ĐỀ kiểm tra học kì Itải về 114 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích114 Kb.
#52002

XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: TIN HỌC - Lớp 11


 1. Mục tiêu

 1. Kiến thức:

 • Kiểm tra kiến thức đã học của HS theo các mức độ từ thấp đến cao.

 • Thông qua kết quả kiểm tra đánh giá, giáo viên có biện pháp thay đổi điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp

 1. Kĩ năng:

 • Giúp HS rèn luyện khả năng tư duy, phương pháp làm bài tập nhận thức….

 1. Thái độ:

 • Giáo dục tinh thần học tập, tinh thần tự giác trung thực cho HS khi làm bài kiểm tra….

 1. Thiết lập ma trận:


ĐỀ 1

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng


Cộng

Chủ đề 1

Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình


Thế nào là chương trình dịch? Nêu các bước thực hiện thông dịchSố câu

Số điểm Tỉ lệ %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Chủ đề 2

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình


Trong Pascal, tên được đặt theo qui tắc nào? Cho 3 ví dụ về 3 loại tênSố câu

Số điểm Tỉ lệ %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Chủ đề 3

Câu lệnh rẽ nhánhNêu cú pháp câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và đủ
Viết chương trình kiểm tra số nguyên a nhập từ bàn phím là số dương hay số âm
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu : 1

2 điểm = 20 %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Số câu : 2

4 điểm = 40 %

Chủ đề 4

Câu lệnh lặp

Viết chương trình tính tồng S=1+2+…..+ n với n nhập từ bàn phím
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu : 1

Số điểm : 2

20 %


Số câu : 2

Số điểm : 4

40 %


Số câu : 2

Số điểm : 4

40 %


Số câu : 5

Số điểm : 10

Tỉ lệ 100 %


ĐỀ 2

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng


Cộng

Chủ đề 1

Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình


Thế nào là chương trình dịch? Nêu các bước thực hiện biên dịchSố câu

Số điểm Tỉ lệ %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Chủ đề 2

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình


Trong Pascal, có thể có những khai báo nào ? Cho ví dụ từng loại khai báoSố câu

Số điểm Tỉ lệ %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Chủ đề 3

Câu lệnh rẽ nhánh

Viết chương kiểm tra số nguyên a nhập từ bàn phím là số chẳn hay lẽ
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Chủ đề 4

Câu lệnh lặpNêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng tiến và lùi
Viết chương trình tính tồng S = với n nhập từ bàn phím
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu : 1

2 điểm = 20 %
Số câu : 1

2 điểm = 20 %

Số câu : 2

4 điểm = 40 %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu : 1

Số điểm : 2

20 %


Số câu : 2

Số điểm : 4

40 %


Số câu : 2

Số điểm : 4

40 %


Số câu : 5

Số điểm : 10

Tỉ lệ 100 % 1. Hình thức đề kiểm tra:

 • Tự luận : 2 đềĐỀ 1

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là chương trình dịch? Nêu các bước thực hiện thông dịch

Câu 2: (2 điểm) Trong Pascal, tên được đặt theo qui tắc nào? Cho 3 ví dụ về 3 loại tên

Câu 3: (2 điểm) Nêu cú pháp câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và đủ

Câu 4: (2 điểm)Viết chương trình kiểm tra số nguyên a nhập từ bàn phím là số dương hay số âm

Câu 5: (2 điểm) Viết chương trình tính tồng S=1+2+…..+ n với n nhập từ bàn phím

ĐỀ 2

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là chương trình dịch? Nêu các bước thực hiện biên dịch

Câu 2: (2 điểm) Trong Pascal, có thể có những khai báo nào ? Cho ví dụ từng loại khai báo

Câu 3: (2 điểm) Nêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng tiến và lùi

Câu 4: (2 điểm) Viết chương kiểm tra số nguyên a nhập từ bàn phím là số chẳn hay lẽ

Câu 5: (2 điểm) Viết chương trình tính tồng S = với n nhập từ bàn phím

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Điểm

Câu 1

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là chương trình dịch? Nêu các bước thực hiện thông dịch • Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành ngôn ngữ máy để máy có thể hiễu và thi hành được.

 • Thông dịch được thực hiện bằng cách thực hiện dãy các bước sau:

  • Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh kế tiếp trong chương trình nguồn.

  • Chuyển đổi câu lệnh đó thành 1 hay nhiều câu lệnh trong ngôn ngữ máy

  • Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi được.

1

1


Câu 2

Câu 2: (2 điểm) Trong Pascal, tên được đặt theo qui tắc nào? Cho 3 ví dụ về 3 loại tên • Trong Pascal tên là 1 dãy liên tiếp không quá 127 kí tự, bao gồm các chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới. Đặc biệt là tên luôn bắt đầu là chữ cái hoặc dấu gạch dưới, trong tên không được có khoảng trắng, không chứa các kí tự đặt biệt

 • Ví dụ:

 • Tên dành riêng: program, var, uses, begin, end

 • Tên chuẩn: integer, real…

 • Tên do người lập trình đặt: Vd : bt1, vd1…

1

1


Câu 3

Câu 3: (2 điểm) Nêu cú pháp câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và đủ • Cú pháp

Dạng thiếu:

IF <điều kiện> THEN ;Dạng đủ :

IF <Điều kiện> THEN ELSE <Câu lệnh 2>; • Trong đó

Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức lôgic

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một lệnh của pascal
0.5
0.5

1


Câu 4

Câu 4: (2 điểm) Viết chương trình kiểm tra số nguyên a nhập từ bàn phím là số dương hay số âmProgram_bt7;___Uses_crt;_Var_i,_n,_S_:_integer;__Begin'>Program_bt1;___Uses_crt;_Var_a:_integer_;__Begin'>Program bt1;

Uses crt;

Var a: integer ;Begin

Clrscr;

Writeln ( ‘nhap a’ );

Readln ( a );

If a > =0 then

Writeln( a , ‘ la so duong’)

Else


Writeln( a , ‘ la so am’);

Readln;

End.

0.25
0.25

0.25


0.25

0.25


0.25
0.25

0.25


Câu 5

Câu 5: (2 điểm) Viết chương trình tính tồng S=1+2+…+n với n nhập từ bàn phímProgram bt7;

Uses crt;

Var i, n, S : integer;Begin

Clrscr;

S := 0;


Write(‘ Nhap vao gia tri cua n :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

S := S + i;

Writeln(‘ Tong S = ’, S );Readln;

End.


0.25
0.25

0.25
0.25


0.25

0.25


0.25

0.25
ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Điểm

Câu 1

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là chương trình dịch? Nêu các bước thực hiện biên dịch • Chương trình dịch là chương trình có chức năng chuyển đổi các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành ngôn ngữ máy để máy có thể hiễu và thi hành được.

 • Biên dịch (complete) : được thực hiện qua các bước sau:

  • Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình nguồn.

  • Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần.

1

1


Câu 2

Câu 2: (2 điểm) Trong chương trình Pascal, có thể có những khai báo nào ? Cho 2 ví dụ • Các loại khai báo

Khai báo tên chương trình

Khai báo thư viện

Khai báo hằng

Khai báo biến • Ví dụ

Program vidu1;

Uses crt;

Const x=5;

Var a : integer;

v.v...


1

1


Câu 3

Câu 3: (2 điểm) Nêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng tiến và lùi • Cú pháp

Lặp dạng tiến :

For := to do ;Lặp dạng lùi

For := downto do ; • Trong đó

Biến đếm thường là biến kiểu số nguyên .

Giá trị đầu, giá trị cuối là các biểu thức cùng kiểu với với biến đếm .

Giá trị đầu < giá trị cuối .

0.5
0. 5


1

Câu 4

Câu 4: (2 điểm) Viết chương kiểm tra số nguyên a nhập từ bàn phím là số chẳn hay lẽProgram cau4;

Uses crt;

Var a : integer ;Begin

Clrscr;

Writeln ( ‘nhap a’ );

Readln ( a );

If a mod 2 = 0 then

Writeln( a, ‘ la so chan’)

Else


Writeln(a, ‘ la so le’);

Readln;

End.

0.25
0.25

0.25


0.25

0.25


0.25
0.25

0.25


Câu 5

Câu 5: (2 điểm) Viết chương trình tính tồng S=1+1/2+1/3+…+1/n

với n nhập từ bàn phím

Program cau5;

Uses crt;

Var n, i: Integer;

S : real;

Begin

Clrscr;

S := 0;


Writeln ( ‘nhap n’ );

Readln ( n );

For i:=1 to n do

S := S+1/i;

Writeln ( ‘ Tong S = ’, S:8:3);Readln;

End.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25


0.25

0.25Каталог: THPT -> thptdienhong
thptdienhong -> Phần 1: Đọc hiểu (2 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
thptdienhong -> ĐỀ kiểm tra học kì I
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 10
thptdienhong -> Kiểm tra: 15ph
thptdienhong -> Kiểm tra: 15ph
thptdienhong -> Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
thptdienhong -> ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs thpt diên hồng môn công nghệ – LỚP 12 ĐỀ chính thứC
thptdienhong -> Sở gd&Đt tp. Hcm ma trậN ĐỀ thi học kì I trưỜng thcs-thpt môN: gdcd- lớP: 11 diên hồng gv: Lâm Lễ Trí
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn vật lý – LỚP 10

tải về 114 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương