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cần kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh công tác khoa học xã hội - It is necessary to consolidate the organization and to push forward the social sciences work - NCLS, 1965, số 80, tr. 1, 14.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam gắn liền với phong trào phản chiến đương dâng lên ở nước Mỹ - The Vietnam people's war against American imperialism for national salvation is linked closely with the anti-war movement that is climbing up in U.S.A - NCLS, 1965, số 81, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc bất khuất - The Vietnam nation is an unyielding nation - NCLS, 1966, số 82, tr. 1-4, 16.

 • TRẦN HUY LIỆU. Trí thức Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc - The Vietnam intellectuals in the national liberation struggle process - NCLS, 1966, số 83, tr. 60-64.

 • TRẦN HUY LIỆU. Chúng ta sẽ làm gì trong năm 1966? - What do we do in 1966? - NCLS, 1966, số 84, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một bước tiến mới - A new step forward - NCLS, 1966, số 85, tr. 1-2.

 • TRẦN HUY LIỆU. Sự nghiệp ngày nay và truyền thống từ trước - The present cause and the previous tradition - NCLS, 1966, số 86, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Hai sự kiện gần đây trong quá trình chống Mỹ và tay sai của đồng bào miền Nam - Two recent important facts in the South compatriots struggle process against the American imperialism and their henchmen - NCLS, 1966, số 87, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU. Quan hệ lịch sử giữa hai nước Việt-Trung - The historical relations between Vietnam and China - NCLS, 1966, số 88, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Cách mạng Tháng Tám và cuộc đánh Mỹ cứu nước hiện nay - The August Revolution and the present war of resistance against American imperialists for the country salvation - NCLS, 1966, số 89, tr. 1-3.

 • TRẦN HUY LIỆU. Việc đặt tên các đường phố, thôn, xã, đèo, đảo... trên đất nước ta - About the names given to the streets, the villages... in our country - NCLS, 1966, số 91, tr. 1-4.

 • TRẦN HUY LIỆU. Một số vấn đề đề ra trong việc biên soạn cuốn lịch sử Việt Nam - Some question raised by the redaction of a book on Vietnam history - NCLS, 1966, số 92, tr. 1-5.

 • TRẦN HUY LIỆU.

  tải về 1.89 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương