Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, mức trung bình khá Đề 11tải về 24.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2019
Kích24.89 Kb.
#58985

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí


Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, mức trung bình khá - Đề 11

TEST 11

Time allowed: 45 min.

I. Em hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.

1. A. student

B. teacher

C. cooker

D. doctor

2. A. America

B. Viet Nam

C. England

D. Singaporean

3. A. red

B. blue

C. yellow

D. sad

4. A. cat

B. elephant

C. dog

D. fish

5. A. he

B. your

C. her 

D. his

II. Em hãy sắp xếp các câu ở cột A cho phù hợp với nội dung của các câu ở cột B

A

B

1. She likes going shopping

a. No, they aren’t. Mine are over there.

2. What are you going to do next Sunday?

b. It is made in Japan.

3. Are these your books?

c. but I like going swimming at the weekend.

4. She has a new motorbike.

d. He has lunch at 11.30.

5. What time does he have lunch?

e. I am going to visit my grandparents.

III. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/hoc360/20180619100748/2018-06-19_10h07_46.png

Nam: Hello!

Lan:________________ !

Nam:__________ your name?

Lan: My name is Lan. And____________ ?

Nam: My name is Nam.

Lan: Where do you__________ , Nam?

Nam: I live in Thai Ha Street.

Lan: ____________ your house near your school?

Nam: No, it isn’t.

Lan: do you often go to school?

Nam: I often go to school by bike.

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. She usually has_____________ at 7 p.m.

A. dinner

B. lunch

C. breakfast              

D. supper

2. Nine fIfteen is   ________________      .

A. a quarter past nine 

B. a nine past quarter

C. a nine to quarter

D. a quarter to nine

3. Jane enjoys listening____________ music every morning.

A. at

B. to


C. by                         

D. on


4. Nam is smaller than me but Long is________________ .

A. the smaller

B. small too

C. the smallest

D. smaller than

5. It is about 3 kilometers my house  __________    my school.

A. from/to

B. to/from

C. at/to                      

D. to/at


6. Mrs Hoa_____________ to work by motorbike every day.

A. comes

B. goes 

C. arrives                  

D. runs

7. He would like some bread. He’s____________ .A. happy

B. hungry

C. thirsty                   

D. good


8. My mother______________ to me every month when I was in London.

A. writes

B. wrote

C. is writing               

D. write

9.__________  does she go on holiday? She goes by train.

A. Which

B. What


C. How                     

D. Where


10. We are going to go________________ this Sunday afternoon. We like water very much.

A. running

B. swimming

C. skiing

D. skating

V. Hãy dùng các từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. My grandfather / grow / flowers / his garden.

2. There / too many vehicles / too much noise / Ha Noi City.

3. Don’t/any empty cans/ Street.

4. What/we do/save/our Earth?

5. Which/floor/your class?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 


Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


tải về 24.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương