001 Lời nói đầu 002 Ðạo Phật 003 Lược Sử Ðức Phật Thích Catải về 59.01 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích59.01 Kb.
#1400
  1   2   3   4   5

Phật Học Phổ Thông & Diễn Đọc Kinh Đại Thừa, Nikaya, A Hàm - Diệu Pháp Âm

001 - 143 Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa

001 Lời nói đầu

002 Ðạo Phật

003 Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (từ giáng sinh đến thành đạo)

004 Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (từ thành đạo đến Niết Bàn)

005 Quy Y Tam Bảo

006 Ngũ Giới

007 Sám Hối

008 Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

009 Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật

010 Ăn Chay

011 Bát Quan Trai Giới

012 Phụ lục Bát Quan Trai

013 Bổn phận người Phật tử tại gia

014 Vu lan bồn

015 Vô thường

016 Thiểu dục và Tri túc

017 Nhân quả

018 Luân hồi

019 Thập thiện nghiệp

020 Tứ nhiếp pháp

021 Lục hòa

022 Tịnh độ

023 Lược sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 đại nguyện

024 Khái quát về Tứ diệu đế

025 Khổ đế

026 - 027 Tập đế

028 - 029 Diệt đế

030 Đạo đế (Tứ niệm xứ)

031 Ðạo đế (Tứ chánh cần)

032 Đạo đế (Tứ như ý túc)

033 Đạo đế (Ngũ căn ngũ lực)

034 Ðạo đế (Thất bồ đề phần)

035 Ðạo đế (Bát chánh đạo)

036 Quán Sổ Tức

037 Quán Bất Tịnh

038 Quán Từ Bi

039 Quán Nhân Duyên

040 Quán Giới Phân Biệt

041 Lục Độ Bố Thí Ba La Mật

042 Lục Độ Trì Giới Ba La Mật

043 Lục Độ Tinh Tấn Ba La Mật

044 Lục Độ Nhẫn Nhục Ba La Mật

045 Lục Độ Thiền Ðịnh Ba La Mật

046 Lục Độ Trí Huệ Ba La Mật

047 Tứ Vô Lượng Tâm

048 Ngũ Minh

049 Lời nói đầu

050 LS PG Ấn Ðộ

051 LS PG Trung Hoa

052 - 053 LS PG Việt Nam

054 Phong trào chấn hưng PG055 Mười tông phái ở Trung Hoa: Luật tông

056 Tịnh độ tông

057 - 060 Thiền tông

061 - 062 Duy Thức Tông hay Pháp Tướng Tông

063 Mật Tông

064 Pháp Hoa Tông hay Thiên Thai Tông

065 Hoa Nghiêm Tông hay Hiền Thủ Tông

066 Tam Luận Tông hay Tánh Không Tông

067 Câu Xá Tông hay Hữu Tông

068 Thành Thật Tông

069 - 070 Vũ Trụ Quan PG

071 - 072 Nhân sinh quan PG

073 Đầu đề Kinh Lăng Nghiêm

074 Bảy đoạn hỏi về Tâm

075 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần 2

076 A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo

077 A Nan nghi cái thấy là mình

078 A Nan không hiểu hỏi Phật

079 Hư không từ Chơn Tâm biến hiện

080 Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng

081 Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng

082 A Nan thuật lại

083 A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được

084 A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông

085 A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông tt

086 Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông

087 Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm

088 Mười Món Ma Về Thọ Ấm Tưởng Ấm

089 Mười Món Ma Về Hành Ấm, Thức Ấm

090 Lời tựa và Chương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

091 Chương Phổ Hiền Bồ Tát

092 Chương Phổ Nhãn Bồ Tát

093 Chương Kim Cang Tạng Bồ Tát

094 Chương Di Lặc Bồ Tát

095 Chương Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát

096 Chương Oai Đức Tự Tại Bồ Tát

097 Chương Biện Âm Bồ Tát

098 Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát

099 Chương Phổ Giác Bồ Tát

100 Chương Viên Giác Bồ Tát

101 Chương Hiền Thiện Thủ Bồ Tát

102 Lời nói đầu quyển 3

103 Luận Đại Thừa Trăm Pháp

104 Luận Đại Thừa Trăm Pháp bài 1 - 4

105 Luận Đại Thừa Trăm Pháp bài 5 - 7

106 Luận Đại Thừa Trăm Pháp bài 8 - 10

107 - 108 Luận A Đà Na Thức

109 - 115 Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải

116 Nhơn minh luận A

117 Nhơn minh luận B

118 - 127 Luận Đại Thừa Khởi Tín

128 Phần tín tâm tu hành

129 Lợi ích và khuyến tu

130 - 138 Kinh Kim Cang bài 1 - 10

139 Bát Nhã Tâm Kinh toát yếu

140 Bát Nhã toát yếu phần duyên khởi

141 Bát Nhã phần chánh tôn

142 Bát Nhã phần chánh tôn tt

143 Một sự nghiệp của đời tôi


144 - 144 Kinh A Di Đà

145 - 149 Kinh Vô Lượng Thọ - CS Hạ Liên Cư hội tập (Kiều Hạnh đọc)

145 Chương 1 - 5

146 Chương 6 - 13

147 Chương 14 - 28

148 Chương 29 - 38

149 Chương 39 đến hết


150 - 150 Kinh Quán Vô Lượng Thọ

151 - 163 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện


151 Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi

152 Phân Thân Tập Hội

153 Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên

154 Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh

155 Danh Hiệu Của Địa Ngục

156 Như Lai Tán Thán

157 Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

158 Các Vua Diêm La Khen Ngợi

159 Xưng Danh Hiệu Chư Phật

160 So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

161 Địa Thần Hộ Pháp

162 Thấy Nghe Được Lợi Ích

163 Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên

164 - 194 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


164 Phẩm Tựa Thứ Nhất 1

165 Phẩm Phương Tiện Thứ 2 A

166 Phẩm Phương Tiện Thứ 2 B

167 Phẩm Thí Dụ Thứ 3 A

168 Phẩm Thí Dụ Thứ 3 B

169 Phẩm Tín Giải Thứ 4

170 Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5

171 Phẩm Thụ Ký Thứ 6

172 Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 A

173 Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 B

174 Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký Thứ 8

175 Phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Ký Thứ 9

176 Phẩm Pháp Sư Thứ 10

177 Phẩm Hiện Bửu Tháp Thứ 11

178 Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12

179 Phẩm Trí Thứ 13

180 Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14

181 Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Thứ 15

182 Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ 16

183 Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17

184 Phẩm Tùy Hỷ Công Đức Thứ 18

185 Phẩm Pháp Sư Công Đức Thứ 19

186 Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Thứ 20

187 Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21

188 Phẩm Chúc Lụy Thứ 22

189 Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự Thứ 23

190 Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Thứ 24

191 Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25

192 Phẩm Đà La Ni Thứ 26

193 Phẩm Diệu Trang Nghiêm Thứ 27

194 Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Thứ 28


195 - 218 Kinh Lăng Nghiêm

219 - 335 Kinh Hoa Nghiêm


219 Lời nói đầu

220 - 225 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm

226 - 227 Phẩm Như Lai Hiện Tướng

228 Phẩm Phổ Hiền Tam Muội

229 Phẩm Thế Giới Thành Tựu

230 - 232 Phẩm Hoa Tạng Thế Giới

233 PhẩmTỳ Lô Giá Na

234 Phẩm Như Lai Danh Hiệu

235 Phẩm Tứ Thánh Ðế

236 Phẩm Quang Minh Giác

237 Phẩm Bồ Tát Vấn Minh

238 Phẩm Tịnh Hạnh

239 - 240 Phẩm Hiền Thủ

241 Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh

242 Phẩm Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán

243 Phẩm Thập Trụ

244 Phẩm Phạm Hạnh

245 Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức

246 Phẩm Minh Pháp

247 Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung

248 Phẩm Dạ Ma Kệ Tán

249 - 250 Phẩm Thập Hạnh

251 Phẩm Vô Tận Tạng

252 Phẩm Thăng Ðâu Suất Thiên Cung

253 Phẩm Đâu Suất Kệ Tán

254 - 267 Phẩm Thập Hồi Hướng

268 - 275 Phẩm Thập Ðịa

276 - 279 Phẩm Thập Ðịnh

280 Phẩm Thập Thông

281 Phẩm Thập Nhẫn

282 Phẩm A Tăng Kỳ

283 Phẩm Thọ Lượng

284 Phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ

285 - 286 Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp

287 Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải

288 Phẩm Như Lai Tuỳ Hảo Quang Minh Công Đức

289 Phẩm Phổ Hiền Hạnh

290 - 293 Phẩm Như Lai Xuất Hiện

294 - 303 Phẩm Ly Thế Gian

304 - 320 Phẩm Nhập Pháp Giới

321 - 334 Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần sau

335 Phẩm Nhập Bất tư nghì Giải thoát Cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện


336 - 338 Kinh Pháp Bảo Đàn

339 - 417 Kinh Đại Bát Niết Bàn


339 Phẩm Tự Thứ 1

340 Phẩm Thuần Đà Thứ 2

341 Phẩm Ai Thán Thứ 3

342 Phẩm Trường Thọ Thứ 4

343 Phẩm Kim Cang Thân Thứ 5

344 Phẩm Danh Tự Công Đức Thứ 6

345 - 347 Phẩm Tứ Tướng Thứ 7

348 - 349 Phẩm Tứ Y Thứ 8

350 Phẩm Tà Chánh Thứ 9

351 Phẩm Tứ Đế Thứ 10

352 Phẩm Tứ Đảo Thứ 11

353 354 Phẩm Như Lai Tánh Thứ 12

355 Phẩm Văn Tự Thứ 13

356 Phẩm Điểu Dụ Thứ 14

357 Phẩm Nguyệt Dụ Thứ 15

358 - 359 Phẩm Bồ Tát Thứ 16

360 - 361 Phẩm Đại Chúng Sở Vấn Thứ 17

362 Phẩm Hiện Bệnh Thứ 18

363 - 367 Phẩm Thánh Hạnh Thứ 19

368 - 378 Phẩm Phạm Hạnh Thứ 20

379 Phẩm Anh Nhi Hạnh Thứ 21

380 - 389 Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát Thứ 22

390 - 401 Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát Thứ 23

402 - 409 Phẩm Ca Diếp Bồ Tát Thứ 24

410 - 413 Phẩm Kiều Trần Như Thứ 25

414 Phẩm Di Giáo Thứ 26

415 Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên Thứ 27

416 Phẩm Trà Tỳ Thứ 28

417 Phẩm Cúng Dường Xá Lợi Thứ 29


418 - 428 Di Giáo Tam Kinh


418 Lời tựa – Ngẫu Ích Đại Sư truyện

419 - 422 Kinh Tứ Thập Nhị Chương

423 Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương Giải

424 Kinh Bát Đại Nhân Giác lược giải

425 - 426 Kinh Di Giáo

427 Kinh Di Giáo chú thích

428 Phần lưu thông


429 - 429 Kinh Nhân Quả Ba Đời

430 - 447 Kinh Pháp Cú Thí Dụ


430 Lời Nói Đầu

431 Quyển 1_Phẩm 1-Vô Thường; Phẩm 2-Dạy Học; Phẩm 3-Giữ Giới

432 Quyển 1_Phẩm 4-Đa Văn

433 Quyển 1_Phẩm 5-Lòng Tin; Phẩm 6-Cẩn Thận; Phẩm 7-Tư Duy

434 Quyển 1_Phẩm 8-Nhân Từ

435 Quyển 1_Phẩm 9-Lời Nói; Phẩm 10-Song Yếu

436 Quyển 1_Phẩm 11-Buông Lung; Phẩm 12-Tâm Ý; Phẩm 13-Hoa Hương

437 Quyển 2_Phẩm 13-Hoa Hương; Phẩm 14-Ngu Tối

438 Quyển 2_Phẩm 15-Minh Triết; Phẩm 16-A La Hán; P.17-Muôn Ngàn Phép Thuật

439 Quyển 2_Phẩm 18-Ác Hạnh; Phẩm 19-Dao Gậy

440 Quyển 3_Phẩm 20-Người Già; P.21-Yêu Quý Thân Thể; P.22-Thế Tục; P.23-Phật

441 Quyển 3_Phẩm 24-An Ninh; Phẩm 25-Ưa Thích; Phẩm 26-Phẩn Nộ

442 Quyển 3_Phẩm 27-Trần Cấu; Phẩm 28-Phụng Trì; Phẩm 29-Đạo Hạnh

443 Quyển 3_Phẩm 30-Quảng Diễn; Phẩm 31-Địa Ngục

444 Quyển 3_Phẩm 32-Dụ Về Voi; Phẩm 33-Ái Dục

445 Quyển 4_Phẩm 34-Ái Dục; Phẩm 35-Lợi Dưỡng

446 Quyển 4_ Phẩm 36-Sa Môn; P.37-Phạm Chí; P.38-Nê Hoàn; P.39-Sinh Tử

447 Quyển 4_ Phẩm 40-Lợi Ích Của Đạo; Phẩm 41-Cát Tường


448 - 457 Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả


448 Chương Một-Nhân Duyên Quá Khứ

449 Chương Hai-Thành Quả Hiện Tại

450 Q2-Thái Tử Học Hành_Ra Bốn Cửa Thành

451 Q2-Thái Tử Vượt Thành Xuất Gia-Vua Cho Người Tìm Thái Tử

452 Q2-Thái Tử Tìm Đạo

453 Q2-Thái Tử Tu Khổ hạnh

454 Q2-Thái Tử Thành Đạo Hóa Độ 5 Anh Em Kiều Trần Như

455 Q3- Thế Tôn Dùng Phương Tiện Huyền Xảo Hóa Độ Chúng Sinh 1

456 Q3- Thế Tôn Dùng Phương Tiện Huyền Xảo Hóa Độ Chúng Sinh 2

457 Chương Ba-Kết Thúc-Khích Lệ


458 - 458 Kinh Thiện Sanh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

459 - 461 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

462 - 511 Kinh Hiền Ngu


462 Phạm Thiên Thỉnh Pháp 1

463 Phạm Thiên Thỉnh Pháp 2

464 Thái Tử Ma Ha Tát Đõa Đem Thân Cho Cọp An

465 Hai Người Dòng Phạm Chí Thụ Pháp Bát Quan Trai

466 Đi Ở Lấy Công Cúng Dường

467 Thần Biển Với Người Đi Buôn

468 Cầu Tự

469 Thái Tử Tu Xà Đề

470 Công Chúa Kim Cương

471 Tỷ Khưu Kim Tài

472 Hoa Thiên

473 Tỳ Khưu Bảo Thiên

474 Sằn Đề Bà La

475 Vua Từ Lực Hiến Máu

476 Hàng Phục Lục Sư 1

477 Hàng Phục Lục Sư 2

478 Cứ Đà Thí Thân

479 Ưu Ba Tư Na

480 Vua Đại Quang Minh

481 Xuất Gia Công Đức 1

482 Xuất Gia Công Đức 2

483 Sa Di Hộ Giới

484 Người Không Tai Mắt Mũi Lưỡi

485 Hai Vợ Chồng Nghèo

486 Bà Lão Bán Nghèo

487 Kim Thiên

488 Trung Tín

489 Tán Đà Ninh

490 Bố Thí Đầu

491 Bố Thí Mắt

492 Năm Trăm Người Mù

493 Phú Na Kỳ

494 Ni Đề

495 Đại Kiếp Tân Ninh

496 Tỳ Khưu Ni Vi Diệu

497 Lê Kỳ Di

498 Thiết Đầu La Kiện Ninh

499 A Du Da

500 Bảy Lọ Vàng

501 Sai Ma

502 Cái Sự

503 Đại Thí Tát Biện 1

504 Đại Thí Tát Biện 2

505 A Nan Tổng Trì

506 Ưu Bà Tư

507 Con Ngộ Sát Cha

508 Tu Đạt làm Tịnh Xá

509 Lạc Na Sà Gia

510 Cá Trăm Đầu

511 Tịnh Cư Thiên

512 - 515 Kinh Hiền Nhân

516 - 536 Kinh Lương Hoàng Sám

537 - 554 Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim


537 Nghi Thức Sám Hối Trước Khi Tụng Kinh

538 Mở Đầu Pháp Thoại

539 Thọ Lượng Thế Tôn

540 Phân Biệt Ba Thân

541 Âm Thanh Trống Vàng

542 Diệt Trừ Nghiệp Chướng

543 Minh Chú Tịnh Địa

544 Hoa Sen Ca Tụng

545 Mãn Nguyện Vì Không

546 - 547 Thiên Vương Hộ Quốc

548 Minh Chú Ly Nhiễm

549 Đại Biện Thiên Nữ

550 Kiên Lao Địa Thần

551 Thiện Sinh Luân Vương

552 Chữa Trị Bịnh Khổ

553 Xả Bỏ Thân Mạng

554 Bồ Tát Tán Dương - hết

555 - 569 Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

570 - 589 Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm

590 - 590 Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

591 - 595 Kinh Lăng Già

596 - 605 Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Nguyễn Đông, Thùy Anh đọc)

606 - 611 Kinh Vô Lượng Thọ - HT Thích Chân Thường dịch

612 - 617 Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước612 Phật nói Kinh Công Đức ruộng phước

613 Bố Thí có lợi ích gì

614 Thợ vẽ bố thí được hiện báo

615 Tôn giả Ma Ha Ca Diếp độ bà già ăn xin

616 Công Đức tùy thuộc vào Tâm Chí Thành

617 Cung nữ dâng hoa cúng Phật

618 - 880 Kinh Đại Bảo Tích


618 Lời dịch giả và Phụ chú

619 - 620 Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi

621 - 622 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Vô Thượng Đà La Ni

623 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Xuất Ly Đà La Ni

624 Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm-Phẩm Thanh Tịnh Da La Ni

625 - 630 Pháp Hội Mật Tích Kinh Cang Lực Sĩ

631 - 632 Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử

633 -634 Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai

635 Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm-Thứ Nhất

636 Phẩm Phật sát Trang Nghiêm-Thứ Hai

637 Phẩm Thánh Văn Chúng-Thứ Ba_Tt

638 Phẩm Bồ Tát Chúng-Thứ Tư_Tt

639 Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm-Thứ Năm_Tt

640 Phẩm Nhơn Duyên Vãng Sanh-Thứ Sáu _Tt

641 - 645 Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm

646 - 647 Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt

648 - 649 Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp

650 Pháp Hội Văn Thú Sư Lợi Phổ Môn

651 - 656 Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh

657 Lời nói đầu

658 - 659 Phẩm Khái Hóa Trưởng Giả Thứ Nhất

660 Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký

661 Phẩm Thí nghiệm Bồ Tát

662 - 669 Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh

670 Phẩm Tứ Vô Lượng Tâm

671 Phẩm Đàn Na Ba La Mật

672 - 676 Phẩm Thi La Ba La Mật

677 Phẩm Sằn Đề Ba La Mật

678 - 683 Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật

684 - 685 Phẩm Tỉnh Lự Ba La Mật

686 - 691 Phẩm Bát Nhã Ba La Mật

692 - 693 Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký

Каталог: USB -> USB%2032G%20Phat%20Hoc%20Pho%20Thong%20va%20Dien%20Doc%20Kinh%20-%20Dieu%20Phap%20Am
USB -> Kinh Trường Bộ tập 1 001 005 Kinh Phạm Võng
USB -> Phật thuyếT ĐẠi thừa vô LƯỢng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẲng giác kinh
USB%2032G%20Phat%20Hoc%20Pho%20Thong%20va%20Dien%20Doc%20Kinh%20-%20Dieu%20Phap%20Am -> Mục lụC 01 143 Phật Học Phổ Thông ht thích Thiện Hoa 144 144 Kinh a di Đà 3
USB -> Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) 002 041 Giảng Đệ Tử Quy Thầy Thái Lễ Húc 042 054 Hương Sen Vạn Đức (ht trí Tịnh)
USB -> ĐĐ. Thích trí huệ thuyết giảng 001 Niệm Phật với Tâm Bồ Đề 002 Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật
USB -> Tụng Kinh Thích Trí Thoát và Thích Trí Huệ 1 054 Tụng Kinh Chú Thích Trí Thoát 001 Nam Mô a di Đà Phật
USB -> Nam mô a di đÀ phậT 1 0012 Nhạc Niệm Phật 01 Nhạc Niệm a di Đà Phật Đạo tràng Phước Ngọc

tải về 59.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương