(Date) (Please fill in)tải về 71.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích71.5 Kb.
#4367

(Date) (15/10/2011)

(HUA JICF Scholarship Program)

HUA JICF Scholarship Management Committee


Guidelines for HUA-JICF Scholarship Program

Academic Year 2011-2012
1. Purpose

a. The HUA JICF Scholarship Program has been established since 2003 between Hanoi University of Agriculture and the Japan International Cooperation Foundation (JICF), a nonprofit organization established by Mr. Ryoichi Jinnai in 1997. (His profile is attached.)

b. The HUA-JICF Scholarship Program is a need-based financial aid (*) for HUA undergraduates who have good prospects for academic and professional success, but are facing financial difficulties to continue studying due to a tight household. They are expected, after graduation, to play an important role in their specialist fields and contribute to society and the country as well.

(*) “A need-based financial aid” is to give priority to students from a low-income household.Mục đích:

a. Chương trình học bổng HUA JICF được khai sinh từ năm 2003 trên cơ sở hợp tác giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICF), một tổ chức phi lợi nhuận do ông Ryoichi Jinnai thành lập năm 1997 (sơ lược tiểu sử về người sáng lập kèm theo).

b. Chương trình học bổng HUA JICF là một chương trình hỗ trợ tài chính theo nhu cầu* cho sinh viên bậc đại học của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - những sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng đang gặp khó khăn về tài chính để duy trì quá trình học tập tại Trường do thu nhập eo hẹp của gia đình. Những sinh viên này có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực chuyên môn và góp phần xây dựng xã hội và đất nước.

(*) Hỗ trợ tài chính theo nhu cầu là sự ưu tiên cho những sinh viên đến từ những hộ gia đình có thu nhập thấp

2. Award Components

a. The maximum 25 sophomores will be awarded a scholarship.

b. The amount of the scholarship is the US dollars equivalent of Japanese Yen 60,000 per year per recipient.

c. The scholarship is renewable up to the fourth academic year as long as the Eligibility Criteria 3.b-3.d below is fulfilled.

For those who study in the fifth year course, renewable applications will also be accepted if the Eligibility Criteria 3.b-3d.below is fulfilled.

Cơ cấu học bổng:

a. Tối đa 25 sinh viên năm thứ 2 được nhận học bổng

b. Mức học bổng cho mỗi sinh viên tính theo đồng đô la Mĩ và tương đương với 60.000 yên Nhật

c. Học bổng sẽ được kéo dài đến năm học thứ 4 với điều kiện sinh viên phải thỏa mãn các yêu cầu từ 3b đến 3e dưới đây.

Sinh viên năm thứ 5 dự tuyển học bổng cũng phải thỏa mãn các yêu cầu từ 3b đến 3e dưới đây.
3. Eligibility Criteria

Applicants must:

a. Be sophomore at HUA.

b. Be a low income household with poverty level of 500,000VND or lower/person/ month.

c. Obtain an overall GPA of 7.00 and over as to applicants from the faculties of (1) Economics and Rural Development, (2) Accounting and Business Management, (3) Natural Resources and Environment, (4) Biotechnology, (5) Food Science and Technology, (6) Agronomy A (advanced education program), and

Obtain an overall GPA of 6.50 and over as to applicants from the faculties of (1) Animal Science and Aquaculture, (2) Veterinary Medicine, (3) Agronomy B (normal education program), (4) Information Technology, (5) Education and Foreign Languages, (6) Mechanical and Electrical Engineering, and (7) Political and Social Sciences.

d. Not receive any other scholarship while HUA JICF scholarship is paid.Tiêu chuẩn dự tuyển:

a. Là sinh viên năm thứ 2 tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

b. Thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp ở mức chuẩn nghèo 500.000 đồng/người/tháng hoặc thấp hơn

c. Kết quả học tập từ 7.00 trở lên đối với sinh viên thuộc các khoa: 1) Kinh tế và Phát triển nông thôn, 2) Kế toán và Quản trị kinh doanh, 3) Tài nguyên và Môi trường, 4) Công nghệ sinh học, 5) Công nghệ thực phẩm, và 6) Nông học A (chương trình tiên tiến);

Kết quả học tập từ 6.50 trở lên đối với sinh viên thuộc các khoa: 1) Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, 2) Thú y, 3) Nông học B (chương trình thông thường), 4) Công nghệ thông tin, 5) Sư phạm và Ngoại ngữ, 6) Khoa Cơ điện, và 7) Khoa Chính trị và Xã hội học.

d. Không nhận bất kì học bổng nào khác trong thời gian nhận học bổng HUA JICF.
4. Application Process

a. An application form should be completed and printed. The language of the application form is English. Vietnamese language may be allowed only where the answers hard to make in English. Incomplete applications will not be considered.

b. The following documents are part of the application form. Please make sure that all required documents are attached to the application form.

(1) An official transcript with cumulative GPA of the previous academic year overall. Photocopies of the transcript are not acceptable. (Refer to Question 22)

(2) Copy of Family Record Book with English translation (Refer to Question 7)

(3) Copies of Proof of Earnings of All Family Members including Revenue Account Form 1 and Form 2 (Refer to Question 13)

(4) School Attending Family Members Listing (Refer to Question 9)

(5) Copy of Tuition Payment Certificate of HUA if applicant is a tuition paying student (Refer to Question 17)

(6) Personal Essay Sheet (Refer to Question 24)

Quy trình xét tuyển:

a. Đơn xin học bổng phải được hoàn thành và bằng bản in. Ngôn ngữ sử dụng trong đơn là tiếng Anh. Tiếng Việt chỉ được phép sử dụng ở những câu trả lời khó diễn đạt bằng tiếng Anh. Đơn xin học bổng không hoàn thành sẽ không được xem xét.

b. Các tài liệu kèm theo đơn xin học bổng là một phần không thể tách rời của bộ đơn. Sinh viên dự tuyển phải đảm bảo tất cả các giấy tờ sau phải gửi kèm theo đơn xin học bổng:

1) Bảng điểm năm học trước. Bản sao bảng điểm không được chấp nhận (tham khảo câu hỏi 22)

2) Bản sao sổ hộ khẩu gia đình kèm theo bản tiếng Anh (tham khảo câu hỏi 7)

3) Bản sao những tài liệu chứng minh thu nhập của gia đình theo mẫu hạch toán thu nhập 1 và 2 (tham khảo câu hỏi 13)

4) Danh sách thành viên gia đình đang đi học

5) Bản sao biên lai nộp học phí của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nếu sinh viên phải đóng học phí (tham khảo câu hỏi 17)

6) Phần tự luận cá nhân (tham khảo câu hỏi 24)
5. Download

The following documents can be downloaded from online at HUA website  • Guidelines for HUA JICF Scholarship Program /AY 2011-2012

  • HUA JICF Scholarship Application Form /AY2011-2012 and forms attached

Tải tài liệu chương trình:

Các tài liệu của chương trình tải từ trang web của HUA về máy tính theo đường dẫn sau:

  • Hướng dẫn dự tuyển Chương trình học bổng HUA JICF năm học 2011 – 2012

  • Đơn xin học bổng năm học 2011 – 2012 và các mẫu khai khác kèm theo


6. Application period

From 15 October to 25 November, 2011Thời gian dự tuyển:

Từ ngày 15/10/2011 đến ngày 25/11/2011.
7. Contact and Submission

All documents required should be submitted to:

Research Affairs and International Cooperation Office (RAICO),

Hanoi University of Agriculture (HUA)Attention:

Tran Thi Thanh Phuong, Ms.

Room 225, 2nd Floor, Administration Building

Tel: 04-62617543Email: tttphuong@hua.edu.vn

Liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, phòng 225, tầng 2, Nhà Hành chính

Tel: 04-62617543, email: tttphuong@hua.edu.vn.

Attachment/Ryoichi Jinnai.


Founder of The Japan International Cooperation Foundation (JICF),

Ryoichi Jinnai was born in Takamatsu-Shi, Kagawa Prefecture on August 15, 1926 as the third son of poor farming family. As he endured poverty and hardships but still insisted on studying, supported by people who were close to him, and successfully graduated from the then KIDA Agricultural School (presently the Faculty of Agriculture of Kagawa University). Even though a host of difficulties awaited him after school, he continued working feverishly and achieved great success in the business world. In 1997, he set up JICF to carry on a full-scale social welfare service making his boyhood dreams come true.

After having painful experiences in his youth, he has embarked on a project to provide educational opportunities for the youth who, although want to learn, but such wishes do not come true due to financial difficulty. Until now, he has provided such financial supports to needy students from Heilongjiang Province and Jilin Province, China and also provided scholarships to overseas students studying in Japan. More than 1,300 undergraduates from Cambodia, Bangladesh, Vietnam and Thailand have been awarded scholarships under the Asian university scholarship program.

He was awarded an honorary doctorate of agricultural engineering from Khon Kaen University in Thailand.Đôi nét về sáng lập viên Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICF)

Ông Ryoichi Jinnai sinh tại Takamatsu-Shi, quận Kagawa, là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân nghèo. Mặc dù phải chống chọi với sự nghèo khó và gian khổ nhưng ông vẫn theo đuổi việc học hành, nhờ có sự giúp đỡ của những người thân, ông đã tốt nghiệp Trường đào tạo nông nghiệp KIDA (hiện nay là Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Kagawa). Dẫu rất nhiều trở ngại đang chờ đợi sau ngày tốt nghiệp, ông vẫn làm việc miệt mài và gặt hái thành công lớn trong thương mại. Năm 1997, ông thành lập JICF nhằm xúc tiến một hoạt động trợ cấp xã hội toàn diện biến ước mơ thời niên thiếu thành hiện thực.

Sau những trải nghiệm cực khổ thời trẻ, ông đã bắt tay thực hiện một dự án hỗ trợ cơ hội học tập cho những thanh niên có hoài bão học tập nhưng bị ngăn trở vì điều kiện tài chính khó khăn. Cho đến nay, ông đã hỗ trợ tài chính cho các sinh viên nghèo vượt khó tỉnh Heilongjiang, Trung Quốc và cả sinh viên ngoại quốc đang học tập tại Nhật Bản. Hơn 1300 sinh viên đại học ở Campuchia, Bangladesh, Việt Nam và Thái Lan đang được hưởng nguồn tài trợ này thông qua các chương trình học bổng các trường đại học châu Á.

Ông đã được nhận bằng tiến sĩ danh dự về cơ khí nông nghiệp do Trường Đại học Kaen, Thái Lan cấp.


tải về 71.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương