Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 2017tải về 174.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.01.2019
Kích174.15 Kb.


Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Bao thứ nhất đựng 12 kg gạo. Bao thứ hai đựng 16 kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki - lô - gam gạo, biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo.

a) 17 b) 28 c) 43 d) 13

Câu 2.2: Tìm diện tích của 1/3 tấm bìa hình vuông có cạnh dài 1/2m.

a) 3/4 b) 1/12 c) 1/4 d) 2/3

Câu 2.3: Tìm x, biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 < x < 449

a) 448 b) 447 c) 445 d) 440

Câu 2.4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông. Diện tích miếng bìa ban đầu là:

a) 150cm2 b) 100cm2 c) 75cm2 d) 1242 cm2

Câu 2.5: Cho một số có 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng các chữ số của số đó là bao nhiêu?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 4

Câu 2.6: Phân số nào dưới đây có giá trị nhỏ hơn 2?

a) 21/10 b) 22/11 c) 23/12 d) 20/9

Câu 2.7: Tìm số liền trước của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

a) 98762 b) 98765 c) 99997 d) 98763

Câu 2.8: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu?

a) 50 b) 5080 c) 2500 d) 2550

Câu 2.9: Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25.

a) 139 b) 481 c) 114 d) 367

Câu 2.10: Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con?

a) 36 b) 56 c) 21 d) 49

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống (....)

Câu 3.1 Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách đi tiến 9 bước thì lùi lại 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách điểm xuất phát bao nhiêu bước?

câu 3.2 Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 45. Tính tuổi em hiện nay.

Câu 3.3: Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?

Câu 3.4: Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5, chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.

Câu 3.5: Giá trị biểu thức: 34288 : 16 + 257 x 135 là

Câu 3.6: Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.

câu 3.7: Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Câu 3.8: Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì thương lớn nhất của số đó là bao nhiêu?

Câu 3.9: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2016 có thương và số dư bằng nhau.

Câu 3.10: Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn không ít hơn 8 viên bi cùng màu?

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần

(13); (9); (6); (5); (18); (10); (15); (8); (12); (1); (2); (4); (16); (14); (3); (19); (11); (7); (20); (17)

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: a

Câu 2.2: b

Câu 2.3: c

Câu 2.4: a

Câu 2.5: c

Câu 2.6: c

Câu 2.7: d

Câu 2.8: a

Câu 2.9: d

Câu 2.10: d

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống (....)

Câu 3.1: 1614

Câu 3.2: 15

Câu 3.3: 720

Câu 3.4: 325

Câu 3.5: 36838

Câu 3.6: 599

Câu 3.7: 98765

Câu 3.8: 1000

Câu 3.9: 98833

Câu 3.10: 29

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2016 - 2016

VÒNG 2 (Mở ngày 12/09/2016)

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tìm giá trị của biểu thức:

a) 1/ 6; b) 5/6; c) 1/3; d) 2/3

Câu 2: Tìm x, biết x + x/ 3 = 24 Vậy x là

a) 24; b) 12; c) 18; d) 6

Câu 3: Tìm y, biết (5/7 - y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là

a) 3/7; b) 2/7; c) 8/7; d) 1

Câu 4: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

a) 8999; b) 8853; c) 8976; d) 8876

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. Vậy số bị chia là:

a) 395; b) 431; c) 400; d) 430

Câu 6: Số dư trong phép chia 6700 : 900 là:

a) 0; b) 40; c) 400; d) 4

Câu 7: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là:

a) 1200; b) 10005; c) 10020; d) 10200

Câu 8: Số bé bằng 2/5 số lứn. Tìm số lớn, biết nếu thêm 48 đơn vị vào số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là:

a) 16; b) 80; c) 160; d) 32

Câu 9: Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển số thứ nhất sang số thứ hai 15 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

a) 69; b) 150; c) 177; d) 135

Câu 10: Hiệu 2 số là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tổng của 2 số là 500. Vậy số lớn là:

a) 155; b) 299; c) 201; d) 245Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tính:=

Câu 2: Tìm x thỏa mãn:. Vậy x =...

Câu 3: Tìm phân số a/b, biết. Vậy a/ b =...

Câu 4: Số lớn bằng 5/7 tổng hai số. Hiệu hai số đó bằng 48. Vậy số bé là...

Câu 5: Tổng hai số là 362. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 2. Khi đó số lớn nhất trong hai số đó là:...

Câu 6: Tổng hai số là 7/15. Nếu thêm vào số thứ nhất 1/3 thì tổng hai số là:....

Câu 7: Số lớn nhất có 7 chữ số hơn lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:....

Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2;3 và 5 là...

Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số cần tìm là:....

Câu 10: Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số lớn là:.....ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 3 NĂM 2016 - 2017

Bài số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dầnBài số 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tìm phân số bé nhất trong các phân số sau: 15/4; 11/6; 9/2; 14/5?

Câu 2: Một phần năm của số có năm chữ số cần tìm gấp ba lần số 1034. Tìm số đó?

Câu 3: May 20 cái áo như nhau hết 30m vải. Hỏi có 600m vải cùng loại thì may được bao nhiêu cái áo như thế?

Câu 4: Tính

Câu 5: Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 là:....

Câu 6: Hiệu hai số bằng 164. Nếu bớt ở mỗi số 15 đơn vị thì số thứ hai sẽ gấp 5 lần số thứ nhất. Tìm số thứ nhất?

Câu 7: Một miếng bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 30cm và 40cm, có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 25cm. Hãy tính chiều cao miếng bìa hình thoi đó?

Câu 8: Một đơn vị chuyển hàng lên vùng cao. Nếu huy động xe chở 5 tấn một chuyến thì cần 40 xe. Hỏi nếu huy động loại xe chở 8 tấn một chuyến thì cần bao nhiêu xe để chở hết số hàng đó?

Câu 9: Khi nhân một số tự nhiên với 207, một học sinh sơ suất đã bỏ quên chữ số 0 của thừa số thứ hai nên tích tìm được kém tích đúng là 24120. Tìm số tự nhiên đó?

Câu 10: Cho số 592346182. Hãy xóa đi ba chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là số nhỏ nhất?

Câu 11: Diện tích một hình chữ nhật bằng 45m2, chiều rộng bằng 15dm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?

Câu 12: An mua 9 quyển vở hết 72000 đồng. Hỏi bạn Cường mua 11 quyển vở cùng loại sẽ phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Câu 13: Tìm một số biết số đó chia 4 và chia 9 đều dư 2 và hai thương hơn kém nhau 340 đơn vị?

Câu 14: Trung bình cộng của hai phân số bằng 7/8. Nếu tăng phân số thứ nhất lến gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 17/8. Tìm phân số thứ hai?

Câu 15: Một đơn vị vận tải được giao chuyển một khối lượng hàng. Nếu huy động 24 xe thì mỗi xe chở 12 chuyến sẽ hết hàng. Hỏi nếu huy động 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm bao nhiêu chuyến?Câu 16: Tính:

Câu 17: Tính:

Câu 18: Tổng hai số bằng 275, trong đó số bé bằng 4/7 số lớn. Tìm hiệu hai số?

Câu 19: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214... Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào?

Câu 20: Một năm trước, mẹ 40 tuổi và hơn con 35 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?

Câu 21: Hai năm nữa, con 9 tuổi, kém mẹ 32 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ?

Câu 22: Một miếng bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 84cm. Người ta cắt miếng bìa này thành hai hình tam giác giống hệt nhau. Vậy diện tích mỗi hình tam giác là....

Câu 23: Xây 16m2 tường nhà hết 1000 viên gạch. Hỏi xây 224m2 tường nhà thì cần bao nhiêu viên gạch cùng loại?

Câu 24: Tìm y thỏa mãn:

Bài số 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14?

Câu 2: Hiệu hai số là 197. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 7. Tìm số lớn?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Câu 4: Tìm số có bốn chữ số khác nhau có dạng a35b biết số đó chia hết cho 45?

Câu 5: Tìm số abcde biết abcde x 9 = edcba

Câu 6: Tính

Câu 7: Khi nhân một số tự nhiên với 439, do sơ suất nên một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tích tìm được giảm 117594. Tìm tích đúng của phép nhân đó?

Câu 8: Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bằng 1/2 số lớn?

Câu 9: Tìm y biết:

Câu 10: Trung bình cộng của hai phân số bằng 2, phân số thứ hai hơn phân số thứ nhất là . Tìm phân số thứ hai?

Câu 11: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Câu 12: Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con?

Câu 13: Chu vi một hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó?

Câu 14: Trung bình cộng của 3 số bằng 180 trong đó số thứ ba gấp rưỡi số thứ nhất và bằng 3/5 số thứ hai. Tìm số thứ hai?

Câu 15: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 14?

Đáp án

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần14 < 1 < 11 < 20 < 18 < 13 < 8 < 4 < 6 < 19 < 3 < 12 < 10 < 2 < 7 < 17 < 10 < 15 < 5 < 9

Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: 11/6

Câu 2: 15510

Câu 3: 400

Câu 4: 1


Câu 5: 3024

Câu 6: 56

Câu 7: 24

Câu 8: 25

Câu 9: 134

Câu 10: 5; 9; 6

Câu 11: 300

Câu 12: 16000

Câu 13: 2450

Câu 14: 1/2

Câu 15: 4

Câu 16:

Câu 17: 41/24

Câu 18: 75

Câu 19: 4

Câu 20: 2

Câu 21: 3

Câu 22: 210

Câu 23: 14000

Câu 24: 7/4


Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 950

Câu 2: 235

Câu 3: 48

Câu 4: 1350

Câu 5: 10989

Câu 6: 8

Câu 7: 122042

Câu 8: 329

Câu 9: 13/10

Câu 10: 147/40

Câu 11: 1200

Câu 12: 56

Câu 13: 4736

Câu 14: 270

Câu 15: 149ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tích sau tận cùng là chữ số nào?

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x ... x 1000Câu 2: Tìm x biết:

Câu 3: Tính:

Câu 4: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn mỗi người trong một ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày?

Câu 5: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Câu 6: Tổng hai phân số bằng 5, phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là 1. Tìm phân số thứ hai

Câu 7: Một cửa hàng chuẩn bị một số bánh nướng, bánh dẻo để bán nhân dịp Trung thu. Nếu mỗi ngày bán 120 cái thì sau 1 tuần 2 ngày hết hàng. Hỏi nếu mỗi ngày bán 180 cái thì sau bao nhiêu ngày hết hàng?

Câu 8: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 72m. Nếu giảm mỗi chiều đi 12m thì lúc đó chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó?

Câu 9: Trung bình cộng của hai phân số bằng 5/7. Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 3/4. Tìm phân số thứ nhất?

Câu 10: Có 8 bi đỏ, 6 bi xanh, 9 bi vàng. Không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu nhiêu bi thì chắc chắn số bi lấy ra có đủ cả 3 màu bi?

Câu 11: Người ta phải cắt 12 đoạn dây thép mỗi đoạn 6m thành những đoạn dài 2m. Hỏi phải cắt mấy lần?

Câu 12: Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Hỏi phải giảm A đi bao nhiêu đơn vị để phép chia trên trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị?

Câu 13: Trung bình cộng hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai?Câu 14: Hiệu hai phân số bằng 2; phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm phân số thứ nhất?

Câu 15: Từ các chữ số 0; 3; 2 lập được bao nhiêu chữ số có 3 chữ số khác nhau?

Câu 16: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 15dm. Tính số mét nhôm cần để viền xung quanh tấm biển đó?

Câu 17: Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Câu 18: Một hình chữ nhật có chu vi 70cm. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó?

Câu 19: Đội tuyển thi đấu thể thao của một trường tiểu học gồm 25 em thi đấu hai môn: cờ vua và cờ tướng. Trong đó, 17 em thi đấu cờ vua và 15 em thi đấu cờ tướng. Hỏi có bao nhiêu em thi đấu cả hai môn?

Câu 20: Hiệu hai số là 64. Tìm số bé biết số bé hơn 1/7 số lớn là 2?

Câu 21: Cho dãy số 16, 26, 36, 46, ..., 2016. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

Bài số 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số đã cho?Câu 2: Tìm y biết:

Câu 3: Có hai vòi chảy vào một bể nước. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy 4 giờ thì đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy 6 giờ thì đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy hết bao nhiêu lâu thì đầy bể?

Câu 4: Trong một phép chia cho 42 được thương là số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số, số dư là số tự nhiên lẻ chia hết cho 3 và 5. Tìm số bị chia?

Câu 5: Trên một đoạn đường 1km, người ta trồng cây hai bên đường, cách 20m trồng 1 cây (ở hai đầu đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó có bao nhiêu cây?

Câu 6: Trung bình cộng ba số bằng 15. Trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 đơn vị và kém số thứ ba 12 đơn vị. Tìm số thứ ba?

Câu 7: Hiệu hai số là 205. Số bé bằng 2/7 số lớn. Tìm số lớn?

Câu 8: Tổng hai số là 166. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 2. Tìm số thứ nhất?

Câu 9: Cho một số có hai chữ số. Nếu ta viết chữ số 2 vào bên trái số đó sẽ được số mới gấp 2 lần số đã cho. Tìm số đã cho?

Câu 10: Tìm số hạng tiếp theo của dãy số: 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; ...

Câu 11: Tìm số thứ nhất biết số thứ nhất bằng 5/8 số thứ hai và nếu bớt số thứ hai đi 69 đơn vị thì ta được số thứ nhất?

Câu 12: Tổng của hai phân số là 7/6; phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là 1/3. Tìm phân số thứ nhất?

Câu 13: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 540m. Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 5/4 chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó?

Câu 14: Hiệu hai số là 129. Nếu bớt số lớn đi 15, thêm vào số bé 20 thì số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm số bé?

Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

Câu 16: Chiều rộng của một khu đất hình chữ nhật A là 105m, bằng 7/12 chiều dài của nó. Hỏi chu vi của mảnh vườn B là bao nhiêu biết chu vi của mảnh vườn bằng 5/6 chu vi khu đất A?

Câu 17: Chu vi một khu đất hình chữ nhật là 270m. Chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. Tính diện tích khu đất ấy?

Câu 18: Trung bình cộng ba số bằng 180. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai và bằng 3/5 số thứ ba. Tìm số thứ nhất?

Câu 19: Trong hộp có số bi màu vàng nhiều gấp 4 lần số bị màu đỏ. Biết số bi màu vàng nhiều hơn số bi màu đỏ là 75 viên. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi?

Câu 20: Tìm y là số tự nhiện biết y chia hết cho 9 và 172 < y < 136.

Câu 21: Cho dãy số 1; 3; 5; 7; ...; 1017. Dãy số trên có bao nhiêu chữ số?

Đáp án

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần11 < 1 < 7 < 14 < 15 < 4 < 8 < 20 < 17 < 2 < 6 < 13 < 5 < 9 < 3 < 18 < 16 < 19 < 10 < 12

Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: 0

Câu 2: 5/7

Câu 3: 1/7

Câu 4: 18

Câu 5: 42

Câu 6: 77/40

Câu 7: 6

Câu 8: 3888

Câu 9: 1/14

Câu 10: 18

Câu 11: 24

Câu 12: 258

Câu 13: 262

Câu 14: 24/7

Câu 15: 4

Câu 16: 7

Câu 17: 25

Câu 18: 21

Câu 19: 7

Câu 20: 13

Câu 21: 201


Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 8/24

Câu 2: 11/10

Câu 3: 12/5

Câu 4: 4131

Câu 5: 98

Câu 6: 163

Câu 7: 287

Câu 8: 125

Câu 9: 250

Câu 10: 1/32

Câu 11: 115

Câu 12: 3/4

Câu 13: 18176

Câu 14: 121

Câu 15: 45

Câu 16: 475

Câu 17: 3150

Câu 18: 162ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Trung bình cộng hai số là 189. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai

a) 90 b) 91 c) 279 d) 280

Câu 2: Chu vi một hình chữ nhật bằng chu vi một hình vuông có cạnh là 15cm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó biết số đo chiều rộng là số lẻ bé nhất có hai chữ số khác nhau.

a) 47 b) 49 c) 17 d) 19

Câu 3: Tìm số hạng tiếp theo của dãy 1; 2; 3; 5; 8; 13

a) 20 b) 21 c) 26 d) 18

Câu 4: Lớp 5A và 5B góp được 245 quyển truyện vào thư viện nhà trường. Nếu lớp 5A góp thêm được 17 quyển nữa thì số truyện hai lớp góp được như nhau. Hỏi lớp 5B đã góp được bao nhiêu quyển truyện?

a) 126 b) 119 c) 114 d) 131

Câu 5: Bao thứ nhất có nhiều hơn bao thứ hai 36kg gạo. Sau khi mỗi bao bán đi 10kg gạo thì số gạo còn lại ở bao thứ nhất bằng 5/2 số gạo còn lại ở bao thứ hai. Hỏi lúc đầu bao thứ nhất có bao nhiêu kg gạo?

a) 50kg b) 70kg c) 60kg d) 34kg

Câu 6: 18 người làm xong một đoạn đường trong 5 ngày. Hỏi 30 người làm xong đoạn đường đó nhanh hơn mấy ngày? (Biết sức làm việc của mỗi người là như nhau)

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 7: An với Cường có trung bình mỗi bạn 96 viên bi. Số bi của Cường gấp ba lần số bi của An. Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

a) 116 b) 48 c) 144 d) 96

Câu 8: Một khu vườn hình bình hành có chiều cao 22m, đáy gấp rưỡi chiều cao. Người ta chia khu vườn thành hai mảnh: mảnh trồng cây ăn quả có diện tích lớn hơn mảnh trồng rau xanh là 42m2. Tính diện tích mảnh trồng rau xanh.

a) 384m2 b) 342m2 c) 321m2 d) 320m2

Câu 9: Tổng của hai số là 406. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 1062. Tìm số thứ nhất.

a) 242 b) 367 c) 164 d) Đáp số khác

Câu 10: Trung bình cộng của ba số là 52. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 24. Tìm số thứ nhất

a) 14 b) 64 c) 38 d) 40

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 30dam2 = ...hm2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống là: ...

Câu 2: 0,07m2 = ...cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...

Câu 3: Tử số và mẫu số của một phân số (nhỏ hơn 1) là hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 32. Tìm phân số đó

Câu 4: Hiệu của hai số bằng 128. Số lớn hơn 7 lần số bé là 2 đơn vị. Tìm số lớn

Câu 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 25m. Nếu mỗi chiều tăng thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 1250m2. Tính diện tích khu đất ban đầu?

Đáp án

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần6 < 18 < 16 < 15 < 8 < 5 < 19 < 13 < 7 < 9 < 14 < 2 < 4 < 17 < 1 < 12 < 10 < 20 < 3 < 11

Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: d

Câu 2: c


Câu 3: b

Câu 4: d


Câu 5: b

Câu 6: b


Câu 7: b

Câu 8: b


Câu 9: c

Câu 10: b

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 0,3

Câu 2: 700

Câu 3: 15/17

Câu 4: 149

Câu 5: 14850Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 6 năm 2016 - 2017

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Hai công nhân cùng làm chung một công việc hết 6 giờ. Nếu riêng người thứ nhất làm thì sau 8 giờ xong việc. Hỏi nếu riêng người thứ hai làm việc thì sau bao nhiêu lâu xong 1/3 công việc đó?

a) 2/3 b) 24 c) 8 d) Đáp số khác

Câu 2: Bạn Nam có 45 viên bi, như vậy là bằng một nửa số bi của bạn Tuấn. Bạn Tuấn lại có số bi bằng 1/6 số bi của bạn Tuấn và bạn Hùng. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi?

a) 675 b) 360 c) 585 d) 405

Câu 3: Tìm x, biết 9,6x8 > 9,688

a) 7 b) 8 c) 6 d) 9

Câu 4: Cho 2 số tự nhiên, biết số bé là 40 và số này kém trung bình cộng của hai số là 4. Vậy số lớn là:...

a) 44 b) 48 c) 72 d) 56

Câu 5: 17 tạ 3kg =... kg. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ...

a) 1700,003 b) 170,03 c) 170,3 d) 1700,03

Câu 6: Một bếp ăn trữ đủ cho 60 người ăn trong 15 ngày. Sau đó có 15 người đến thêm nên số gạo đó sẽ hết sớm hơn dự định là bao nhiêu ngày? (Biết mức ăn mỗi người là như nhau)

a) 12 ngày b) 10 ngày c) 5 ngày d) 3 ngày

Câu 7: Gia đình Tý có 4 người. Bố Tý năm nay 42 tuổi, gấp 7 lần tuổi Tý. Tuổi mẹ Tý hơn 6 lần tuổi Tý. Tuổi anh Tya kém tuổi trung bình cộng của cả nhà 16 tuổi. Hỏi anh Tý năm nay mấy tuổi?

a) 24 b) 8 c) 6 d) Đáp số khác

Câu 8: Tìm một số biết nếu lấy số đó trừ đi 7, ta được bao nhiêu chia 2 rồi nhân 3, cuối cùng cộng với 5 thì được 212

a) 145 b) 131 c) 1295 d) 1309

Câu 9: Tìm số trung bình cộng của tất cả các số lẻ có hai chữ số chia hết cho 5

a) 53 b) 45 c) 55 d) 60

Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Các số đo chiều dài và chiều rộng theo đơn vị mét là các số tự nhiên. Biết rằng diện tích mảnh vườn là đo ở trong khoảng từ 90m2 đến 100m2. Vậy chu vi mảnh vườn đó là: ...

a) 40 b) 45 c) 55 d) 50

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Chị Mai có tất cả 42 viên kẹo. Chị Mai cho Lan 2/7 số kẹo và cho Tân 2/3 số kẹo. Vậy chị Mai còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Câu 2: Trung bình cộng của ba số bằng 795. Trong đó số thứ hai gấp rưỡi số thứ ba và bằng 3/10 số thứ nhất. Tìm số thứ ba?

Câu 3: Tìm một số biết số đó khi chia cho 12 dư 3, khi chia cho 21 dư 6 và hai thương hơn kém nhau 10 đơn vị

Câu 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có hình vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ là 1 : 1000 với chiều dài là 6cm, chiều rộng là 4cm. Diện tích của mảnh đất thực tế là bao nhiêu m2

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia có số bị chia gấp 12 lần thương và thương gấp 8 lần số chia

Đáp án


Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1: c

Câu 2: c


Câu 3: d

Câu 4: b


Câu 5: a

Câu 6: d


Câu 7: b

Câu 8: a


Câu 9: c

Câu 10: aBài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

3 < 6 < 17 < 12 < 11 < 20 < 8 < 7 < 16 < 2 < 18 < 10 < 9 < 4 < 5 < 15 < 14 < 19 < 13 < 1

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 2


Câu 2: 318

Câu 3: 279

Câu 4: 2400

Câu 5: 1152Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 7 năm 2016 - 2017

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5dm28mm2 = ...... mm2 là: ......

a) 508 b) 5008 c) 50008 d) 50800

Câu 2: Cho 4768g = ......kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ......

a) 476,8 b) 47,68 c) 0,4768 d) 4,768

Câu 3: Số thập phân bé nhất viết bởi 4 chữ số 0; 2; 4; 6 mà phần thập phân có hai chữ số là: ......

a) 62,04 b) 02,46 c) 20,46 d) 0,246

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 6dm9cm, hơn chiều rộng 17cm. Chu vi hình đó là bao nhiêu mét?

a) 2,42 b) 24,2 c) 1,21 d) 242

Câu 5: Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên

a) 199 b) 200 c) 10000 d) 5050

Câu 6: Cho dãy số: ......92; 96; 100. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số biết biết dãy số có tất cả 25 số hạng

a) 10 b) 76 c) 40 d) Đáp số khác

Câu 7: Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 25 đến 60 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

a) 7 b) 9 c) 10 d) 8

Câu 8: Để đánh số trang một cuốn sách, người ta đã dùng tất cả 300 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

a) 135 b) 297 c) 165 d) 136

Câu 9: Với các chữ số 1, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 5?

a) 64 b) 256 c) 128 d) Đáp số khác

Câu 10: Tìm một số biết nếu lấy 1/3 số đó cộng với 53 thì ta được một số kém số phải tìm là 135

a) 564 b) 188 c) 282 d) Đáp số khác

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: Tính tổng sau: 546,78 + 34 x 2 + 567,23 + 45,99 = ......

Câu 2: 15 tấn 6kg = ...... tạ

Câu 3: Tính diện tích hình vuông với đơn vị là xăng - ti - mét vuông, biết chu vi hình vuông đó là 1m4cm

Câu 4: Cho 4 chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Từ các chữ số đã cho hãy viết số thập phân bé nhất có một chữ số ở phần thập phân (mỗi chữ số đã cho xuất hiện trong cách viết đúng một lần)

Câu 5: Tìm một số biết số đó chia hết cho 12, khi chia cho 15 thì dư 6. Hai thương hơn kém nhau 34 đơn vị

Câu 6: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho 1/4 : a < 1/104

Câu 7: Chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 480m. Chiều dài bằng 7/5 chiều rộng. Hỏi diện tích khu vườn là bao nhiêu hecta?

Câu 8: Hai số có trung bình cộng là 2016 và hiệu hai số cũng là 2016. Tìm số lớn

Câu 9: Hoa có một số hình dán ngộ nghĩnh. Hoa cho Mai 1/4 số hình dán và cho Bình 5 hình dán thì Hoa còn lại 16 hình dán. Hỏi lúc đầu Hoa có bao nhiêu hình dán?

Câu 10: Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2016?

Đáp án

Bài 1: Cóc vàng tài baCâu 1: c

Câu 2: d


Câu 3: c

Câu 4: a


Câu 5: c

Câu 6: c


Câu 7: c

Câu 8: d


Câu 9: a

Câu 10: cBài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

1 < 9 < 11 < 7 < 2 < 12 < 4 < 14 < 13 < 19 < 6 < 18 < 8 < 16 < 10 < 3 < 15 < 5 < 20 < 17

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)


Câu 1: 1228

Câu 2: 150,06

Câu 3: 676

Câu 4: 204,8

Câu 5: 2016

Câu 6: 27

Câu 7: 1,4

Câu 8: 3024

Câu 9: 28

Câu 10: 1008Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = ...... yến

a) 519,5 b) 315,425 c) 348,725 d) 5195

Câu 2: Tổng của 0,75 và 43 là ......

a) 43,25 b) 437,5 c) 43,75 d) 437,75

Câu 3: Tìm một số biết khi thêm vào số đó 15,2 thì bằng 129,05. Nếu bớt đi 3,072 thì số đó là ......

a) 110,778 b) 110,726 c) 116,922 d) 267,156

Câu 4: Tổng của 1,78 và 2,925 là ......

a) 4,605 b) 3,705 c) 4,705 d) 3,103

Câu 5: Tổng ba số là 780. Số thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất, số thứ ba bằng 5/2 số thứ nhất. Tìm số thứ ba

a) 234 b) 78 c) 390 d) 156

Câu 6: Trên bản đồ có tỉ lệ xích 1 : 1500, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Hỏi trên thực tế diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu héc - ta?

a) 2,7 b) 2700 c) 0,27 d) 27

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 13,4m; chiều dài bằng 1,25m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

a) 293 b) 29,3 c) 23,9 d) Đáp số khác

Câu 8: Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8; số thứ hai là 4,74. Tìm số thứ ba

a) 24,64 b) 24,46 c) 26,44 d) 34,46

Câu 9: Một miếng bìa hình chữ nhật và một miếng bìa hình vuông có diện tích bằng nhau. Hỏi chu vi miếng bìa hình chữ nhật lớn hơn miếng bìa hình vuông bao nhiêu xăng - ti - mét? Biết miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài có chiều dài 9cm, chiều rộng 4cm

a) 2 b) 10 c) 24 d) Đáp số khác

Câu 9: Thửa ruộng thứ nhất có diện tích 22dam25m2. Thửa ruộng thứ hai có diện tích bằng 4/5 thửa ruộng thứ nhất. Hỏi tổng diện tích hai thửa ruộng là bao nhiêu héc - ta?

a) 39,69 b) 3969 c) 0,3969 d) Đáp án khác

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8 ha 5m2 = ...... m2

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km2215m2 = ...... m2

Câu 3: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 10,61; 22,03; 7,38 và 35,98

Câu 4: Tổng của hai số 91,5 và 5,12 hơn hiệu của chúng là ......

Câu 5: Ba số có tổng là 62,2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 53,15. Số thứ ba kém số thứ nhất là 6,85. Tìm số thứ hai

Câu 6: Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là 735 và số bé bằng 0,75 số lớn

Câu 7: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 4,2km; chiều rộng bằng 4/7 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng là bao nhiêu héc - ta?

Câu 8: Năm nay tổng số tuổi của hai chị em là 25 tuổi. Tuổi chị gấp rưỡi tuổi em. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi em bằng 4/5 tuổi chị?

Câu 9: An hỏi Bình: "Bây giờ là mấy giờ?". Bình đáp: "Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày". Hỏi bây giờ là mấy giờ?

Câu 10: Tìm X biết: X x 18 : 4 = 72 : 4

Câu 11: Tìm số thứ nhất biết tổng của hai số là 260,74 và số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 18,74

Đáp án

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần8 < 17 < 9 < 16 < 2 < 14 < 13 < 7 < 4 < 3 < 5 < 19 < 15 < 18 < 6 < 1 < 10 < 12 < 20 < 11

Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: a

Câu 2: c


Câu 3: a

Câu 4: c


Câu 5: c

Câu 6: c


Câu 7: b

Câu 8: b


Câu 9: a

Câu 10: cBào 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 80005

Câu 2: 400215

Câu 3: 19

Câu 4: 10,24

Câu 5: 37,25

Câu 6: 105

Câu 7: 1008

Câu 8: 10

Câu 9: 4

Câu 10: 4Câu 11: 121

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Каталог: data -> vinhphuc -> thduyphienb -> 2017 10
thduyphienb -> TuầN 5 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 Tiếng Việt BÀI 15A: anh em yêu thưƠng nhau (Tiết )
thduyphienb -> Tuần thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 Tập đọc MỘt chuyên gia máy xúC
thduyphienb -> Chµo cê TËp trung toµn tr­êng
thduyphienb -> TuầN 9 Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 29A: BẠn biết gì VỀ CÂY Ăn quả? ( Tiết 1+2)
thduyphienb -> TuầN 1 Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 Tiếng Việt tiếT 1: VẦN /ÊN/, /ÊT /, /IN/, /IT
thduyphienb -> TuầN 3 Thứ hai ngày 23 tháng năm 2018 Chào cờ Tiếng Anh
thduyphienb -> Tuần 6 Tiếng việt
thduyphienb -> TuầN 5 Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 Tập đọc phong cảnh đỀn hùng đoàn Minh Tuấn I. Mục tiêu
2017 10 -> Bộ đề thi Violympic Toán lớp năm 2016 2017 ĐỀ thi violympic toán lớp vòng năM 2016 2017
2017 10 -> ĐỀ thi violympic toán lớP 3


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương