ĐỀ CƯƠng môn học thông tin về MÔn họCtải về 75.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.12.2017
Kích75.03 Kb.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC


 1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

  1. Tên môn học: Cơ Học Đất Tới Hạn Mã môn học: CON604

  2. Khoa/Ban phụ trách: Khoa Xây Dựng và Điện

  3. Số tín chỉ: 03 LT/TH : 03/0

  4. Môn học trước: Cơ Học Đất ở Cấp Độ Đại Học.

 1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này trang bị cho học viên kiến thức nền tảng của lý thuyết cơ học đất hiện đại. Môn học, sẽ là cơ sở cho môn học Thiết Kế Nền Móng Nâng Cao, trong đó việc phân tích ổn định, biến dạng tầng hầm, và các loại móng công trình nhà cao tầng, sẽ được tính toán dựa trên bộ khung lý thuyết hiện đại này.

 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC

  1. Mục tiêu chung:

Học viên sẽ giải quyết được các bài toán ổn định, biến dạng nền của các loại móng khác nhau, trên bộ khung lý thuyết cơ học đất tới hạn.

  1. Mục tiêu cụ thể:

   1. Kiến thức

 • Môn học cung cấp kiến thức về các khái niệm hiện đại: ứng suất nén trung bình, ứng suất lệch, ứng suất lệch cực hạn, biến dạng trung bình, biến dạng lệch, lộ trình ứng suất, lộ trình biến dạng, đường trạng thái cực hạn, không gian lộ trình ứng suất - biến dạng - thời gian.

 • Sau cùng, môn học giới thiệu mô hình Modified Cam Clay, một mô hình kinh điển của cơ học đất hiện đại. Trong đó, sẽ giới thiệu hàm dẻo, cách tính độ lệch ứng suất cực hạn, độ lệch ứng suất dẻo, ứng suất nén dẻo, ứng suất nén cực hạn. Trong đó, cách tính áp lực nước lỗ rỗng dẻo, áp lực nước lỗ rỗng cực hạn cũng sẽ được giới thiệu.

 • Cách phân tích và giải quyết các bài toán nền móng khác nhau, trên cơ sở bộ khung lý thuyết này.

   1. Kỹ năng

 • Tính toán được lộ trình ứng suất, lộ trình biến dạng cho một thí nghiệm 3 trục.

 • Tính toán được lộ trình ứng suất, lộ trình biến dạng cho một số bài toán nền móng điển hỉnh, như: móng nông chung cư thấp tầng, hố đào sâu công trình cao tầng.

 • Tính toán được độ lệch ứng suất, ứng suất nén trung bình, áp lực nước lỗ rỗng, khi mẫu đất ở trạng thái dẻo, và trạng thái cực hạn.

 • Nắm rõ được nguyên lý tính toán cơ bản được sử dụng trong phần mềm Plaxis.

   1. Thái độ

 • HV có thái độ tư duy khoa học đúng đắn và sâu sắc khi nhìn nhận các bài toán nền móng dưới lăng kính cơ học đất hiện đại.

 • HV sẽ hình thành thái độ của một nhà khoa học nền móng với khả năng tự học, tự đào sâu nghiên cứu thêm về Nền Móng ở cấp độ cao hơn, và khả năng dễ dàng làm luận án Thạc Sỹ ở cấp độ chuyên sâu về Nền Móng.
 1. NỘI DUNG MÔN HỌC
STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

Số tiết

Tài liệu
tự học


TC

LT

BT

TH


Chương 1: Thí Nghiệm 3 Trục


1.1. Các loại thí nghiệm 3 trục.

1.2. Thí nghiệm nén một trục UC.

1.3. Các loại thí nghiệm 3 trục.

1.3.1 Thí nghiệm UU

1.3.2 Thí nghiệm CU

1.3.3 Thí nghiệm CD

1.4. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng Skempton (1954).

1.5. Khái niệm ứng suất nén trung bình, ứng suất lệch.

1.6. Lộ trình ứng suất của các thí nghiệm 3 trục.

1.7. Bài tập thực hành thí nghiệm 3 trục.7.0

6

1
[1],

[2], [3]
Chương 2: Lộ Trình Ứng Suất

2.1. Lộ Trình Ứng Suất (LTUS) bài toán Hố Đào.

2.1.1. Bài Tập thực hành.

2.2. Lộ Trình Ứng Suất (LTUS) bài toán Thi Công Công Trình 3 Tầng.

2.2.1. Bài Tập thực hành.3.5

2.5

1
[1],

[2], [3]
Chương 3: Sức Kháng Cắt của Đât

3.1 Thí nghiệm nén cố kết.

3.2. Áp lực tiền cố kết

3.3. Chỉ số nén Cc & Cr

3.4. Phân loại đất theo OCR.

3.4.1. Bài Tập Thực Hành Tính Lún theo Cc & Cr.

3.5. Phân loại sức kháng cắt của đất.

3.5.1. Sức kháng cắt đỉnh.

3.5.2. Sức kháng cắt tới hạn.

3.5.3. Sức kháng cắt tồn dư.

3.6. Góc giãn nở của đất loại II.

3.6.1. Phương trình tổng quát xác định sức kháng cắt của đất.

3.6.2. Bài Tập Thực Hành Sức Kháng Cắt.10.5

9

1.5
[1],

[2], [3]
Chương 4: Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn.

4.1. Sét cố kết “thường”

4.1.1. Mô hình ứng xử 3 trục CD

4.1.2. Mô hình ứng xử 3 trục CU

4.2. Sét cố kết trước “nhẹ”

4.2.1. Mô hình ứng xử 3 trục CD

4.2.2. Mô hình ứng xử 3 trục CU

4.3. Sét cố kết trước “nặng”

4.3.1. Mô hình ứng xử 3 trục CD

4.3.2. Mô hình ứng xử 3 trục CU


10.5

9

1.5
[1],

[2], [3]
Chương 5 Mô Hình Modified Cam-Clay

5.1. Hàm mặt dẻo trong không gian p’, q.

5.2. Hàm mặt dẻo trong không gian e, lnp’.

5.3. Bài tập thực hành

5.4. Thí Nghiệm CD

5.4.1. Độ lệch ứng suất dẻo.

5.4.2. Độ lệch ứng suất cực hạn

5.4.3. Ứng Suất nén Dẻo.

5.4.4. Ứng Suất nén Cực Hạn.

5.5. Thí Nghiệm CU

5.5.1. Độ lệch ứng suất dẻo.

5.5.2. Độ lệch ứng suất cực hạn

5.5.3. Ứng Suất nén Dẻo.

5.5.4. Ứng Suất nén Cực Hạn.

5.6. Bài Tập Thực Hành.7.0

6

1
[1],

[2], [3]
Chương 6: Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý quan trọng

6.1. Mối quan hệ giữa Su, M, và R0

6.2. Mối quan hệ giữa Su của sét NC và sét OC.

6.3. Mối quan hệ giữa Su của thí nghiệm 3 trục CK0U và thí nghiệm CU.

6.4. Xác định Su của thí nghiệm cắt trực tiếp biến dạng phẳng PS.

6.5. Mối quan hệ Su giữa thí nghiệm 3 trục và thí nghiệm cắt trực tiếp PS.

6.6. Mối quan hệ giữa sức kháng cắt không thoát nước và thoát nước.

6.7. Mối quan hệ giữa hệ số áp lực nước lỗ rỗng Skempton A, tỷ số quá cố kết OCR, và góc M.

6.8. Mối quan hệ giữa Su, IL, và Độ nhạy.7.0

6

1Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH: Thực hành.


 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Tài liệu chính:

[1] Soil mechanics and foundation, Muni Budhu, NXB John Wiley & Son (2011)

 • Tài liệu tham khảo:

[2] Cơ học đất –Châu Ngọc Ẩn, NXB Đại Học Quốc Gia TpHCM (2012)

[3] Soil mechanics, Nova Roberto, U.K : Wiley, (2010)
 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

STT

Hình thức đánh giá

Trọng số

01

Tiểu luận

30%

02

Thi Kết Thúc Môn

70%
 1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Kế hoạch giảng dạy lớp tối : 3,5 tiết/buổi


STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chúBuổi 1

Chương 1: Thí Nghiệm 3 Trục (P1)

1.1. Các loại thí nghiệm 3 trục.

1.2. Thí nghiệm nén một trục UC.

1.3. Các loại thí nghiệm 3 trục.

1.3.1 Thí nghiệm UU

1.3.2 Thí nghiệm CU

1.3.3 Thí nghiệm CD


Phần nội dung buổi học cần ghi rõ:

 • Nội dung giảng dạy (tóm tắt hoặc tiêu đề);

 • Bài tập (nếu có);

 • Kiểm tra (nếu có);

 • Đi thực tế (nếu có).Buổi 2

Chương 1: Thí Nghiệm 3 Trục (P2)

1.4. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng Skempton (1954).

1.5. Khái niệm ứng suất nén trung bình, ứng suất lệch.

1.6. Lộ trình ứng suất của các thí nghiệm 3 trục.

1.7. Bài tập thực hành thí nghiệm 3 trục.
Buổi 3

Chương 2: Lộ Trình Ứng Suất

2.1. Lộ Trình Ứng Suất (LTUS) bài toán Hố Đào.

2.1.1. Bài Tập thực hành.

2.2. Lộ Trình Ứng Suất (LTUS) bài toán Thi Công Công Trình 3 Tầng.

2.2.1. Bài Tập thực hành.
Buổi 4

Chương 3: Sức Kháng Cắt của Đât (P1)

3.1 Thí nghiệm nén cố kết.

3.2. Áp lực tiền cố kết

3.3. Chỉ số nén Cc & Cr

3.4. Phân loại đất theo OCR.

3.4.1. Bài Tập Thực Hành Tính Lún theo Cc & Cr.


Buổi 5

Chương 3: Sức Kháng Cắt của Đât (P2)

3.5. Phân loại sức kháng cắt của đất.

3.5.1. Sức kháng cắt đỉnh.

3.5.2. Sức kháng cắt tới hạn.

3.5.3. Sức kháng cắt tồn dư.Buổi 6

Chương 3: Sức Kháng Cắt của Đât (P3)

3.6. Góc giãn nở của đất loại II.

3.6.1. Phương trình tổng quát xác định sức kháng cắt của đất.

3.6.2. Bài Tập Thực Hành Sức Kháng Cắt.

Buổi 7

Chương 4: Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn (P1)

4.1. Sét cố kết “thường”

4.1.1. Mô hình ứng xử 3 trục CD

4.1.2. Mô hình ứng xử 3 trục CUBuổi 8

Chương 4: Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn (P2)

4.2. Sét cố kết trước “nhẹ”

4.2.1. Mô hình ứng xử 3 trục CD

4.2.2. Mô hình ứng xử 3 trục CUBuổi 9

Chương 4: Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn (P3)

4.3. Sét cố kết trước “nặng”

4.3.1. Mô hình ứng xử 3 trục CD

4.3.2. Mô hình ứng xử 3 trục CUBuổi 10

Chương 5: Mô Hình Modified Cam-Clay (P1)

5.1. Hàm mặt dẻo trong không gian p’, q.

5.2. Hàm mặt dẻo trong không gian e, lnp’.

5.3. Bài tập thực hành
Buổi 11

Chương 5: Mô Hình Modified Cam-Clay (P2)

5.4. Thí Nghiệm CD

5.4.1. Độ lệch ứng suất dẻo.

5.4.2. Độ lệch ứng suất cực hạn

5.4.3. Ứng Suất nén Dẻo.

5.4.4. Ứng Suất nén Cực Hạn.

5.5. Thí Nghiệm CU

5.5.1. Độ lệch ứng suất dẻo.

5.5.2. Độ lệch ứng suất cực hạn

5.5.3. Ứng Suất nén Dẻo.

5.5.4. Ứng Suất nén Cực Hạn.

5.6. Bài Tập Thực Hành.
Buổi 12

Chương 6: Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý quan trọng (P1)

6.1. Mối quan hệ giữa Su, M, và R0

6.2. Mối quan hệ giữa Su của sét NC và sét OC.

6.3. Mối quan hệ giữa Su của thí nghiệm 3 trục CK0U và thí nghiệm CU.

6.4. Xác định Su của thí nghiệm cắt trực tiếp biến dạng phẳng PS.Buổi 13

Chương 6: Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý quan trọng (P2)

6.5. Mối quan hệ Su giữa thí nghiệm 3 trục và thí nghiệm cắt trực tiếp PS.

6.6. Mối quan hệ giữa sức kháng cắt không thoát nước và thoát nước.

6.7. Mối quan hệ giữa hệ số áp lực nước lỗ rỗng Skempton A, tỷ số quá cố kết OCR, và góc M.6.8. Mối quan hệ giữa Su, IL, và Độ nhạy.
  1. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :

 • Giảng dạy bằng Power Point, kết hợp với viết Bảng.

 • Học viên sẽ sử dụng bài giảng in ra từ File PDF, kết hợp đọc thêm các sách tham khảo [1], [2].

 • Học viên sẽ làm bài tập theo từng buổi.

 • Học viên cũng sẽ được giao đề tài để làm tiểu luận tại nhà, sau đó sẽ nộp để GV chấm điểm.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương