ĐỀ CƯƠng chi tiết môn họCtải về 19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.04.2018
Kích19 Kb.
  Навигация по данной странице:
 • Chương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

(Ngành Công nghệ Sinh học)

-------------------------- 1. Tên môn học

Kỹ thuật cố định enzym và tế bào

(Enzymes and cells immobilization engineering) 1. Số tín chỉ: 45 tiết

 2. Giảng viên môn học

TS. Lê Thanh Mai

PGS. TS. Nguyễn Đức Lượng 1. Đơn vị phụ trách môn học

Bộ môn Công nghệ Sinh học

 1. Môn học trước

Kỹ thuật phản ứng sinh học.

 1. Môn học song hành

Công nghệ lên men hiện đại.

 1. Mô tả môn học

Môn học bao gồm kiến thức về động học enzym và tế bào cố định, các phương pháp tạo ra enzym cố định, tế bào cố định và phương pháp thu nhận sản phẩm từ các quá trình trên.

 1. Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp kiến thức cho học viên về kỹ thuật tạo enzym cố định, tế bào cố định và kỹ thuật thu nhận các sản phẩm từ các quá trình trên.

 1. Nội dung môn họcChương

Nội dung


Số tiết


Tài liệu

1

2


3

4Mở đầu

- Khái niệm về enzym cố định, tế bào cố định.

- Những hướng ứng dụng enzym cố định, tế bào cố định.
Kỹ thuật enzym cố định


 • Các phương pháp chung.

 • Kỹ thuật cố định enzym .

 • Ứng dụng enzym cố định.

Tế bào cố định:

 • Phương pháp chung.

 • Kỹ thuật cố định tế bào

 • Ứng dụng tế bào cố định.

Enzym cố định và kỹ thuật nano.

- Kỹ thuật nano enzym.

- Ứng dụng kỹ thuật nano enzym.


7

15


15

8


[1]

[1-3]


[3]

 1. Tài liệu tham khảo

   1. Nguyễn Đức Lượng và Cộng tác viên

Công nghệ enzym.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM, 2003.   1. Gordon F. Bickerstaff.

Immobilization of enzymes and cells

Humana Press ,1997.   1. Fonsecam, M. Black.G.M

Reactor configuration for immobized cells.

Warwickshire UK, 1986. 1. Phương pháp đánh giá môn học
Phương pháp đánh giá

Số lần

Trong số (%)

Tiểu luận

1

30

Thi cuối kỳ

1

70

Chủ nhiệm BM quản lý môn học Giảng viên lập đề cương(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương