ĐỀ CƯƠng chi tiết môn học bảo hiểm phi nhân thọtải về 387.53 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích387.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1. Tên môn học: Bảo hiểm phi nhân thọ

2. Số tín chỉ: 04

3. Chuyên ngành đào tạo: Tài chính Bảo hiểm

4. Trình độ: Cho sinh viên hệ đại học chính quy

5. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp lý thuyết: 40 tiết

- Bài tập, thảo luận: 18 tiết

- Kiểm tra: 2 tiết6. Điều kiện:

- Học phần học trước: Lý thuyết bảo hiểm.

7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Bảo hiểm phi nhân thọ là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, pháp lý và thương mại của các nhóm nghiệp vụ BH phi nhân thọ chủ yếu như bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm tài sản và kỹ thuật; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ BH phi nhân thọ khác trong DNBH phi nhân thọ.8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham dự đầy đủ giờ lên lớp.

- Thực hiện các bài tập, câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.

- Tìm hiểu các tài liệu có liên quan theo sự hướng dẫn của giáo viên.9. Tài liệu học tập

- Giáo trình Bảo hiểm phi nhân thọ

- Hệ thống luật, quy tắc, điều khoản liên quan trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm phi nhân thọ.10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Theo quy chế của Học viện Tài chính.

Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết

11. Thang điểm: Thang điểm 10.

12. Mục tiêu của môn học:

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức lý luận cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ; hình thành những kỹ năng cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ trong doanh nghiệp bảo hiểm.13. Nội dung chi tiết môn học:

A. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Đơn vị tính: Tiết

Số TT chương

Tên chương

Tổng số tiết

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Tổng quan về BH phi nhân thọ

3

32

Bảo hiểm hàng hải

21

14

7
3

Bảo hiểm hỏa hoạn-BH kỹ thuật

12

8

3

1

4

Bảo hiểm xe cơ giới

9

6

3
5

Các nghiệp vụ BH thiệt hại khác

6

4

2
6

Bảo hiểm con người


9

5

3

1Cộng


60

40

18

2


B. Nội dung chi tiết


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1.1 KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1.2 ĐẶC TRƯNG CỦA BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1.2.1 Mục đích bảo hiểm.

1.2.2 Sự chênh lệch về “giá trị” giữa các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

1.2.3 Mức độ ràng buộc về các cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.

1.2.4 Áp dụng kỹ thuật phân chia.

1.3 PHÂN LOẠI BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1.3.1 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ theo đối tượng bảo hiểm

1.3.2 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ theo nghiệp vụ bảo hiểm

1.3.3 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ theo phạm vi ưu tên áp dụng luật

CHƯƠNG 2: BẢO HIỂM HÀNG HẢI

2.1 KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HẢI.

2.1.1 Hoạt động hàng hải và bảo hiểm hàng hải.

2.1.2Môi trường pháp lý của bảo hiểm hàng hải.

2.2 BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN.

2.2.1 Các loại rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

2.2.2 Tổn thất và các chi phí

2.2.3 Các điều khoản và quy tắc BH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển.

2.3 BẢO HIỂM THÂN TÀU THỦY

2.3.1 Khái quát về tàu thủy.

2.3.2 Giới thiệu các điều khoản và quy tắc bảo hiểm thân tàu thủy

2.3.3 Phạm vi bảo hiểm

2.3.4 Loại trừ bảo hiểm

2.3.5 Số tiền bảo hiểm và các bảo hiểm bổ sung

2.3.6 Tổn thất và các chi phí

2.3.7 Tai nạn đâm va và trách nhiệm của bảo hiểm thân tàu.

2.4 BẢO HIỂM TNDS CỦA CHỦ TÀU BIỂN - HỘI BẢO HIỂM P&I

2.4.1 Các nguồn Luật quốc tế và trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển:

2.4.2 Hội bảo hiểm P and I - Hội bảo trợ và bồi thường TNDS của chủ tàu.

2.4.3 Nhóm quốc tế của các hội bảo hiểm P and I

2.4.4 Những rủi ro cơ bản thuộc trách nhiệm của bảo hiểm P and I

2.4.5 Phí bảo hiểm:

2.4.6 Sự tham gia bảo hiểm P and I của các đội tàu Việt Nam:

CHƯƠNG 3: BẢO HIỂM HOẢ HOẠN - BẢO HIỂM KỸ THUẬT

3.1 BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

3.1.1 Đối tượng bảo hiểm

3.1.2 Rủi ro có thể được bảo hiểm và rủi ro loại trừ

3.1.3 Mở rộng phạm vi bảo hiểm

3.1.4 Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

3.1.5 Phí bảo hiểm

3.1.6 Giám định và bồi thường tổn thất

3.1.7 Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ở Việt Nam

3.2 BẢO HIỂM XÂY DỰNG - LẮP ĐẶT

3.2.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan tới bảo hiểm xây dựng- lắp đặt

3.2.2 Rủi ro trong xây dựng- lắp đặt

3.2.3 Các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng lắp đặt.

3.2.4 Nội dung cơ bản của bảo hiểm xây dựng

3.2.5 Nội dung cơ bản của bảo hiểm lắp đặt

CHƯƠNG 4: BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

4.1 BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI.

4.1.1 Đối tượng bảo hiểm.

4.1.2 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm

4.1.3 Rủi ro có thể được bảo hiểm.

4.1.4 Các rủi ro loại trừ.

4.1.5 Phí bảo hiểm.

4.1.6 Giám định tổn thất.

4.1.7 Bồi thường bảo hiểm

4.2 BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

4.2.1 Trách nhiệm DS trong các vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe cơ giới

4.2.2 Đối tượng bảo hiểm

4.2.3 Phương thức bảo hiểm

4.2.4 Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm

4.2.5 Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm

4.2.6 Xác đinh thiệt hại và giải quyết bồi thường:

CHƯƠNG 5: CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIỆT HẠI KHÁC

5.1 BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN

5.1.1 Đối tượng bảo hiểm

5.1.2 Phạm vi bảo hiểm

5.1.3 Loại trừ bảo hiểm

5.1.4 Điều kiện chung

5.2 BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH.

5.2.1 Một số khái niệm

5.2.2 Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh – cơ chế và thời hạn bồi thường

5.2.3 Những tác động của gián đoạn kinh doanh và đối tượng bảo hiểm.

5.2.4 Số tiền bảo hiểm

5.2.5 Phí bảo hiểm:

5.2.6 Bồi thường bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.

5.3 BẢO HIỂM TIỀN.

5.3.1 Đối tượng bảo hiểm.

5.3.2 Phạm vi bảo hiểm.

5.3.3 Các trường hợp loại trừ.

5.3.4 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm.

5.3.5 Phí bảo hiểm.

5.3.6 Bồi thường bảo hiểm.

5.4 BẢO HIỂM TRỘM CẮP.

5.5 BẢO HIỂM VỠ KÍNH.

CHƯƠNG 6: BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ

6.1 KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ.

6.1.1 Khái niệm bảo hiểm con người phi nhân thọ

6.1.2 Đặc trưng của bảo hiểm con người phi nhân thọ

6.1.3 Phân loại bảo hiểm con người phi nhân thọ

6.2 BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

6.2.1 Khái niệm về tai nạn

6.2.2 Hậu quả của tai nạn và các nghiệp vụ bảo hiểm tương ứng.

6.2.3 Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người

6.3 BẢO HIỂM SỨC KHỎE

6.3.1 Một số khái niệm.

6.3.2 Hậu quả của bệnh tật và các nghiệp vụ bảo hiểm tương ứng

6.3.3 Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

6.4 BẢO HIỂM KẾT HỢP “TAI NẠN” VÀ “ SỨC KHỎE”

6.4.1 Hợp đồng bảo hiểm kết hợp “ tai nạn “và “sức khỏe”

6.4.2 Giới thiệu một số loại bảo hiểm kết hợpÝ kiến của lãnh đạo Học viện Trưởng bộ môn


Đoàn Minh Phụng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

BẢO HIỂM NHÂN THỌ
1. Tên môn học: Bảo hiểm nhân thọ

2. Số tín chỉ: 02

3. Chuyên ngành đào tạo: Tài chính Bảo hiểm

4. Trình độ: Cho sinh viên hệ đại học chính quy

5. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp lý thuyết: 20 tiết

- Bài tập, thảo luận: 9 tiết

- Kiểm tra: 1 tiết6. Điều kiện:

- Học phần học trước: Lý thuyết bảo hiểm; BH phi nhân thọ

7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Bảo hiểm nhân thọ là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, pháp lý và thương mại của các nhóm nghiệp vụ BH nhân thọ chủ yếu trong DNBH nhân thọ.8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham dự đầy đủ giờ lên lớp.

- Thực hiện các bài tập, câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.

- Tìm hiểu các tài liệu có liên quan theo sự hướng dẫn của giáo viên.9. Tài liệu học tập

- Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ

- Hệ thống luật, quy tắc, điều khoản liên quan trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ.10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Theo quy chế của Học viện Tài chính.

Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết

11. Thang điểm: Thang điểm 10.

12. Mục tiêu của môn học:

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ; hình thành những kỹ năng cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trong doanh nghiệp bảo hiểm.13. Nội dung chi tiết môn học:

A. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Đơn vị tính: Tiết

Số TT chương

Tên chương

Tổng số tiết

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Tổng quan về BH nhân thọ

3

32

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

9

6

3
3

Kênh phân phối BH nhân thọ

9

5

3

1

4

Tái bảo hiểm

9

6

3


Cộng


30

20

9

1


B. Nội dung chi tiết
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ


1.1

Khái niệm, lịch sử ra đời và phát triển bảo hiểm nhân thọ

1.1.1

Khái niệm

1.1.2

Lịch sử ra đời và phát triển bảo hiểm nhân thọ

1.2

Các loại bảo hiểm nhân thọ cơ bản

1.2.1

Bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp tử vong

1.2.2

Bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp sống

1.2.3

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

1.2.4

Bảo hiểm liên kết đầu tư

1.2.5

Các đảm bảo bổ sung

1.3

Đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ

1.3.1

Tính đa mục đích của hợp đồng BHNT

1.3.2

Mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên của bên mua BH

1.3.3

Thời hạn HĐBH và việc đóng phí trong BHNT

1.3.3

Phí BH chịu sự tác động kết hợp của hai nhân tố tuổi thọ và tài chính

1.3.4

BHNT cho phép BH 2 sự kiện trái ngược nhau trong cùng một HĐBH

1.3.5

Những quy định đặc biệt trong BHNT

Chương 2

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

2.1

Tổng quan về hợp đồng BHNT

2.1.1

Khái niệm HĐBHNT

2.1.2

Các tài liệu liên quan của HĐBHNT

2.1.3

Các bên trong HĐBHNT

2.1.4

Người có liên quan trong HĐBHNT

2.1.5

Các loại HĐBHNT

2.1.6

Nội dung cơ bản của HĐBHNT

2.2

Quy trình khai thác HĐBHNT

2.2.1

Xác định khách hàng tiềm năng

2.2.2

Hẹn gặp KH, tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm

2.2.3

Thuyết phục KH ra quyết định mua

2.2.4

Bàn giao hợp đồng cho khách hàng

2.2.5

Phục vụ sau bán hàng

2.3

Quản lý HĐBHNT

2.3.1

Vai trò của công tác quản lý hợp đồng trong BHNT

2.3.2

Nội dung quản lý HĐBHNT

2.3.3

Tái BH nhân thọ

Chương 3

KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

3.1

Các kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ

3.1.1

Phân phối trực tiếp

3.1.2

Phân phối gián tiếp

3.1.3

Phân phối qua ngân hàng – Bancassurance

3.2

Quản lý đại lý BHNT

3.2.1

Khái quát về quản lý đại lý BHNT

3.2.2

Những yếu tố cần đạt được của đại lý BHNT

3.2.3

Nội dung quản lý đại lý BHNT

3.2.4

Tự quản của đại lý BHNT

3.2.5

Các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý đại lý BHNT

3.3

Quản lý Bancassurance trong BHNT

3.3.1

Khái quát về Bancassurance

3.3.2

Các mô hình Bancassurance

3.3.3

Hệ thống phân phối Bancassurance

3.3.4

Sản phẩm Bancassurance

3.3.5

Nội dung quản lý Bancassurance

CHƯƠNG 4: TÁI BẢO HIỂM


4.1 Sự cần thiết của tái bảo hiểm
4.2 Các loại hợp đồng tái bảo hiểm


4.3 Phương pháp tái bảo hiểm


4.4 Phững điều khoản đặc thù trong hợp đồng tái BH


4.5 Hợp đồng tái bảo hiểm “ không truyền thống”Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương