ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầNtải về 70 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2017
Kích70 Kb.
#487

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

Mã số: CK056

Số đơn vị học trình: 3 LT: 3 TH:

Đối tượng: Sinh viên hệ Cao đẳng1. Học phần tiên quyết: không yêu cầu

2. Mục tiêu môn học:

3. Nội dung

STT

Nội dung ôn tập

Số tiết

LT

TH

1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Các vấn đề căn bản về ngân hàng thương mại

1.1.1 Định nghĩa NHTM

1.1.2 Quá trình ra đời và phát triển của NHTM

1.1.3 Hệ thống NHTM Việt Nam

1.1.2 Chức năng của NHTM

1.2 Phân loại NHTM

1.2.1 Dựa vào hình thức sở hữu

a. Ngân hàng thương mại Nhà nước

b. Ngân hàng thương mại cổ phần

c. Ngân hàng liên doanh

d. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1.2.2 Dựa vào chiến lược kinh doanh

a. Ngân hàng bán buôn

b. Ngân hàng bán lẻ

c. Ngân hàng vừa bán buôn vửa bán lẻ

1.2.3 Dựa vào quan hệ tổ chức

1.3 Cơ cấu tổ chức của một NHTM

1.4 Các hoạt động chủ yếu của NHTM

1.4.1 Hoạt động huy động vốn

1.4.2 Hoạt động cấp tín dụng

1.4.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

1.4.4 Các hoạt động khác

1.5 Phân loại các nghiệp vụ NHTM

1.5.1 Dựa vào bảng cân đối tài sản

a. Nghiệp vụ nội bảng

b. Nghiệp vụ ngoại bảng

1.5.2 Dựa vào đối tượng khách hàng

a. Các nghiệp vụ đối với khách hàng doanh nghiệp

b. Các nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân

1.5.3 Dựa vào Luật các TCTD

a. Hoạt động huy động vốn

b. Hoạt động cấp tín dụng

c. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

d. Hoạt động khác

1.6 Ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến hoạt động của NHTM

1.6.1 Các quy định về vốn

1.6.2 Các quy định về dự trữ và bảo đảm an toàn1.6.3 Các quy định về cho vay.2

CHƯƠNG II : NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  1. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn

   1. Đối với NHTM

   2. Đối với khách hàng

  2. Hoạt động huy động vốn của NHTM

  3. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM

   1. Huy động qua tài khoản tiền gửi

    1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán

    2. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm

   2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá

    1. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn

    2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá trung và dài hạn

   3. Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và từ Ngân hàng Nhà nước

2.4 Các giải pháp tăng vốn của NHTM.3

CHƯƠNG III : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NHTM

  1. Khái niệm

  1. Các vấn đề căn bản về cấp tín dụng ngân hàng

   1. Nguyên tắc vay vốn

   2. Điều kiện vay vốn

   3. Mục đích vay vốn

   4. Hồ sơ vay vốn

   5. Giới hạn và hạn chế cho vay

   6. Những trường hợp không cho vay

   7. Phương thức cho vay

   8. Các loại tín dụng ngân hàng

    1. Dựa vào mục đích của tín dụng

    2. Dựa vào thời hạn tín dụng

    3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng

    4. Dựa vào phương thức cho vay

    5. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay

  1. Quy trình tín dụng

   1. Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng

   2. Quy trình tín dụng căn bản

  2. Bảo đảm tín dụng

   1. Giới thiệu chung về bảo đảm tín dụng

   2. Các hình thức bảo đảm tín dụng

    1. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp

    2. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố

    3. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản hình thành từ vốn vay

d. Bảo đảm tín dụng bằng hình thức bảo lãnh.4

CHƯƠNG IV : NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  1. Tổng quan về nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân

  1. Các sản phẩm và nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân

   1. Cho vay bất động sản

   2. Cho vay tiêu dùng

   3. Cho vay sản xuất kinh doanh

   4. Cho vay tiểu thương

   5. Cho vay nông nghiệp

   6. Cho vay cầm cố sổ tiền gửi.5

CHƯƠNG V: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  1. Các vấn đề về cho vay doanh nghiệp

  2. Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

   1. Xác định nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

    1. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên

    2. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ

   1. Phương thức cho vay ngắn hạn

a. Phương thức cho vay từng lần

b. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng  1. Cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp

   1. Mục đích của tín dụng trung và dài hạn

   2. Thủ tục vay vốn trung và dài hạn

   3. Các phương thức cho vay trung và dài hạn.6

CHƯƠNG VI: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

  1. Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng

   1. Khái niệm bảo lãnh

 1. Bên bảo lãnh

 2. Bên nhận bảo lãnh

 3. Bên được bảo lãnh

 4. Cam kết bảo lãnh

   1. Chức năng của bảo lãnh

 1. Bảo lãnh là công cụ bảo đảm

 2. Bảo lãnh là công cụ tài trợ

   1. Các loại bảo lãnh

a. Bảo lãnh vay vốn

b. Bảo lãnh thanh toán

c. Bảo lãnh dự thầu

d. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

e. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm

f. Bảo lãnh thanh toán – Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

g. Bảo lãnh đối ứng

6.2 Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

6.2.1 Điều kiện bảo lãnh

6.2.2 Phạm vi bảo lãnh

6.2.3 Hồ sơ đề nghị bảo lãnh

6.2.4 Hợp đồng bảo lãnh

6.2.5 Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh

6.2.6 Cam kết bảo lãnh

6.2.7 Phí bảo lãnh

6.3 Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo vụ bảo lãnh

6.3.1 Đối với trường hợp bảo lãnh thông thường

6.3.2 Đối với trường hợp bảo lãnh đối ứng6.3.3 Đối với trường hợp xác nhận bảo lãnh4. Tài liệu tham khảo:

  • PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê

  • ThS. Thái Văn Đại, Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng, ĐHCT, 2007.

  • TS. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2009

  • PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài chính, 2005.

  • GS.TS Lê Văn Tư, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, 2005, tái bản 2010.

  • Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Luật các tổ chức tín dụng 2010.
tải về 70 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương