13 Vị Tổ Tịnh Độ + ht thích thanh từ 001 004 13 Vị Tổ Tịnh Độ 005 106 33 Vị Tổ Thiền Tôngtải về 116.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích116.56 Kb.

13 Vị Tổ Tịnh Độ + HT THÍCH THANH TỪ

001 - 004 13 Vị Tổ Tịnh Độ

005 - 106 33 Vị Tổ Thiền Tông

005 Tổ Sư Ca Diếp phần 1

006 Tổ Sư Ca Diếp phần 2

007 Tổ Sư Ca Diếp phần 3

008 Tổ Sư Ca Diếp phần 4

009 Tổ Sư Ca Diếp phần 5

010 Tổ Sư Ca Diếp phần 6

011 Tổ Sư A Nan phần 1

012 Tổ Sư A Nan phần 2

013 Tổ Sư Thương Na Hòa Tu phần 1

014 Tổ Sư Thương Na Hòa Tu phần 2

015 Tổ Sư Thương Na Hòa Tu phần 3

016 Tổ Sư Ưu Ba Cúc Đa phần 1

017 Tổ Sư Ưu Ba Cúc Đa phần 2

018 Tổ Sư Đề Đa Ca phần 1

019 Tổ Sư Đề Đa Ca phần 2

020 Tổ Sư Di Dá Ca phần 1

021 Tổ Sư Di Dá Ca phần 2

022 Tổ Sư Di Dá Ca phần 3

023 Tổ Sư Ba Tu Mật phần 1

024 Tổ Sư Ba Tu Mật phần 2

025 Tổ Sư Phật Đà Nan Đề

026 Tổ Sư Phục Đà Mật Đa phần 1

027 Tổ Sư Phục Đà Mật Đa phần 2

028 Tổ Sư Hiếp Tôn Giả

029 Tổ Sư Phú Na Da Xá phần 1

030 Tổ Sư Phú Na Da Xá phần 2

031 Tổ Sư Mã Minh

032 Tổ Sư Ca Tỳ Ma La

033 Tổ Sư Long Thọ phần 1

034 Tổ Sư Long Thọ phần 2

035 Tổ Sư Long Thọ phần 3

036 Tổ Sư Ca Na Đề Bà phần 1

037 Tổ Sư Ca Na Đề Bà phần 2

038 Tổ Sư La Hầu La Đa

039 Tổ Sư Tăng Già Nan Đề phần 1

040 Tổ Sư Tăng Già Nan Đề phần 2

041 Tổ Sư Tăng Già Nan Đề phần 3

042 Tổ Sư Già Da Xá Đa phần 1

043 Tổ Sư Già Da Xá Đa phần 2

044 Tổ Sư Cưu Ma La Đa phần 1

045 Tổ Sư Cưu Ma La Đa phần 2

046 Tổ Sư Cưu Ma La Đa phần 3

047 Tổ Sư Xa Da Đa phần 1

048 Tổ Sư Xa Da Đa phần 2

049 Tổ Sư Bà Tu Bàn Đầu phần 1

050 Tổ Sư Bà Tu Bàn Đầu phần 2

051 Tổ Sư Ma Noa La phần 1

052 Tổ Sư Ma Noa La phần 2

053 Tổ Sư Ma Noa La phần 3

054 Tổ Sư Hắc Lặc Na

055 Tổ Sư Tử phần 1

056 Tổ Sư Tử phần 2

057 Tổ Sư Bà Xá Tư Đa phần 1

058 Tổ Sư Bà Xá Tư Đa phần 2

059 Tổ Sư Bà Xá Tư Đa phần 3

060 Tổ Sư Bà Xá Tư Đa phần 4

061 Tổ Sư Bất Như Mật Đa phần 1

062 Tổ Sư Bất Như Mật Đa phần 2

063 Tổ Sư Bát Nhã Đa La phần 1

064 Tổ Sư Bát Nhã Đa La phần 2

065 Tổ Sư Bát Nhã Đa La phần 3

066 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 1

067 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 2

068 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 3

069 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 4

070 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 5

071 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 6

072 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 7

073 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 8

074 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 9

075 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 10

076 Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma phần 11

077 Tổ Sư Huệ Khả phần 1

078 Tổ Sư Huệ Khả phần 2

079 Tổ Sư Huệ Khả phần 3

080 Tổ Sư Huệ Khả phần 4

081 Tổ Sư Huệ Khả phần 5

082 Tổ Sư Huệ Khả phần 6

083 Tổ Sư Huệ Khả phần 7

084 Tổ Sư Tăng Xán phần 1

085 Tổ Sư Tăng Xán phần 2

086 Tổ Sư Đạo Tín phần 1

087 Tổ Sư Đạo Tín phần 2

088 Tổ Sư Đạo Tín phần 3

089 Tổ Sư Đạo Tín phần 4

090 Tổ Sư Đạo Tín phần 5

091 Tổ Sư Đạo Tín phần 6

092 Tổ Sư Hoằng Nhẫn phần 1

093 Tổ Sư Hoằng Nhẫn phần 2

094 Tổ Sư Hoằng Nhẫn phần 3

095 Tổ Sư Huệ Năng phần 1

096 Tổ Sư Huệ Năng phần 2

097 Tổ Sư Huệ Năng phần 3

098 Tổ Sư Huệ Năng phần 4

099 Tổ Sư Huệ Năng phần 5

100 Tổ Sư Huệ Năng phần 6

101 Tổ Sư Huệ Năng phần 7

102 Tổ Sư Huệ Năng phần 8

103 Tổ Sư Huệ Năng phần 9

104 Tổ Sư Huệ Năng phần 10

105 Tổ Sư Huệ Năng phần 11

106 Tổ Sư Huệ Năng phần 12

107 - 109 Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi

110 - 111 Nói Cho Người Già Bệnh

112 - 137 Bước Đầu Học Phật

112 Lời Đầu Sách

113 Đạo Phật Tam Quy

114 Ngũ Giới - Đi Chùa Lễ Phật

115 Sám Hối - Cúng Dường Tam Bảo

116 Phật Giáo Độ Sanh

117 Luân Hồi

118 Tam Độc

119 Từ Bi

120 Mê Tín - Chánh Tín

121 Nghiệp Báo

122 Giác Ngộ Pháp Gì Ứng Dụng Tu Ngũ Thừa Phật Giáo

123 Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật Qua Ngày Lễ Vu Lan

124 Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử

125 Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh

126 Hoa Sen Trong Bùn

127 Bồ Tát Sợ Nhân - Chúng Sanh Sợ Quả

128 Chấp Là Gốc Của Đấu Tranh Là Nguồn Cội Của Đau Khổ

129 Cốt Lõi Của Đạo Phật

130 Chữ Tức Trong Phật Giáo Đại Thừa

131 Thấy Thân Giả Dối Có Phải Quan Niệm Chán Đời Không

132 Số Mạng Nghiệp Báo Đồng Hay Khác

133 Phật Là Gì

134 Thế Nào Là Phật Pháp 1

135 Thế Nào Là Phật Pháp 2

136 Học Phật Bằng Cách Nào

137 Làm Sao Tu Theo Phật

138 - 150 Tu Là Chuyển Nghiệp

151 - 253 Hoa Vô Ưu

151 Lời Giới Thiệu Và Vô Sư Trí Vi Tôn - Tập 1

152 Tam Vô Lậu Học

153 Người Biết Tu Phật Thì Rất Nhẹ Nhàng

154 Chánh Tín Và Mê Tín

155 Lục Tặc Lục Thông

156 Nghiệp Từ Đâu Mà Ra

157 Ba Điều Căn Bản Của Người Tu Phật

158 Đức Tự Tin Của Người Con Phật

159 Đức Từ Bi Và Nhẫn Nhục - Tập 2

160 Cương Yếu Để Tu

161 Người Khéo Tu Phật Sẽ Được Bình An

162 Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả

163 Phật Pháp Trị Tận Gốc Tâm Bệnh

164 Tánh Không Và Chân Không

165 Phản Quan Tự Kỷ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc

166 Nói Chuyện Về Thiền Tông 1

167 Nói Chuyện Về Thiền Tông 2

168 Đường Lối Tu Thiền - Thiền Tông Vn 1 - Tập 3

169 Đường Lối Tu Thiền - Thiền Tông Vn 2

170 Tu Là Chuyển Nghiệp

171 Những Trở Ngại Là Chướng Duyên - Thắng Duyên

172 Đạo Phật Là Đạo Như Thật

173 Cho Người Già

174 Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương

175 Vô Minh

176 Tu Là Dừng Chuyển Và Sạch Nghiệp

177 Tu Là Nguồn Hạnh Phúc

178 Chữ Không Trong Bài Kinh Bát Nhã

179 Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ - Tập 4

180 Tùy Duyên Nhi Bất Biến

181 Phăng Tìm Cội Gốc Của Đạo Phật

182 Đạo Phật Là Đạo Diệt Khổ

183 Đãi Cát Tìm Vàng

184 Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền

185 Đạo Phật Nói Thẳng Lẽ Thật

186 Pháp Tu Căn Bản Của Hệ Nam Và Bắc Tông

187 Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật

188 Tánh Không Và Chân Không

189 Thế Gian Chú Tâm Vào Việc Nhỏ, Bỏ Việc Lớn - Tập 5

190 Đạo Phật Là Đạo Bình Đẳng Tự Do Tuyệt Đối

191 Nguồn Gốc Tu Hành Của Đạo Phật

192 Đạo Phật Là Đạo Yêu Đời

193 Hồi Đầu Thị Ngạn

194 Đường Lối Tu Thiền

195 Ý Nghĩa Chữ Huệ Quang

196 Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật

197 Lễ Giỗ Tổ Cố Ht Thiện Hoa Lần Thứ 28

198 Ý Nghĩa Xuất Gia Tam Tuệ-tam Vô Lậu Học

199 Lời Đầu Sách - Tập 6

200 Nghiệp Duyên

201 Mục Đích Của Tu Thiền

202 Người Mê Kẻ Tỉnh Thương Mình Khác Nhau Chỗ Nào

203 Thần Thông Bắt Năng Định Nghiệp

204 Hoa Hay Là Rác

205 Khéo Chọn Con Đường Tốt

206 Phật Hóa Hữu Duyên Nhân

207 Vui Nào Tạm Bợ Vui Nào Chân Thật

208 Ý Nghĩa Chữ Tu

209 Ai Thực Tế Hơn Ai

210 Lời Đầu Sách - Tập 7

211 Chỗ Đồng - Khác Giữa Phật Học Và Khoa Học

212 Khuyên Gắng Tu Hành

213 Tài Sản Không Bao Giờ Mất

214 Tu Ba Nghiệp

215 Tu Thiền

216 Lợi Ích Của Tu Thiền

217 Một Ngọn Núi 3 Con Đường

218 Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật

219 Giáo Lý Tối Thượng

220 Thiền Tông Và Kinh Điển Không Hai

221 Lời Đầu Sách - Tập 8

222 Con Người Bất Tử

223 Người Leo Núi

224 Cội Gốc Sanh Tử Và Niết Bàn

225 Thuyết Luân Hồi

226 Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ

227 Tập Nghiệp

228 Thân Người Khó Được

229 Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa

230 Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật

231 Trí Thức Và Trí Tuệ

232 Lời Đầu Sách - Tập 9

233 Bản Chất Đạo Phật Lạc Quan Hay Bi Quan

234 Lục Hòa

235 Ông Phật Thấy Ông Bụt

236 Lòng Tin Người Con Phật

237 Tại Sao Người Phật Tử Tụng Kinh Trì Chú Tọa Thiền

238 Những Điều Cần Thiết Trong Sự Tu Hành

239 Tinh Thần Tự Do Trong Đạo Phật

240 Hồi Quang Phản Chiếu

241 Phật Giáo Thiền Tông

242 Bồi Dưỡng Cho Lớp Giảng Sư

243 Lời Đầu Sách - Tập 10

244 Đạo Phật Thực Tế Không Huyễn Hoặc

245 Ông Thiện Ông Ác

246 Mê Và Giác

247 Đường Lối Tu Theo Đạo Phật

248 Nguồn An Vui Lâu Dài

249 Tu Hành Phải Tinh Tấn

250 Phương Pháp Tu Tịnh Độ Tông Và Thiền Tông

251 Nghiệp Thức Và Tánh Giác

252 Tứ Ân Trong Ý Chỉ Hiếu Tử

253 Tổ Sư Thiền

254 - 257 Trên Con Đường Thiền Tông

254 Lời Nói Đầu - Có Pháp Môn Nào

255 Thiền Và Thắng Trí

256 Phương Pháp Tu Của Tu Viện Chơn Không

257 Tâm Bình Thường Là Đạo

258 - 297 Khóa Hư Lục

258 Lời Đầu - Tiểu Sử Vua Trần Nhân Tông

259 Thiền Tông Chỉ Nam

260 Thiền Tông Chỉ Nam tt

261 Năm Giới

262 Năm Giới tt

263 Bốn Núi

264 Bốn Núi tt

265 Nói Rộng Sắc Thân

266 Nói Rộng Sắc Thân tt

267 Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề

268 Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề tt

269 Luận Về Thọ Giới

270 Luận Tọa Thiền

271 Luận Về Giới Định Tuệ

272 Luận Gương Tuệ Giáo

273 Luận Về Niệm Phật

274 Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối

275 Khóa Lễ Sáu Thời Sám Hối

276 Khóa Lễ Sáu Thời Sám Hối tt

277 Dâng Hương Buổi Sáng

278 Sám Hối Tội Căn Mắt

279 Dâng Hương Buổi Trưa – Sám Hối Tội Căn Tai

280 Dâng Hương Buổi Mặt Trời Lặn – Sám Hối Tội Căn Mũi

281 Dâng Hương Buổi Đầu Hôm – Sám Hối Tội Căn Lưỡi

282 Dâng Hương Nửa Đêm

283 Sám Hối Tội Căn Thân

284 Dâng Hương Cuối Đêm

285 Sám Hối Tội Căn Ý

286 Tựa Bình Đẳng Sám Hối

287 Tựa Kinh Kim Cang Tam Muội

288 Tựa Kinh Kim Cang Tam Muội tt

289 Nói Rộng Một Đường Hướng Thượng

290 Nói Rộng Một Đường Hướng Thượng tt

291 Ngữ Lục Vấn Đáp

292 Niệm Tụng Kệ Dịch

293 Niệm Tụng Kệ Giảng phần 1

294 Niệm Tụng Kệ Giảng phần 2

295 Niệm Tụng Kệ Giảng phần 3

296 Niệm Tụng Kệ Giảng phần 4

297 Niệm Tụng Kệ Giảng phần 5

298 - 317 Nguồn Thiền Giảng Giải

318 - 330 Tam Tổ Trúc Lâm

331 - 340 Thiền Căn Bản

331 Lời Nói Đầu - Tiểu Sử Tác Giả

332 Phan Duyên Khởi - Cụ Duyên - Xả Ái - Tránh Dục

333 Điều Hòa - Hành Phương Tiện - Chánh Tu - Tướng Thiện Căn Khai Phát

334 Hiểu Biết Ma Sự - Trị Bệnh - Chứng Quả

335 Trị Đa Dục - Trị Nóng Giận - Trị Ngu Si

336 Trị Lo Nghĩ - Trị Đẳng Phần

337 Tướng Tu Chứng

338 Bồ Tát Tu Ngũ Pháp

339 Lục Diệu Pháp Môn - Chương 1 - 5

340 Lục Diệu Pháp Môn - Chương 6 - Hết

341 - 354 Thiền Đốn Ngộ

341 Lời Nói Đầu - Tựa - Tiểu Dẫn

342 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - Chương 1 - 4

343 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - Chương 5 - 7

344 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - Chương 8 - 10

345 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn 1

346 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn 2

347 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn 3

348 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn 4

349 Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ 1

350 Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ 2

351 Tọa Thiền Dụng Tâm Ký

352 Tham Thiền Yếu Chỉ 1

353 Tham Thiền Yếu Chỉ 2

354 Lời Nhắc Khi Tham Thiền, Đêm Trừ Tịch, Tu Cùng Không Tu

355 - 409 Thiền Sư Trung Hoa

410 - 419 Thiền Sư Việt Nam

420 - 434 Thiền Tông Bản Hạnh

420 Thiền Sư Chân Nguyên

421 Thiền Tông Bản Hạnh_Nguyên Văn

422 Giảng - Lời Mào

423 Giảng - Cội Gốc Thiền Tông

424 Giảng - Vốn Muốn Tu Thiền

425 Giảng - Lánh Lên Yên Tử_Gặp Thầy Viên Chứng

426 Giảng - Trần Thủ Độ Ép Vua Về Cung- Vua Tu Thiền Tại Gia

427 Giảng - Sư Tống Đức Thành Tới Tham Thiền_Chuyện Trần Thánh Tông

428 Giảng - Chuyện Trần Nhân Tông Lên Yên Tử_Tu Đạo_Thành Đạo_Hành Hóa

429 Giảng - Vua Giảng Thiền Tại Chùa Sùng Nghiêm_Về Kinh Làm Chay Cho Chị

430 Giảng - Trên Đường Về Núi Vua Mệt - Vua Mất Để Ảnh Hưởng Lớn Lại

431 Giảng - Dòng Thiền Trúc Lâm_Kết Luận Giáo Lý Thiền

432 Nhơn Duyên Ngộ Đạo

433 Giảng Các Bài Kệ

434 Thiền Tịch Phú

435 - 459 Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải

435 Lời Đầu, Trúc Lâm Tam Tổ

436 Trúc Lâm Tam Tổ Tiếp Theo

437 Trần Triều - Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 1

438 Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 2

439 Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 3

440 Hành Trang Thượng Sỹ Trần Tung 4

441 Đối Cơ 1

442 Đối Cơ 2

443 Đối Cơ 3

444 Tụng Cổ 1

445 Tụng Cổ 2

446 Thi Ca- Bài Ca Tâm Phật 1

447 Thi Ca- Bài Ca Tâm Phật 2

448 Bài Ngâm Phóng Cuồng

449 Sống Chết Nhàn Mà Thôi

450 Phàm Thánh Không Hai

451 Ngâm Bĩu Môi- Bài Văn Trữ Từ Tự Răn

452 Bài Văn Trữ Từ Tự Răn Tt - Dương Chân

453 Vào Cát Bụi - Họa Thơ Hưng Trí Thượng Vị Hầu

454 Tụng Đạo Học Trần Thánh Tông - Viếng Đại Sư Tăng Điền

455 Thăm Bệnh Đại Sư Phước Đường

456 Khuyên Đời Vào Đạo - Đạo Lớn Không Khó

457 Tâm Vương - Chợt Tỉnh

458 Tự Tại - Vui Thú Giang Hồ

459 Lời Bạt

460 - 474 Hương Hải Thiền Sư

475 - 556 Luận 10 Bức Tranh Chăn Trâu

557 - 579 Quy Sơn Cảnh Sách

580 - 595 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất

596 - 599 Tín Tâm Minh

600 - 846 Thiền Sư Thần Hội

847 - 877 Xuân Trong Cửa Thiền

847 Lời Đầu_Xuân Trong Cửa Thiền Đêm Trừ Tịch

848 Đức Di Lặc Qua Hình Ảnh Và Ý Nghĩa Ngày Vía

849 Hạt Chuỗi Mộng - Ngày Qua Mất - Nghiệp Thiện Ác Còn

850 Mùa Xuân Di Lặc 1976

851 Xuân Di Lặc Và Ý Nghĩa 6 Đứa Bé

852 Con Người Hạnh Phúc_Đức Hỷ Xả

853 Hòn Ngọc Họ Hòa_Xuân 1979

854 Một Mùa Xuân Hạnh Phúc

855 Tất Niên_Cái Gì Rồi Cũng Đến_Đến Rồi Qua_Rồi Mất

856 Những Cái Vui Trong Đạo Phật

857 Sanh Tử Sự Đại_Đêm Trừ Tịch

858 Xuân Tinh Tấn

859 Tùy Duyên Bất Biến

860 Pháp Môn Không Hai_Xuân 1984

861 Tâm Hạnh Người Tu

862 Bình Thường Tâm Thị Đạo863 Nguồn Gốc Phật Pháp_Xuân 1986

864 Tín Tâm_Xuân 1986

865 Phật Pháp Thiết Thực_Hiện Tại_Không Có Thời Gian

866 Chén Trà Khai Mạc_Xuân 1987

867 Mùa Xuân Miên Viễn_Xuân 1987

868 Sáng Việc Lớn_Xuân 1987

869 An Lạc Sau Khi Bứng Gốc Khổ Đau_Xuân 1987

870 Bài Kinh Bát Nhã_Xuân 1988

871 Hòa Quang Đồng Trần_Xuân 1988

872 Tinh Thần Giải Thoát Trong Giáo Lý Phật Đà_Xuân 1988

873 Những Niềm Vui Chân Thật_Xuân 1988

874 Tiệc Trà Cuối Năm_Xuân 1989

875 Tìm Lại Mình_Biết Được Mình Là Trên Hết

876 Ra Khỏi Hầm Lửa_Xuân 1989

877 Năm Kỷ Tỵ Nói Chuyện Rắn_Xuân 1989

878 - 905 Kinh Pháp Cú

906 - 917 Kinh Kim Cang

918 - 960 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


Каталог: USB
USB -> 001 Lời nói đầu 002 Ðạo Phật 003 Lược Sử Ðức Phật Thích Ca
USB -> Kinh Trường Bộ tập 1 001 005 Kinh Phạm Võng
USB -> Mục lụC 01 143 Phật Học Phổ Thông ht thích Thiện Hoa 144 144 Kinh a di Đà 3
USB -> Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) 002 041 Giảng Đệ Tử Quy Thầy Thái Lễ Húc 042 054 Hương Sen Vạn Đức (ht trí Tịnh)
USB -> ĐĐ. Thích trí huệ thuyết giảng 001 Niệm Phật với Tâm Bồ Đề 002 Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật
USB -> Tụng Kinh Thích Trí Thoát và Thích Trí Huệ 1 054 Tụng Kinh Chú Thích Trí Thoát 001 Nam Mô a di Đà Phật
USB -> Nam mô a di đÀ phậT 1 0012 Nhạc Niệm Phật 01 Nhạc Niệm a di Đà Phật Đạo tràng Phước Ngọc


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương