Đề cương môn họctải về 64.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích64.5 Kb.
#3782

ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM

Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: BAN GDTH Đề cương Môn học Đại họcTHỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG (2)

(Basic Workshop practice (2))

Mã số MH :211009

- Số tín chỉ:

Tc (0.5.1)

TCHP:

- Số tiết - Tổng:

60

LT:

00

BT:

00

TH:

60

ĐA:
BTL/TL:

15
(15 tiết tiểu luận Sinh viên phải tự tìm tài liệu viết một bản báo cáo.)

- Đánh giá :

Phần học:

04

Các cột điểm: Bài Tập 50% + chuyên cần 50%

Thang điểm 10/10

Trung bình cộng:

10

Hình thức, thời gian thi: bài tập, 15 tiết/phần học

- Môn tiên quyết:

-

MS:

- Môn học trước:

- Thực tập cơ khí đại cương (1)

MS: 211008

- Môn song hành:

- Thực tập cơ khí đại cương (1)

MS: 211008

- CTĐT ngành :

Kỹ thuật cơ khí

- Trình độ :

- Học kỳ năm thứ (thuộc khối kiến thức Cơ bản)

- Ghi chú khác :
  1. Mục tiêu của môn học

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến thức cùng kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công.

Aims
Provides students basic knowledges about machining methodes. Basic Knowledges and Skills in each machining methode.


  1. Nội dung tóm tắt môn học

Phương pháp gia công đúc. Các phương pháp gia công cắt gọt: Phương pháp gia công phay, Phương pháp gia công bào. Nhập môn các phương pháp gia công trên máy điều khiển bằng kỹ thuật số (CNC): Tiện CNC, Phay CNC, EDM-CNC.

Course outline:
Casting. Cutting machining methodes: Milling, Planing. Introduce into CNC machines: CNC Turning, CNC Milling, EDM – CNC.

  1. Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

1) Bài giảng Kỹ thuật học thực tập cơ khí đại cương:

Wesite: http://www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/

2) Thực hành Tiện – Phay CNC - Lê Trung Thực, Nguyễn Ngọc Tâm.

Phòng thí nghiệm CAD/CAM-CNC. Khoa Cơ khí – ĐHBK

3) Phạm Quang Lộc. Kỹ thuật Đúc. NXB Thanh niên, 2000.

4) Nguyễn Tiến Đào - Nguyễn Tiến Dũng Kỹ thuật Phay. NXB KHKT, 2004.

5) Trần Phương Hiệp Kỹ thuật Bào. NXB Lao Động, 2002.

6) Dư văn Rê. Kỹ thuật học Thực tập Cơ khí đại cương. NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM. 2010


  1. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

Learning outcomes:

Chuẩn đầu ra môn học

Phương pháp đánh giá

CDIO

C1

Nhận biết cơ bản về các phương pháp gia công và khả năng công nghệ của từng phương pháp.

- Tiểu luận cuối môn học.

1.2, 1.3,

1.4,2.2


C2

Kỹ năng thực hiện được các thao tác căn bản về gá đặt dụng cụ, vận hành thiết bị gia công.

- Quá trình thực hành.

1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5,4.6

C3

Hiểu biết các kỹ thuật gia công cơ bản.

- Tiểu luận cuối môn học.

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2,

C4

Kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật gia công cơ bản.

- Quá trình thực hành.

- Kết quả bài thực hành.1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.6

C5

Tác phong và kỹ luật lao động.

- Quá trình học tập.

2.5, 4.1, 4.6

  1. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học

- Điều kiện tham gia nhóm thực tập:

(1) SV phải tuân thủ đúng qui chế học vụ đã được ban hành.

(2) Sv thực hiện đầy đủ các nội quy thực tập.

(3) Thực hiện đầy đủ tất cả bài tập được giao.

- Điểm tổng kết môn học bao gồm các cột điểm:

(1) Điểm bài tập: 50%

(2) Điểm chuyên cần: 50%

Learning Strategies & Assessment Scheme:


  1. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy
T.tự

Họ và tên

MSCB

T.tự

Họ và Tên

MSCB

1

Huỳnh Quang Thành

0.0482

5

Lê Quang Bình

1.2451

2

Trần Ngọc Hải

0.1062

6

Huỳnh Hữu Nghị

1.2446

3

Văn Ngọc Hiệp

1.2457

7

Bùi Anh Quốc

1.2643

4

Huỳnh Cảnh Thành

1.2865

8

Tôn Kiên Quấy

1.3087
  1. Nội dung chi tiết
Tuần

Nội dung

Kỹ năng tích hợp

PP

giảng dạy

PP

đánh giá

CDIO

1

2


3


Phần 1 : THỰC HÀNH PHAY

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực hành gia công chi tiết trụ vuông.

3. Bài tập 2: Thực hành gia công chi tiết có mặt bậc.

4. Bài tập 3: Thực hành gia công mặt nghiêng.

5. Bài tập 4: Thực hành gia công rãnh.


- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.

- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,3.2.5

1

2


3


Phần 2 : THỰC HÀNH BÀO

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực tập gia công chi tiết trụ vuông.

3. Bài tập 2: thực tập gia công chi tiết có mặt bậc.

4. Bài tập 3: Thực tập gia công rãnh.

5. Bài tập 4. Thực tập gia công một chi tiết định hình.


- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.

- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,3.2.5

1
2

3


Phần 3: THỰC HÀNH ĐÚC

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, vật liệu làm mẫu. Nội quy an toàn.

2. Bài tập 1: Thiết kế, chế tạo mẫu sáp trên máy CNC.

3. Bài tập 2: Thực hành đúc một chi tiết bằng khuôn mẫu chảy.

4. Bài tập 3: Thực hành làm khuôn cát.

5. Bài tập 4: Thực hành nấu rót , đúc chi tiết bằng khuôn cát.- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.

- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,3.2.5

1

22

Phần 4: THỰC HÀNH GIA

CÔNG TRÊN MÁY CNC

1. Phay CNC:

+ Tổng quan về Phay CNC.

+ Trình tự vận hành máy Phay CNC.

+ Thực hành gia công một chi tiết trên máy Phay CNC (đã có sẵn chương trình).

2. Tiện CNC

+ Tổng quan vè Tiện CNC.

+ Trình tự vận hành máy tiện CNC.

+ Thực hành gia công một chi tiết trên máy tiện CNC (đã có sẵn chương trình).

3. Điện ăn mòn (EDM)-CNC.

+ Tổng quan về gia công bằng điện ăn mòn (EDM).

+ Trình tự vận hàh máy EDM.

+ Thực hành gia công một chi tiết trên máy EDM (đã có sẵn chương trình).


- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.

- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,3.2.5
  1. Thông tin liên hệ

+ Khoa Cơ khí, B11; ĐT: 3.8654535.

+ Ban Giảng dạy thực hành, Xưởng C1. Khoa Cơ khí. ĐT: 3.8647256-5880. Ks. Dư văn Rê.

Email: duvanre@hcmut.edu.vn

+ Trang WEB môn học: http:// www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

http://htuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2011

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG

Ks. Dư văn Rêtải về 64.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương