ĐỀ CƯƠng luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 01 14tải về 25.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích25.66 Kb.
#4121

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

c & d

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Mã số: 60 14 01 14

TÊN ĐỀ TÀI

GVHD (nếu đã có):

HVTH:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng …… năm ……MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài/ Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

 2. Mục đích nghiên cứu

 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

 4. Nhiệm vụ nghiên cứu

 5. Giả thuyết khoa học

 6. Phạm vi nghiên cứu

 7. Phương pháp nghiên cứu

 8. Ý nghĩa của đề tài/ Đóng góp của đề tài

 9. Bố cục luận văn

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

  1. Sơ lược/Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề

CHƯƠNG 2.

2.1.


2.2.

2.3.


CHƯƠNG 3.

3.1.


3.2.

3.3.


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

MỘT SỐ GỢI Ý:


 1. Lý do chọn đề tài/ Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Lý do chọn đề tài/ Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu cần trình bày được hai ý chính:

- Lý do lý luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề tài;

  - Lý do thực tiễn: khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên.

(Tại sao phải nghiên cứu và nghiên cứu cái gì?)


 1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiện cứu là cái đích mà cuộc nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài. Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.

 1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu là hệ thống sự vật tồn tại khách quan trong các mối liên hệ mà người nghiên cứu cần khám phá, là vật mang đối tượng nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.   1. Nhiệm vụ nghiên cứu

Thường chia thành ba nhiệm vụ:

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;

- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu;

- Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị). 1. Giả thuyết khoa học

Giả thuyết khoa học là phát biểu dự kiến kết quả của nghiên cứu và có vai trò định hướng cho hoạt động nghiên cứu. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng. Trong nhiều nghiên cứu về thực trạng không bắt buộc phải phát biểu giả thuyết nghiên cứu.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt: không gian, thời gian, nội dung vấn đề.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ đề tài. Phương pháp nghiên cứu khoa học do mục tiêu và đối tượng nghiên cứu quyết định.

Trình bày các phương pháp nghiên cứu mà đề tài sẽ sử dụng, gồm có một số phương pháp như sau: • Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

 • Phương pháp quan sát.

 • Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi.

 • Phương pháp phỏng vấn.

 • Phương pháp xử lý dữ liệu: Trình bày phương pháp xử lý dữ liệu định lượng và định tính

 • ….

 1. Ý nghĩa của đề tài/ Đóng góp của đề tài

Nêu được ý nghĩa/ đóng góp của đề tài về mặt khoa học và thực tiễn

 1. Bố cục luận văn

Trình bày được bố cục dự kiến của luận văn

Chương 1


- Tổng quan lịch sử nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Phân tích và tổng hợp kết quả của các công trình nghiên cứu để chỉ ra những tồn tại, vấn đề mang tính mới mà luận văn cần giải quyết (tối thiểu bốn trang);

- Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận của vấn đề nghiên cứu: đề cập đến những vấn đề lý luận chung, như: khái niệm, vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề cơ bản của vấn đề nghiên cứu; khái quát hoá các lý thuyết, học thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu (tối thiểu sáu trang);

- Trình bày bố cục logic với chương thực trạng nhằm thể hiện rõ nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu.
Chương 2. Trình bày kết quả nghiên cứu và bàn luận.

Nêu được những nội dung (dạng đề mục) chính sẽ được trình bày.


Chương 3. Đề xuất giải pháp

Giải pháp được đề xuất phải căn cứ trên kết quả nghiên cứu của luận văn.


KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê tất cả các tài liệu được trích dẫn trong đề cương, không liệt kê những tài liệu không được trích dẫn trong đề cương.


PHỤ LỤC (nếu có)

tải về 25.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương