ĐỀ khảo sát chất lưỢng lần III năm học 2017 2018 Môn: sinh 12tải về 81.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích81.39 Kb.

SỞ GD&DT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN

MÃ ĐỀ: 101(Đề thi gồm 05 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III

Năm học 2017 - 2018 Môn: SINH - 12

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


Họ, tên thí sinh:..........................................................................SBD:......................................
Câu 81: Bố mẹ không có nhóm máu O sinh con ra có nhóm máu O. Kiểu gen của bố mẹ không thể là trường hợp nào sau đây.

A. IBIO x IBIO B. IAIO x IAIO C. IAIO x IBIO. D. IOIO x IOIO

Câu 82: Trong các quần thể dưới đây, quần thể nào đã đạt trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,36 AA : 0,46 Aa : 0,18 aa B. 0,49 AA : 0,35 Aa : 0,16 aa

C. 0,01 AA : 0,18 Aa : 0,81 aa D. 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa

Câu 83: Nếu sản phẩm giảm phân của một tế bào sinh giao tử gồm 3 loại (n); (n+1); (n-1) và từ đó sinh ra một người con bị hội chứng siêu nữ thì chứng tỏ đã xảy ra sự rối loạn phân ly của 1 cặp NST ở

 1. giảm phân I của mẹ hoặc bố.

 2. giảm phân I của bố hoặc giảm phân II của mẹ.

 3. giảm phân I của mẹ hoặc giảm phân II của bố

 4. giảm phân II của mẹ hoặc bố.

Câu 84: Người ta đang lạm dụng dùng thuốc trừ sâu với liều cao tuy nhiên vẫn không thể tiêu diệt được toàn bộ số sâu bọ một lúc vì

 1. quần thể sâu bọ có số lượng cá thể rất lớn.

 2. quần thể sâu bọ có tính đa hình về kiểu gen.

 3. cơ thể sâu bọ có sức đề kháng cao.

 4. các cá thể trong quần thể sâu bọ có khả năng hỗ trợ nhau rất tốt.

Câu 85: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là:

 1. vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

 2. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.

 3. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.

 4. vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

Câu 86: Cho một số hiện tượng sau:

 1. Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á

 2. Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.

 3. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

 4. Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của các loài cây khác.

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử ?

A. (2), (3) B. (1), (4) C. (1), (2) D. (3), (4)

Câu 87: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

  1. Ở chồi đỉnh. B. Ở thân. C. Ở đỉnh rễ. D. Ở chồi nách.

Câu 88: Trong những dạng đột biến sau, những dạng nào thuộc đột biến gen?

(I ) Mất một cặp nuclêôtit.   1. Mất đoạn làm giảm số gen.

   2. Đảo đoạn làm trật tự các gen thay đổi.

   3. Thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

   4. Thêm một cặp nuclêôtit.

   5. Lặp đoạn làm tăng số gen.

Tổ hợp trả lời đúng là:

 1. II, III, VI. B. II, IV, V. C. I, II, V. D. I, IV, V.

Câu 89: Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Trong đó quá trình giảm

phân xảy ra hoán vị ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P:

AB Dd x

ab

AB Dd thu được F1

ab

có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng với kết quả của

F1?  1. Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

  2. Tỉ lệ kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội chiếm 30%.

  3. Tỉ lệ kiểu hình có 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.

  4. Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

  5. Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 8/99.

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2

Câu 90: Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

 1. Quá trình quang phân li nước.

 2. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).

 3. Quá trình cố định CO2.

 4. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxi.

Câu 91: Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách:

A. Tiện đâu đẻ đấy. B. Đẻ số lượng trứng lớn để trừ hao.

C. Đẻ con. D. Đẻ nhờ vào tổ chim khác.

Câu 92: Mỗi tế bào mẹ hạt phấn (2n) có thể tạo ra tối đa bao nhiêu hạt phấn?

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 93: Trên một cây to có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, hình thành

A. các ổ sinh thái khác nhau. B. các sinh cảnh khác nhau

 1. các quần xã khác nhau D. các quần thể khác nhau

Câu 94: Có bao nhiêu phương án dưới đây là không đúng khi nói về hoán vị gen ?

  1. Tần số hoán vị có thể bằng 50%.

  2. Để xác định tần số hoán vị gen người ta chỉ có thể dùng phép lai phân tích.

  3. Tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị luôn lớn hơn hoặc bằng 25%.

  4. Tần số hoán vị bằng tổng tỉ lệ các giao tử mạng gen hoán vị.

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 95: Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng, nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử công ty giống đã cung cấp hạt giống đúng tiêu chuẩn. Nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt là

A. điều kiện gieo trồng không thích hợp B. do thường biến hoặc đột biến

C. do biến dị tổ hợp hoặc thường biến D. do đột biến gen hoặc đột biến NST. Câu 96: Nhận xét nào sau đây không đúng rút ra từ lịch sử phát triển của sinh vật?

 1. Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thường dẫn đến sự biến đổi trước hết ở động vật và

qua đó ảnh hưởng tới thực vật.

 1. Lịch sử phát triển của sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển của vỏ Trái Đất, sự thay đổi các điều kiện địa chất, khí hậu đã thúc đẩy sự phát triển của sinh giới.

 2. Sự phát triển của sinh giới đã diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp của điều kiện khí hậu, địa chất.

 3. Sinh giới phát triển theo hướng ngày càng đa dạng, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí.

Câu 97: Câu nào sau đây đúng?

 1. 1 tế bào sinh tinh của 1 cá thể dị hợp có kiểu gen

tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

Ab giảm phân bình thường có hoán vị gen

aB

 1. Một cá thể đực có kiểu gen

2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

AB giảm phân bình thường có hoán vị gen với tần số (f), tạo ra

ab

 1. Hoán vị gen bằng 50% thực chất là giống trường hợp các gen phân ly độc lập.

 2. Trong phép lai phân tích, tần số hoán vị gen tính bằng tỉ lệ cá thể có kiểu hình giống bố mẹ.

Câu 98: Lai hai giống bí ngô quả tròn thuần chủng có nguồn gốc từ hai địa phương khác nhau. Ở F1 thu được 100% quả tròn. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Nếu cho F1 lai với cây quả dài, tỉ lệ kiểu hình ở đời sau tính theo lí thuyết là:

A. 1 tròn : 2 dẹt : 1 dài. B. 3 dẹt : 1 tròn :

C. 1 dẹt : 2 tròn : 1 dài. D. 3 dẹt : 1 dài.

Câu 99: Ở người, bệnh Q do một alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Một người phụ nữ có em trai bị bệnh Q lấy một người chồng có ông nội và bà ngoại đều bị bệnh Q. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và trong cả hai gia đình trên không còn ai khác bị bệnh này. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh Q của cặp vợ chồng này là

A. 3/4. B. 1/9. C. 1/3. D. 8/9.

Câu 100: Ở người gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu; gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định máu khó đông. Các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa về 3 lôcut trên trong quần thể người là

A. 36. B. 39. C. 27. D. 42.

Câu 101: Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào?

 1. Con đường qua chất nguyên sinh - không bào.

 2. Con đường qua thành tế bào - không bào.

 3. Con đường qua không bào - gian bào.

 4. Con đường qua chất nguyên sinh - gian bào.

Câu 102: Trong một chu kỳ tim ở người, tâm thất và tâm nhĩ cùng được nghỉ

A. 0,6 giây B. 0,7 giây C. 0,4 giây D. 0,5 giây

Câu 103: Sự phát triển của cây hạt kín ở kỉ Thứ Ba đã kéo theo sự phát triển của

A. cây hạt trần. B. chim thuỷ tổ.

C. bò sát khổng lồ. D. sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa.

Câu 104: Duy trì được các đặc tính quý từ cây gốc nhờ nguyên phân, rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển. Đó là ưu điểm lớn nhất của

 1. Cây mọc từ cành giâm, cây mọc từ hạt.

 2. Cây trồng được tạo từ phương pháp ghép cành.

 3. Cây trồng từ hạt.

 4. Cây trồng từ cành giâm, chiết cành, nuôi cấy mô.

Câu 105: Trong di truyền y học tư vấn, phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về việc xét nghiệm trước sinh ở người

 1. các xét nghiệm trước sinh có thể chữa được một số bệnh, tật ở người

 2. các xét nghiệm trước sinh đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ sinh con bị các khuyết tật di truyền mà vẫn muốn sinh con

 3. kĩ thuật chọc ối và sinh thiết tua nhau thai là để tách lấy tế bào phôi cho phân tích ADN cũng như nhiều chi tiết hoá sinh

 4. mục đích xét nghiệm trước sinh là để biết xem thai nhi có bị bệnh di truyền hay không.

Câu 106: Ở gà trống lúc nhỏ, sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn, nó có biểu hiện về giới tính

A. biết gáy và có cựa B. mào nhỏ và béo lên

C. có cựa D. có tiếng gáy, đẻ trứng.

Câu 107: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe sẽ cho tỉ lệ kiểu gen AabbDdee ở đời con là

A. 1/8. B. 1/64. C. 1/16. D. 1/32.

Câu 108: Những cơ quan nào sau đây là cơ quan thoái hóa ở người: I. Xương cùng, II. Ruột thừa,

 1. Răng khôn. IV. Tá tràng, V. Những nếp ngang ở vòm miệng?

Trả lời:

  1. I, III, IV, V. B. I, II, III, IV. C. I, II, III, V. D. II, III, IV.

Câu 109: Khi đánh bắt một loài cá ở ba hồ nuôi thả khác nhau, người ta đã thống kê được tỉ lệ %

các độ tuổi và lập lên bảng sau đây:


TÊN HỒ


SỐ NĂM TUỔI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

15%

45%

20%

10%

10%

0

0

0

0

II

5%

8%

15%

60%

7%

5%

0

0

0

III

3%

3%

6%

8%

10%

20%

35%

15%

0

Từ những số liệu nêu trên, phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Quần thể cá ở hồ II đang được khai thác một cách hợp lí .

 2. Quần thể cá ở hồ I trẻ nhất, có sức phát triển mạnh hơn ở hồ II và hồ III.

 3. Quần thể cá ở hồ I đang bị khai thác quá mức.

 4. Quần thể cá ở hồ III chưa được khai thác hết tiềm năng cho phép.

Câu 110: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, người ta đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là

A. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa B. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa

C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa D. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

Câu 111: Trong một đầm lầy tự nhiên, cá chép và cá trê sử dụng ốc bươu vàng làm thức ăn, cá chép lại là thức ăn của rái cá. Do điều kiện môi trường khắc nghiệt làm cho kích thước của các quần thể nói trên đều giảm mạnh và đạt đến kích thước tối thiểu. Một thời gian sau, nếu điều kiện môi trường trở lại thuận lợi thì quần thể khôi phục kích thước nhanh nhất là

A. quần thể cá chép. B. quần thể rái cá.

C. quần thể cá trê. D. quần thể ốc bươu vàng.

Câu 112: Trong xináp hóa học, thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. màng sau xináp B. chùy xináp C. màng trước xináp D. khe xináp

Câu 113: Xét một gen có 2 alen, quá trình ngẫu phối đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể. Cho rằng không có đột biến mới xảy ra, quần thể và gen nói trên có đặc điểm gì?

 1. Quần thể tứ bội, gen nằm trên NST thường.

 2. Quần thể tam bội, gen nằm trên NST thường.

 3. Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST thường.

 4. Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

 5. Quần thể lưỡng bội, gen nằm trên NST giới tính Y không có alen tương ứng trên X.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong só các phát biểu trên?

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 114: Các kiểu hướng động dương của rễ là:

 1. Hướng đất, hướng sáng, hướng hoá.

 2. Hướng đất, hướng nước, hướng sáng.

 3. Hướng đất, hướng nước, hướng hoá.

 4. Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá.

Câu 115: Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình trong trường hợp nào?

  1. Thể đồng hợp lặn 5. Thể dị hợp

  2. Gen lặn trên X ở giới dị giao 6. Gen lặn trên X ở giới đồng giao

  3. Thể đơn bội 7. Thể thể tam nhiễm

  4. Thể 1 nhiễm 8. Thể khuyết nhiễm

Tổ hợp cá ý đúng là:

A. 1,2, 4,5,7,8 B. 1,2,3,4, C. 1,2,4,8 D. 1,3,5,8

Câu 116: Cho các nhân tố sau:

 1. Biến động di truyền

 2. Đột biến

 3. Giao phối không ngẫu nhiên

 4. Chọn lọc tự nhiên.

Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là

A. (1), (3). B. (1), (2). C. (1), (4). D. (2), (4).

Câu 117: Cho các giai đoạn của diễn thể nguyên sinh: (1). Môi trường chưa có sinh vật.

(2. Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực). (3). Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.

(4). Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau:

Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự:A. 1, 2, 4, 3 B. 1, 4, 3, 2 C. 1, 3, 4, 2 D. 1, 2, 3, 4

Câu 118: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1?

A. Aabb x AAbb. B. AaBb x Aabb. C. Aabb x aaBb. D. AaBb x AaBb.

Câu 119: Cho các biện pháp sau:

 1. Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp.

 2. Thay đổi các yếu tố môi trường.

 3. Các biện pháp kĩ thuật như lọc, li tâm, điện di.

 4. Nuôi cấy phôi.

 5. Thụ tinh nhân tạo.

Những biện pháp có thể làm thay đổi số con ở động vật là:

A. 1,2, 3, 4 B. 1, 2, 4, 5 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 3, 4, 5

Câu 120: Hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào một tế trứng đã mất nhân, rồi kích thích phát triển thành một phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành cơ thể mới, được gọi là

A. phân đôi B. nhân bản vô tính C. nảy chồi. D. trinh sản

----------- HẾT ---------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN SINH

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc năm 2018
81

D

91

D

101

D

111

D

82

C

92

A

102

C

112

A

83

D

93

A

103

D

113

C

84

B

94

C

104

D

114

C

85

D

95

A

105

A

115

B

86

A

96

A

106

B

116

A

87

B

97

A

107

B

117

C

88

D

98

C

108

C

118

B

89

A

99

B

109

B

119

C

90

C

100

D

110

B

120

B
Trang /5 - Mã đề thi 101

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương