ĐỀ CƯƠng môn họCtải về 64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích64 Kb.
#1808

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

(Chuyên ngành Kỹ Thuật Điện Tử)


 1. Tên môn học: XỬ LÝ TÍN HIỆU NGẪU NHIÊN

 2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết LT;15 tiết TL-BT)

 3. Giảng viên: TS ĐỖ HỒNG TUẤN

 4. BM quản lý môn học: Viễn Thông, Khoa Điện-Điện Tử

 5. Môn học trước:

 6. Môn học song hành:

 7. Mục tiêu môn học: Giới thiệu các quá trình ngẫu nhiên cơ bản. Trình bày các phương pháp xử lý tín hiệu ngẫu nhiên và ứng dụng của chúng trong Viễn thông.

 8. Mô tả tóm tắt môn học: Giới thiệu các đặc tính thống kê của quá trình ngẫu nhiên và các quá trình ngẫu nhiên cơ bản dùng trong ngành Điện tử-Viễn thông. Trình bày các phương pháp xử lý tín hiệu ngẫu nhiên như: Xử lý tối ưu tuyến tính (lọc Wiener, dự đóan tuyến tính, lọc Kalman), xử lý thích nghi tuyến tính (phương pháp steepest descent, giải thuật least-mean-square, giải thuật recursive least-squares) và ước lượng phổ không gian. Trình bày ứng dụng của các phương pháp xử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong Viễn thông như: Dự đóan tuyến tính và dự đóan thích nghi tuyến tính, nhận dạng hệ thống, cân bằng kênh truyền và cân bằng kênh truyền thích nghi, anten thông minh và bài tóan triệt can nhiễu.

 9. Nội dung:

  1. Phần giảng dạy trên lớp: 45 tiết

Chương

Nội dung


Số tiết

TLTK

1

Kiến thức cơ bản liên quan

  1. Xử lý tín hiệu thời gian rời rạc: Biến đổi z, lọc tuyến tính bất biến thời gian, biến đổi Fourier rời rạc.

  2. Các quá trình ngẫu nhiên và các mô hình: Quá trình ngẫu nhiên thời gian rời rạc, lý thuyết mean-ergodic, quá trình ngẫu nhiên dừng/ không dừng, ma trận tương quan, các mô hình thống kê, quá trình Gauss, chuỗi Markov.

  3. Phân tích phổ tín hiệu ngẫu nhiên: Mật độ phổ công suất, truyền quá trình ngẫu nhiên qua bộ lọc tuyến tính, thiết lập phổ công suất.

  4. Phân tích giá trị riêng: Bài tóan giá trị riêng, các tính chất của giá trị riêng và vector tương ứng với giá trị riêng, tính tóan giá trị riêng.
6

[1], [3]

2

Xử lý tối ưu tuyến tính

2.1 Lọc Wiener: Cực tiểu trung bình bình phương của lỗi, hệ phương trình Wiener-Hopf, bộ lọc cực tiểu phương sai với điều kiện ràng buộc tuyến tính, các ứng dụng cân bằng kênh truyền và triệt can nhiễu.

2.2 Dự đóan tuyến tính: Dự đóan tuyến tính thuận và ngược, giải thuật Levinson-Durbin.

2.3 Lọc Kalman: Thiết lập bài tóan xử lý Kalman, quá trình đổi mới, thiết lập trạng thái dùng quá trình đổi mới, các ứng dụng của lọc Kalman trong theo dõi đường đi của vật thể và trong nhận dạng hệ thống.15

[1], [3]

3

Xử lý thích nghi tuyến tính

3.1 Nguyên lý và ứng dụng của xử lý thích nghi tuyến tính

3.2 Phương pháp steepest descent: giải thuật, phân tích độ ổn định của giải thuật, ví dụ.

3.3 Giải thuật least-mean-square (LMS): cấu trúc và họat động của giải thuật, phân tích hội tụ của giải thuật, các ứng dụng trong trong bộ cân bằng thích nghi và bộ tạo búp sóng thích nghi.

3.4 Giải thuật recursive least-squares (RLS): mô tả giải thuật, phân tích độ hội tụ của giải thuật, các ứng dụng trong trong bộ cân bằng thích nghi và bộ tạo búp sóng thích nghi.


15

[1], [3]

4

Lý thuyết về ước lượng

4.1 Lý thuyết tổng quát

4.2 Ước lượng phổ không gian

4.3 Ứng dụng ước lượng phổ không gian trong bài tóan thiết lập hướng đến.9

[1], [2], [3]  1. Phần bài tập, tiểu luận:15 tiết

TT

Nội dung

Số tiết

Địa điểm

TLTK

1

Bài tập về các quá trình ngẫu nhiên và các mô hình

3
[1]

2

Bài tập về phân tích giá trị riêng và gradient cho vector

3
[1]

3

Bài tâp về xử lý tối ưu tuyến tính

3
[1]

4

Bài tâp về xử lý thích nghi tuyến tính

3
[1]

5

Bài tâp về ước lượng phổ không gian

3
[1], [2] 1. Tài liệu tham khảo:


[1] Simon Haykin

Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 1996,

[2] Steven M. Kay


Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, Prentice Hall, 1993.

[3] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer

Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 1989.

 1. Phương pháp đánh giá môn học:

TT

Phương pháp đánh giá

Số lần đánh giá

Trọng số (%)

1

Kiểm tra giữa học kỳ

1

20

2

Bài tập, tiểu luận

4

20

3

Thi cuối học kỳ

1

60

Chủ nhiệm BM quản lý môn học Giảng viên lập đề cươngtải về 64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương