ĐỀ chính thức sở giáo dục và ĐÀo tạo hà nam kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt chuyêN


Part III. Paragraph writing. (10 points)tải về 168.03 Kb.
Chế độ xem pdf
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2023
Kích168.03 Kb.
#185632
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
scribd.vpdfs.com de-ts-anh-chuyen-2022
Part III. Paragraph writing. (10 points)
Page 7 of 8


Participating in extracurricular activities plays an important role in students’ life. Write a
paragraph of about 180 words about the benefits of extracurricular activities.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
THE END
Page 8 of 8

Document Outline

  • 1. A. moustache /ʃ/ B. machinery /ʃ/ C. champagne /ʃ/ D. championship /tʃ/
  • 2. A. thousand /aʊ/ B. proudly /aʊ/ C. southern /ʌ/ D. foul /aʊ/
  • 3. A. cuisine /kw/ B. cookery /k/ C. customary /k/ D. colonial /k/
  • 4. A. convenient /ə/ B. together /ə/ C. today /ə/ D. modern /ɒ/
  • 5. A. dosage /ɪdʒ/ B. massage /ɑːʒ/ C. carriage /ɪdʒ/ D. voyage /ɪdʒ/
  • Your answers:
  • Your answers:
  • Part II. Read the following passage and choose the correct answer to each of the following questions (A, B, C or D). Write your answer in the numbered space given below. (5.0 points)
  • Part III. Read the following passage and choose the correct answer to each of the following questions (A, B, C or D). Write your answer in the numbered space given below. (5.0 points)

tải về 168.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương