1. ÑAÏi cöÔNGtải về 2.98 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu24.02.2019
Kích2.98 Mb.
#807881 . ÑAÏI CÖÔNG

 • 1 . ÑAÏI CÖÔNG

 • 2 . CHAÅN ÑOAÙN NGOÄ ÑOÄC CAÁP

 • 3 . XEÙT NGHIEÄM ÑOÄC CHAÁT

 • 4 . XÖÛ TRÍ NGOÄ ÑOÄC CAÁP

 • 5 . XÖÛ TRÍ N Ñ CAÁP THÖÔØNG GAËP

NÑC: Tai naïn thöôøng gaëp

 • NÑC: Tai naïn thöôøng gaëp

 • Nguyeân nhaân

 • - Uoáng laàm (treû < 5 tuoåi )

 • - Töï töû ôû ngöôøi lôùn , treû lôùn >12 tuoåi

 • Taùc nhaân: Thuoác, hoùa chaát, thöùc aênKhoù khaên

 • Khoù khaên

 • Nhieàu loaïi ñoäc chaát

 • Treû nhoû khoâng hoaëc khoù xaùc ñònh ñoäc chaát

 • XN ñoäc chaát: ít, keát quaû treå

 • BS ít hoaëc khoâng kinh nghieäm chaån ñoaùn, xöû trí

1. Beänh söû: tieáp xuùc ñoäc chaát (+)

 • 1. Beänh söû: tieáp xuùc ñoäc chaát (+)

 • 2. LS ñieån hình loaïi ñoäc chaát (+)

 • 3. XN ñoäc chaát (+)

 • - Daáu hieäu hoaëc hoäi chöùng LS

 • - Giuùp chaån ñoaùn vaø XT tröôøng hôïp chöa xaùc ñònh ñöôïc ñoäc chaát1. Dòch daï daøy ( +++)

 • 1. Dòch daï daøy ( +++)

 • 2. Maùu

 • 3. Nöôùc tieåu ( Morphine, Paraquat )Ethanol

 • Ethanol

 • COHb

 • Digoxin

 • Chì

 • Phenobarbital

  • Caàn caáp cöùu ngay ?
  • Taùc nhaân, löôïng, loaïi ,thôøi ñieåm ngoä ñoäc ?
  • Phöông phaùp sô cöùu ?
  • Röûa daï daøy?
  • Than hoaït tính ?
  • Coù thuoác ñoái khaùng ?
 • 6 Khi naøo taâm lyù trò lieäu ?

NÑ chaát aên moøn

  • NÑ chaát aên moøn
  • NÑ chaát bay hôi
  • Ñang co giaät
  • Hoân meâ chöa NKQ boùng cheøn


Than hoaït tính

 • Than hoaït tính

 • (gaén haàu heát ÑC/ thaûi theo phaân)

 • 2. Truyeàn theâm dòch (X 1,5 NCCB)

 • ± Furosemide

 • 3. Kieàm hoùa nöôùc tieåuDuøng ngay sau RDD

  • Duøng ngay sau RDD
  • Lieàu: 1g/kg/laàn, toái ña 50g/ laàn
  • Pha nöôùc chín tæ leä ¼
  • Laäp laïi sau 4h
  •  than hoaït/phaân.
  •  Sorbitol 70% 1g/kg /12h


Khoâng hieäu quaû

 • Khoâng hieäu quaû

  • Kim loaïi naëng
  • Daàu hoaû
  • Acide, bazô
  • Röôïu.


NÑ Phenobarbital / Salicylate/ traàm caûm 3 voøng

 • NÑ Phenobarbital / Salicylate/ traàm caûm 3 voøng

 • Muïc tieâu nöôùc tieåu pH > 7.5

 • Taêng thaûi ñoäc chaát

 • Kieàm hoùa nöôùc tieåu :

 • -TTM: 1-2 mEq/ kg NaHCO3 4,2%

 • -Truyeàn TM: 1,4% NaHCO3

 • (140 mEq NaHCO3 / 1L D5, 2ml/kg/ giôøTröôøng hôïp töï töû

 • Tröôøng hôïp töï töû

 • Muïc tieâu traùnh NÑ laïi

 • Phoái hôïp BS taâm lyù + BS ñieàu trò

 • Ngay sau oån ñònh tình traïng LS

 • Trao ñoåi rieâng treû beänh vaø thaân nhaân

 • Thaân thieän vaø kieân trì


tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương