A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Lớp huấn luyện chính trị thứ hai ở Quảng Châu (Trung Quốc)tải về 1.89 Mb.
trang24/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
Lớp huấn luyện chính trị thứ hai ở Quảng Châu (Trung Quốc) - The second political course in Kwang Tcheou (China) - NCLS, 1992, số 6 (265), tr. 71-74.

 • THANH ĐẠM. Tìm gặp con trai của liệt sĩ Phạm Hồng Thái - Finding and meeting with the child of the Hero Pham Hong Thai - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 69-72.

 • THANH ĐẠM. Nền tư tưởng và bước thăng trầm của Cách mạng Tân Hợi - The ideological base and the rise and fall of the Tan Hoi Revolution - NCLS, 1994, số 5 (276), tr. 71-76.

 • THANH LÊ. Phan Chu Trinh, một sĩ phu phong kiến tư sản hóa giàu lòng yêu nước - Phan Chu Trinh, a feudal scholar becoming bourgeois, but a fervent patriot - NCLS, 1965, số 71, tr. 26-30.

 • THANH LƯƠNG. Chủ nghĩa Lênin và sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam - Leninism and the development of the Vietnamese working class - NCLS, 1974, số 156, tr. 37-43; số 157, tr. 45-52.

 • THANH SƠN. Sách Hồ của David Halberstam (Đọc sách) - Reading the book on Ho of David Halberstam - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. 86-89.

 • THANH XUÂN. Cuộc khởi nghĩa "Quân áo son" chống thực dân Pháp xâm lược 1884 - The insurrection of "The troops wearing red coat" against the French aggressive colonialist in 1884 - NCLS, 1967, số 97, tr. 58-59.

 • THÀNH THẾ VĨ. Một số tài liệu về ngoại thương ở Đàng Ngoài đầu thế kỷ XVII - Some documents about the foreign trade of the North Vietnam at the beginning of the 17th Century - VSĐ, 1958, số 44, tr. 66-80.

 • THÀNH THẾ VĨ. Văn học cổ điển và chủ nghĩa cổ điển - The classical literature and the classicism - VSĐ, 1959, số 48, tr. 44-59.

 • THẾ ĐẠT. Lịch sử tiền tệ Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám - History of Vietnam currency before the August Revolution - NCLS, 1959, số 9, tr. 64-79.

 • THẾ ĐẠT. Tình hình phát triển tiền tệ Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám - The development of Vietnam currency after the August Revolution - NCLS, 1962, số 37, tr. 26-35.

 • THẾ ĐẠT. Kinh nghiệm lịch sử: công tác quản lý kinh tế của Liên Xô sau Cách mạng tháng Mười - About the economic management of USSR after the October Revolution - NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 24-35.

 • THẾ LONG. Bước đầu tìm hiểu về sĩ phu với phong trào nông dân Tây Sơn - Preliminary study on scholars towards the peasant movement of Tay Son - NCLS, 1978, số 6 (183), tr. 113-128.

 • THẾ TĂNG. Vai trò hậu phương của Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh - The role played by Great Viet' s rear areas in the resistance against the Ming - NCLS, 1984, số 6 (219), tr. 42-47.

 • THI SẢNH. Giai cấp công nhân mỏ Quảng Ninh trong việc bảo vệ và xây dựng thắng lợi chính quyền cách mạng ở khu mỏ (9/1945 - 12/1946) - The workers of Quang Ninh and the victorious building and safeguarding of the people's power in coal field zone - NCLS, 1980, số 1 (190), tr. 54-62.

 • THI SẢNH. Công nhân mỏ Quảng Ninh đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai sau Hiệp định Giơnevơ 1954 - Mine workers of Quang Ninh fighting against U.S imperialism and their valets since the Geneva Agreement 1954 - NCLS, 1981, số 1 (196), tr. 32-44.

 • THIẾT BẠCH. Về một số điểm cần xác minh trong cuốn Việt Nam nghĩa liệt sử - About some documents which must be clarified in the Viet Nam Nghia liet su - NCLS, 1976, số 1 (166), tr. 84-87.

 • TIẾN SƠN. Một số cống hiến của Nguyễn Trãi trong chỉ đạo chiến tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV - Some contributions of Nguyen Trai to the direction of national liberation war at the beginning of the 15th Century - NCLS, 1980, số 3 (192), tr. 47-52.

 • TIỄN BÁ TÁN. Một vài vấn đề trong việc bình luận nhân vật lịch sử - Some questions in the commentary on historical personage - VSĐ, 1954, số 3, tr. 58-70.

 • TIỄN BÁ TÁN. Đấu tranh giữa hai đường lối trên mặt trận khoa học lịch sử - The struggle between the two lines on the historical science front - NCLS, 1959, số 1, tr. 71-79.

 • TIỄN BÁ TÁN. Vài vấn đề trước mắt trong việc giảng dạy lịch sử - Some instant questions in the teaching on history - NCLS, 1959, số 5, tr. 20-34.

 • TIỄN BÁ TÁN. Vấn đề xoá bỏ thể hệ Vương triều - The question of suppressing the system of dynasties of Kings - NCLS, 1961, số 23, tr. 34-38.

 • TIỄN BÁ TÁN. Một số vấn đề trong việc đánh giá nhân vật lịch sử - Some questions in the estimation of historical personage - NCLS, 1961, số 25, tr. 34-40.

 • TIỄN BÁ TÁN. Mấy ý kiến sơ bộ về việc xử lý một số vấn đề lịch sử - Some preliminary thinkings on the dealing with some historical questions - NCLS, 1962, số 36, tr. 55-62, 64.

 • THIERRY.F. Đồng tiền lạ thời Thành Thái - The strange currency under the Thanh Thai dynasty - NCLS, 1996, số 3 (286), tr. 72-76.

 • THỦY TRƯỜNG. Một số tư liệu về cuộc chiến tranh Pháp-Việt (1946-1954) qua cuốn sách Cuộc chiến tranh Pháp Đông Dương của Alanh Rútxiô - Some Documents on the French-Vietnamese War (1946-54) in the Book: The French War in Indochina (La Guerre Française d' Indochine) by Alain Ruscio - NCLS, 2004, Số 3 (334), tr. 62-67.

 • TIKHVINSKI (X.L). Sự tán tụng chủ nghĩa bá quyền trong nền sử học Trung Quốc - The exaltation of hegemonism by Chinese historical sciences - NCLS, 1983, số 1 (208), tr. 65-75.

 • TIKHVINSKI (X.L). Về nhiệm vụ của các nhà sử học Xô viết - On the tast of the Soviets historians - NCLS, 1987, số 3 (234), tr. 74-79.

 • TÒA SOẠN TC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC. Tổng kết thảo luận vấn đề địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - Summary of the discussion about the question of natural geography and economical geography - VSĐ, 1955, số 8, tr. 65-72.

 • TÔ MINH TRUNG. Bàn về vấn đề mầm mống tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam - Discussion on the germs of capitalism in Vietnam - NCLS, 1962, số 37, tr. 36-42.

 • TÔ MINH TRUNG. Mấy ý kiến đánh giá vai trò Lưu Vĩnh Phúc trong cuộc kháng Pháp của nhân dân Việt Nam - Some ideas about the estimation on the role of Luu Vinh Phuc in the Vietnam people struggle against the French colonialism - NCLS, 1962, số 38, tr. 31-34.

 • TÔ MINH TRUNG. Góp ý kiến với ông Nguyễn Việt về một vài vấn đề trong việc đánh giá mầm mống tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam - Exchange of view with Mr. Nguyen Viet about some questions of estimation on the germs of capitalism in Vietnam - NCLS, 1962, số 41, tr. 23-28.

 • TÔ MINH TRUNG. Góp ý kiến với ông Chương Thâu về bài Ảnh hưởng của Cách mạng Trung Quốc đối với sự chuyển biến tư tưởng của Phan Bội Châu - Exchange of opinions with Mr. Chuong Thau about the article The influence of China Revolution on the ideological shift of Phan Boi Chau - NCLS, 1963, số 46, tr. 51-59.

 • TÔ MINH TRUNG. Phong trào nông dân Tiền Hải 1930 - The movement of Tien Hai peasants in 1930 - NCLS, 1963, số 52, tr. 60-62.

 • TÔ MINH TRUNG. Chung quanh bài học Khéo kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị và vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám (Góp ý kiến với đồng chí Lê Quốc Sử) - About the lesson Well combining the forms of political struggle and armed struggle in the August Revolution (Exchange of opinion with comrade Le Quoc Su) - NCLS, 1963, số 53, tr. 16-24.

 • TÔ MINH TRUNG. Trương Vĩnh Ký, tên tay sai đắc lực đầu tiên của chủ nghĩa thực dân Pháp trong lịch sử nước ta - Truong Vinh Ky, the first zealous lackey of the French colonialism in the history of our country - NCLS, 1964, số 59, tr. 43-46.

 • TÔ MINH TRUNG. Bàn về chủ nghĩa cải lương Phan Chu Trinh - Discussion on the reformism of Phan Chu Trinh - NCLS, 1964, số 67, tr. 29-38.

 • TÔ MINH TRUNG. Phong trào đấu tranh chống Mỹ và tay sai của học sinh, sinh viên miền Nam (1954-1965) - The students and the pupils struggle movement against the American imperialists and their henchmen (1954-1965) - NCLS, 1966, số 82, tr. 7-19.

 • TÔ MINH TRUNG. Quá trình hình thành và phát triển của vùng giải phóng miền Nam - The process of formation and development of the liberation zones in the South - NCLS, 1966, số 87, tr. 6-16.

 • TÔ MINH TRUNG. Sự tan rã không ngừng của ngụy quân miền Nam - The continous disintegration of the puppet army in the South - NCLS, 1966, số 90, tr. 8-22.

 • TÔ MINH TRUNG. Về kế hoạch Giônxơn - Mácnamara và giai đoạn chót của "Chiến tranh đặc biệt" - On the Johnson - Mc Namara's plan and the ending phase of the "Special war" - NCLS, 1967, số 98, tr. 4-15.

 • TÔ MINH TRUNG. Mấy nét lớn về nền văn hóa miền Nam Việt Nam dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ - The main outlines of culture of the South Vietnam under the domination of the American colonialism - NCLS, 1967, số 103, tr. 45-53.

 • TÔ MINH TRUNG. Nền giáo dục phản động của Mỹ-ngụy ở miền Nam Việt Nam - The reactionary education of the American imperialism and their henchmen in the South Vietnam - NCLS, 1968, số 114, tr. 49-57.

 • TÔ MINH TRUNG. Ngọn cờ đầu của phong trào "Đồng khởi" toàn miền Nam Việt Nam - The first flag of the "simultaneous uprising" movement in the whole South Vietnam - NCLS, 1969, số 118, tr. 47-54, 57.

 • TÔ MINH TRUNG. Vấn đề Hùng Vương theo quan điểm của một số người làm công tác sử học ở miền Nam Việt Nam - The question of Hung Vuong from the view point of some historians in South Vietnam - NCLS, 1969, số 121, tr. 56-59.

 • TÔ SANH. Về sự tích ghi trong bia Sùng Thiện Diên Linh ở làng Long Đọi Sơn - About the story engraved on the stele Sung Thien Dien Linh in the village Long Doi Son - NCLS, 1966, số 85, tr. 60-61.

 • TÔ TRUNG. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, một cuộc cải cách xã hội đầu tiên (Trao đổi ý kiến với ông Đặng Việt Thanh) - The Dong Kinh Nghia Thuc movement, a first social reformation (Exchange of opinion with Mr. Dang Viet Thanh) - NCLS, 1961, số 29, tr. 53-55.

 • TỐ THANH. Tìm hiểu chính sách của Nhật đối với khu vực Đông Nam Á thời kỳ "Sau Việt Nam" - Preliminary study on the policy of Japan towards South-East Asia in the "post-Vietnam" period - NCLS, 1980, số 2 (191), tr. 68-75.

 • TỐ THANH. Chiến dịch Thượng Lào - The Upper Laos military campaign / Tố Thanh, Hữu Hợp - NCLS, 1980, số 1 (208), tr. 6-14.

 • TỐ THANH. Cuộc đấu tranh nhằm củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng ở Nam Bộ thời kỳ 1945-1946 - The struggle to keep up and consolidate the revolutionary power in Nam Bo in the 1945-1946 period - NCLS, 1986, số 4 (229), tr. 15-25; số 5 (230), tr. 22-26.

 • TỐ THANH. Vấn đề đại đoàn kết toàn dân để củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng thời kỳ 1945-1946 - The great union of all the people to consolidate and maintain the revolutionary power in 1945-1946 period - NCLS, 1987, số 5-6 (236-237), tr. 18-28.

 • TỐ THANH. Hồ Chủ tịch với vấn đề chính quyền của dân, do dân và vì dân - President Ho Chi Minh with the question of a government of the people, by the people and for the people - NCLS, 1990, số 2 (249), tr. 20-28.

 • TÔN KÍNH CHI. Stalin và khoa học địa lý - Stalin and the geographical science - VSĐ, 1955, số 4, tr. 57-60.

 • TÔN QUANG DUYỆT. Một vài ý kiến bổ sung về lịch sử hai đồng chí: Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai - More on the biographies of Tran Phu and Nguyen Thi Minh Khai - NCLS, 1971, số 139, tr. 22-29.

 • TÔN QUANG DUYỆT. Phan Đăng Lưu, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, kiên cường, một trí thức cách mạng tiêu biểu - Phan Dang Luu, an outstanding communist militant and a typical revolutionary intelectual - NCLS, 1975, số 4 (163), tr. 50-56.

 • TÔN QUANG PHIỆT. Cụ Phan Bội Châu trong lịch sử giải phóng dân tộc của chúng ta - Phan Boi Chau in our national liberation history - VSĐ, 1956, số 13, tr. 53-65.

 • TÔN QUANG PHIỆT. Nói thêm về Phan Bội Châu sau khi đọc hai bài góp ý kiến của ông Hải Thu và Lê Văn Trinh - Some ideas again on Phan Boi Chau after reading the two articles of Mr. Hai Thu and Mr. Le Van Trinh - VSĐ, 1958, số 44, tr. 53-65.

 • TÔN QUANG PHIỆT. Phan Chu Trinh, tư cách con người và chủ trương chính trị - Phan Chu Trinh, the quality of a man his political orientation - NCLS, 1965, số 70, tr. 11-18.

 • TÔN QUANG PHIỆT. Phải chăng Hoàng Hoa Thám đã bị giết ngày 10-2-1913? - Hoang Hoa Tham was he killed in 10-2-1913? - NCLS, 1966, số 82, tr. 27-36.

 • TÔN QUANG PHIỆT. Về đồng chí Phan Đăng Lưu, một trí thức cách mạng kiên cường - On comrade Phan Dang Luu, a brave revolutionary intellectual - NCLS, 1972, số 147, tr. 10-22.

 • TỐNG TRUNG TÍN. Đóng góp một số tư liệu mới phát hiện về Hồ Quý Ly - Some new documents about Ho Quy Ly - NCLS, 1980, số 6 (195), tr. 77-82.

 • TỐNG TRUNG TÍN. Nghệ thuật thời Mạc - The art under the Mac dynasty - NCLS, 1991, số 6 (259), tr. 45-50.

 • TỐNG TRUNG TÍN. Tình hình trao đổi buôn bán đồ gốm giữa Việt Nam và Nhật Bản (thế kỷ XIV-XVIII) - The exchange and trade of ceramics between Vietnam and Japan (14th-18th centuries) - NCLS, 2000, số 3 (310), tr. 67-73.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Một số tài liệu liên quan đến Mai Thúc Loan và cuộc khởi nghĩa của ông - Some documents relative to Mai Thuc Loan and his insurrection - NCLS, 1964, số 68, tr. 50-57.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy - hai nhân vật lịch sử thời Trần - Su Hy Nhan and Su Duc Huy - Two historical personalities of Tran dynasty - NCLS, 1979, số 6 (189), tr. 48-55.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Quê quán, gia tộc Lê Đại Hành - Native village and familiar issue of Le Dai Hanh - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 18-24.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Vị trí Hà Nội trong cuộc chống Tống thời Tiền Lê - The place of Hanoi in the war against the T'sung in the Pre-Le period - NCLS, 1986, số 3 (228), tr. 46-49.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Tìm hiểu hai chữ "Lịch triều" trên bìa sách Đại Việt Sử ký toàn thư, bản in "Nội các quan bản" - Research into the compound word "Lich trieu" on the front cover of Dai Viet su ky toan thu printed from the "Noi cac quan ban" engraving - NCLS, 1988, số 5-6 (242-243), tr. 65-67.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Nguồn gốc Hồ Quý Ly và dòng họ Hồ - The origin of Ho Quy Ly and his lineage - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 13-17.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Hồng Giang thời cổ và sông Hồng ngày nay - The Red river in the past and of today - NCLS, 1993, số 2 (167), tr. 56-59.

 • TRẦN BÁ CHÍ. Giới thiệu bộ Đại Việt Sử ký tiền biên – Introduction to the historiographical work Dai Viet Su ky tien bien - NCLS, 1996, số 2 (285), tr. 90-95.

 • TRẦN BÁ ĐỆ. Từ Điện Biên Phủ đến "Điện Biên Phủ trên không" - Đế quốc Mỹ từ chùn bước đến thất bại - From the Dien Bien Phu to the "Dien Bien Phu in air battle" the U.S imperialism: From discouragement to fiasco - NCLS, 1983, số 6 (213), tr. 21-27.

 • TRẦN BÁ ĐỆ. Mấy ý kiến về đổi mới nội dung nghiên cứu, giảng dạy lịch sử miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1954-1975) - Some ideas in the renovation the study and the teaching on the history of the North Vietnam in the transition to the socialism (1954-75) - NCLS, 1991, số 6 (259), tr. 66-69.

 • TRẦN BÁ ĐỆ. Mấy ý kiến về đổi mới biên soạn và giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến nay - Some opinions on the renovation of Vietnam history writing and teaching in the period from the 1919 to now - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 29-31.

 • TRẦN BÁ ĐỆ. Khởi nghĩa Đệ tứ chiến khu - Insurrection in the IVth Strategic War Zone - NCLS, 1969, số 126, tr. 44-57.

 • TRẦN CUNG. Từ Côn Đảo trở về (Hồi ký) - Coming back from Con Dao (Memory) - NCLS, 1970, số 134, tr. 18-26.

 • TRẦN CƯƠNG. Chính sách bành trướng của Bắc Tống và tình hình nhà Tống sau thất bại ở Việt Nam năm 981 - The policy of expansion of the Sung's dynasty and the situation or the Sung's dynasty after its defeat at Vietnam in 981 - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 46-54.

 • TRẦN CƯƠNG. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng qua một số thư tịch Trung Quốc - The Trung Sister's insurrection through the books of Chinese - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 75-80.

 • TRẦN CƯƠNG. Mấy điều cần làm sáng tỏ trong lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỷ VI - A few facts needing clairfication on Vietnamese history in 6th Century - NCLS, 1987, số 4 (235), tr. 59-66.

 • TRẦN ĐẮC THỌ. Bàn về pho tượng lạ ở chùa Bộc - To discuss further on the strange statue in Boc pagoda - NCLS, 1991, số 1 (254), tr. 69-74.

 • TRẦN ĐÌNH THÂN. Phan Trung - Một nhân sĩ yêu nước hồi thế kỷ XIX - Phan Trung - A patriotic personality in the 19th century - NCLS, 1999, số 1 (302), tr. 72-74.

 • TRẦN ĐỘ. Hành động xâm lược Việt Nam và sự thất bại của quân Minh dưới ngòi bút của sử gia hiện đại Trung Quốc - The Minh armies' aggressive act and defeat in their invasion in Vietnam, under the pen of Chinese historians comtemporary - NCLS, 1981, số 6 (201), tr. 42-48.

 • TRẦN ĐỘ. Vài nét về tình hình chiếm hữu ruộng đất và khai thác nông nghiệp của tư bản thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỷ XIX-giữa thế kỷ XX - Some features about the confiscation of lands and the agricultural exploitation of the French capitalists at Cambodia from the end of the 19th Century to the middle of the 20th Century - NCLS, 1982, số 4 (205), tr. 63-71.

 • TRẦN ĐỘ. Mấy ý kiến nhân đọc cuốn Lịch sử cận đại Trung Quốc - Some opinions on the book entitled The modern history of China - NCLS, 1984, số 4 (219), tr. 80-89.

 • TRẦN ĐỘ. Bàn về vị trí địa lý của "Quận Tượng" - Some opinions about the geographical position of "Tuong district" - NCLS, 1987, số 4 (235), tr. 43-52.

 • TRẦN ĐỘ. Về trận thắng quân Pháp tại Hữu nghị quan và Lạng Sơn (3-1885) - The victory against the French colonialist in Friendship Frontier post (Huu Nghi quan) and Lang Son (3-1885) - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 26-30.

 • TRẦN ĐỘ. Người Hoa ở Việt Nam trong một số tác phẩm của học giả Trung Quốc (xuất bản gần đây) - The Chinese in Vietnam in some works of Chinese authors (recently published) - NCLS, 1994, số 4 (275), tr. 90-94.

 • TRẦN ĐỘ. Về nhân vật lịch sử Lưu Vĩnh Phúc trong thời kỳ Chiến tranh Trung-Pháp (1883-1885) - On the historical personality Luu Vinh Phuc during the Sino-French war (1883-85) - NCLS, 1995, số 5 (282), tr. 75-79.

 • TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Một số đính chính về niên đại các vua triều Nguyễn - Some rectifications about the dynasty title of Nguyen dynasty Kings - NCLS, 1994, số 4 (275), tr. 69-72.

 • TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Hiểu thêm về các chuyến đi sứ sang Trung Hoa dưới triều Nguyễn (1802-1945) - Add to understand on official messengers’ travels to China in Nguyen dynasty (1802 - 1945) - NCLS, 2003, số 4 (329), tr. 7-22.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Nhìn lại quá trình chuyển hợp tác hóa sản xuất nông nghiệp từ bậc thấp lên bậc cao ở miền Bắc nước ta - Retrospective glance at the process of transformation of the agricultural cooperatives from low to high degree in North Vietnam - NCLS, 1979, số 4 (187), tr. 14-23.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Vài nét về tổ chức và các hình thức hoạt động của một số cơ quan điều hành "văn hóa" thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) - An outline of the oganizations and activities of some "cultural" institutions of the U.S neo-colonialism in the South of Vietnam - NCLS, 1984, số 6 (219), tr. 68-73.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Điện Biên Phủ - Nỗi ám ảnh của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam - Dien Bien Phu - An Obsession of the Americans in the invasion war of Vietnam - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. 18-23.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Hoàng Văn Thụ (1909-1944), một chiến sĩ cách mạng kiên trung - Hoang Van Thu (1909-44) - A loyal revolutionary / Trần Đức Cường, Phùng Đức Thắng - NCLS, 1994, số 5 (276).-tr. 1-4.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Đọc Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946-1960) - Reading the book The History of Vietnam National Assembly (1946-60) - NCLS, 1994, số 6 (277), tr. 88-91.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Nam Bộ với cuộc kháng chiến toàn quốc - The South Vietnam with the resistance war in the whole country - NCLS, 1996, số 5 (288), tr. 35-42.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ với Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 - The Cochinchina and the South Annam battlefields with Viet Bac operation (Autumn-Winter 1947) - NCLS, 1997, số 5 (294), tr. 19-25.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Viện Sử học - tập thể được phong danh hiệu Anh hùng lao động - Institute of Historical Studies - A community conferred the title "Labour Hero" - NCLS, 2001, số 1 (314), tr. 3-9.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Giáo sư Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng lão thành, Nhà sử học lớn - Professor Tran Van Giau - A veteran revolutionary, a great historian - NCLS, 2001, số 5 (318), tr. 3-7.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu - Nhà sử học cách mạng tiêu biểu của đất nước - Professor, Academician Tran Huy Lieu - A typical revolutionary historian of the country - NCLS, 2001, số 6 (319), tr. 3-8.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. 50 năm Viện Sử học - Institute of Historical Studies in the Last 50 Years - NCLS, 2004, số 1 (332), tr. 12-20.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam - Một yêu cầu tất yếu trong cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta - The Founding of the People's Army of Vietnam- An Indispensable Demand in the Revolution for National Liberation of Our Nation - NCLS, 2004, Số 12 (343), tr. 3-6.

 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Phát hiện mới sẽ được công bố: Phần tiếp theo trọn bộ của Đại Nam thực lục Chính biên - New Discoveries to be brought into Public: The Following Part of the Complete Book: "Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien".- NCLS, 2004, Số 3 (334), tr. 38-41.

 • TRẦN ĐỨC THẢO. Tìm hiểu giá trị văn chương cũ - A study on the value of the ancient literature - VSĐ, 1954, số 3, tr. 27-39.

 • TRẦN ĐỨC THẢO. Bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo và xã hội Việt Nam trong thời kỳ thịnh của chế độ phong kiến - The proclamation of Tran Hung Dao to the officers and the Vietnam society in the prosperity period of the feudalism - VSĐ, 1955, số 5, tr. 31-39.

 • TRẦN GIANG. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ - Nam Ky uprising - NCLS, 1979, số 5 (188), tr. 83-85.

 • TRẦN HÀ. Xung quanh trận Bạch Đằng năm 1288 - About the Bach Dang battle in 1288 - NCLS, 1963, số 46, tr. 60-66.

 • TRẦN HẢI LƯỢNG. Bàn về địa giới thành Thăng Long - About the limits of Thang Long Citadel - NCLS, 1959, số 6, tr. 77-81.

 • TRẦN HẢI LƯỢNG. Vài suy nghĩ về sông Tô Lịch - Some reflexions about the To Lich River - NCLS, 1990, số 3 (250), tr. 51-54.

 • TRẦN HIỆP. Vấn đề quần đảo Curin trong quan hệ Nga - Nhật ở thế kỷ XX - The Kurin Archipelago Issue in the Japanese-Russian Relations in the 20th Century - NCLS, 2004, Số 9 (340), tr. 53-58.

 • TRẦN HUY BÁ. Thử bàn về vị trí thành Thăng Long đời Lý - The position of Thang Long Citadel under the dynasty of Ly - NCLS, 1959, số 6, tr. 77-81.

 • TRẦN HUY BÁ.

  tải về 1.89 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương