• Nội dung và hình thức luận ántải về 27.4 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu01.08.2022
Kích27.4 Kb.
#183489
  1   2
5 HÌNH THỨC LUẬN VĂN


NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN 

Về nội dung
Luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực 
chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn
phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức 
được trang bị trong quá trình học tập để xử lý đề tài. Tác giả luận văn phải có cam đoan 
danh dự về công trình khoa học của mình. Nội dung luận văn gồm những phần sau: 
- Mở đầu;
- Chương I: Tổng quan tài liệu;
- Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu;
- Chương III: Kết quả nghiên cứu;
- Chương IV: Bàn luận;
- Kết luận và kiến nghị;
- Danh mục các công trình công bố của tác giả (nếu có) 

Về hình thức 

Luận văn phải được trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy 
xóa, có đánh số trang, đánh số bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ. Tác giả 
luận văn cần có lời cam đoan danh dự về công trình NCKH của mình. 
Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ, đủ dấu tiếng Việt. 

Luận văn được in trên một mặt, khổ giấy trắng khổ A4 (210x290mm),
dày ít nhất là 50 trang khoảng 15.000 từ (Riêng luận văn chuyên khoa 
cấp II dày ít nhất là 70 trang khoảng 20.000 từ),
 
không kể bảng biểu, 
hình vẽ, danh mục, tài liệu tham khảo
gồm các phần: Mở đầu; 
Chương I: Tổng quan tài liệu; Chương II: Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu; Chương III: Kết quả nghiên cứu; Chương IV: Bàn luận; 
Kết luận; Tài liệu tham khảo; Phụ lục). 

Luận văn soạn thảo theo kiểu chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 
của hệ soạn thảo Windword hoặc tương đương, mật độ chữ ở chế độ 
bình thường: dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines: lề trên 3.5cm, lề dưới 
3cm, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa lề trên của 
mỗi trang giấy. 

Tiểu mục: Các tiểu mục của luận văn được trình bày theo kiểu chữ số
Ả Rập và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số 
thứ nhất chỉ số chương (Thí dụ: 4.1.2.1 tức là tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 
2 mục 1 chương 4) 

Bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình, phương trình: Các bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình, 
phương trình được đánh số thành nhóm 2 chữ số, số đầu là số chương và 
số sau là số thứ tự (Thí dụ: Bảng 3.18 tức là bảng thứ 18 của chương 3) 

Lưu ý: Số thứ tự được đánh số tăng dần từ đầu luận văn đến cuối luận 
văn và thứ tự của bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình, phương trình được đánh 
số độc lập nhau. Số thứ tự phương trình để trong ngoặc đơn, đặt trong 
phía lề phải. Bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình lấy từ nguồn khác phải được trích 
dẫn đầy đủ. Thí dụ: “Nguồn: Bộ tài chính, 1996”
[25]
. Nguồn được trích 
dẫn phải được liệt kê chính xác trong phần Tài liệu tham khảo. Đầu đề 
hoặc tên của bảng đặt ở phía trên bảng, còn đầu đề hoặc tên biểu đồ, sơ 
đồ, hình ghi ở bên dưới biểu đồ, sơ đồ, hình. Viết tắt: Trong luận văn, chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ 
được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết 
tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết (xếp theo thứ tự A, B, C) ở 
phần đầu luận văn. 

Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn: việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu 
nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp cho người 
đọc nắm được vấn đề của tác giả trình bày. 

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì 
có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu 
cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi 
phần nội dung đang trình bày với lề trái lùi vào thêm 2cm. 

Mỗi tài liệu tham khảo được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và 
nhiều tài liệu tham khảo thì phải xếp theo thứ tự tăng dần, giữa các tài 
liệu tham khảo có dấu phẩy. Thí dụ: [1], [12], [23]. 

Luận văn được viết bằng tiếng Việt, do đó phải xếp tài liệu tham khảo 
tiếng Việt trước rồi sau đó đến tài liệu tham khảo tiếng Anh, tài liệu 
tham khảo tiếng Pháp, v.v… tải về 27.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương