1. Hội nghị thành lập Đảng csvntải về 2.67 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích2.67 Mb.
#4697

Trình độ

  • Trình độ

1. Hội nghị thành lập Đảng CSVN

  • 1. Hội nghị thành lập Đảng CSVN- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh d.tộc và g/c ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX.

  • - Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh d.tộc và g/c ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX.Каталог: diemthi -> BAI GIANG DHCQ CLC LUU -> KHOA%2038 -> HOC%20KY%20CUOI%202013 -> Lop%20Tai%20chinh%20doanh%20nghiep%203 -> Bai%20giang%20Duong%20loi%20cach%20mang%20cua%20Dang%20Cong%20San%20VN GV Hoang%20Xuan%20Son
Bai%20giang%20Duong%20loi%20cach%20mang%20cua%20Dang%20Cong%20San%20VN GV Hoang%20Xuan%20Son -> Khai mạc Hội nghị Giơnever, gồm: Liên xô, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp, Mỹ, Anh, sau đó có cả Lào và Camphuchia
Bai%20giang%20Duong%20loi%20cach%20mang%20cua%20Dang%20Cong%20San%20VN GV Hoang%20Xuan%20Son -> Nguyên nhân
Lop%20Tai%20chinh%20doanh%20nghiep%203 -> TrưỜng đh kinh tế tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Bai%20giang%20Duong%20loi%20cach%20mang%20cua%20Dang%20Cong%20San%20VN GV Hoang%20Xuan%20Son -> TrưỜng đh kinh tế tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương