7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thươngtải về 91.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích91.27 Kb.

7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

  1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) (Số 18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1), từ thứ Hai đến thứ Sáu.

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ.

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp pháp thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.- Bước 3:

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hợppháp, Ban Quản lý lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

+ Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏiđánh giá kiến thức an toàn thực phẩm theoQuyết định số 6409/QĐ- BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công thương, Ban Quản lý cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm).

- Bước 4:Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lýhoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến
Ban Quản lý.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đối với tổ chức:

* Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu);

* Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu);

* Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

* Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

+ Đối với cá nhân:

* Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu);

* Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

* Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.d) Thời hạn giải quyết:

- Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp);

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (theo mẫu) hoặc niêm yết kết quả kiểm tra đánh giá xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

h) Phí, Lệ phí: 30.000 đồng/lần/người.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1a - Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Danh sách các tập thể /cá nhân xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1b – Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (Mẫu 2a – Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;- Quyết định số 6409/QĐ- BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thực về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phm

Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ………………………………………………………

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số ………………………………cấp ngày ….. tháng ….. năm ……, nơi cấp ………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại ……………………………………………………………………………….

Số Fax  ………………………………E-mail ……………………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm doBộ Công thươngban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Công thươngban hành.

(danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).

 


 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng … năm…
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ….. (tên tchức)

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. thángnăm……
Đại diện Tổ chức xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 02a- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương)

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBAN QUẢN LÝ

AN TOÀN THỰC PHẨM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:       /20.../XNTH-BQLATTP

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Bộ Công thương.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận các ông/bà thuộc tchức:

Tên tổ chức/ Cá nhân:……………………………………………………………………...

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện/ CMTND số …………………, cấp ngày …………………………………nơi cấp: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………… Fax: ………………………………

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày ….. tháng .... năm ………………


 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng …..năm
THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN XÁC NHẬN

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02b - Danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Số:           /20.../XNTH-BQLATTP)TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày/tháng/ năm cấp CM

Nơi cấp CMTND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng….năm
THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN XÁC NHẬN

(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Mẫu số 02a áp dụng cho cá nhân; mẫu số 02a, 02b áp dụng cho tổ chức.


Nội dung in nghiêng là nội dung đã chỉnh sửa, bổ sung
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương