ĐỀ kiểm tra 5 phút hình chưƠng I ghki đề 1: Câu 1tải về 120.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích120.53 Kb.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT_HÌNH 7_ CHƯƠNG I_GHKI
Đề 1:
Câu 1. (2 điểm) Viết tên các cặp góc so le trong, đồng vị,

trong cùng phía trong hình vẽ bênCâu 2. (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550

a) Chứng minh c  b

b) Tính số đo của góc C2 .


1Câu 3. (2 điểm)

Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi các hình vẽ sau:O

y

y’

x’

x

Câu 4.(3 điểm) Cho hình vẽ. Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450

Tính số đo của góc AOB.…………………………………………………………………………………………


B

A

Đ Ề 2: 4 3


Bài1: Hãy kể tên tất cả các cặp góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía,ngoài cùng phía,so le ngoài.


2 1
3 4
1 2B ài 2: Cho đường thẳng xx ' và yy 'cắt nhau tại A, có góc .Tính góc

Bài 3: Cho hình vẽ : Biết . Tính .

d

A

B

b

a

1

1

2

c400

1100

x

A

B

O

b

a

B ài 4:

Cho hình vẽ :

Biết a // b ;;

a/ Tính góc x ?

b/Vẽ tia Am nằm trong góc và Am // OB,

chứng minh Am là tia phân giác góc

………………………………………………………………………………………………
Đề 3:

Họ và tên:………………………………….… ĐỀ KIỂM TRA 45’

Lớp 7A… MÔN: Hình học 7Điểm


Lời phê của thầy giáo:I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng.

Câu 1: Bôn đường thẳng a, b,c, d cùng đi qua điểm O khi đó ta có:

 1. Năm cặp góc đối đỉnh

 2. Sáu cặp góc đối đỉnh

C. Bảy cặp góc đối đỉnh

D. Tám cặp góc đối đỉnh

Câu 2: Hai góc kề bù thì

A. Bằng nhau B. Tổng số đo bằng 900C. Tổng số đo bằng 1800 D. Tổng số đo bằng 1200

Câu 3: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:

A. Góc vuông B. Góc bẹt

C. Góc tù D. phụ nhau

Câu 4: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc đồng vị thì chúng

A. Bù nhau B. Bằng nhau

C. Phụ nhau D. Góc này lớn hơn góc kia

Câu 5: Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng c lại vuông góc với đường thẳng b thì

A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c

B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c

C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c

D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng c

Câu 6: Nếu đường thẳng c song song với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng a thì:

A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b

B. Đường thẳng a song song với đường thẳng b

C. Đường thẳng a cắt đường thẳng b

D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:

a) Góc xOy có số đo 300 , Điểm A nằm ngoài góc xOy

b) Đường thẳng m đi qua A và song song với Ox

c) Đường thẳng n đi qua A và vuông góc với OyBài 2: (2 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:Bài 3: (3,5 điểm)Cho hình vẽ, biết a// b, = = 1200.

 1. Tính số đo ; ; ; ?

 2. Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao?

………………………………………………………………………………………………..Đ Ề 4:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Hai đường thẳng m và n vuông góc với nhau thì tạo thành

A. một góc vuông. B. hai góc vuông. C. ba góc vuông. D. bốn góc vuôngCâu 2. Cho ba đường thẳng a , b , c . Câu nào sau đây sai

A. Nếu a // b , b // c thì a // c. B. Nếu ab , b // c thì a c.

C. Nếu a  b , b  c thì a  c D. Nếu a b , b c thì a // c .Câu 3. Xem hình 4 và cho biết khẳng định nào chứng tỏ a//b:

A. góc A4 = góc B3; B. góc A1 + góc B3 = 1800;

C. góc A3 = góc B2; D. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Nếu có hai đường thẳng

A. cắt nhau thì vuông góc nhau.

B. vuông góc với nhau thì cắt nhau.

C. cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.

D.cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.

Câu 5. Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d.

A. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.

B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.

C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

D. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.

B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 7. Hình bên cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hãy điền vào chổ trống (……) trong các câu sau:

a) = ……(vì là cặp góc sole trong)

b) = ……(vì là cặp góc đồng vị)

c) (vì …………………………………….)

d) (vì ……………………………………………)Câu 8. Nếu a b và b//c thì

A. a // b // c B. a c C. a // c

Câu 9. Cho góc xOy = 500. Góc đối đỉnh của góc xOy có số đo là:

A. 500 B. 1300 C. 1800

Câu 10. Đánh dấu “X’’ vào ô trống thích hợp

Nội dung

Đúng

Sai

Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không có điểm chung.Qua 1 điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng thì là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
II. Tự luận:

Câu 1. Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550

a) Chứng minh c  b
1
b) Tính số đo của góc C2 .

Câu 2. Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi các hình vẽ sau:

O

y

y’

x’

x


Câu 3. Cho hình vẽ. Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450

Tính số đo của góc AOB.

Câu 4. Quan sát hình vẽ, cho biết: a // b và số đo góc = 500.

a). Tìm các cặp góc so le trong ?

b). Tìm các cặp góc trong cùng phía?

c). Tìm các cặp góc đồng vị?

d). Tính số đo ?

Câu 5. Vẽ hình theo các yêu cầu sau:

a) Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đường thẳng d là đường trung trực của AB.

b) Cho góc mOn. Hãy vẽ góc là góc đối đỉnh với góc mOn.

……………………………………………………………………………………………………..ĐỀ 5:
Họ và tên:………………………………….… ĐỀ KIỂM TRA 45’

Lớp 7A… MÔN: Hình học 7
Điểm


Lời phê của thầy giáo:

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng.

Câu 1: Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O khi đó ta có:

  1. Ba cặp góc đối đỉnh

  2. Bốn cặp góc đối đỉnh

C. Năm cặp góc đối đỉnh

D. Sáu cặp góc đối đỉnh

Câu 2: Hai góc đối đỉnh thì

A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Kề bù D. Phụ nhauCâu 3: Góc tạo bỡi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:

A. Góc tù B. Góc bẹt

C. Góc vuông D. phụ nhau

Câu 4: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc so le trong thì chúng

A. Bằng nhau B. Bù nhau

C. Phụ nhau D. Không kết luận được gì

Câu 5: Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì

A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c

B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c

C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c

D. Đường thẳng a thẳng góc với đường thẳng c

Câu 6: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b có 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì 2 đường thẳng a và b:

A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b

B. Đường thẳng a cắt đường thẳng b

C. Đường thẳng a song song với đường thẳng b

D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:

a) Góc xOy có số đo 600 , Điểm A nằm trong góc xOy

b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc với Ox

c) Đường thẳng n đi qua A và song song với OyBài 2: (2 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:

a A


b B
Bài 3: (3,5 điểm)Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 1200, Bz = 1200.

Tính số đo Ay? A x 1. Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao?

y B

z C


……………………………………………………………………………………………

Đ Ề 6:

TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

LỚP: MÔN: HÌNH HỌC 7

HỌ TÊN: ( Tiết 16 Tuần 8 theo PPCT)I/TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) : Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :Câu 1 : Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Hai góc so le trong luôn bằng nhau. B. Hai góc đồng vị luôn bằng nhau.

C. Hai góc trong cùng phía luôn bù nhau D. Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau.

Câu 2 : Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng:

A. vuông góc B. cắt nhau.

C. song song D. trùng nhau

Câu 3 : Nếu a b và b c thì :

A. a c B. a // c . C. a //b D. c // bCâu 4 : Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có :

A. Vô số đường thẳng song song với a.

B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. Hai đường thẳng song song với a.

Câu 5 : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là:

A. 2 cặp. B. 3 cặp. C. 4 cặp. D. 5 cặp.Câu 6 : Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì:

A. xx’ là đường trung trực của yy’ B. yy’ là đường trung trực của xx’

C. xx’yy’ D. xx’ // yy’
II/ TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm): Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí (viết bằng kí hiệu) : “ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông với đường thẳng kia”.
Bài 2. (3 điểm). Cho hình vẽ bên:

a) Vì sao a//b ?

b) Tính số đo của Â1; Â 4

Bài 3. (2 điểm). Cho hình vẽ. Biết : a//b, hãy tính số đo của góc O.


……………………………………………………………………………………………..

Đ Ề 7:
KIỂM TRA CHƯƠNG I. MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7

Thời gian làm bài 45 phútI. Trắc nghiệm: (2 đ)
Câu 1 (0,25 đ) . Hai đường thẳng m và n vuông góc với nhau thì tạo thành

A. một góc vuông. B. hai góc vuông. C. ba góc vuông. D. bốn góc vuôngCâu 2 (0,25 đ). Cho ba đường thẳng a , b , c . Câu nào sau đây sai

A. Nếu a // b , b // c thì a // c. B. Nếu ab , b // c thì a c.

C. Nếu a  b , b  c thì a  c D. Nếu a b , b c thì a // c .Câu 3 (0,25 đ). Xem hình 4 và cho biết khẳng định nào chứng tỏ a//b:

A. góc A4 = góc B3; B. góc A1 + góc B3 = 1800;

C. góc A3 = góc B2; D. Tất cả đều đúng.

Câu 4 (0,25 đ). Nếu có hai đường thẳng

A. cắt nhau thì vuông góc nhau.

B. vuông góc với nhau thì cắt nhau.

C. cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.

D.cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.

Câu 5 (0,25 đ). Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d.

A. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.

B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.

C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

D. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

Câu 6 (0,25 đ).

A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.

B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 7 (0,5 đ).

Hình bên cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Hãy điền vào chổ trống (……) trong các câu sau:

a) = ……(vì là cặp góc sole trong)

b) = ……(vì là cặp góc đồng vị)

c) (vì …………………………………….)

d) (vì ……………………………………………)

II. Tự luận: (8 đ)

Câu 1: (3 điểm) Trong hình bên, biết a // b, góc D1 = 550

a) Chứng minh c  b
1
b) Tính số đo của góc C2 .
Câu 2: (2 điểm)

Ghi giả thiết và kết luận của định lí minh hoạ bởi các hình vẽ sau:O

y

y’

x’

x

Câu 3:(3 điểm) Cho hình vẽ. Biết a//b, góc A= 300, góc B = 450

Tính số đo của góc AOB.…………………………………………………………………………………………………..

Đ Ề 8:
Bài 1: (2đ)Hình bên cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B ; Hãy cho biết các góc có trong hình vẽ.

 1. Góc đối đỉnh?

 2. Góc so le trong, góc đồng vị

 3. Tính các cặp góc; + , + ?


Bài 2. (2đ)

Vẽ hình theo trình tự sau:

- Góc xOy có số đo 300 , Điểm A nằm ngoài góc xOy

- Đường thẳng m đi qua A và song song với Ox

- Đường thẳng n đi qua A và vuông góc với Oy


Bài 3. (2đ)

Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:Bài 4. (3đ)

Cho hình vẽ 1. Vì sao m//n?

 2. Tính số đo x?

x

n

m1200
B

A

DC

Bài 5. (1đ)

Cho hình vẽ, biết a //b, .

Tính

………………………………………………………………………………………….Đ Ề 9:

A/ Trắc nghiệm khách quan (2.0đ): Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu1:

a/ Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

b/ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

c/ Hai góc có chung một đỉnh là hai góc đối đỉnh.

d/ Một kết luận khác.

Câu2: Nếu a//c và cb thì:

a/ a vuông góc b ; b/ a cắt b ; c/ a song song b ; d/ a trùng bCâu3: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đã cho:

a/ 1 đường thẳng ; b/ 2 đường thẳng ; c/ 3 đường thẳng ; d/ vô số đường thẳngCâu4: Hai đường thẳng song song là:

a/ Hai đường thẳng phân biệt. b/ Hai đường thẳng không có điểm chung.

c/ Hai đường thẳng cắt nhau. d/ Một kết luận khác.

B/ Tự luận (8điểm):

Bài1(2.5đ) Cho định lí:

'' Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường

thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia''

a/ Vẽ hình

b/ Ghi giả thiết và kết luận định lí bằng kí hiệu.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

m

dn

A

B

21

3

42

1

34............................................................................Bài2 (1.5đ) Cho hình vẽ .Hãy viết:

- Một cặp góc đồng vị:...............................................

- Một cặp góc so le trong:..........................................

- Một cặp góc trong cùng phía:...................................^

^

^

M

ND

b

aC1

12

Bài3(3đ) Cho hình vẽ biết M=N =900; =450


^

^
a/ Chứng tỏ a//b

b/ Tính số đo ; ;


A

x

yB

C

Bài4(1đ) Cho hình vẽ biết:

yBC= ACB + xAC


^
Chứng minh: Ax//By

……………………………………………………………………………………………………………..ĐỀ 10:

Trường THCS KIỂM TRA CHƯƠNG I – Môn: HÌNH

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. . Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề)


Điểm:

Lời phê của giáo viên:


 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết .

 1. 1240 B. 560 C. 1340 D. 1800

Câu 2: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?

 1. 8 cm B. 6 cm C. 1,5 cm D. 2 cm

Câu 3: Cho bốn đường thẳng phân biệt a, b, c, d. Nếu ab, bc

và cd thì: 1. a B. a d C. bd D. a // d

Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:

A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.

B. Cắt nhau thì vuông góc nhau. D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.

Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.

C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.

D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.

Câu 6: Cho ba điểm A, B, C phân biệt và một đường thẳng d. Nếu biết AB d và AC d thì ta kết luận:

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng. C. AB cắt AC.B. AB // AC. D. AB AC

 1. TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1 (2,0 điểm): Nhận biết định lí từ hình vẽ sau, rồi ghi giả thuyết, kết luận của định lý:


KL

GTT
Định lí:Câu 2 (4,0 điểm): Cho hình vẽ, biết m // n. Tính số đo của góc .


âu 3

Câu3(1,0 điểm): Xem hình, biết , Ax // BC, AH là tia phân

giác của . Chứng minh AH vuông góc với BC.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương