ĐỀ CƯƠng chi tiết môn hoc lịch sử nhà NƯỚc và pháp luậTtải về 287.5 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích287.5 Kb.
#972
1   2   3   4   5

Gợi ý:

  • Tổ chức nhà nước đơn giản: ít chức quan.

  • Tính chất chuyên môn hóa chưa cao.

  • Nặng tính hành chính – quân sự.

  • Hình thức chính thể là quân chủ tuyệt đối.

 1. Phân tích về các đặc điểm về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần?

Gợi ý:

 • Tính quý tộc – thân vương.

 • Tính hoàn thiện, chuyên môn hóa hơn.

 • Mô hình lưỡng đầu chế thời Trần.

 1. Hãy làm sáng tỏ những bất cập về tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương thời Lê sơ giai đoạn trước cải cách của vua Lê Thánh Tông.

Gợi ý:

 • Tính quý tộc – thân vương vẫn còn khá nặng nề.

 • Tính hành chính – quân sự.

 • Cơ chế kiềm chế đối trọng quan lại (kiểm tra) chưa hiệu quả.

 • Tính chuyên môn hóa trong bộ máy nhà nước chưa thật sự cao.

 1. Nêu các đặc điểm về tổ chức chính quyền địa phương giai đoạn trước cải cách của vua Lê Thánh Tông?

Gợi ý:

 • Số lượng các đơn vị hành chính.

 • Tính chất nặng hành chính – quân sự của chính quyền địa phương.

 • Tính chất tản quyền với trung ương.

 1. Phân tích cải cách của Vua Lê Thánh Tông đối với các cơ quan then chốt ở trung ương.

Gợi ý:

  • Cải cách đối với quan đại thần.

  • Cải cách đối với cơ quan văn phòng.

  • Cải cách đối với cơ quan quản lý.

  • Cách cách đối với cơ quan kiểm tra – giám sát.

 1. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự nhà Lê sơ?

Gợi ý:

 • Phân tích nội dung các nguyên tắc:

Nguyên tắc vô luật bất hình;

Nguyên tắc chiếu cố theo địa vị xã hội và chiếu cố theo tuổi tác, sức khỏe, người phụ nữ;Nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể.

 • Mục đích của nhà nước phong kiến khi quy định các nguyên tắc này?

 1. Một hành vi phải thỏa mãn những dấu hiệu gì thì trở thành tội phạm của pháp luật hình sự nhà Lê sơ?

Gợi ý:

  • Mặt khách quan

  • Mặt chủ quan

  • Chủ thể

  • Khách thể

 1. Phân tích các đặc điểm của Thập ác tội trong QTHL?

Gợi ý:

  • Các quan hệ xã hội mà Thập ác tội bảo vệ.

  • Chính sách xử lý đối với những người phạm tội Thập ác.

  • Sự ảnh hưởng của hệ tưởng đối với các tội Thập ác.

 1. Các đặc điểm của hình phạt (Ngũ hình) trong pháp luật nhà Lê sơ?

Gợi ý:

 • Tính phổ biến.

 • Tính dã man.

 • Tính nhân đạo trong một chừng mực nhất định.

 1. Tại sao nói pháp luật nhà Lê sơ có tính chất hình sự hóa các quan hệ dân sự?

Gợi ý:

  • Hình sự hóa các quan hệ dân sự là gì?

  • Lý giải tại sao pháp luật nhà Lê có xu hướng này?

  • Những nội dung nào thể hiện xu hướng này?

  • Anh (chị) có nhận xét gì?

 1. Hãy làm sáng tỏ nhận định rằng: pháp luật dân sự bảo vệ sự bình đẳng giữa các bên trong giao lưu dân sự?

Gợi ý:

  • Hiểu thế nào về tính bình đẳng trong giao lưu dân sự.

  • Các quy định của pháp luật dân sự nhà Lê chứng tỏ sự bình đẳng này.

  • Lý giải tại sao có các quy định đó.

 1. Hợp đồng cần phải tuân thủ những điều kiện nào?

Gợi ý:

 • Về sự tránh “cưỡng bức”, “lừa dối”?

 • Về hình thức? Bắt buộc hay không bắt buộc? Bắt buộc trong trường hợp nào? Vì sao?

 • Tại sao có các điều kiện đó?

 1. Sự bình đẳng giữa vợ - chồng, giữa các con với nhau trong quan hệ thừa kế?

Gợi ý:

 • Nguyên nhân của pháp luật thừa nhận sự bình đẳng?

 • Sự thể hiện của tính bình đẳng này ở các nhóm trên?

--- HẾT---

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


   1. Tài liệu bắt buộc

       1. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, 2013.

       2. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, 2013.

       3. Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức).

   2. Tài liệu không bắt buộc

Phần Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

 1. Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Văn hóa thông tin, 2006.

 2. Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long).

 3. Một số văn bản pháp luật Việt Nam Thế kỷ XV - Thế kỷ XVIII, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1994.

 4. Đỗ Bang, Tổ chức Bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1884, NXB Thuận Hóa, 1997.

 5. Quốc sử quán triều Nguyễn; Đại Nam thực lục chính biên, NXB Sử học, Hà Nội, 1963.

 6. Lê Đức Tiết, Lê Thánh Tông vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007.

 7. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền thời phong kiến Việt Nam, NXB Tư Pháp, 2006.

 8. Lê Thị Sơn, Quốc triều hình luật – Lịch sử hình thành, nội dung và giá trị, NXB Khoa học xã hội, 2004.

Phần Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

 1. Phan Trọng Hòa, Lịch sử nhà nước và pháp luật tư bản, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2001.

 2. Cao Văn Liên, Phác thảo lịch sử thế giới, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2003

 3. Lê Nết dịch, Luật La Mã, Trường đại học Luật TP.HCM, TP.HCM, 1999.

 4. Lương Ninh (chủ biên), Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.

 5. Lương Ninh (chủ biên), Lịch sử thế giới cận đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.

 6. Nguyễn Gia Phu (chủ biên), Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.

 7. Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Khoa Luật Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật TP. HCM.

 8. Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch, Lịch sử văn minh Ấn Độ, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004.

 9. Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch, Lịch sử văn minh Trung Hoa, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004.

---HẾT---

1 Từ thời kỳ trung kỳ trở về sau, thị dân mới trở thành giai cấp thống trị trong xã hội.

2 Năm 986, đời vua Lê Đại Hành có Phạm Cự Lạng làm Thái Úy - Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr. 214.tải về 287.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương