§Ò c­¬ng kiÓm tra tiÕt ®Þa lý häc k× i Cu 1: Chøng minh ®Æc ®iÓm s ng ngßi Chu ¸. Ph¶n ¸nh râ nÐt ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, khÝ hËu Chu ¸tải về 36.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích36.35 Kb.

§Ò c­¬ng kiÓm tra 1 tiÕt ®Þa lý 8 häc k× i

C©u 1: Chøng minh ®Æc ®iÓm s«ng ngßi Ch©u ¸. Ph¶n ¸nh râ nÐt ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, khÝ hËu Ch©u ¸.

* Đặc điểm sông ngòi phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình Châu Á:

- Đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến hướng chảy của các dòng sông:

+ Do đại hình Châu Á nhiều núi, cao nguyên và sơn nguyên chạy theo hai hướng chính từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông nên sông ngòi Châu Á có đặc điểm được bắt nguồn từ các núi, cao nguyên và sông ngòi chảy ra biển và các đại dương lớn.

+ Đặc điểm địa hình nhiều núi và cao nguyên, sơn nguyên cũng ảnh hưởng đến tốc độ và lượng nước của dòng chảy. Thể hiện ở các vùng đồng bằng lượng nước chảy ổn định, dòng chảy hài hòa và các vùng núi, sông ngòi về hạ lưu lượng nước càng giảm.* Đặc điểm sông ngòi phản ánh rõ nét đặc điểm khí hậu Châu Á:

- Do khí hậu Châu Á có sự phân hóa đa dạng, phức tạp theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ duyên hải vào nội địa nên ảnh hưởng sâu sắc đến chế độ nước, thủy chế của các dòng sông:

+ Bắc Á: Khí hậu cận cực, cực.

=> Mùa đông sông bị đóng băng, mùa xuân băng tuyết tan, mực nước lên nhaanh và thường gây ra lũ băng lớn.

+ Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: Khí hậu gió mùa.

=> Chế độ mưa ản hưởng theo gió mùa do đó sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu và cạn nhất vào cuối đông đầu xuân.

+ Tây Nam Á, Trung Á: Khí hậu lục địa khô hạn.

=> Sông ngòi kém phát triển. Một số sông lớn là do nguồn nước từ tuyết và băng tan trên các núi cao.C©u 2: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý, kÝch th­íc l·nh thæ ch©u ¸? §Æc ®iÓm ®ã ¶nh h­ëng tíi khÝ hËu nh­ thÕ nµo?

* Vị trí địa lý và kích thước lãnh thổ Châu Á:

- Vị trí:

+ Châu Á nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc trên lục địa Á – Âu.

+ Kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo.

+ Tiếp giáp: Phía Bắc tiếp giáp Bắc Băng Dương

Phía Đông tiếp giáp Thái Bình Dương

Phía Nam tiếp giáp Ấn Độ Dương

Phía Tây tiếp giáp Châu Âu, Châu Phi

- Diện tích:

+ 41,5 triệu km2 (phần đất liền).

+ 44,4 triệu km2 ( phần đất liền + đảo).

=> Là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới.

=> Vị trí thuận lợi.* VÞ trÝ, kÝch th­íc ch©u ¸ ¶nh h­ëng ®Õn khÝ hËu:

- Trải dài từ cực Bắc -> Xích đạo.

=> Khí hậu phân hóa từ Bắc xuống Nam.

- Diện tích lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ Đông sang Tây, có nhiều núi chạy theo hướng Tây – Đông, Bắc – Nam và sơn nguyên, cao nguyên.

=> Khí hậu phân hóa từ duyên hải vào nội địa.


Vị trí

Khí hậu tương ứng (sắp xếp Bắc -> Nam, Duyên hải -> Nội địa)

Bắc Á

- Cực và cận cực

Trung Á

- Ôn đới: + Lục địa

+ Gió mùa

+ Hải dương

- Cận nhiệt: + Địa trung hải

+ Gió mùa

+ Lục địa

+ Núi cao


Nam Á

- Nhiệt đới: + Khô

+ Gió mùa

- Xích đạo


C©u 3: Chứng minh đặc điểm cản quan tự nhiên Châu Á. Phản ảnh rõ nét đặc điểm khí hậu Châu Á.

- Châu Á có vị trí kéo dài từ vùng cực tới xích đạo.

=> Theo chiều từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80o Đ. Châu Á có 10 đới cảnh quan tự nhiên tương ứng với các kieur khí hậu và trong mỗi đới khí hậu lại có nhiều kiểu cảnh quan khác nhau.

KhÝ hËu

C¶nh quan tù nhiªn
CËn cùc vµ cùc

§µi nguyªn

¤n ®íi

Lôc ®Þa

Giã mïa


H¶i d­¬ng

Rõng l¸ kim(tai ga)

Th¶o nguyªn

Hoang mạc + Bán hoang mạc

Rõng hçn hîp

Rõng l¸ réng

Rõng l¸ kim (tai ga)CËn nhiÖt

§Þa Trung H¶i

Giã mïa


Lôc ®Þa

Nói cao


Th¶o nguyªn

Rõng vµ c©y bôi l¸ cøng §Þa Trung H¶i

Rõng nhiÖt ®íi Èm

Rõng cËn nhiÖt ®íi Èm

C¶nh quan nói cao

Hoang m¹c vµ b¸n hoang m¹c

C¶nh quan nói cao


NhiÖt ®íi

Kh«

Giã mïa


Hoang m¹c vµ b¸n hoang m¹c

Rõng nhiÖt ®íi

Xavan vµ c©y bôi

XÝch ®¹o

Rõng nhiÖt ®íi Èm


* Đặc điểm sông ngòi phản ánh rõ nét đặc điểm khí hậu Châu Á:

- Do khí hậu Châu Á có sự phân hóa đa dạng, phức tạp theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ duyên hải vào nội địa nên ảnh hưởng sâu sắc đến chế độ nước, thủy chế của các dòng sông:

+ Bắc Á: Khí hậu cận cực, cực.

=> Mùa đông sông bị đóng băng, mùa xuân băng tuyết tan, mực nước lên nhaanh và thường gây ra lũ băng lớn.

+ Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: Khí hậu gió mùa.

=> Chế độ mưa ản hưởng theo gió mùa do đó sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu và cạn nhất vào cuối đông đầu xuân.

+ Tây Nam Á, Trung Á: Khí hậu lục địa khô hạn.

=> Sông ngòi kém phát triển. Một số sông lớn là do nguồn nước từ tuyết và băng tan trên các núi cao.C©u 4: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh Ch©u ¸. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ¶nh h­ëng ®Õn s«ng ngßi Ch©u ¸ nh­ thÕ nµo?

* §Æc ®iÓm ®Þa h×nh Ch©u ¸:

- Có 3 dạng địa hình chính:

+ Núi: - Phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm.

- Cao, đồ sộ.

- Hướng tây đông, hướng tây bắc – đông nam.

+ Sơn nguyên: - Tập trung chủ yếu vùng trung tâm.

- Cao, đồ sộ, bậc nhất thế giới.

+ Đồng bằng: - Tập trung chủ yếu ở phía tây bắc và ven biển.

- Là những đồng bằng rộng lớn, màu mỡ.

=> Nhận xét: Địa hình đa dạng và phức tạp.* Đặc điểm sông ngòi phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình Châu Á:

- Đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến hướng chảy của các dòng sông:+ Do đại hình Châu Á nhiều núi, cao nguyên và sơn nguyên chạy theo hai hướng chính từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông nên sông ngòi Châu Á có đặc điểm được bắt nguồn từ các núi, cao nguyên và sông ngòi chảy ra biển và các đại dương lớn.

+ Đặc điểm địa hình nhiều núi và cao nguyên, sơn nguyên cũng ảnh hưởng đến tốc độ và lượng nước của dòng chảy. Thể hiện ở các vùng đồng bằng lượng nước chảy ổn định, dòng chảy hài hòa và các vùng núi, sông ngòi về hạ lưu lượng nước càng giảm.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương