1. thông tin chung


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016tải về 4.71 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích4.71 Mb.
#1059
1   2   3   4   5   6   7   8

8.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016


 • Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Tổ chức và nhân sự

 • Tình hình đầu tư, tình hình thực các dự án

 • Tình hình tài chính

 • Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

финансовые-графики-41675922


 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NĂM


Kết quả hoạt động kinh doanh 2015 – 2016,

Đơn vị tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng, giảm năm 2016/2015

1

Tổng giá trị tài sản

39.310.953.042

44.290.126.986

112,6

2

Vốn chủ sở hữu

(10.946.157.591)

(10.803.700.825)

-

3

Doanh thu thuần

61.412.861.787

53.224.754.552

86,67

4

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

331.131.582

1.116.400.790

337,2

5

Lợi nhuận khác

(23.894.214)

(155.577.328)

-

6

Lợi nhuận trước thuế

307.237.368

960.823.462

312,7

7

Lợi nhuận sau thuế

307.237.368

960.823.462

312,7

8

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

0%

0%

-

9

Giá trị sổ sách của cổ phiếu

316

988

-

Năm 2016 thị trường gạch ngói có nhiều thay đổi, dần dần đi vào bão hoà, đòi hỏi Công ty phải có sự đầu tư bài bản, chiến lược đúng mới tồn tại phát triển, sự thay đôỉ về cơ cấu và chất lượng sản phẩm .... có nhiều ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vì vậy qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 so năm 2015:

 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 653.586.094 đồng, tỷ lệ 312,7%.

 • Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 785.269.208 đồng, tỷ lệ 337,2%

Năm 2016 là năm Kết quả kinh doanh của công ty đạt cao nhất trong lịch sử 5 năm hoạt động lỗ liên tục và tăng trưởng đột biến so với năm 2015.

9.TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ


GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 • Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 • Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

 • Giám đốc

Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc quyết định thuê.

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách với người lao động

Cơ cấu lao động: 207 ngườiBảng 14- Cơ cấu lao động theo trình độ lao động

STT

Trình độ lao động

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Sau đại học

1


0,48%

2

Đại học khác

8


3,86%

3

Cao đẳng

4


1,93%

4

Công nhân kỹ thuật

136


65,7%

5

Lao động phổ thông

58


28,03%


Tổng

207


100%

Chính sách với người lao động

Chính sách đối với người lao động:

  • Công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo qui định của pháp luật hiện hành, tạo công ăn việc làm thường xuyên

  • Thực hiện kí kết hợp đồng lao động 100% đối với người lao động làm việc trong công ty

  • Tham gia 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định của pháp luật

  • Thực hiện các chế độ cho người lao động như: Cấp đủ Bảo hộ lao động theo kế hoạch cho CBCNV, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động

  • Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, cải thiện tốt điều kiện làm việc cho công nhân như phục vụ đủ nước uống, quạt mát, dụng cụ sản xuất đủ theo yêu cầu

  • Thực hiện việc nấu ăn ca cho người lao động thường xuyên

  • Hằng năm, thực hiện nâng bậc lương cho người lao động,

  • Thanh toán nhanh, dứt điểm tiền lương hàng tháng cho công nhân, đảm bảo thu nhập bình quân

  • Mức lương bình quân năm 2015 là: 5.001.000 đồng/người

Mức lương bình quân năm 2016 là: 5.164.000 đồng/người


tải về 4.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương