17. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Trình tự thực hiệntải về 56.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích56.99 Kb.
#21186

17. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết). Sáng 7h30’ đến 11h30’; Chiều 13h30’ đến 16h30’

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

Bước 3: Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

- Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao độngCách thức thực hiệnGửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: số 14 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BYT;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BYT.

Số lượng hồ sơ: 01bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhCá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định

Phí, Lệ phí: Thực hiện theo quy định của Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

BIỂU PHÍ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dụng

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa (Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 1.368.000

2

Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa (Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 

2.1

Ghi điện não đồ

 238.000

2.2

Siêu âm 2D

 173.000

2.3

Siêu âm 3D, 4D

 288.000

2.4

Ghi điện tâm đồ

 158.000

2.5

Chụp phim X-quang

 188.000

2.6

Chụp CT Scanner

 1.147.000

2.7

Chụp cộng hưởng từ (MRI)

 1.747.000

2.8

Chụp cắt lớp 3D (MSCT)

 2.838.000

2.9

Đo thông khí phổi

 158.000

2.10

Đo điện cơ

 208.000

2.11

Các xét nghiệm thường qui: Bao gồm làm một hoặc các xét nghiệm cơ bản, thông thường, như: Công thức máu; các xét nghiệm máu về các chỉ số sinh hóa cơ bản (Glucose, Ure, Creatinin, axít Uric); nước tiểu 10 thông số. (Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 158.000

2.12

Các xét nghiệm khác: Bao gồm làm một hoặc không quá ba chỉ số sinh hóa đặc biệt, như: Protein, Albumin, Globulin, Choleesterol toàn phần, Triglycerit, HbA1C, SGOT, SGPT, HBsAg, HIV (test nhanh),...(Trường hợp khám giám định phúc quyết)

 176.000


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

+ Phụ lục 3: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

+ Phụ lục 4: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chínhKhông

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

+ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

+ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

+ Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 năm 6 năm 2012 của Bộ Y tế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa;

+ Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Phụ lục 3

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế)


CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: ………/GGT

……………, ngày……tháng…… năm ……


GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn
.............................................................................trân trọng giới thiệu:

Ông/ Bà: ......................................................................Sinh ngày ….. tháng ... năm ……

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:................Ngày cấp:.........Nơi cấp: .................

Số Sổ BHXH: ...................................................................

Ông (bà) …............................................ hiện đang được hưởng chế độ người khuyết tật/tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp ….........................................................................

Nghề/công việc ...............................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ............................................................................................................

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ................................................................................

Đang hưởng chế độ: .........................................................................................................

Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .......................................................................

để giám định mức suy giảm khả năng lao động :  • Giám định : □ lần đầu □ lại □ tổng hợp □ phúc quyết

  • Loại hình giám định :

  • Giám định tai nạn lao động □

  • Giám định bệnh nghề nghiệp □

  • Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □

Nội dung đề nghị giám định:............................................................................................

Trân trọng cảm ơn.


LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng ba tháng kể từ ngày ký giới thiệu.

Phụ lục 4

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế)


.................................

BV: ........................................

Số: /CN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MS: 08/BV-01

Số vào viện ................GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH

Giám đốc bệnh viện: ........................................................ Chứng nhận:

- Ông, Bà: ....................... Sinh ngày ..... tháng ..... năm ......... Nam/Nữ:...........

- Nghề nghiệp: ......................................... Nơi làm việc.........................................

- Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:................Ngày cấp:.........Nơi cấp: ...............

- Địa chỉ: ................................................................................................................

- Vào viện lúc: ......... giờ........ phút, ngày........ tháng ....... năm ........................

- Ra viện lúc: ............ giờ........ phút, ngày........ tháng ....... năm ........................

- Lí do vào viện: ...................................................................................................

................................................................................................................................- Chẩn đoán: .........................................................................................................

................................................................................................................................- Điều trị: ..............................................................................................................

................................................................................................................................- Tình trạng thương tích lúc vào viện: ..............................................................

................................................................................................................................- Tình trạng thương tích lúc ra viện: ................................................................

................................................................................................................................Ngày ...... tháng ..... năm .........

Giám đốc bệnh viện

Họ tên ...........................................

Trưởng khoa

Họ tên .......................................

Bác sĩ điều trị
Họ tên

.....................................Каталог: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> 5. Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Thủ tục Công nhận, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, tiểu khu, tổ dân phố
BieuMauDinhKem -> 19. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 37. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 37 Trình tự
BieuMauDinhKem -> 21. Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> 29. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học
BieuMauDinhKem -> 14. Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe Trình tự thực hiện

tải về 56.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương