ĐỀ CƯƠng chi tiết môn học bảo hiểm phi nhân thọ


Ý kiến của lãnh đạo Học việntải về 387.53 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích387.53 Kb.
1   2   3   4   5   6Ý kiến của lãnh đạo Học viện Trưởng bộ môn


Đoàn Minh Phụng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

LÝ THUYẾT BẢO HIỂM
1.Tên môn học: Lý thuyết bảo hiểm

2.Số tín chỉ: 02

3.Chuyên ngành đào tạo: Tài chính Bảo hiểm và các chuyên ngành khác

4.Trình độ: Cho sinh viên hệ đại học chính quy

5.Phân bổ thời gian:

- Lên lớp lý thuyết: 20 tiết

- Bài tập, thảo luận: 9 tiết

- Kiểm tra: 1 tiết6.Điều kiện:

- Học phần học trước: Tài chính tiền tệ.

7.Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Lý thuyết bảo hiểm là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm; thị trường bảo hiểm và pháp luật kinh doanh BH.

8.Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự đầy đủ giờ lên lớp

- Thực hiện các bài tập, câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên

- Tìm hiểu các tài liệu theo sự hướng dẫn của giảng viên

9.Tài liệu học tập:

- Lý thuyết Bảo hiểm - Nhà xuất bản Tài chính - 2010

- Luật kinh doanh bảo hiểm 2010

- Các văn bản pháp quy về bảo hiểm

10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-Theo quy chế của Học viện Tài chính

-Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết.

11.Thang điểm: Thang điểm 10

12.Mục tiêu của môn học:

Giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức lý luận cơ bản để có thể tiếp cận và thực hiện quản lý rủi ro, thu xếp hợp đồng bảo hiểm và xác định nghĩa vụ, quyền lợi khi giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.13.Nội dung chi tiết học phần:

A-Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Đơn vị tính : Tiết

STT
Chương

Tên chương

Tổng

Số tiết


Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm

tra

1

Tổng quan về bảo hiểm

9

8

1
2

Hợp đồng Bảo hiểm

12

9

3
3

Cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm

3

1

1

1

4

Thị trường BH và phân phối SPBH

3

2

1
5

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm


3

2

1


Cộng


30

22

7

1

B-Nội dung chi tiết

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM

1.1 Bảo hiểm trong quản lý rủi ro

1.2 Khái niệm BH kinh doanh

1.3 Sự ra đời và phát triển của BH kinh doanh

1.4 Vai trò kinh tế xã hội của bảo hiểm

1.5 Phân loại bảo hiểm kinh doanh

1.6 Phân biệt bảo hiểm kinh doanh với các loại BH khácChương 2: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

2.1 Đặc trưng pháp lý của hợp đồng bảo hiểm

2.2 Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

2.3 Xác lập, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

2.4 Các loại hợp đồng bảo hiểm


Chương 3: CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA BẢO HIỂM

3.1 Khái quát về cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm

3.2 Các cơ sở kỹ thuật cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chương 4: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM

4.1 Thị trường bảo hiểm

4.2 Phân phối sản phẩm bảo hiểmПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương