ĐỀ thi kết thúc học phần môN: kiểm toán căn bảNtải về 195.21 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích195.21 Kb.
#185619
DE THI KIEM TOAN CAN BAN 1.1920.3TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
MÔN: KIỂM TOÁN CĂN BẢN 
(số câu trong đề thi: 4) 
Thời gian làm bài: 75 phút 
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 
 
Họ và tên : …………………………………….. MSSV: …………………………..
 
NỘI DUNG ĐỀ THI 
 
Câu 1 
Đối với mỗi phát biểu sau đây, Anh/ chị hãy cho biết đúng hay sai. Giải thích. (2 điểm) 
1. Kiểm toán viên là người chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với quy định 
hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm cả sự trình bày hợp lý. 
2. Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần nghĩa là báo cáo tài chính được kiểm toán không còn sai 
sót. 
3. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là nhằm đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính. 
4. Kiểm toán viên phải đánh giá tất cả các gian lận và nhầm lẫn xảy ra tại đơn vị được kiểm toán. 
Câu 2 
Tại công ty Thịnh Phát có các thủ tục kiểm soát sau đây: 
a. Yêu cầu mua hàng hóa và dịch vụ phải được phê chuẩn của cấp có thẩm quyền trước khi mua. 
b. Ít nhất là hàng tháng công ty tiến hành kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu với sổ kho và sổ sách 
kế toán. Bất kỳ chênh lệch nào cũng phải được điều tra kỹ càng. 
Yêu cầu
1. Anh/ chị hãy cho biết các thủ tục kiểm soát trên nhằm hạn chế sai phạm nào trong hoạt động của 
công ty. (1 điểm) 
2. Anh/ chị hãy thiết kế một thử nghiệm kiểm soát tương ứng với mỗi thủ tục kiểm soát để thu thập 
bằng chứng về sự hữu hiệu của các thủ tục đó. (1 điểm) 
Câu 3 
a) Nêu khái niệm trọng yếu. (0,5 điểm) 
b) Kiểm toán viên vận dụng khái niệm trọng yếu trong cả giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và hoàn 
thành cuộc kiểm toán. Hãy giải thích. (1,5 điểm)
c) Trong quá trình kiểm toán tại công ty ABC, kiểm toán viên ghi nhận các thông tin sau:
Công ty ABC kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bao gồm: sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ và 
mở nhiều chuỗi kinh doanh trang sức đá quý với giá trị cao.
Cán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và gốm sứ được tập trung ở nhiều kho khác nhau để phục vụ cho 
việc vận phân phối khắp các địa bàn các tỉnh miền Nam. Trong nhiều năm qua, phần lớn doanh số 
từ các mặt hàng này là nhờ xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Giám đốc phụ trách kinh doanh cho 
biết: “Trong năm qua, thị trường nội địa của chúng tôi phát triển rất tốt, riêng thị trường châu Âu bị 
ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế nên các đối tác gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đang áp dụng nhiều 
biện pháp để đẩy mạnh doanh số từ các thị trường này”.
Yêu cầu: Hãy cho biết các thông tin trên sẽ giúp kiểm toán viên nhận định về các rủi ro tiềm tàng 
nào, đồng thời cần lưu ý điều gì khi lập kế hoach kiểm toán. (2 điểm) 
 Câu 4 
a) Dựa vào các điều kiện theo quy định của chuẩn mực kiểm toán hiện hành, so sánh điểm giống 
nhau và khác nhau giữa “ý kiến kiểm toán trái ngược” và ý kiến “từ chối cho ý kiến”. (1 điểm) 
b) Dưới đây là 2 tình huống độc lập 
Tình huống 1: Công ty Thuận Thiên luôn sử dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá 
hàng tồn kho của mình. Trong niên độ hiện hành, công ty đã thay đổi phương pháp này thành phương 
pháp FIFO (nhập trước xuất trước) và đã công bố thông tin có liên quan theo yêu cầu của chuẩn 
mực VAS 29- Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. 
Tình huống 2: Ở năm hiện hành, công ty không trích khấu hao tài sản cố định vì cho rằng công ty 
đang gặp khó khăn về mặt tài chính. 
Yêu cầu: Cho biết trong mỗi tình huống trên kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán theo 
loại ý kiến nào. Giải thích. (1 điểm) 
----------------------Hết---------------------- 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

tải về 195.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương