­­ SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo đÚng các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị chứng khoáNtải về 1.08 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

­­SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP..


BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN BÂT ĐỘNG SẢN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103017950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2007 và thay đổi lần 6 ngày 19 tháng 05 năm 2010)NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số .../QĐSGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày ... ...... tháng ..... năm.......)
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

  1. Công ty Cổ phần bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Số 9, nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84) 04 3785 5650 Fax: (84) 04 3785 5424

Website: http://pvfc-land.com.vn Email: pvfcland@pvfc.com.vn


  1. Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3 824 2897 Fax: 08.3 824 7430

Website: http://www.ssi.com.vnChi nhánh Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

Địa chỉ: 1C, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3936 6321 Fax: 04. 3936 6311

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Hoàng Hữu Tâm Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: (84) 04 3785 5650

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ VIỆT NAM(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103017950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2007 và thay đổi lần 6 ngày 19 tháng 05 năm 2010)

CỔ PHIẾU NIÊM YẾTTên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 50.000.000 (năm mươi triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết: 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng, tính theo mệnh giá)


TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:


  • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trụ sở chính: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3 852 4123 Fax: (84-8) 3 852 4143TỔ CHỨC TƯ VẤN:


  • Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3 824 2897 Fax: (84-8) 3 824 7430

Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn


  • Chi nhánh Công ty Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội:

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 936 6321 Fax: (84-4) 3 936 6311

MỤC LỤC


NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 1

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 2

2

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 2TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 2

TỔ CHỨC TƯ VẤN: 2

MỤC LỤC 3

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5

1.Rủi ro về kinh tế 5

2.Rủi ro về luật pháp 6

3.Rủi ro đặc thù của ngành 6

4.Rủi ro về biến động giá cổ phiếu 7

5.Các rủi ro khác 8

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 9

1.Tổ chức niêm yết 9

2.Tổ chức tư vấn 9

III.CÁC KHÁI NIỆM 10

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11

2.Cơ cấu tổ chức Công ty 13

3.Cơ cấu bộ máy quản lý công ty 13

4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 21

5.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết 23

6.Hoạt động kinh doanh 25

7.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 53

8.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 55

9.Chính sách đối với người lao động 58

10.Chính sách cổ tức 60

11.Tình hình tài chính 60

Báo cáo tài chính năm 2008: 60

Báo cáo tài chính năm 2009: 61

+) Không hợp nhất công ty con 61

12.Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng 68

13.Tài sản 77

Bảng kê tài sản cố định (nguyên giá – giá trị còn lại) tại thời điểm 31/12/2009 và 30/6/2010 79

14.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức các năm tiếp theo 79

Kế hoạch tăng vốn điêu lệ từ 500 tỷ đồng năm 2009 lên 700 tỷ đồng trong năm 2010 đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4 năm 2010. Kế hoạch và phương án cụ thể như sau: 80

Phương án chào bán: 80

Công ty hiện đang đặt ra kế hoạch doanh thu thuần trong năm 2010 là 543 tỷ đồng. Cơ sở để Công ty xây dựng được kế hoạch như trên cho năm 2010 là : 80

Doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án Nam An Khánh (200 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế thu được sau khi thanh lý hợp đồng là 71 tỷ đồng. 80

Hiện tại Công ty đang nắm giữ 50 tỷ mệnh giá cổ phiếu của Công ty Petroland, tương đương 5.000.000 cổ phiếu); sắp được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá chào sàn dự kiến của Petroland là khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến thu được lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư tài chính này. 80

Thêm vào đó, dự án khách sạn Lam Kinh tại Thanh Hóa Công ty có góp vốn thực hiện, dự kiến hoàn thành và sẵn sàng đưa vào kinh doanh trong tháng 11 năm 2010, cũng là một nguồn doanh thu để bảo đảm thực hiện kế hoạch doanh thu của Công ty theo dự kiến. 80

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của các năm 2011, 2012, 2013 được Công ty xây dựng dựa trên doanh thu dự kiến của các dự án đang triển khai và có tiến độ phù hợp trong các năm ví dụ như : Dự án Khu đô thị dầu khí Đức Giang ; Dự án tòa nhà 160 Trần Quang Khải ; dự án Khu cao ốc căn hộ 15A2 (Dragon PetroHill), và một số các dự án khác. Thông tin về các dự án này bao gồm doanh thu dự kiến, tiến độ hoàn thành,…được trình bày trong mục 6.1 Sản phẩm, dịch vụ chính. 80

15.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 80

16.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết 81

17.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết. 81

V.CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 82

VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT NIÊM YẾT 84

1.Tổ chức kiểm toán: 84

2.Tổ chức tư vấn: 84

VII.PHỤ LỤC 85NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương