A. D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng trên Tạp chí ncls, số 93


Xung quanh vấn đề văn hóa Hòa Bình (Góp ý kiến với ông Trần Quốc Vượng)tải về 1.89 Mb.
trang11/31
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.89 Mb.
#764
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
Xung quanh vấn đề văn hóa Hòa Bình (Góp ý kiến với ông Trần Quốc Vượng) - About the question of Hoa Binh culture (Exchange of opinion with Mr. Tran Quoc Vuong) - NCLS, 1963, số 63, tr. 40-47.

 • NGUYỄN AM. Nguyễn Tư Giản với công tác trị thủy ở nửa cuối thế kỷ XIX - Nguyen Tu Gian and the irrigation work in the second half of 19th Century - NCLS, 1993, số 1 (266), tr. 58-62.

 • NGUYỄN AM. Công tác thủy lợi và sự thay đổi của nông thôn Thái Bình (1954-1990) - The irrigation work and the transformation of Thai Binh countryside (1954-1990) - NCLS, 1993, số 5 (270), tr. 19-23.

 • NGUYỄN AM. Vài nét về tình hình khẩn hoang ở đồng bằng Bắc Bộ vào nửa cuối thế kỷ XIX - Some features about the Northern delta waste-clearing situation in the second half of the 19th Century - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 6-12.

 • NGUYỄN ANH. Đông Kinh Nghĩa Thục có phải là một cuộc vận động cách mạng văn hóa dân tộc dân chủ không? - Dong Kinh Nghia thuc's was a national and democratic revolutionary movement? - NCLS, 1961, số 32, tr. 38-46.

 • NGUYỄN ANH. Về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản - About the historical personage Phan Thanh Gian - NCLS, 1963, số 50, tr. 29-35.

 • NGUYỄN ANH. Vài ý kiến về Trương Vĩnh Ký - Some ideas contributing to the estimation of Truong Vinh Ky - NCLS, 1963, số 57, tr. 17-27, 38.

 • NGUYỄN ANH. Bàn thêm về nguyên nhân ra đời của hai xu hướng cải lương và bạo động trong phong trào cách mạng đầu thế kỷ XX - To discuss again about the causes of appearance of the two tendencies in the revolutionary movement at the beginning of the 20th Century: The reformist tendency and the tendency of violence - NCLS, 1965, số 65,- tr. 35-42, 46.

 • NGUYỄN ANH. Bàn thêm về tư tưởng nhân dân của Nguyễn Trãi (Trao đổi với bạn Lê Văn Kỳ) - To discuss again on the Nguyen Trai on people (Exchange of opinion with Le Van Ky) - NCLS, 1966, số 84, tr. 47-49.

 • NGUYỄN ANH. Vài nét về giáo dục ở Việt Nam từ khi Pháp xâm lược đến cuối Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất - Some features on education in Vietnam from the French colonialist invasion to the end of the First World War - NCLS, 1967, số 98, tr. 39-51.

 • NGUYỄN ANH. Vài nét về giáo dục ở Việt Nam từ sau Đại chiến thế giới lần thứ Nhất đến Cách mạng Tháng Tám - Some features on education in Vietnam from after the First World war to before the August Revolution - NCLS, 1967, số 102, tr. 29-46.

 • NGUYỄN ANH. Giáo dục vùng dân tộc ít người, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục tư thục ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc - The education in the minority people region, specialized education and private education in Vietnam under the French Domination - NCLS, 1968, số 107, tr. 28-33.

 • NGUYỄN ANH. Vài nét về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp và tay sai trên lĩnh vực văn hóa của nhân dân ta trong 30 năm đầu thế kỷ XX - Some features on the process of struggle against the colonialists and their henchemen on the cultural field of our people in the first thirty years of the 19th Century - NCLS, 1968, số 116, tr. 47-66.

 • NGUYỄN ANH. Vài nét về thời kỳ đầu của cuộc đấu tranh chống văn hóa nô dịch của thực dân Pháp do Đảng lãnh đạo (1930-1939) - Some features on the first period of the struggle led by the Party (1930-39) against the enslaving culture of the French colonialists - NCLS, 1969, số 127, tr. 26-45.

 • NGUYỄN ANH. Vài nét về tình hình văn hóa ở nước ta thời kỳ 1939-1945 - Some features on the cultural situation of our country in 1939-45 period - NCLS, 1970, số 134, tr. 27-38, 64.

 • NGUYỄN ANH. Một số tài liệu về hoạt động văn hóa của công nhân thời kỳ 1930-1939 - Documents on the cultural activities of the Vietnamese workers in 1930-39 - NCLS, 1974, số 156, tr. 70-74.

 • NGUYỄN ANH DŨNG. Nghệ thuật lập thế và đánh địch trên thế mạnh trong chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút - The Art of building a position of strength and fighting the enemy in this position during the Rach Gam - Xoai Mut battle - NCLS, 1985, số 1 (220), tr. 18-22.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Vài nét về sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc từ sau Cách mạng tháng Mười - On the development and the victory of the national Liberation movement after the October Revolution - NCLS, 1977, số 5 (176), tr. 36-46.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Chủ nghĩa Xiôn và tính chất cực đoan, phản động của nó - The sionism and its extremist and reactionary characteristic - NCLS, 1978, số 4 (181), tr. 83-92.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Êtiopia: 1974-1979 - Đấu tranh và lựa chọn - Ethiopia: 1974-1979 - Struggle and choice - NCLS, 1979, số 6 (189), tr. 61-70.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Vài nét về quá trình Cách mạng Nicaragoa (1961-1979) - Some features about the process of revolution of Nicaragua (1961-1979) / Nguyễn Anh Thái, Nguyễn Hồng Bích - NCLS, 1981, số 3 (198), tr. 76-82.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Âm mưu của Trung Quốc từ Điện Biên Phủ đến Giơnevơ - The Chinese schemes from Dien Bien Phu to Geneva - NCLS, 1983, số 6 (213), tr. 28-42.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Bàn về nền dân chủ tư sản được thiết lập trong Đại Cách mạng Pháp 1789 - About the Foundation of the Bourgeois Democracy in the Great Revolution of France in 1789- NCLS, 1989, số 2 (245), tr. 49-57.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Những đặc điểm nổi bật của cách mạng Iran năm 1979 - The outstanding particularities of Iran revolution in 1979 - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247), tr. 91-96.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Một vài suy nghĩ về giảng dạy lịch sử thế giới ở các trường Phổ thông và Đại học trong bối cảnh hiện nay - Some opinions on teaching the World history in Schools and University in the context today - NCLS, 1991, số 6 (259), tr. 70-73.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Về mốc mở đầu lịch sử thế giới hiện đại - About the Starting Point of the Contemporary World history - NCLS, 1993, số 1 (266), tr. 82-84.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Đổi mới cấu tạo chương trình biên soạn tài liệu và giảng dạy lịch sử thế giới ở phổ thông và đại học - Renovating the structure of Program, the writing of documents and the teaching on World history in the Secondary and Universities - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 49-53.

 • NGUYỄN ANH THÁI. Sự sụp đổ của một mô hình dân tộc và đôi điều suy ngẫm về nhận thức vấn đề dân tộc trong bối cảnh hiện nay - The falling down of National Model and some Thinking about the Interpretation of the national question in the actual context - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. 55-60.

 • NGUYỄN BÁ LINH. Tìm hiểu về Hội nghị Trung ương Đảng (tháng 10-1930) - The Studies on the Plenum of our Party (October 1930) - NCLS, 1992, số 4 (263).-tr. 1- 6.

 • NGUYỄN BÌNH. Khảo sát một số thành, lũy cổ ở Quảng Trị - Investigating some Ancient Ramparts in Quang Tri - NCLS, 2003, số 6 (331), tr. 15 - 24.

 • NGUYỄN BÌNH MINH. Góp phần tìm hiểu quá trình hình thành giai cấp tư sản Việt Nam - Contribution to the understanding on the process of Vietnamese bourgeois formation - VSĐ, 1957, số 24, tr. 44-58.

 • NGUYỄN BÌNH MINH. Giới thiệu vài nét về tình hình công nhân Việt Nam thời Pháp thuộc - Some features of Vietnam workers situation under the French domination - VSĐ, 1957, số 27, tr. 22-40.

 • NGUYỄN BÌNH MINH. Tính chất và giai cấp lãnh đạo hai phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và Đông Du - The character and the leading class of the two movements Dong Kinh Nghia Thuc and Dong Du - VSĐ, 1957, số 33, tr. 19-31; số 34, tr. 6-12.

 • NGUYỄN BÌNH MINH. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ngọn cờ đoàn kết, ngọn cờ tất thắng - The National Liberation Front in the of Vietnam-The standard of great unity, the standard of victory - NCLS, 1963, số 57, tr. 3-7.

 • NGUYỄN BÌNH MINH. Cuộc biểu tình ở Duyên Hà, Tiên Hưng trong dịp kỷ niệm ngày Lao động quốc tế (1-5-1930) -The Manifestation of Duyen Ha - Tien Hung on the occasion of the International Day of workers (1-5-1930) - NCLS, 1963, số 50, tr. 43-47.

 • NGUYỄN CẢNH HUỆ. Tìm hiểu tư tưởng hòa bình trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Ấn Độ - About the peaceful ideology in the external policy of the Republic India - NCLS, 1998, số 3 (298), tr. 59-65.

 • NGUYỄN CẢNH HUỆ. Nhìn lại việc Ấn Độ công nhận Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia - Looking back the recognition of India for Cambodia People Republic government - NCLS, 2002, số 1 (320), tr. 69-76.

 • NGUYỄN CẢNH HUỆ. Tìm hiểu quan điểm của Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ trong việc giải quyết vấn đề Campuchia (1979-1991) - Carrying out the Republic of India government's view-point on the solution of Cambodia problem (1979 - 91) - NCLS, 2003, số 1 (326), tr. 75-83.

 • NGUYỄN CẢNH HUỆ. Vài nét về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ - Some Remarks on the Vietnamese-Indian Relations - NCLS, 2004, Số 3 (334), tr. 50-58.

 • NGUYỄN CẢNH HUỆ. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam - Một số vấn đang đặt ra - Foreign Direct Investment in Vietnam - Some Problems to Be Solved Today - NCLS, 2004, Số 12 (343), tr. 62-67.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Tìm hiểu thêm cuộc khởi nghĩa Lê Hữu Tạo - Le Huu Tao uprising / Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Bình Minh - NCLS, 1990, số 1 (248), tr. 59-68.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Nam Đàn - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đọc sách) - Reading the book: Nam Dan - Birth place of President Ho Chi Minh - NCLS, 1990, số 5 (252), tr. 86-89.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Nhà Đinh dẹp loạn và dựng nước (Đọc sách) - The Dinh quelling the revolts and the National Foundation (Book review) - NCLS, 1991, số 3 (256), tr. 79-81.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Nhìn lại chủ trương sử dụng nghĩa quân Phan Bá Vành vào công cuộc khai hoang thành lập hai huyện Tiền Hải, Kim Sơn của triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX - Looking back at the policy of making use of Phan Ba Vanh insurgent troops for the clearing of waste land and the creation of two rural districts of Tien Hai and Kim Son under the Nguyen dynasty, in the first half of 19th Century / Nguyễn Cảnh Minh, Bùi Quý Lộ - NCLS, 1991, số 4 (257), tr. 35-41.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Vài nét về công cuộc khai hoang thành lập ấp Văn Hải (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) - Some features on the waste land clearing work for the establishment of Van Hai hamlet (Kim Son district, Ninh Binh province) / Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Phú Lợi - NCLS, 1992, số 3 (262), tr. 40-45.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Vài ý kiến xung quanh vấn đề đánh giá Hồ Quý Ly - Some opinions about the estimation of Ho Quy Ly - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 23-26.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy, học lịch sử Việt Nam thời phong kiến ở các trường Đại học sư phạm - The Utilisation of the local historical documents in the teaching, the study of Vietnam history in the feudal period in the High school of Pedagogics - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 42-43.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Đọc Tây Nguyên sử lược - Reading the book: Brief History of Tay Nguyen - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. 93-95.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Chính sách chiêu dân khai hoang lập ấp ở Nam Kỳ của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX - The policy of recruiting people for the Cochinchina waste land clearing and domain foundation under the Nguyen dynasty in the first half of the 19th Century/ Nguyễn Cảnh Minh, Dương Văn Huề - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 13-19.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Vài nét về tình hình văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng ở các làng khai hoang Tiền Hải, Kim Sơn nửa đầu thế kỷ XIX - Some features about the cultural, religious and belief situation in the villages carrying out the waste land clearing of Tien Hai, Kim Son in the first half on the 19th Century / Nguyễn Cảnh Minh, Đào Tố Uyên, Bùi Quý Lộ - NCLS, 1994, số 3 (274), tr. 34-43.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Hồ Quý Ly (Đọc sách) - Reading the book "Ho Quy Ly" - NCLS, 1998, số 1 (296), tr. 83-86.

 • NGUYỄN CẢNH MINH. Vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa vấn đề ruộng đất và khởi nghĩa nông dân (Qua khảo sát tình hình ruộng đất công ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh thế kỷ XIX) - Some reflections about the relationship between the agrarian problem and the peasant insurrections (through surveys on agrarian domain in Yen Hung district, Quang Ninh province in the 19th century) / Nguyễn Cảnh Minh, Bùi Việt Hùng - NCLS, 1998, số 6 (301), tr. 15-23.

 • NGUYỄN CHƯƠNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ý kiến của một số chính khách phương Tây - President Ho Chi Minh through some opinions of Western politicians - NCLS, 1990, số 2 (249), tr. 66-70.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Hoạt động kinh doanh của tư sản dân tộc Việt Nam dưới thời Pháp thuộc - The business activities of the Vietnam national bourgeoisi under the French domination - VSĐ, 1955, số 4, tr. 72-76.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Từ phong trào chống thuế ở Trung Kỳ đến phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - From the movement against tariffs to the Soviet Nghe-Tinh movement - VSĐ, 1955, số 5, tr. 52-59.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Tình hình và đặc tính của giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc - The situation and the special particularrity of Vietnam bourgeoisie under the French domination - VSĐ, 1958 từ số 41 đến số 46.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Nhân dịp kỷ niệm ngày tạ thế của Hoàng Hoa Thám, lãnh tụ nông dân Yên Thế. Tính chất cuộc khởi nghĩa Yên Thế - On the anniversary of the death day of Hoang Hoa Tham, the leader of Yen The peasants - The characters of the Yen The insurrection - VSĐ, 1959, số 48, tr. 28-43.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Chủ nghĩa đế quốc với vấn đề ruộng đất ở Việt Nam - The imperialism and the agrarian question of Vietnam - NCLS, 1959, số 1, tr. 56-70; số 2, tr. 54-62.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Bàn lại mấy điểm quanh vấn đề giai cấp tư sản Việt Nam thời thuộc Pháp - To discuss again on some points about the question of Vietnam bourgeoisi under the French domination - NCLS, 1959, số 4, tr. 43-58; số 5, tr. 63-68.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Tầng lớp phú nông trong cách mạng Việt Nam - The class of rich peasants in the Vietnam revolution - NCLS, 1959-1960, số 7, tr. 3-32; số 11, tr. 12-26.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Bàn về tính chất cuộc Cách mạng Tháng Tám - Discussion on the character of the August Revolution - NCLS, 1960, số 17, tr. 1-5.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Bàn về bản chất chế độ độc tài, phát xít, gia đình trị Ngô Đình Diệm với những bế tắc mâu thuẫn của nó - Discussion on the essence of the Ngo Dinh Diem dictatorial, fascist, repotist with its contradictions - NCLS, 1961, số 22, tr. 23-31.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Thử bàn về giai cấp tư sản mại bản Việt Nam - To try to discuss on the Vietnam comprador bourgeoisie - NCLS, 1961, từ số 23 đến số 25.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Sự phân hóa về chính trị trong các tầng lớp địa chủ miền Nam ngày nay - The potitical differentiation in the strates of land proprietors in the South of today - NCLS, 1961, số 27, tr. 6-22.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Về mốc khởi đầu và kết thúc của cuộc Cách mạng Tháng Tám - The beginning mark and the end mark of the August Revolution - NCLS, 1963, số 51, tr. 17-22.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Bàn về sự phát triển mâu thuẫn trong nội bộ bọn thống trị miền Nam - Discussion on the development of contradictions on the inside of the rulers in the South - NCLS, 1964, số 67, tr. 2-9.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Về cuốn Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, thực chất và huyền thoại của ông Nguyễn Văn Trung (Đọc sách) - On the book of Mr Nguyen Van Trung The French colonialism in Vietnam - Essence and mythe - NCLS, 1965, số 73, tr. 4-20.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Về vấn đề đối tượng của khoa học lịch sử - About the question of the object of history - NCLS, 1966, số 83, tr. 4-8.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân - Những suy nghĩ độc lập của nhà sử học Mỹ David G.Marr - Vietnamese anticolonialism 1885-1925 - Personal reflexions of the American historican David G.Marr - NCLS, 1972, số 144, tr. 43-53.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Viện nghiên cứu xã hội học Liên Xô - Những hoạt động khoa học hiện nay của Viện - The Soviet Institute of sociology and its activities - NCLS, 1973, số 152, tr. 49-52.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Linh mục Trương Bá Cần và tác phẩm của ông 25 năm xây dựng CNXH ở miền Bắc (Đọc sách) - Father Truong Ba Can and his book 25 years of socialist building in the North (Reading the book) - NCLS, 1974, số 156, tr. 76-84.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. Giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình theo đường lối của Đảng tiền phong - The Vietnamese working class has been carrying out its historic mission by following the path of the vanguard Party - NCLS, 1975, số 160, tr. 8-18.

 • NGUYỄN CÔNG BÌNH. "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" (Lời Hồ Chủ tịch) - "To save the country and national liberation, there was no other way the revolution" (Voice of President Ho Chi Minh) - NCLS, 1975, số 162, tr. 3-12.

 • NGUYỄN CÔNG KHANH. Indira Gandhi. Một bản lĩnh chính trị lớn - Indira Gandhi. A personage of great polotical abilities - NCLS, 1996, số 4 (287), tr. 75-78.

 • NGUYỄN CÔNG KHANH. Tìm hiểu ý kiến của V.I.Lênin về công xã Pari - Carry out V.I. Lenin's opinions on the Paris Commune - NCLS, 2001, số 2 (315), tr. 66-71.

 • NGUYỄN CÔNG LOAN. Về cuốn sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 (Ban Khoa học tự nhiên và Ban Khoa học tự nhiên - kỹ thuật) – On the text-book History lessons intended for the 11th form - NCLS, 1995, số 5 (282), tr. 72-74.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Chính quyền trung ương Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần với vấn đề thống nhất đất nước và hiện tượng Cát cứ, phân liệt - The central power at the period Ngo, Dinh, Le, Ly, Tran facted the problem of unification and the phenomenon of "moicellation and scission" - NCLS, 1976, số 4 (169), tr. 15-30.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Vài nét về giáo dục khoa cử thời Lý -Trần - Some features about the system of examination at the period of Ly Tran - NCLS, 1977, số 2 (173), tr. 22-31.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Một vài suy nghĩ về phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước hồi thế kỷ XVIII - Some reflections on the movement of Tay Son and the work of national unification in the 18th Century - NCLS, 1978, số 6 (183), tr. 57-75.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Thế kỷ X, một thế kỷ đặc sắc trong lịch sử dân tộc - The Xth Century - A remarkable century in the history of the Vietnamese nation - NCLS, 1979, số 6 (189), tr. 8-16.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Đường phố Hà Nội (Đọc sách) - Reading the book entitled Streets of Hanoi - NCLS, 1980, số 2 (191), tr. 80-89.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Lê Hoàn với tập thể anh hùng triều đình Hoa Lư - Le Hoan with the collectivity of heros of Hoa Lu court - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 14-17.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Vùng đất Bình Kiều và ngôi thành của Sứ quân Ngô Xương Xí - Binh Kieu region and the citadel of Ngo Xuong Xi - NCLS, 1981, số 4 (199), tr. 76-82.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Quá trình nghiên cứu về Phương thức sản xuất châu Á ở Việt Nam - The process of study on the problem of the Asiatic mode of production in Vietnam - NCLS, 1982, số 1 (202) , tr. 26-37.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Ngô Quyền với châu Ái - Ngo Quyen and the region of Ai / Nguyễn Danh Phiệt, Phạm Văn Kính - NCLS, 1982, số 2 (203), tr. 26-29, 74.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Vài suy nghĩ về vận dụng khái niệm Công xã trong việc nghiên cứu nông thôn Việt Nam trong lịch sử, nhân đọc bài của Nguyễn Vô Kỷ - On the notion of Community in the studies of Vietnamese countryside in history - NCLS, 1983, số 1 (208), tr. 59-64.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Nội (Đọc sách) - Reading the book: The Trung Sisters insurrection in the Hanoi area - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 87-88.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Lê Lợi trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Le Loi and the national building - NCLS, 1984, số 6 (219), tr. 21-29.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Vài suy nghĩ về chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút - Some reflections on the Rach Gam-Xoai Mut victory - NCLS, 1985, số 1 (220), tr. 11-15.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. 12 sứ quân và sự nghiệp thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh - The 12 local lords and the reunification of the country by Dinh Bo Linh - NCLS, 1985, số 6 (225), tr. 32-40; 1986, số 1 (226), tr. 16-23.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Lệ làng, phép nước (Đọc sách) - Reading the book entitled Village usages and national legislation by Bui Xuan Dinh - NCLS, 1987, số 1-2 (232-233), tr. 145-147.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Từ việc Cấm đạo hồi thế kỷ XVIII đến việc 6 giáo sĩ được phong Thánh - From The prohibition of Catholicism in 19th Century to the cannonization of 6 Missionaries - NCLS, 1988, số 1-2 (238-239), tr. 24-27.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Thời Trần sau ba lần thắng giặc Nguyên-Mông - Tran dynasty after three victories over Nguyen-Mong aggressions / Nguyễn Danh Phiệt, Phạm Văn Kính - NCLS, 1988, số 3-4 (240-241), tr. 15-20.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Nhà Tây Sơn với sự nghiệp dựng nước - The Tay Son and the work of the national foundation - NCLS, 1989, số 1 (244), tr. 28-33.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV và những di sản của nó - The feudal regime in Vietnam history from 10th to 15th Centuries and its remmants - NCLS, 1990, số 3 (250), tr. 21-37.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Địa danh Mộc Hoàn trong chiến trường chống giặc Minh cuối năm 1406 đầu năm 1407 - Place name of Moc Hoan in the war at the end of 1406 and the beginning of 1407 - NCLS, 1991, số 2 (256), tr. 71-73.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Suy nghĩ về bộ máy Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền nửa đầu thế kỷ XIX - Some thinkings about the centralized monarchie Stale Appratus of the Nguyen dynasty in the first half of the 19th Century - NCLS, 1993, số 6 (271), tr. 13-20.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Làng Nguyễn (Đọc sách) - Reading the book: The village of Nguyen - NCLS, 1995, số 3 (280), tr. 84-85.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Từ tục ngữ Phép vua thua lệ làng, suy nghĩ về chức năng và quyền hạn của chính quyền làng xã Việt Nam thời trung đại - Reflections on the function and authority of the Vietnamese communal administration in the medieval age, as suggested by the proverb The regal powed must yield to village customs - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 38-42.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Dương Hậu - Dương Thái Hậu: lịch sử và huyền thoại - Duong hau - Duong Thai hau: History and legend - NCLS, 1998, số 4 (299), tr. 39-43.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT. Suy nghĩ thêm về phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX - Some reflections on Vietnam's Peasant Movement in the 18th-the first half of the 19th crnturies - NCLS, 1998, số 6 (301), tr. 3-8.

 • NGUYỄN DANH PHIỆT.

  tải về 1.89 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương