ĐỀ CƯƠng bài giảng học phần: TỔ chức và HỌat đỘng đỘi tntp hồ chí minhtải về 41.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích41.62 Kb.
#182998
Tổ chức độiĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Học phần: TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Chương 1 : MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


1. Mục đích của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:
Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ( do hội nghị lần thứ 3 BCH.TƯ Đòan TNCS Hồ Chí Minh khóa 8 thông qua ngày 25/7/2003 ) có ghi: “ Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, họat động , vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em “.
Khẩu hiệu của Đội: “ Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng ! “
Có thể hiểu mục tiêu cụ thể của tổ chức Đội TNTP.HCM là:Đội tổ chức giáo dục thiếu niên , nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan , trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đòan viên TNCS Hồ Chí Minh.
Với mục đích đó:
+ Đội góp phần hình thành phẩm chất đầu tiên của nhân cách con người mới XHCN, phù hợp với mục tiêu của nền giáo dục và gia đình.
+ Đội yêu cầu mỗi đội viên phấn đấu trở thành đội viên tốt,cháu ngoan Bác Hồ,đòan viên TNCS Hồ Chí Minh
+ Khẩu hiệu Đội bao gồm 2 vế thống nhất với nhau, vừa gắn nhiệm vụ cách mạng của đất nước,vừa gắn với lý tưởng cao đẹp của Bác Hồ, đòi hỏi mỗi đội viên phải ghi nhớ và thực hiện mọi lúc, mọi nơi.
+ Mục đích của Đội thống nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường, đòi hỏi Đội phải kết hợp chặt với nhà trường trong quá trình họat động của mình.
2. Tính chất của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:
a/ Tính quần chúng của Đội thể hiện:
+ Đội là tổ chức của các em,các em làm chủ, tự quản mọi họat động dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội.
+ Đội thu hút tất các thiếu niên trong độ tuổi tham gia tổ chức
+ Cần tránh các khuynh hướng: thu hẹp tổ chức Đội; buông lỏng khâu giáo dục, kết nạp ồ ạt các em vào Đội; không tôn trọng quyền làm chủ tự quản của tổ chức Đội, mệnh lệnh, hoặc bao biện làm thay các em
b/ Tính chính trị của Đội ( cách mạng ) thể hiện:
+.Đội do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đòan TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.Đội cùng với nhà trường XHCN giáo dục thế hệ trẻ theo đường lối quan điểm giáo dục của Đảng.
+ Đội là tổ chức nòng cốt trong phong trào thiếu nhi Việt Nam góp phần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng giáo dục ở trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Mặt khác , Đội đoàn kết, hợp tác với các tổ chức và phong trào thiếu nhi trong khu vực và trên thế giới vì quyền trẻ em, vì hoà bình hạnh phúc của các dân tộc.
Tóm lại, Đội TNTP.HCM là một tổ chức chính trị-xã hội của thiếu nhi Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.
c/ Tính giáo dục của Đội thể hiện:
+ Đội là một tổ chức quần chúng của thiếu nhi Việt Nam, có mục đích giáo dục chứ không phải là một tổ chức từ thiện, hướng đạo, vui chơi đơn thuần
+ Đội là lực lượng giáo dục ở trong và ngòai nhà trường, là lực lượng hậu bị của Đòan.Mọi hoạt động của Đội đều được đặt dưới sự phụ trách của Đoàn TNCS.HCM và sự hướng dẫn về mặt sư phạm của thầy, cô giáo, các anh chị phụ trách ( đại diện cho Đoàn TNCS.HCM )
+ Đội giáo dục đội viên theo 5 điều Bác Hồ dạy,chương trình rèn luyện đội viên, điều lệ, nghi thức Đội, bằng các họat động đa dạng, phong phú của Đội, họat động của Đội không chỉ là vui chơi đơn thuần. Đội viên có nhiệm vụ thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đội, mục tiêu của Đảng, 5 điều Bác Hồ dạy trở thành con ngoan , trò giỏi, đội viên tốt, đòan viên TNCS Hồ Chí Minh.
Tính quần chúng, tính chính trị và tính giáo dục của Đội là thống nhất và hỗ trợ cho nhau, chi phối toàn bộ nguyên tắc, nội dung,hình thức và phương pháp hoạt động của Đội TNTP.HCM.
3. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đọan cách mạng hiện nay ở nước ta:
a/ Chức năng của Đội:
Đội có 2 chức năng cơ bản là giáo dục và tổ chức thiếu niên nhi đồng Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
+ Chức năng giáo dục:
- Đội là một lực lượng giáo dục quan trọng của xã hội, cùng với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác giáo dục thiếu nhi theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- Đội giáo dục đội viên theo nguyên tắc, phương pháp riêng của mình và bằng các hình thức giáo dục đa dạng, phong phú, hấp dẫn.
- Nội dung giáo dục của Đội có tính hệ thống và toàn diện.
+ Chức năng tổ chức:
- Đội tập hợp, thu hút tất cả thiếu niên ,nhi đồng tham gia hoạt động Đội.
- Đội tổ chức việc thực hiện điều lệ, nghi thức cho tất cả đội viên,đấu tranh bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của thiếu nhi, uy tín của tổ chức Đội.
- Đội tổ chức thiếu nhi cả nước cùng tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội.
b/ Nhiệm vụ của Đội :
+ Các tập thể Đội và đội viên phải phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, đòan viên TNCS Hồ Chí Minh.
+ Các tập thể Đội có trách nhiệm giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, họat động, vui chơi…
+ Các tập thể Đội và đội viên phải thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em đã nêu trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Để thực hiện 3 nhiệm vụ trên cần:
+ Mỗi đội viên và tập thể đội phải nghiêm chỉnh thực hiện điều lệ, nghi thức Đội, chương trình rèn luyện đội viên, mọi nghị quyết của Đội và của Đoàn.
+ Đội phải đòan kết, tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia các họat động đội.
+ Đội phải tổ chức nhiều họat động phong phú, tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng, sáng kiến của thiếu nhi trong họat động.
+ Xây dựng tổ chúc Đội vững mạnh: xây dựng chi đội, liên đội đòan kết, tự quản; lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ chỉ huy đội; thường xuyên bồi dưỡng về Đòan cho đội viên; làm tốt công tác giáo dục nhi đồng.
+ Đội củng cố và mở rộng đòan kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
4. Mục đích, nhiệm vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện qua các biểu trưng nghi thức của Đội :
+ Tên gọi “ thiếu niên tiền phong “
+ Khẩu hiệu Đội
+ Lời hứa đội viên
+ Cờ Đội
+ Huy hiệu măng non
+ Khăn quàng đỏ
+ Chào của đội viên
+ Đội ca
-------------------------

Chương 2: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


1. Khái quát chung :


+ Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước.Hệ thống tổ chức của Đội bao gồm các cấp: liên đội và chi đội.Trên Liên đội là Hội đồng Đội các cấp từ phường,xã đến trung ương.
+ Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp do BCH Đoàn cùng cấp lập ra để thực hiện nhiệm vụ trực tiếp phụ trách Đội, là đại diện cho tổ chức Đội ở cấp đó và giúp Đòan phụ trách Đội.
+ Tổ chức cơ sở Đội được xây dựng trong các trường học và trên địa bàn dân cư. Trong mỗi trường tiểu học, THCS thường tổ chức 1 liên đội, mỗi lớp là một chi đội.
+ Việc thành lập liên đội, chi đội do Hội đồng đội cùng cấp ra quyết định.Nếu chưa có Hội đồng Đội thì do BCH Đoàn cùng cấp ra quyết định.
2. Hệ thống tổ chức của Đội TNTP Hồ Chí Minh :
a/ Liên đội:
+ Trong các trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ 3 chi đội trở lên thì được thành lập liên đội.
+ Liên đội mỗi năm tiến hành đại hội 1 lần
+ Ở mỗi liên đội có 1 Tổng phụ trách làm nhiệm vụ thay mặt Đoàn phụ trách Đội.
+ Nhiệm vụ của Liên đội ( giáo trình )
b/ Chi đội:
+ Là đơn vị cơ sở của tổ chức Đội, trực tiếp tổ chức các hoạt động Đội, trực tiếp điều hành kế hoạch công tác Đội, trực tiếp quản lý, giáo dục đội viên.
+ Trong trường phổ thông chi đội gắn liền với lớp học. Có từ 3 đội viên trở lên thì được thành lập một chi đội.Mỗi chi đội có phụ trách chi đội.
+ Chi đội mỗi năm tiến hành đại hội 1 lần.
+ Các nhiệm vụ chủ yếu của chi đội ( giáo trình )
c/ Phân đội:
+ Là đơn vị nhỏ nhất của Đội. Trong trường phổ thông, phân đội thường được tổ chức tương ứng với tổ học tập
+ Chi đội có từ 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội.
+ Các nhiệm vụ chính của phân đội ( giáo trình )
3. Nhi đồng và sao nhi đồng ở trường tiểu học: ( sẽ nghiên cứu ở chương 7 )
4. Các liên đội, chi đội tạm thời:
+ Tại các trường Đội, nhà thiếu nhi và các họat động tập thể của Đội… được thành lập các chi đội, liên đội tạm thời để tổ chức các họat động theo điều lệ và nghi thức của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Liên đội , chi đội tạm thời không làm nhiệm vụ kết nạp đội viên mới va không tiến hành giới thiệu đội viên lớn lên Đòan.
5. Hội đồng Đội:
* Chức năng của Hội đồng Đội:
+ Tham mưu về chủ trương, nội dung, biện pháp về công tác đội và phong traò thiếu nhi.
+ Tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đòan về công tác Đội, công tác thiếu nhi trong hệ thống Đòan, Đội
+ Thay mặt tổ chức Đòan, Đội để quan hệ phối hợp với các lực lượng xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
* Cơ cấu tổ chức Hội đồng Đội:
+ HĐĐ Đội ở cấp nào do BCH Đoàn cấp đó thành lập và lãnh đạo.
+ Nhiệm kỳ của HĐĐ theo nhiệm kỳ của BCH Đoàn cùng cấp.
+ HĐĐ Đội tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, gồm:
- Một số cán bộ chủ chốt của Đoàn do BCH, Ban thường vụ Đoàn cử ra để lãnh đạo HĐĐ .
- Một số Chủ tịch HĐĐ cấp dưới
- Đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn cùng cấp.
- Đại diện lãnh đạo ngành giáo dục.
- Một số cán bộ chuyên trách
- Đại diện các trung tâm giáo dục ngoài nhà trường
- Đại diện lãnh đạo trường sư phạm, trường phổ thông, một số tổng phụ trách Đội và một số chuyên gia giáo dục.
* Nhiệm vụ của HĐĐ:
+ Giúp Đoàn phụ trách Đội,phát triển phong trào thiếu nhi.
+ Nghiên cứu, đề xuất với BCH,BTV Đoàn những chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong từng thời kỳ.
+ Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương của BCH, BTV Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu nhi,hướng dẫn nghiệp vụ cho HĐĐ cấp dưới, hướng dẫn nội dung và phương pháp hoạt động cho các trung tâm giáo dục ngoài nhà trường.
+ Tổng kết, phổ biến,áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, báo cáo tình hình phong trào thiếu nhi, hoạt động của HĐĐ với BCH Đoàn cùng cấp và HĐĐ cấp trên.
+ Phối hợp với các ban chức năng, các cơ quan nghiệp vụ của Đoàn trong việc xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi.
+ Đại diện cho Đội TNTP, là thành viên của UB bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở các cấp.Liên kết, phối hợp các ngành chăm lo cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
---------------------------
Chương 3: NGUYÊN TẮC HỌAT ĐỘNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

1. Khái niệm chung về nguyên tắc họat động Đội:


+ Là những qui tắc, qui định cần phải bảo đảm khi tiến hành các họat động Đội.
+ Cơ sở xây dựng nguyên tắc họat động đội:

  • Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lý luận giáo dục học.

  • Kinh nghiệm họat động thực tiễn của Đội TNTP Hồ Chí Minh

+ Nguyên tắc họat động đội là căn cứ để xác định nội dung, hình thức công tác đội, nó chi phối phương pháp công tác đội.
2. Những nguyên tắc họat động của Đội TNTP Hồ Chí Minh:
2.1 Nguyên tắc đảm bảo định hướng chính trị – xã hội:
+ Ý nghĩa:
- Đảm bảo tính giai cấp trong giáo dục.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc điều lệ Đội.
+ Nội dung nguyên tắc:
- Họat động đội từng bước hình thành cho đội viên thế giới quan klhoa học,giúp đội viên định hướng mục đích cuộc sống đúng đắn, lành mạnh.
- Họat động đội từng bước hình thành và củng cố niềm tin của đội viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Họat động đội góp phần giáo dục truyền thống cho đội viên.
- Họat động đội tạo điều kiện cho đội viên tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính tự nguyện gia nhập Đội và tích cực tham gia vào các họat động Đội của đội viên và thiếu niên:
+ Ý nghĩa:
- Đảm bảo quyền làm chủ của thiếu nhi, đảm bảo cho tổ chức Đội thực sự là tổ chức quần chúng của trẻ em.
- Xuất phát từ ý nghĩa của tính tự nguyện, tự giác đối với hiệu quả họat động của con người.
+ Yêu cầu:
- Tổ chức nghiên cứu và thực hiện điều lệ Đội, đảm bảo quyền dân chủ tự quản.
- Họat động đội phải do chính đội viên bàn bạc xây dựng kế họach và tổ chức thực hiện.
- Họat động đội phải đa dạng, phong phú để thu hút đội viên, thiếu nhi tham gia theo sở thích,
- Họat động đội phải phù hợp với thực tiễn, lôi cuốn đội viên, thiếu nhi tham gia phù hợp hòan cảnh, điều kiện cụ thể.
- Trong họat động đội phải chú ý xây dựng tinh thần tập thể, đòan kết giúp đỡ lẫn nhau.
- Họat động đội phải được diễn ra trong trường, trong giờ học, ở địa bàn daân cư và ngòai giờ lên lớp.
- Họat động đội phải thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia của đội viên.
2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính tự quản và phát huy năng lực sáng tạo của đội viên, trên cơ sở có sự phụ trách trực tiếp của Đòan và sự hướng dẫn sư phạm của người lớn:
+ Ý nghĩa:
- Nguyên tắc đề cập đến 2 mặt:
* Đảm bảo tính tự quản, phát huy năng lực sáng tạo của đội viên
* Đảm bảo có sự phụ trách của Đòan, sự hướng dẫn sư phạm của người lớn.
Hai mặt này không lọai trừ nhau mà thống nhất và hỗ trợ cho nhau
+ Yêu cầu:
- Nắm vững nguyên tắc tự nguyện, tự giác.
- Quan tâm bồi dưỡng BCH Đội, giúp các em chủ động tự quản điều hành công việc và phát huy cao nhất sự sáng tạo của các em, tránh áp đặt hoặc làm thay.
- Tin tưởng vào khả năng tập thể và cá nhân đội viên, chỉ hướng dẫn khi thật cần thiết.
- Động viên kịp- thời những cố gắng, sáng tạo của các em. Đánh giá đúng mức thành tích của tập thể và cá nhân đội viên
- Tập trung hướng dẫn các em khâu lập kế họach họat động
2.4 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc điểm lưá tuổi và đặc điểm cá nhân đội viên:
+ Ý nghĩa :
- Là nguyên tắc chung của các họat động giáo dục. Đội chia thành 3 lứa tuổi để xây dựng nội dung, hình thức, phương pháp họat động đội cho phù hợp từng lứ tuổi.
- Để đảm bảo sự tự quản, tự nguyện của mỗi đội viên.
Đặc điểm cá nhân bao gồm: giới tính, cá tính, hòan cảnh , môi trường…
+ Yêu cầu :
- Phụ trách phải có tri thức tâm lý học, giáo dục học và phương pháp sư phạm khéo léo để lựa chọn họat động phù hợp.
- Phụ trách cần nghiên cứu chương trình rèn luyện đội viên, chương trình họat động đội hàng năm, họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp … để vận dụng cho phù hợp.
2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính lãng mạn, gây hứng thú, mang màu sắc vui chơi trong các họat động đội:
+ Ý nghĩa:
- Xuất phát từ đặc điểm tâm lý, đặc điểm họat động của lứa tuổi thiếu nhi và tính chất của tổ chức Đội. (tuổi thiếu nhi luôn hướng những gì cao đẹp, tính lãng mạn thể hiện trong cách đặt tên, xác định hình thức cho các hoạt động )
- Vui chơi là họat động không thể thiếu của thiếu nhi. Phương châm giáo dục thiếu nhi : “ học mà vui, chơi mà học “
+ Yêu cầu :
- Cần tìm tòi, sáng tạo nội dung, hình thức họat động hấp dẫn thiếu nhi
- Cần chú ý tính giáo dục trong các họat động vui chơi của thiếu nhi
2.6 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong các họat động đội:
+ Ý nghĩa :
- Giáo dục là một quá trình liên tục, có hệ thống, có kế họach, diễn ra trong các giai đọan từ thấp đến cao,đơn giản đến phức tạp, chưa hòan thiện đến hòan thiện.
- Nội dung và hình thức họat động đội là một thể thống nhất, gắn bó với nhau.
- Tính hệ thống, liên tục thể hiện :
* Mục tiêu nhiệm vụ hằng năm
* Kế họach từ trung ương tới địa phương
* Nội dung, hình thức họat động theo lứa tuổi
* Sự thống nhất giữa nhà trường và Đội
+ Yêu cầu:
- Xây dựng kế họach công tác đội phải có tính tòan diện
- Thống nhất kế họach liên đội và các chi đội, kế họach năm học với các kế họach khác trong năm
- Gắn chặt họat động đội với nhà trường, Đòan cơ sở ….

* Hội thảo, thực hành :


Những định hướng vận dụng các nguyên tắc họat động Đội vào việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức các họat động Đội.
----------------------

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


1/ Khái niệm về phương pháp công tác Đội


- Định nghĩa: Phương pháp công tác Đội TNTP là lề lối, cách thức, biện pháp tổ chức hoạt động Đội nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục và phát triển toàn diện nhân cách cho đội viên.
- Phương pháp công tác Đội thống nhất với phương pháp dạy học và giáo dục-tự giáo dục ở trường phổ thông, nhưng có nét đặc thù: đề cao vai trò tự quản, tự giáo dục của đội viên; thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, sự định hướng giáo dục, hướng dẫn của phụ trách và hoạt động tự quản,tự giáo dục của đội viên.
- Phương pháp công tác đội bao gồm hệ thống 6 phương pháp chính có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và được phối hợp sử dụng trong mỗi hoạt động Đội.
2/ Các phương pháp công tác Đội:
2.1 Họat động tập thể, mang tính xã hội , hữu ích
+ Ý nghĩa:
- Tạo điều kiện tốt trong việc giáo dục và rèn luyện của đội viên.
- Hoạt động tập thể giúp đội viên tự khẳng định mình, gắn bó với tập thể và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Trong hoạt động, đội viên được tiếp xúc, nhập cuộc vào đời sống hàng ngày, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Yêu cầu sư phạm:
- Giúp học sinh hiệu rõ mục đích,ý nghĩa , yêu cầu của các hoạt động tập thể và xã hội.
- Trong mỗi hoạt động phải lập kế hoạch và tự các em đề xuất bàn bạc,tìm ra biện pháp thực hiện.
- Phải dự kiến những tình huống, khó khăn và biện pháp giải quyết ( dự kiến các phương án khác nhau )
- Phân công phù hợp năng lực đội viên và tập thể.
- Biết sử dụng các biện pháp thi đua để động viên, khuyến khích đội viên tích cực hoạt động.
- Khi hoàn thành, phải sơ, tổng kết kịp thời, đánh giá công bằng và khách quan kết quả hoạt động của các em.
2.2 Trò chơi và vui chơi
+ Ý nghĩa:
- Trò chơi có tầm quan trọng và cần thiết trong đời sống thiếu nhi.
- Là phương pháp thiếu nhi có hiệu quả.
+ Yêu cầu sư phạm:
- Nội dung, hình thức trò chơi phải phù hợp đặc điểm người chơi ( về lứa tuổi, giới tính, thể chất…)
- Hình thức trò chơi luôn đổi mới tạo sự hấp dẫn cho các em, nội dung và mức độ yêu cầu của trò chơi cần được nâng cao dần.
- Lựa chọn trò chơi ( nội dung và hình thức ) phải phù hợp với yêu cầu giáo dục và phải chuẩn bị chu đáo ( dụng cụ, luật chơi…)
- Phải chuẩn bị các điều kiện đảm bảo sự an toàn và sự thành công của trò chơi ( nhất là các trò chơi vận động, dã ngoại, trò chơi lớn… )
- Người phụ trách cần có sổ tay trò chơi để tích lũy và sáng tạo trò chơi cho các em.
- Cần có các điểm vui chơi và có sự giám sát của người lớn.
2.3 Phưong pháp thuyết phục trong công tác Đội
+ Thuyết phục bằng lời:
- Được sử dụng rộng rãi trong các cuộc họp,sinh hoạt Đội, hội thảo, phát thanh, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đội viên … )
- Chủ yếu là phân tích giảng giải , chứng minh để giúp các em hiểu, tin,làm theo điều tốt, bỏ điều xấu.
- Các yêu cầu:
* Cần tạo không khí chân thành, cởi mở, hấp dẫn.
* Lời nói: rõ ràng, sinh động, ngắn gọn, có sức thuyết phục.
* Động viên đa số đội viên tham gia tích cực và lắng nghe ý kiến của các em.
+ Thuyết phục bằng gương tốt điển hình:
- Có tác động mạnh mẽ đến quá trình tự giáo dục của các em
- Có thể sử dụng các tấm gương của: Bác Hồ; truyền thống dân tộc, địa phương, nhà trường, liên đội; Gương danh nhân, anh hùng; gương người tốt, việc tốt…
2.4 Giao nhiệm vụ cho đội viên và tập thể Đội
+ Ý nghĩa :
- Có tác dụng lôi cuốn tất cả đội viên vào công tác Đội.
- Kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội viên trong công việc.
- Giáo dục lòng tự tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự quản.
+ Yêu cầu sư phạm:
- Đảm bảo tính vừa sức và khả năng hoàn thành nhiệm vụ ( phải nắm vững khả năng, trình độ … của các em )
- Giúp đội viên và tập thể hiểu sâu sắc nhiệm vụ được giao, tiếp nhận nhiệm vụ với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm cao.
- Phân công hợp lý để không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của các em.
- Phải giám sát, kiểm tra , đôn đốc , kịp thời phát hiện những khó khăn và hỗ trợ các em giải quyết.
- Khi đánh giá phải công bằng, khách quan và kịp thời.
2.5 Thi đua trong công tác Đội
+ Ý nghĩa:
- Đề cao, kích thích sự phấn đấu vươn lên giành kết quả cao trong hoạt động.
- Nếu thực hiện tốt, thi đua tạo nên sức mạnh tổng hợp.
+ Yêu cầu sư phạm:
- Cần giải thích cho đội viên nắm vững mục đích, nội dung, tiêu chuẩn thi đua.
- Hình thức thi đua phải phong phú, sinh động, nghiêm túc, tránh qua loa đại khái, hình thức chủ nghĩa.
- Giáo dục tư tưởng thường xuyên, tránh những tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi, ganh đua cay cú; giáo dục cho các em tinh thần cầu thị, đoàn kết, tự hào lành mạnh.
- Đánh giá tổng kết phải công bằng, dân chủ, công khai.
2.6 Khen thưởng và khiển trách
+ Ý nghĩa:
- Khen thưởng: động viên sự tiến bộ.
- Khiển trách: khéo léo nhắc nhở, giáo dục để các em nhanh chóng tiến bộ ( khác với kỷ luật mang tính hành chính )
+ Hình thức khen thưởng
+ Hình thức khiển trách..
+ Yêu cầu sư phạm:
- Khách quan, công bằng, chính xác.
- Phát huy vai trò tự quản của các em trong việc xem xét khen thưởng hoặc khiển trách.
- Cần phối hợp với các lực lượng giáo dục có liên quan.

* Hội thảo, thực hành :


Những định hướng vận dụng các phương pháp công tác Đội vào việc tổ chức các họat động Đội

---------------------------


Chương 5: VẤN ĐỀ TỰ QUẢN CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


1/ Khái niệm về tự quản của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh
+ Tự quản là nguyên tắc được nêu trong điều lệ Đội, chi phối mọi hoạt động của Đội.
+ Nội dung bao gồm hai vế: sự phụ trách của Đoàn và sự tự quản của Đội ( cơ bản nhất )
- Sự phụ trách của Đoàn thể hiện:
* Xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đội trong từng thời kỳ và có kế hoạch chỉ đạo thực hiện
* Cử cán bộ phụ trách Đội.
* Củng cố, kiện toàn hệ thống Hội đồng Đội các cấp
* Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ, nghi thức Đội.
* Phối hợp các lực lượng giáo dục chăm lo cho hoạt động đội và phong trào thiếu nhi.
* Tạo nguồn kinh phí,hỗ trợ các phương tiện phục vụ cho các hoạt động Đội.
- Sự tự quản của Đội thể hiện:
* Mọi việc của Đội đều do các em dân chủ bàn bạc và quyết định.
* Khi quyết định thì số ít phải theo số nhiều.
* Trong chỉ đạo thực hiện: cấp dưới phục tùng cấp trên,đội viên phục tùng chỉ huy.
* Trong tổ chức thực hiện các hoạt động Đội: đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của các em.
2/ Tự quản của Đội thể hiện qua các họat động
2.1 Họp Đội:
+ Phân loại:
- Sinh hoạt thường kỳ của Đội ( chi đội, phân đội)
- Đại hội Đội ( chi đội, liên đội )
- Họp các ban chuyên môn của Đội
- Họp chỉ huy đội.
- Họp bất thường của Đội.
+ Cần lưu ý khi tổ chức họp Đội:
- Phải thực hiện nghiêm túc điều lệ, nghi thức Đội( thủ tục, nghi lễ, tác phong… )
- Ban chỉ huy Đội và phụ trách phải chuẩn bị trước về nội dung, chương trình
- Bình đẳng dân chủ trong cuộc họp
- Nhất thiết phải xen kẽ vui chơi, hoạt động giải trí trong các cuộc họp Đội.
2.2 Chỉ huy Đội là bộ máy tự quản của Đội
+ Tiêu chuẩn lực chọn và bồi dưỡng chỉ huy đội:
- Nắm vững điều lệ, thành thạo nghi thức Đội.
- Gương mẫu về mọi mặt.
- Có khả năng tổ chức và hoạt động, khả năng lôi cuốn bạn bè vào hoạt động Đội.
- Nhiệt tình trong công tác Đội.
+ Sự phân công trong ban chỉ huy Đội:
- Nguyên tắc phân công:
* Bao quát các mặt công tác
* Phù hợp với khả năng của cá nhân
* Mọi người đều có việc.
* Chuyên sâu kết hợp với trách nhiệm chung
* Cố định kết hợp với đột xuất
* Có thể thực hiện chế độ luân phiên.
- Phân công trong ban chỉ huy liên đội: 1 liên đội trưởng, 2-3 liên đội phó, các ủy viên.
- Phân công trong ban chỉ huy chi đội: 1 chi đội trưởng, 1-2 chi đội phó, các ủy viên.
+ Nhiệm vụ của Ban chỉ huy chi đội:
- Đại diện và tôn trọng lợi ích, quyền làm chủ của đội viên về mọi mặt.
- Tổ chức, lãnh đạo toàn bộ đời sống chính trị của Đội.
- Lập các kế hoạch hoạt động đội trong năm học.
- Tổ chức các hoạt động và sinh hoạt Đội theo kế hoạch.
- Báo cáo định kỳ lên cấp trên.

* Hội thảo, thực hành :


Mối quan hệ giữa tự quản của Đội với việc xây dựng tổ chức Đội vững mạnh

---------------------------


Chương 6 : NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌAT ĐỘNG ĐỘI


1/ Khái niệm về nội dung và hình thức họat động Đội    1. Khái niệm nội dung họat động Đội

+ Là tổng hợp tất cả những mặt,những yếu tố, những quá trình tạo nên hoạt động Đội. Đó là mặt bên trong của hoạt động đội nhằm thực hiện mục đích của Đội và mục tiêu của nhà trường phổ thông. Nội dung hoạt động đội được thể hiện thông qua các nội dung cụ thể sau:
- Giáo dục chính trị,tư tưởng, đạo đức và lối sống.
- Giáo dục ý thức trách nhiệm, thái độ trong học tập văn hóa, khoa học và công nghệ.
- Giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp
- Giáo dục thể chất, vệ sinh và bảo vệ môi trường
- Giáo thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật
- Giáo dục tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa các dân tộc
+ Các nội dung hoạt động Đội mang tính toàn diện, đa dạng và phong phú,có mối quan hệ với nhau, đan xen và bổ trợ cho nhau, cùng tác động đến đội viên và tập thể Đội trong quá trình tham gia hoạt động Đội.

    1. Khái niệm hình thức họat động Đội

+ Là phương thức biểu hiện, là hệ thống các mối liên hệ giữa các yếu tố của hoạt động Đội.Hình thức hoạt động Đội là sự thể hiện của nội dung hoạt động Đội và được qui định bởi tính chất của tổ chức Đội và những nguyên tắc hoạt động Đội.
+ Hình thức hoạt động Đội được biểu hiện cụ thể ở qui mô, số lượng , sắc thái hoạt động; ở cơ cấu bên trong của hoạt động, sự gắn kết, sắp xếp các yếu tố của hoạt động nhằm diễn đạt nội dung của hoạt động.
2/ Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức họat động Đội
+ Nội dung và hình thức hoạt động Đội phù hợp và thống nhất với nhau một cách biện chứng một cách chặt chẽ :
- Không có một nội dung hoạt động nào lại không tồn tại trong những hình thức nhất định.
- Một hình thức hoạt động Đội nào đó sẽ chứa đựng trong nó những nội dung nhất định. Cùng một nội dung hoạt động Đội có thể có nhiều hình thức biểu hiện và ngược lại,cùng một hình thức hoạt động Đội có thể biểu hiện những nội dung khác nhau.Điều này tạo nên sự đa dạng, phong phú của các hoạt động Đội.
- Nội dung bao giờ cũng giữ vai trò quyết định đối với hình thức hoạt động Đội..Tuy nhiên, hình thức hoạt động thường đa dạng phong phú và có tính độc lập tương đối và tác động tích cực trở lại đối với nội dung .
Để hoạt động Đội đạt hiệu quả cao,người tổ chức phải thường xuyên phát hiện những điểm bất hợp, những sự không ăn khớp giữa nội dung và hình thức hoạt động để kịp thời điều chỉnh hoạt động theo mục tiêu đã đề ra.
+ Nội dung và hình thức hoạt động Đội luôn luôn được bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với sự phát triển của tổ chức Đội và sự biến đổi của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
+ Nội dung và hình thức hoạt động Đội là kết quả của sự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình trưởng thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP.HCM và phong trào thiếu nhi Việt Nam; sự phát triển của hệ thống mục tiêu,nội dung, phương pháp của nền giáo dục quốc dân; kế thừa các thành qủa của nền khoa học hiện đại về con người, về tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên nhi đồng.
3/ Nội dung và hình thức họat động Đội
3.1 Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống
3.2 Giáo dục ý thức trách nhiệm trong học tập văn hóa, khoa học và công nghệ
3.3 Nội dung và hình thức họat động Đội trong việc giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp
3.4 Nội dung và hình thức họat động Đội trong việc giáo dục thể chất, vệ sinh và bảo vệ môi trường
3.5 Nội dung và hình thức họat động Đội trong việc giáo dục thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật
3.6 Nội dung và hình thức họat động Đội trong việc giáo dục tinh thần đòan kết, hữu nghị giữa các dân tộc
Đề tài thực hành: Trình bày tóm tắt nội dung, hình thức của các mặt hoạt động Đội ( Mỗi nhóm thảo luận và trình bày một trong 6 mặt hoạt động của Đội )

* Hội thảo, thực hành :


Nêu ví dụ thực hành về về vận dụng các nguyên tắc họat động Đội, phương pháp công tác Đội, tự quản của Đội,mối quan hệ giữa nội dung và hình thức họat động Đội thộng qua một số họat động giáo dục của Đội.

----------------------------


Chương 7 : Công tác phụ trách nhi đồng của Đội TNTP Hồ Chí Minh

1/ Phụ trách nhi đồng là nhiệm vụ của Đội TNTP Hồ Chí Minh


Chương III Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( khóa VIII ) thông qua ngày 25/7/2003 quy định:
+ Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp hậu bị của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Đội TNTP Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành dội viên TNTP.HCM
+ Liên đội và chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, vui chơi theo chương trình dự bị rèn luyện đội viên.

    1. Cơ sở lý luận

+Tuổi thiếu niên, nhi đồng là quá trình hình thành và phát triển liên tục của tâm sinh lý và nhân cách.Giữa thiếu niên và nhi đồng mặc dù có những điểm khác nhau trong nhân các nhưng lại có nhiều điểm tương đồng, có thể hỗ trợ nhau phát triển.
+ Giao cho Đội TNTP HCM phụ trách nhi đồng là hợp lý vì:
- Các em được tiếp thu một nền giáo dục XHCN, với cùng mục đích,mục tiêu và phương pháp giáo dục. Về nội dung GD có sự kế thừa và phát triển, liên hệ chặt chẽ.
- Trong nhà trường có hai lực lượng giáo dục chủ yếu đó là nhà trường và tổ chức Đội TNTP.HCM.
- Chương trình giáo dục đào tạo của nhà trường đảm bảo tính hệ thống, liên tục từ tiểu học đến THCS. Chương trình rèn luyện đội viên cũng bảo đảm tính liên tục , hệ thống từ chương trình dự bị đến các chương trình hạng ba, hạng nhì, hạng nhất.
1.2 Cơ sở thực tiễn:
+ Qua thực tiễn hoạt động của Đoàn, Đội ở nước ta, việc thống nhất tổ chức, coi nhi đồng là lực lượng dự bị của Đội TNTP là hoàn toàn hợp lý bởi nhi đồng còn nhỏ tuổi, chưa có ý thức đầy đủ về một tổ chức, chưa thể tự quản tổ chức các hoạt động của mình như Đội TNTP được.
+ Thực tiễn công tác Đội trong thời gian qua chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về việc duy trì và chỉ đạo sự phụ trách của Đội đối với nhi đồng.
+ Sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đoàn đối với thiếu nhi trong một thể thống nhất. Chương trình rèn luyện đội viên chương trìng dự bị rèn luyện đội viên. Điều đó có nghĩa công tác chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra đánh giá công tác Đội bao hàm cả công tác nhi đồng.
2/ Nhiệm vụ chủ yếu của Đội TNTP Hồ Chí Minh đối với nhi đồng
2.1 Tổ chức nhi đồng trong trường học và trên địa bàn dân cư
Sao nhi đồng được tổ chức trong trường học và trên địa bàn dân cư và đều do Đội TNTPHCM trực tiếp phụ trách.
2.2 Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình họat động nhi đồng
+ Chương trình hoạt động nhi đồng là chương trình dự bị rèn luyện đội viên TNTP được quy định thống nhất trong cả nước.Dựa vào chương trình này , các cơ sở Đội tổ chức xây dựng và lập kế hoạch thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.
+ Chương trình dự bị rèn luyện đội viên có các nội dung chính:
- Kính yêu Bác Hồ
- Con ngoan
- Chăm học
- Vệ sinh sạch sẽ
- Yêu sao nhi đồng và Đội TNTP
- Ra đường cần biết
- Noi gương người tốt, làm việc tốt, là bạn tốt
2.3 Chọn cử và bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng,phụ trách lớp nhi đồng
Các liên đội, chi đội TNTP phải cử đủ phụ trách sao nhi đồng,bàn bạc với nhà trường chọn cử GV các lớp 1,2,3 làm phụ trách lớp nhi đồng.
- Đội có trách nhiệm thường xuyên bồi dững đội ngũ phụ trách sao để các em hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- GVCN lớp 1,2,3 đồng thời là phụ trách nhi đồng của lớp mình., họ cần được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp công tác nhi đồng đặc biệt là phương pháp hướng dẫn các phụ trách sao tổ chức cho nhi đồng sinh hoạt,.
2.4 Kiểm tra đánh giá họat động nhi đồng
+ Tổ chức Đội có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động nhi đồng theo chương trình đã xây dựng.
+ Công tác kiểm tra đánh giá cần được tiến hành thường xuyên đối với cá nhân, sao nhi đồng, lớp nhi đồng.
2.5 Bồi dưỡng nhi đồng vươn lên Đội và kết nạp nhi đồng vào Đội TNTP Hồ Chí Minh
+ Là nhiệm vụ quan trọng , thể hiện kết quả của quá trình diù dắt giúp đỡ nhi đồng của mỗi đội viên và tập thể Đội.
+ Bồi dưỡng nhi đồng:
- Từng bước tập cho các em làm quen với sinh hoạt tập thể, hoạt động Đội.
- Nội dung bồi dưỡng nên lồng ghép trong việc thực hiện chương trình dư bị rèn luyện đội viên.
- Từng bước giúp các em hiểu,nắm vững điều lệ Đội.
- Có thể cho nhi đồng tham gia chung với đội viên TNTP trong một số buổi sinh hoạt Đội.
+ Lễ kết nạp đội viên, công nhận chi đội phải thực hiện đúng theo điều lệ, nghi thức Đội.
3/ Những quy định chung về tổ chức nhi đồng
3.1 Sao nhi đồng:
Là hình thức tập hợp các em nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi để giáo dục các em theo 5 điều Bác Hồ dạy, hướng dẫn các em làm quen với sinh hoạt tập thể, rèn luyện trở thành con ngoan-trò giỏi-bạn tốt-cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
3.2 Cách tổ chức sao :
+ Từ 5 đến 10 em có thể hợp thành 1 sao ( trong sao không quá 15 em )
+ Mỗi sao cử ra 1 trưởng sao để tập điều khiển công việc của sao ( không có cấp phó ).Trưởng sao có thể được bầu hoặc chỉ định theo hình thức luân phiên nhằm giúp nhi đồng làm quen với sinh hoạt tập thể và dần dần hình thành năng lực tự quản.
+ Sao nhi đồng lấy tên theo đức tính ( sao chăm chỉ, sao siêng năng, sao đoàn kết…) hoặc có thể chọn tên một con vật gắn với một đức tính để rèn luyện ( Ong chăm chỉ, voi thật thà,kiến cần cù…)
+ Một tuần đến hai tuần, sao nhi đồng sinh hoạt một lần trong trường hoặc trên địa bàn dân cư.
+ Các sao nhi đồng trong một lớp gọi là lớp nhi đồng. Lớp nhi đồng sinh hoạt một tháng một lần hoặc sinh hoạt sau buổi sinh hoạt các sao.
3.3 Phụ trách:
+ Mỗi sao có một đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh phụ trách gọi là phụ trách sao. Phụ trách sao có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt và giúp nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Mỗi lớp nhi đồng có 1 chi đội TNTP Hồ Chí Minh giúp đỡ và một cán bộ phụ trách là giáo viên chủ nhiệm hoặc đoàn viên do Đoàn cử ra.
3.4 Bài hát chính thức và lời hứa của nhi đồng:
+ Bài hát chính thức của nhi đồng là bài Nhanh bước nhanh nhi đồng của Phong Nhã.
+ Lời hứa của nhi đồng là:
“Vâng lời Bác Hồ dạy
Em xin hứa sẵn sàng
Là con ngoan trò giỏi
Cháu Bác Hồ kính yêu “
3.5 Các biểu trưng của sao:
+ Nếu tên sao là đức tính thì biểu trưng là hình ngôi sao 5 cánh ( đường kính 40cm X 40cm ) ở giữa ngôi sao có tên của sao.
+ Nếu tên của sao là một con vật gắn với một đức tính thì biểu trưng của sao là hình cách điệu con vật mà sao mang tên gắn với đức tính của sao ( đường kính 40cm X 40cm )
3.6 Chương trình sinh hoạt sao:
Sao nhi đồng sinh hoạt theo chương trình do Hội đồng Đội trung ương quy định mang tên CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN TNTP.
3.7 Kết nạp Đội:
Khi 9 tuổi và đủ điều kiện theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhi đồng sẽ được đội viên phụ trách sao giới thiệu và kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.
4/ Hướng dẫn thực hiện lễ công nhận sao nhi đồng,chọn đặt tên sao, bầu trưởng sao:
4.1 Lễ công nhận sao nhi đồng:
Lễ công nhận sao nhi đồng được tiến hành đối với các em nhi đồng.Buổi lễ cần được chuẩn bị chu đáo, tiến hành vui tươi và gây ấn tượng tốt ở các em.Ngày công nhận cần được tiến hành sau vài tuần nhập học. Lễ công nhận sao nhi đồng do chi đội đỡ đầu tiến hành.
a/ Công việc chuẩn bị:
a1) Chọn đặt tên sao:
Việc chọn đặt tên sao có thể được tiến hành trước ngày lễ công nhận sao nhi đồng.Quá trình chọn đặt tên sao diễn ra như sau:
* Tập họp toàn lớp nhi đồng ( có thể tổ chức theo lớp hoặc từng sao ) báo cáo sĩ số.
* Hát bài hát truyền thống và đọc lời hứa.
* Phụ trách sao nêu lý do chọn tên sao, gợi ý một số đức tính tốt.
* PTS phân tích ý nghĩa của các đức tính tốt,hướng dẫn nhi đồng thảo luận, lựa chọn, biểu quyết chọn tên sao ( bằng cách giơ tay )
* Chọn đặt tên sao xong,PTS tổ chức cho nhi đồng sinh hoạt tập thể ( múa, hát, trò chơi, kể chuyện …
a2) Chuẩn bị cho lễ công nhận sao nhi đồng:
Chi đội đỡ đầu giúp nhi đồng chuẩn bị những công việc sau:
* Tập nghi thức Đội ( xếp hàng, động tác nghiêm nghỉ… )
* Tập một số bài hát nhi đồng như: Nhanh bước nhanh nhi đồng, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Sao vui của em…
* Học thuộc lời hứa của nhi đồng.
* Tập một số điệu múa, truyện kể, trò chơi …
* Chuẩn bị phòng sinh hoạt ( phòng truyền thống hoặc phòng học ) trang trí theo nghi thức Đội,có thể tổ chức ngoài trời nhưng đảm bảo việc trang trí cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, hoa, khăn bàn…
* Lập danh sách các sao, cử đội viên làm phụ trách sao
* Chuẩn bị phù hiệu, biểu trưng của sao.
* Mời đại biểu tham dự lễ ( GVCN, TPT, các chi đội bạn…)
* Hướng dẫn các em nhi đồng về trang phục trong ngày lễ ( gọn gàng, sạch đẹp )
b) Diễn biến buổi lễ: ( BCH chi đội đỡ đầu điều hành buổi lễ )
* On định tổ chức :Tập họp,điểm số, báo cáo, kiểm tra trang phục, vệ sinh, hướng dẫn các em vào chỗ ngồi ổn định tổ chức.
* Chào cờ,tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
* Giới thiệu và ra mắt các sao nhi đồng, phụ trách sao :Chi đội trưởng đọc danh sách nhi đồng từng sao, hết danh sách 1 sao giới thiệu tên đội viên được cử làm phụ trách sao. Mời đại biểu lên gắn phù hiệu, trao biểu trưng cho sao, cho các em về chỗ, tiếp tục đọc danh sách các sao khác…
* Hát bài hát truyền thống ( mọi người đứng dậy và cùng hát ),đọc đồng thanh lời hứa của nhi đồng
* Phụ trách lớp nhi đồng phát biểu động viên, căn dặn các em.
* Kết thúc lễ: Chi đội trưởng tuyên bố kết thúc lễ,các phụ trách sao tổ chức cho nhi đồng sinh hoạt tập thể.
4.2 Bầu trưởng sao nhi đồng:
Sau khi đã chọn đặt tên và được công nhận sao nhi đồng , PTS hướng dẫn các em nhi đồng bầu trưởng sao:
* Tập hợp, điểm số, báo cáo
* PTS nêu lý do phải bầu trưởng sao,hướng dẫn các em phát biểu, thảo luận về tiêu chuẩn đối với trưởng sao và nhắc nhở các em đều phấn đấu rèn luyện theo những tiêu chuẩn đó.
* PTS hướng dẫn để nhi đồng tự giới thiệu người làm trưởng sao ( PTS có thể gợi ý ) và biểu quyết.
* Trưởng sao điều khiển sinh hoạt vui chơi.
5.Tổ chức họat động nhi đồng:
5.1 Khái quát về họat động nhi đồng
+ Nhi đồng là lớp dự bị của Đội TNTP, vì vậy nội dung, hình thức hoạt động nhi đồng cũng là nội dung, hình thức hoạt động Đội nhưng ở mức độ và yêu cầu đơm giản hơn.Nguyên tắc và phương pháp hoạt động Đội cũng được vận dụng cho công tác nhi đồng.
+ Nội dung hoạt động giáo dục nhi đồng là 5 điều Bác Hồ dạy nhằm mục tiêu GD các em trở thành con ngoan, trò giỏi,bạn tốt và trở thành đội viên TNTP.
+ Hình thức hoạt động giáo dục nhi đồng phải thường xuyên đổi mới cho sinh động, phù hợp với tuổi nhi đồng. Nói chung cần mang màu sắc vui chơi, cần tránh những hình thức nặng về lý thuyết,đòi hỏi chuẩn bị công phu, tốn thời gian,tiền của…
5.2 Nội dung và hình thức tổ chức họat động giáo dục nhi đồng
+ Nội dung giáo dục:
- Giáo dục đạo đức tác phong
- Giáo dục ý thức , nề nếp,thái độ học tập.
- Giáo dục lao động và ý thức tiết kiệm
- Giáo dục sức khỏe vệ sinh
- Giáo dục thẩm mỹ
+ Hình thức tổ chức họat động giáo dục:
- Tổ chức họat động theo chủ điểm
- Họat động vui chơi tập thể: múa hát, kể chuyện, trò chơi, thi đố…
- Tổ chức các cuộc thi
- Tổ chức tham quan du lịch
- Tổ chức các họat động xem phim, ca nhạc, kịch, xiếc…
5.3 Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng:
Sinh hoạt sao nhi đồng là hoạt động giáo dục thường xuyên, định kỳ theo phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học “. Vì vậy, chương trình sinh hoạt phải được chuẩn bị, sắp xếp hợp lý về nội dung, diễn biến, thời gian; tránh kéo dài, ôm đồm nhiều nội dung.
a/ Công tác chuẩn bị:
a1) Chủ điểm sinh hoạt:
- Chọn tên, lý do chọn chủ điểm
- Hệ thống câu hỏi gợi ý để nêu bật được ý nghĩa và yêu cầu rèn luyện cho nhi đồng
a2) Lựa chọn loại hình vui chơi và chuẩn bị vật dụng :
- Chuyện kể, thơ, bài hát, điệu múa, trò chơi… phù hợp với chủ điểm.
- Những vật dụng cần thiết khi sinh hoạt kỹ năng,khéo tay, kỹ thuật, trò chơi…
a3) Thời gian:
Từ 1 đến 2 tuần, sao nhi đồng sinh hoạt 1 lần vào giờ sinh hoạt tập thể, giờ sinh hoạt chủ nhiệm hoặc vào thời gian khác sao cho thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến việc học của PTS và các em nhi đồng. PTS cần bàn bâc thống nhất trước với GVCN về thời gian sinh hoạt của sao.
a4) Địa điểm:
Nên sinh hoạt ngoài trời, nơi thoáng mát, sạch sẽ, an toàn.
b/ Diễn biến buổi sinh hoạt sao:
Chương trình sinh hoạt sao nhi đồng thường diễn ra không quá 40 phút ( thông thường từ 15 đến 20 phút ), theo các trình tự:
b1) Ổn định:
- Tập hợp sao ( theo hàng dọc, hàng ngang hoặc hình tròn )
- Điểm danh, trưởng sao báo cáo số nhi đồng có mặt, lý do vắng mặt
( nếu có )
- PTS cho các em hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa của nhi đồng.Sau đó hát 1-2 bài hát tập thể.
b2) Báo cáo:
- Từng em nhi đồng tự kể về việc làm tốt hoặc chưa tốt theo yêu cầu của chủ điểm sinh hoạt sao lần trước ( về học tập,kỷ luật, trật tự, lễ phép, vệ sinh,giúp đỡ cha mẹ…
- Tập thể sao hoan hô các bạn làm tốt
- PTS động viên các em làm chưa tốt, khen thưởng các em xuất sắc và ghi vào sổ theo dõi việc tốt của sao.
b3) Sinh hoạt vui chơi:
Tùy theo điều kiện cụ thể, PTS có thể tổ chức cho nhi đồng tham gia một số hoạt động như:trò chơi, tập hát, tập múa, kịch, đọc thơ, kể chuyện, rèn luyện kỹ năng, tập nghi thức hoặc các loại hình khác ( xếp hình, cắt dán thủ công …)
b4) Sinh hoạt chủ điểm:
- PTS giới thiệu tên chủ điểm, lý do chọn chủ điểm
- PTS nêu nội dung chủ điểm và yêu cầu rèn luyện bằng cách dặt câu hỏi cho nhi đồng trả lời, sau đó PTS đúc kết nội dung và yêu cầu rèn luyện chính là gì.
b5) Kết thúc:
- PTS nhận xét buổi sinh hoạt: tinh thần, thái độ các em tham gia sinh hoạt ra sao?Khen thưởng, động viên các em nhi đồng làm tốt.
- Dặn dò chuẩn bị cho lần sinh hoạt sau.
- Hát tập thể và kết thúc.
5.4 Sinh hoạt lớp nhi đồng:
+ Sinh hoạt lớp nhi đồng là hình thức sinh hoạt, vui chơi chung của các sao trong 1 lớp, do BCH chi đội TNTP phụ trách lớp nhi đồng điều khiển.
+ Hoạt động lớp nhi đồng cần tổ chức gọn nhẹ, tạo cho các em sự thoải mái, hòa đồng trong tập thể.
+ Mỗi buổi sinh hoạt, BCH chi đội phải cử người ghi biên bản theo dõi các cuộc sinh hoạt lớp nhi đồng đầy đủ. GV phụ trách lớp nhi đồng cần ghi ý kiến nhận xét vào biên bản.
a) Công tác chuẩn bị:
Để buổi sinh hoạt mang lại hiệu quả cao, trước khi tổ chức sinh hoạt, BCH chi đội cần chuẩn bị những nội dung sau:
- Xem lại toàn bộ biên bản sinh hoạt của các sao trong tháng, tổng hợp thành tích của các sao và các cá nhân xuất sắc.
- Hội ý với PTS về nội dung chương trình sinh hoạt lớp nhi đồng, bình chọn các sao, các cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong tháng; thống nhất các tiết mục văn hóa, văn nghệ… trong sinh hoạt.
- Phân công người phụ trách tư2ng nội dung cụ thể trong chương trình sinh hoạt: ghi biên bản, điều khiển chương trình,nhận xét hoạt động của các sao, phổ biến nội dung sinh hoạt tháng, phụ trách hoạt động vui chơi văn nghệ…
b) Chương trình sinh hoạt:
b1) On định tổ chức :
- BCH chi đội cử đại diện tập họp nhi đồng theo từng sao.PTS sao tập họp sao của mình, chỉnh đốn đội ngũ, điểm số và báo cáo cho đại diện BCH chi đội theo nghi thức Đội.
- Người điều khiển chương trình chỉnh đốn toàn đội ngũ, cho tất cả đứng nghiêm hát bài hát truyền thống,hô lời hứa của nhi đồng.
b2) Nội dung sinh hoạt:
+ Nhận xét và phổ biến nội dung sinh họat tháng
- Chi đội trưởng ( hoặc chi đội phó ) lên nhận xét họat động của các sao trong tháng.Biểu dương các sao và cá nhân có thành tích nổi bật.
- Phổ biến ngắn gọn,cụ thể các công việc phải thực hiện trong tháng tới. Nêu yêu cầu chỉ tiêu cần đạt được.
+ Sinh họat vui chơi: sinh họat văn hóa, văn nghệ,TDTT, trò chơi thi đố…
b3) Kết thúc:
- Nhắc lại những nội dung chính cần ghi nhớ, yêu cầu, chỉ tiêu cần đạt được trong tháng.
- Nhận xét buổi sinh họat ( tinh thần, thái độ tham gia của các sao)- Hát tập thể.
Chú ý:- Họat động cần bám sát chương trình dự bị rèn luyện đội viên, bảo đảm ôn luyện, khắc sâu những nội dung đã được học trước khi hướng dẫn các họat động mới.
- Nội dung và hình thức phải vừa sức nhi đồng, gắn với họat động học tập văn hóa và các yêu cầu giáo dục của Đòan,Đội, địa phương. Phối hợp nhiều hình thức họat động: họat động tổng hợp, họat động theo chuyên đề, họat động cá nhân, họat động theo nhóm hoặc sao nhi đồng, họat động chung cả lớp nhi đồng…
- Có thể tổ chức ở ngòai trời hay trong phòng tùy theo họat động cụ thể.
- Hoạt động cần gọn nhẹ, không cần sự chuẩn bị công phu, tốn kém, rườm rà. Cần tạo cho các sự thoải mái dễ hòa đồng.
5.5 Sinh họat nhi đồng theo chủ điểm:
Là họat động được vận dụng từ hình thức sinh họat chủ đề của Đội TNTP Hồ Chí Minh, có thể diễn ra theo qui mô lớp học,khối lớp hoặc tập thể các lớp nhi đồng 1,2,3 của tòan trường.
a) Chủ điểm: “ con ngoan được bố mẹ yêu “
+ Yêu cầu giáo dục:Giáo dục nhi đồng bước đầu nhận thức được thế nào là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, mong muốn rèn luyện theo tiêu chuẩn đó để được cha mẹ, ông bà… qúi mến.
+ Công việc chuẩn bị:
- Phổ biến cho toàn thể nhi đồng về mục đích,yêu cầu, nội dung buổi sinh hoạt,hướng dẫn tìm hiểu các tiêu chuẩn “con ngoan “.
- Hướng dẫn nhi đồng ôn tập, học các bài hát, điệu múa, câu chuyện theo chủ điểm “con ngoan”
- Chuẩn bị các phương tiện cần thiết cho buổi sinh hoạt, trang trí phòng sinh hoạt…
+ Diễn biến:
- Tập họp, điểm số, báo cáo, ổn định tổ chức.
- Hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa của nhi đồng.
- Người điều khiển ( chỉ huy chi đội hoặc đội viên ) dẫn các em vào chủ điểm một cách tự nhiên. Cho các em hát, kể chuyện liên quan đến chủ điểm.Tổ chức thi hay thảo luận những phẩm chất chủ yếu của “con ngoan”
- Nhắc lại các phẩm chất của người “con ngoan” trong các bài hát, câu chuyện vừa thực hiện.
- Biểu dương những em đạt tiêu chuẩn trong thời gian qua.
-Khẳng định các tiêu chuẩn chính, phát động thi đua giành danh hiệu “con ngoan”.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi theo chủ điểm.
- Nhận xét, dặn dò.
b) Chủ điểm: “ Hội vui học tập “
+ Yêu cầu giáo dục:Giúp nhi đồng ôn tập, vận dụng các kiến thức đã học một cách nhẹ nhàng thoải mái, tạo cho các em sự hứng thú,say mê học tập.
+ Công việc chuẩn bị:
- Chuẩn bị những câu hỏi thi ( kiến thức trong chương trình học, chương trình dự bị RLĐV, các hiểu biết thông thường trong cuộc sống…) cùng đáp án thật ngắn gọn. Phổ biến để nhi đồng chuẩn bị: thể lệ thi, nội dung thi…
- Chuẩn bị hộp đựng câu hỏi hoặc cây “hoa dân chủ”
- Chuẩn bị những dụng cụ cần cho việc tổ chức các cuộc thi kỹ năng
( vẽ, cắt dán tranh, nặn tượng…)
- Chuẩn bị phần thưởng
- On tập, tập các bài hát, điệu múa, chuyện kể…liên quan đến chủ điểm.
- Chuẩn bị, trang trí nơi tổ chức sinh hoạt.
+ Diễn biến:
- Tập họp, điểm số, báo cáo, ổn định tổ chức.
- Hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa của nhi đồng.
- Khai mạc hội thi, giới thiệu đại biểu,giới thiệu các đội tham gia thi.
- Tổ chức thi “hái hoa dân chủ” hoặc một hình thức khác phù hợp.Công bố điểm của các đội ngay sau khi thi xong.
- Sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện, trò chơi…
-Tổ chức cuộc thi “ khéo tay hay làm “. Ban giám khảo chấm điểm,nhận xét, công bố điểm cho từng sản phẩm.
- Hội ý ban giám khảo để đánh giá chung cuộc. Nhi đồng sinh hoạt vui chơi.
- Ban giám khảo nhận xét chung,công bố kết quả, tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân theo thể lệ cuộc thi.
- Kết thúc: chi đội trưởng nhận xét, dặn dò những điều cần lưu ý.
c) Chủ điểm: “ vệ sinh, sạch sẽ “
+ Yêu cầu giáo dục:Giúp các em hiểu sức khỏe của con người là vốn qúi nhất, biết cách giữ gìn vệ sinh , rèn luyện thân thể, pjhòng chống một số bệnh thông thường.
+ Công việc chuẩn bị:
- Những câu hỏi về vệ sinh, sức khỏe, cách phòng bệnh, một số cây thuốc nam thông dụng…, phương tiện tổ chức thi tìm hiểu, phần thưởng…
- Các dụng cụ TDTT cần thiết để tổ chức các cuộc thi.
- Các dụng cụ khám chữa bệnh ( mô hình ), một số tranh ảnh tuyên truyền về sức khỏe, vệ sinh…
- Chuẩn bị kịch bản tuyên truyền đơn giản, phân công các vai ( bác sĩ, bệnh nhân, người bán thuốc …)
- Chuẩn bị địa điểm sinh hoạt.
+ Diễn biến:
- Tập họp, điểm số, báo cáo, ổn định tổ chức.
- Hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa của nhi đồng.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,phổ biến chương trình sinh hoạt.
- Tổ chức thi “ hái hoa dân chủ” hoặc 1 hình thức khác phù hợp.Công bố điểm của phần thi.
- Tổ chức trò chơi “ xem tranh nói bệnh”, “ bác sĩ- bệnh nhân” ( trò chơi đóng vai.
- Tổ chức thi TDTT đơn giản ( đồng đội, cá nhân )
- Ban giám khảo nhận xét chung, công bố điểm, tổ chức trao giải thưởng.
- Sinh hoạt vui chơi. Nhận xét, dặn dò.
d) Chủ điểm: “ Nhớ ơn Bác Hồ “
+ Yêu cầu giáo dục:Giáo dục nhi đồng hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tình cảm của Bác đối với TNNĐ, ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
+ Công việc chuẩn bị:
PTS giúp nhi đồng chuẩn bị các nội dung sinh hoạt:
-Đọc và hướng dẫn các em ghi nhớ tiểu sử Bác Hồ ( sơ lược ); hiểu và nhớ nội dung 5 điều Bác Hồ dạy; tập một số điệu múa, bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ; sưu tầm một số tranh ảnh về Bác Hồ với thiếu nhi.
- Chuẩn bị một số câu hỏi để tổ chức thi tìm hiểu tiểu sử Bác Hồ.
+ Diễn biến:
- Tập họp, điểm số, báo cáo, ổn định tổ chức.
- Hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa của nhi đồng.
- Người điều khiển chương trình nêu một số nét khái quát về Bác Hồ với thiếu nhi.Tất cả cùng hát bài “ Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh “
- Đọc sơ lược tiểu sử Bác Hồ ( PTS hoặc 1 em nhi đồng )
- Tổ chức thi tìm hiểu về Bác Hồ bằng hình thức hỏi đáp. Có thể chỉ định từng em giơ tay trả lời hoặc yêu cầu đại diện từng sao trả lời câu hỏi. Thưởng cho các em nhi đồng hoặc sao tham gia trả lời tốt các câu hỏi.
- Tổ chức thi hát, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ ( tùy theo trình độ, khả năng của nhi đồng )
- Tổ chức trò chơi về 5 điều Bác Hồ dạy. Thưởng cho các cá nhân và tập thể sao chơi tốt.
- Tổ chức cho nhi đồng ca múa ca ngợi công ơn Bác Hồ.
- Kết thúc sinh hoạt. Nhận xét, dặn dò.
5.6 Hội thi nhi đồng:
Hội thi của nhi đồng là hoạt động giáo dục nhằm kiểm tra kết quả, khả năng hoạt động Đội của cá nhân, tập thể. Quy mô hội thi của nhi đồng thường được tổ chức ở cấp trường học ( từng khối lớp hoặc các khối lớp ), có thể tổ chức với quy mô lớn hơn ở cấp huyện, tỉnh.
a) Hội thi “ Vẻ đẹp tuổi hoa “ hay “ vẻ đẹp nhi đồng “
+ Mục đích:nhằm giáo dục toàn diện, kiểm tra kết quả giáo dục, rèn luyện của nhi đồng theo chương trình dự bị rèn luyện đội viên và chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.
+ Công việc chuẩn bị:
- Xác định thời gian,địa điểm,nội dung chính của hội thi (lập kế hoạch )
- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, thể thức thi.
- Thiết kế chương trình hội thi.Phân công cá nhân, tập thể phụ trách từng nội dung hoạt động., người dẫn chương trình, kịch bản dẫn chương trình hội thi.
- Thành lập ban giám khảo hội thi đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan kết quả hội thi.
- Chuẩn bị địa điểm hội thi:hội trường, sân khấu, bàn ghế, trang trí,phương tiện âm thanh, ánh sáng.
- Chuẩn bị thống các câu hỏi và đáp án phục vụ nội dung thi, các biểu trưng, tặng phẩm, phần thưởng cho từng nội dung thi.
- Chuẩn bị các điều kiện vật chất khác phục vụ cho hội thi.
+ Diễn biến hội thi:
- On định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Văn nghệ chào mừng
- Giới thiệu các thí sinh dự thi.
- Giới thiệu ban giám khảo, chương trình, thể lệ hội thi.
- Tiến hành hội thi theo 2 vòng :
* Vòng 1: Thi trang phục đi học – nghi thức Đội – Ứng xử.
* Vòng 2: Thi trang phục tự chọn và năng khiếu
- Hội ý ban giám khảo : tổng hợp điểm hai vòng thi, xét trao các giải thưởng theo thể lệ cuộc thi.
- Phát biểu đánh giá chung về kết quả hội thi ( Trưởng ban tổ chức, Tổng phụ trách hoặc đại diện ban giám khảo )
- Công bố kết quả, trao thưởng
- Kết thúc hội thi.
b) Hội thi “ Họa mi vàng “
+ Mục đích: nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ; phát hiện,bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thẩm mỹ nghệ thuật cho nhi đồng.
Hội thi có thể được tổ chức ở cấp trường hoặc cao hơn.
Nội dung thi bao gồm nhiều thể loại khác nhau: hát, múa, kể chuyện, ngâm thơ,kịch, trình diễn nhạc cụ, kịch câm, xiếc, ảo thuật…
+ Công việc chuẩn bị: cơ bản như trong hội thi “ Vẻ đẹp tuổi hoa “.Trong thể lệ hội thi nên quy định rõ thể loại,số lượng tiết mục dự thi, thời lượng, số người dự thi cho mỗi đơn vị.Cần bố trí thời gian để các đơn vị tổng dượt, làm quen sân khấu hội thi.Xếp thứ tự các tiết mục hội thi đảm bảo tính hợp lý và hấp dẫn, công bố chương trình hội thi để các đơn vị chuẩn bị.
+ Diễn biến hội thi:
- On định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Văn nghệ chào mừng
- Giới thiệu ban giám khảo, chương trình, thể lệ hội thi.
- Tiến hành hội theo chương trình đã công bố.
- Sau khi các tiết mục đã trình diễn xong, hội ý ban giám khảo, cộng điểm và xét trao các giải thưởng theo thể lệ hội thi.
- Tổng kết, đánh giá kết quả hội thi
- Công bố kết quả, trao giải thưởng và tặng phẩm cho các cá nhân, đơn vị dự thi.
- Kết thúc hội thi.
6. Phụ trách sao nhi đồng
6.1 Vai trò của phụ trách sao nhi đồng
Phụ trách sao có vai trò hết sức quan trọng:
- Có nhiệm vụ tổ chúc, hướng dẫn các hoạt động cho nhi đồng.
- Chất lượng công tác của PTS có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động sao nhi đồng.
- PTS sao là người đại diện của chi đội TNTP, cùng với các lực lượng cộng tác viên trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm trước Đội TNTP về hoạt động của 1 sao nhi đồng.
Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng hoạt động của sao nhi đồng, Đội TNTP cần phải chuẩn bị một lực lượng phụ trách sao giỏi và phải thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ cho đội ngụ PTS.
6.2 Chọn cử phụ trách sao nhi đồng
+ Tiêu chuẩn phụ trách sao nhi đồng:
- Đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên.
- Nhiệt tình với công tác nhi đồng.
- Thành thạo về nghi thức Đội.
- Có năng lực tổ chức hoạt động cho nhi đồng.
- Có khả năng: hát, múa, hướng dẫn trò chơi, kể chuyện… để vận dụng vào hoạt động nhi đồng.
Trong quá trình hoạt động, Đội cần thường xuyên bồi dưởng PTS sao để các em đạt được những tiêu chuẩn nêu trên.
+ Chọn cử PTS:
- Việc chọn cử PTS do BCH chi đội TNTP đỡ đầu lớp nhi đồng thực hiện., phân công đội viên phụ trách từng sao nhi đồng cụ thể, lập danh sách báo cáo cho phụ trách chi đội và Tổng phụ trách là người ra quyết định cử PTS.
- Lực lượng cộng tác viện cũng do BCH chi đội TNTP chọn cử báo cáo danh sách với phụ trách chi đội.
Có hai phương án chọn cử PTS nhi đồng:
- Chọn cử PTS nhi đồng từ các đội viên TNTP trường tiểu học cùng trường với nhi đồng. Phương án này thuận tiện cho việc quản lý, điều hành, nhưng lại gặp khó khăn do các em PTS sao này tuổi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm và kỹ năng công tác đội còn ít nên tổ chức hoạt động cho nhi đồng sẽ có những hạn chế nhất định.
- Chọn cử PTS từ những đội viên TNTP ở trường THCS. Phương án này có thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động nhi đồng do các em PTS lớn tuổi hơn có kỹ năng và kinh nghiệm công tác đội. Tuy nhiên lại có hạn chế trong việc quản ly, điều hành chung do các em không học cùng một trường.Nếu áp dụng phương án này cần có sự kết nghĩa và phối hợp chặt chẽ giữa 2 liên đội TNTP của 2 trường.
6.3 Bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng
PTS sao nhi đồng là trẻ em,vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh – đội viện TNTP, vừa phải tổ chức hoạt động cho nhi đồng.Để giúp các PTS sao hoàn thành nhiệm vu, Đội và nhà trường cần phải bồi dưỡng cho các em về mọi mặt: văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ hoạt động Đội.
+ Nội dung bồi dưỡng :
- Kiến thức văn hóa và phương pháp học tập, phương pháp tự học để các em luôn duy trì được sức học từ loại khá trở lên.
- Chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội,các hoạt động mang tính nghiệp vụ của Đội: nghi thức, hát, múa, trò chơi…, kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt cho nhi đồng.
- Những hiểu biết về tâm lý lứa tuổi nhi đồng và phương pháp giao tiếp, cùng hoạt động với nhi đồng…
+ Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng tập trung qua các lớp tập huấn.
- Bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình công tác
- Bồi dưỡng thông qua tham quan thực tế, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động Đội, hoạt động nhi đồng ở những đơn vị liên đội mạnh, chi đội mạnh…
+ Phương châm bồi dưỡng:
- Thường xuyên, liên tục; kết hợp giữa bồi dưỡng cập nhật với bồi dưỡng nâng cao.
- Kết hợp bồi dưỡng PTS và bồi dưỡng lực lựng cộng tác viên.
- Có kế hoạch hợp lý, thiết thực,bảo đảm vừa củng cố và phát triển tổ chức Đội vừa thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện trong nhà trường.


-------------------
tải về 41.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương