ĐỀ tham khảo lịch sử 8tải về 97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích97 Kb.
#4094

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO LỊCH SỬ 8

HỌC KÌ1 : NĂM HỌC:2007-2008

Hãy khoanh tròn câu trả lời mà em cho là đúng nhất

1) Vì sao việc đánh pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi cách mạng Pháp?

a) Pháo đài Ba-xti tượng trưng cho quyền lực nhà vua

b) Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri

c) Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến

d) Chế độ quân chủ chuyên chế bị gián đoạn cách mạng khởi đầu thắng lợi

2) Lý do cơ bản nào buộc Nga hoàng phải tiến hành cải cách nông nô?

a) Yêu cầu phát triển kinh tế đất nước

b) Áp lực các cuộc bạo động của nông nô diễn ra dồn dập

c) Yêu cầu của các giai cấp tư sản Nga

d) Chính quyền Nga hoàng bước vào thời kì suy yếu

3)Vai trò của quốc tế thứ nhất từ khi thành lập(1864)đến năm 1870 là gì?

a) Lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế chống kẻ thù chung

b) Đoàn kết giai cấp vô sản quốc tế

c) Đấu tranh chống những tư tưởng sai lệch, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác

d) Vận động vô sản quốc tế ủng hộ công nhân bãi công

4)Vì sao giai cấp tư sản điên cuồng chống lại công xã Pa-ri ?

a) Công xã thực sự là nhà nước do dân vì dân, đối lập với nhà nước tư bản

b) Công xã xóa hết mọi đặc quyền của giai cấp tư sản

c) Công xã tách nhà thời ra khỏi nhà nước

d) Công xã ban bố sắc lệnh phục vụ quyền tự do của nhân dân

5) Trong đảng công nhân xã hội dân chủ Nga, phái đa số theo Lê-nin gọi là?

a) Men Sê Vích c) Lê-nin nít

b) Bôn Sê Vích d) Những người Nga tích cực

6) Để chiến thắng hoàn toàn chế độ phong kiến, giai cấp tư sản cần phải làm gì?

a) Xóa bỏ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến

b) Tiến hành cách mạng công nghiệp

c) Tiến hành cách mạng cải tiến kĩ thuật sản xuất

d) Tăng năng xuất lao động

7) Tác dụng của văn học tiến bộ trong cuộc đấu tranh về quyền sống và hạnh phúc của nhân dân là gì?

a) Vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản, đấu tranh cho tự do hạnh phúc và chính nghĩa

b) Chống bọn cầm quyền

c) Ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do

d) Cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân

8) Bên cạnh chính sách khai thác bóc lột Ấn Độ, thực dân Anh đã thi hành chính sách thâm độc nào?

a) Lợi dụng sự khác biệt về tôn giáo, đẳng cấp

b) Chính sách”ngu dân”

c) Khuyến khích những tập quán lạc hậu thơi cổ xưa

d) Chính sách “chia để trị”

9) Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc Đại là gì?

a) Lãnh đạo nhân dân đấu tranh Giải phóng dân tộc.

b) Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế dân tộc

c) Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ

d) Dựa vào Anh đem lại tiến bộ cho Ấn Độ

10) Học thuyết Tam dân do ai khởi xướng?

a) Khanh Hữu Vi

b) Lương Khải Siêu

c) Tôn Trung Sơn

d) Tưởng Giới Thạch

11) Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?

a) Vơ vét, đàn áp, chia để trị

b) Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa

c) Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa

d) Tăng thuế, bắt lính

12) Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-lip-pin đã đưa đến kết quả gì?

a) Được Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập

b) Phi-lip-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ

c) Tạo điều kiện cho Phi-lip-pin phát triển tư bản chủ nghĩa

d) Nước cộng hòa Phi-lip-pin ra đời

13) Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị là gì?

a) Nhật trở thành nước tư bản

b) Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp

c) Nhật giữ vững được độc lập, chủ quyền và phát triển CNTB

d) Sau cải cách nền chính trị-xã hội Nhật ổn định

14) Khi đấu tranh diễn ra quyêt liệt, sự kiện nào mở ra một bước ngoặc mới cho lịch sử nhân loại?

a) Nước Nga Xô Viết rút khỏi chiến tranh

b) Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi

c) Nga kí hòa ước Bơ-ret-li-tôp với Đức

d) Mĩ nhảy vào tham chiến

15) Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới ?

a) Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia

b) Chiến tranh xảy ra giữ nhiều nước đế quốc

c) Nhiều vũ khí hiện đại đước sử dụng

d) Hàng chục người lao động bị thương

16) Lịch sử thế giới cận đại có bao nhiêu nội dung chính?

a) 2 nội dung c) 9 nội dung

b) 6 nội dung d) 5 nội dung

17) Cách mạng tháng 2-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì ?

a) Chính trị

b) Biểu tình

c) Vũ trang

d) Tổng bãi công chính trị chuyển sang tổng khởi nghĩa vũ trang

18) Sau cách mạng tháng 2 tình hình nước Nga có gì nổi bật?

a) Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh

b) 2 chính quyền song song tồn tại

c) Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh

d) Quần chúng phản đối mạnh mẽ chiến tranh

19) Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ 2 thông qua những sắc lệnh nào?

a) Sắc lệnh ruộng đất

b) Sắc lệnh hòa bình

c) Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất

d) Sắc lệnh xóa bỏ những đẳng cấp trong xã hội

20) Nước Nga Xô Viết chống thù trong giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ,để cứu giản tình thế đó, chính phủ Xô Viết đã thưc hiện chính sách gì?

a) Lấy ruộng đất của địa chủ giao cho nông dân

b) Quốc hữu hòa toàn bộ các xí nghiệp của tư bản

c) Công sản thời chiến

d) Nhà nước nắm độc quyền quản hộ và phân phối lương thực

II - NHỮNG CÂU SAU ĐÂY CÂU NÀO ĐÚNG CÂU NÀO SAI (0.25) 1. Đ
  Tư sản, quí tộc mới cấu kết với nhau.


S 1. Trước cách mạng nông nghiệp Pháp phát triển


S 1. Các cuộc đấu tranh ở Italia, Đức, Nga là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

 1. Đ
  Từ 1889, ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động


Đ
 1. Đ
  Đại diện ưu tú nhất trong phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu TK XX là Tôn Trung-Sơn


 2. S
  Ý nghĩa cơ bản nhất của cách mạng Tân Hợi 1911 là lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa

 3. 1927Đảng Cộng sản Nhật thành lập


S 1. Ở Lào cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com Ma Dam lãnh đạo giành thắng lợi


 2. ĐS

  S
  Liên Xô giữ vai trò chủ chốt ,quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít

 3. Nhà bác học Anh X tanh là người nước Mĩ.

III - NỐI CỘT (1đ)

Câu 1.

A (Thời gian)


B(Sự kiện)


Trả lời

1. 1640

a. Xử tử Sác-Lơ I,Anh trở thành nước cộng hòa


1

2. 8-1642

b. Vua Sác-Lơ I triệu tập quân đội


2

3. 1648

c. Nội chiến bùng nổ


3

4. 30-1-1649

d. Nội chiến kết thúc


4Câu 2

A (Thời gian)


B(Sự kiện)


Trả lời

1. 1875

a. Nhóm giải phóng lao động Nga thành lập


1

2. 1883

b. Ngày sinh của Lê-nin


2

3. 22-4-1870

c. Khởi nghĩa Mát-cơ-va đỉnh cao cách mạng Nga


3

4. 12-1905

d. Đảng xã hội dân chủ Đức ra đời


4
Câu 3

A (Thời gian)


B(Sự kiện)


Trả lời

1. 1840-1842

a. Trung Hoa dân quốc thành lập


1

2. 1898

b. Anh tiến hành chiến tranh thuốc phiện ở Trung Quốc


2

3. 10-10-1911

c. Cuộc vận động Duy Tân


3

4. 29-12-1911

d. Khởi nghĩa Vũ Xương giành thắng lợi


4


Câu 4

A (Thời gian)


B(Sự kiện)


Trả lời

1 . 12/ 1918

a. Đảng cộng sản Mĩ thành lập


1

2. 5/ 1920

b. Đàng cộng sản Việt Nam thành lập


2

3. 5/ 1921

c. Đàng cộng sản Inđonexia thành lập


3

4. 3/2/1930

d. Đàng cộng sản Đức thành lập


4Câu 5

A (Thời gian)


B (Sự kiện)


Trả lời

1. 01 / 09/ 1939

a. Phát xít Đức đầu hàng


1

2. 02/ 02/ 1943

b. Phát xít Nhật đầu hàng


2

3. 09/ 05 /1945

c. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
4. 15/ 08/ 1945


d. Chiến thắng ở Xtalin grát


4IV- ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG: (1đ)

 1. Đoạn viết sau đây :

a. Năm1825,đường sắt đầu tiên.ở nước Anh được khánh thành

b. Năm 1830 cả nước Anh chỉ có 108 Km đường sắt, đến năm 1850 tăng lên 10000 Km

c. Máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi công nghiệp nặng phát triển

d. Năm1850, Anh sản xuất được một nửa số gang thépthan đá của thế giới

2. Những dữ liệu về cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)

a. Số lượng lính Xi-pay tham gia khởi nghĩa 60000 người

b. Phạm vi cuộc khởi nghĩa miền Bắc và miền Trung Ân Độ

c. Kết quả bước đầu thành lập chính quyền ở ba thành phố lớn

d. Kết quả cuối cùng là thất bại

3 . Tình hình nước Mĩ trong cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 ?:

a. Hàng nghìn ngân hàng, công nghiệp, thương mại bị phá sản

b. Hè 1932, sản xuất công nghiệp giảm hai lần 1929

c. Khoảng 75% dân trại bị phá sản

d. Nạn thất nghiệp, đói nghèo lan tràn khắp bang nước Mĩ

4. Phong trào độc lập dân tộc ở Inđonexia.

a. Trong hơn 3 thế kỉ dưới sự áp bức bót lột của thực dân Hà Lan

b. Nhân dân Inđonexia đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh

c. Trong những năm 1926 – 1927 khởi nghĩa bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

d. Sau khi bị đàn áp quần chúng ngã theo hướng dân chủ tư sản

5. Về nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

a. Trước Cáh mạng, ¾ dân số.Nga mù chữ.

b. Trong vòng 20 năm ( 1921 – 1940) khoảng 60 triệu người thoát nạn mù chữ

c. Đến cuối những năm 30, nạn mù chữ căn bản được thanh toán

d. Đến 1932 đã đào tạo được 198000 người có trình độ Đại học.


V . TỰ LUẬN :

 1. Hãy nêu diễn biến , kết quả , ý nghĩa chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ò Bắc Mĩ ? ( 2.5 đ )

 2. Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp Pháp trước cách mạng và cho biết quyền lợi giữa 3 đẳng

cấp ? ( 2 đ )

 1. Nêu nội dung Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 1848 ? (1.5 đ )

 2. Hãy nêu nội dung, kết quả cuộc duy Tân Minh Trị 1868 ? ( 2.5 đ )

 3. Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga 1917? ( 1 đ )

 4. Nêu dung Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô ? (2đ )

 5. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đạt được thành gì ? (2đ )

 6. Cho biết nội dung ,tác động của Chính sách mới của Ph.Ru dơ ven ? ( 3 đ )

 7. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 diễn ra như thế nào ?(2.5d)

 8. Nêu nguyên nhân ,kết cục chiến tranh thế giới thứ hai? (2.5đ)

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN SỬ 8

(2007- 2008)

Câu 1: Diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ? (2,5 )

- Diễn biến : 1773, 1774,(0,5 đ)

1775, 1776(0,5 đ)

1777, 1783(0,5 đ)

- Kết quả : + Giành độc lập (0,25)

+ Cộng hòa TS Mĩ thành lập (0,25)

- Ý nghĩa: + CMTS (0,25)

+ Mở đường cho CNTB phát triển ( 0,25)Câu 2: Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp Pháp trước CM ? (2 đ)

- Sơ đồ (1đ)


Qu ý t ộcT ăng l ũ
- Có mọi quyền lợi

- Không phải đóng thuế
Đ ẳng c ấp 3


- Không có đặc quyền đặc lợi

- Phải làm nghĩa vụ với phong kiến

- Quyền lợi (1đ)

Câu 3: Tuyên ngôn ĐCS ? (1,5đ )

- Quy luật phát triển của xã hội loài người;

- Gia cấp vô sản lật đổ TB:

- Nêu cao tin thần đoàn kết:Câu 4: Nôi dung, kết quả cuộc Duy Tân 1868 ? (2,5 đ)

- Nội dung (2đ) + Kinh tế (0,5)

+ Chính trị- xã hội (1đ)

+ Quân sự (0,5)

- Kết quả (0,5)

Câu 5: Ý nghĩa lịch sử CM tháng 10 Nga 1917 ? (1đ)

- Đối với nước Nga (0,5)

- Đối với thế giới ( 0,5)

Câu 6: Nôi dung chính sách mới của Liên Xô ? (2đ)

- Thu thuế lương thực

- Tự do buôn bán

- Tư nhân dược mở các xí nghiệp

- Khuyến khích tu bản nước ngoài đầu tư.

Câu 7: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô ? (2 đ)

- Kinh tế phát triển:

- Văn hóa – giáo dục:

- Khoa học kỹ thuật:

- Xã hội: Xóa bỏ chế độ bóc lột:


Câu 8: Nội dung, tác động “Chính sách mới” của Ph. Rudơven ? (3đ)

- Nội dung:(2,5) + Giải quyết nạn thất ngiệp

+ Phục hồi sự phát triển

+ Chính phủ ban hành các đạo luật

+ Tạo thêm nhiều công ăn việc làm- Tác dụng :(0,5đ) + Đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng

+ Duy trì chế độ dân chủ TS.Câu 9: Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919- 1939 ? (2,5)

- Phong trào Ngũ Tứ 4/5/1919 chống đế quốc , phong kiến

- 7/1921 ĐCS Trung Quốc được thành lập

- 1926-1927 Chiến tranh Bắc phạt

- 1927-1937 Nội chiến bùng nổ.

- 7/1937 Quốc – Cộng hợp tác chống PX NhậtCâu 10: Nêu nguyên nhân, kết cục chiến tranh thế giới thứ II ? (2đ)

- Nguyên nhân: (1,5)

+ Khủng hoảng kinh tế . (1929-1933)

+ Chính sách thỏa hiệp Anh , Pháp

Chiến tranh bùng nổ

- Kết cục (0,5)

+ CNPX bị tiêu diệt+ Gây đau thương cho nhân loại

Каталог: 2009
2009 -> Kính thưa quí bạn
2009 -> Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học
2009 -> Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở môn Vật lí
2009 -> ChuyêN ĐỀ VỀ thăm dò chức năng (2009 – 2011) hv. Ckii. Nguyễn thêm thính lựC ĐỒ ĐƠn giản và hoàn chỉnh phân chia các loạI ĐIẾC
2009 -> Lời tựa viết cho lần xuất bản thứ nhất năM 1884
2009 -> Văn phòng hđnd &ubnd
2009 -> Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam
2009 -> Phật giáo Nam tông ở Cố đô Huế
2009 -> Một cuốn sách của một người đang bắt đầu được xem là vĩ nhân vì những tiên kiến và những hy sinh to lớn để đóng góp vào sự an bình thịnh vượng của dân Việt, nhưng vận nước đã khiến tất cả những gì ông làm đã trở nên công dã tràng xe cát
2009 -> Thành công tộT ĐỈNH

tải về 97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương