2. Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Trình tự thực hiệntải về 33.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích33.42 Kb.

2. Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có vườn cây đầu dòng; 

+ Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng theo trình tự sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Tổ thẩm định vườn cây đầu dòng;

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Tổ thẩm định tiến hành thẩm định vườn cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Tổ thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng; trường hợp không công nhận phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc ANNEX 01 - ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT)

+ Các tài liệu liên: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng.

+ Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.- Số lượng: Một (01) bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định vườn cây đầu dòng: 500.000 đ/vườn (Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc ANNEX 01 - ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT)

- Yêu cầu điều kiện: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

+ Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012//TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG  CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1. Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………..............................

2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail……………………

3. Tên giống:............................................

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn………………xã……………huyện……………tỉnh/TP:……………..

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác):...............

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):........

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

 


 

Ngày … tháng … năm 20…..

Đại diện đơn vị*

(ký tên, đóng dấu)

 

(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

 

ANNEX 01THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness
-----------------------------


APPLICATION FOR RECOGNITION SOURCES OF PLANTING MATERIALS OF PERENNIAL INDUSTRIAL AND FRUIT CROPS

To: Department of Agriculture and Rural Development Provincial/City ……

1. Name of organizations/individuals...................................................................

2. Address:………………Telephone / Fax / E-mail...........................................

Number of identify card (individuals):…………………………………………

3. Names of varieties:

Scientific name:………………………….; Vietnamese name:………………...

4. Administrative positions and geographic on varieties of Industrial and fruit crops:

Hamlet…………Commune………….District………Province/ City................

5. More details for Sources of planting materials:

- Planted years:...................

- Source of original material cultivars (grafted trees, tree cuttings, tree branches and extract other propagating materia): …………………..

- The situation of growth (height, canopy diameter, pest status and some indicators related to growt):

- Productivity, quality of varieties (the main criteri):

For the Budwood orchards, additional informations follow:

- Codes of varieties (Elite trees):

- Garden area (m2):

- Distance in (m x m):

6. Other related documents attached

- Map orchard;

- Summary of findings or history of cultivation;

- Research results, evaluation or had contests;

The situation of growth and development of varieties sources;We would commit to pay fees for selection and evaluation as prescribed./.

 

 

(days ... months ... years…...)

Representative units *

(Signature and stamp) 

(* Individuals must have a photocopy of identify card attached with)
Каталог: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> 5. Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 19. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 37. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 37 Trình tự
BieuMauDinhKem -> 21. Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 29. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học
BieuMauDinhKem -> 14. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 17. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Trình tự thực hiện


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương