 BÀi tập lớn học phầN: học kỳ nh 2022 2023tải về 67.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích67.76 Kb.
#185089
Mau-BTL Gui

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA
CHƯƠNG TRÌNH TTĐPT
- -----


BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: ……
Học kỳ…….NH 2022 - 2023
Mã học phần: ….


ĐỀ TÀI: ……..

Giảng viên hướng dẫn: …


Sinh viên thực hiện: ….
Mssv: ….
Lớp: …..
Bình Dương, ngày …..tháng …. năm 2022


Ví dụ chọn đề tài: Làm thế nào để nâng cao tính chuẩn mực pháp lý và đạo đức trong hoạt động báo chí truyền thông hiện nay?

 1. Lời cảm ơn………………..

 2. Mục đích chọn đề tài

Báo chí là công cụ để truyền tải chủ trương chính sách của Đảng. Hoạt động báo chí là phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân lao động, không chỉ là tiếng nói của Đảng, của tổ chức đoàn thể xã hội mà còn là diễn đàn để nhân dân thể hiện ý chí nguyện vọng chính đáng của mình. Khi mạng xã hội phát triển với tốc lực lớn, công nghệ truyền thông đang tạo ra những cơ hội cùng với những thách thức vô cùng gay gắt đối với báo chí thì thực trạng vi phạm đạo đức báo chí, xa rời chuẩn mực truyền thống ngày càng đáng lo. Hiện tượng vi phạm đạo đức nhà báo đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn và trở thành nỗi lo âu của dư luận xã hội. Vì vậy, tôi chọn nghiên cứu nội dung Bài tập lớn: (….tên đề tài) Làm đề tài kết thúc môn học Pháp luật…..

NỘI DUNG 1. KHÁI NIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA PL VÀ ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ

   1. Khái niệm

   1. Khái niệm Pháp luật……….

1.1.2. Khái niệm về đạo đức………
1.1.3. Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp báo chí…………
1.2. Mối quan hệ giữa Đạo đức và pháp luật Truyền thông báo chí
…………………………………

  1. Các mối quan hệ nền tảng của nhà báo

Nhà báo với Tổ quốc, Đất nước…………
Đối với nhân dân………….
Nhà báo đối với Đảng……….

 1. THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG HIỆN NAY

  1. Mặt tích cực

+ Trung thành với lợi ích của nhà nước và nhân dân……….
(Phân tích, dẫn chứng, hình ảnh)
+ Dũng cảm, biểu dương cái tốt, đấu tranh chống lại cái xấu…….
(Phân tích, dẫn chứng, hình ảnh)
+ Ý thức giữ gìn bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc……..
(Phân tích, dẫn chứng, hình ảnh)

  1. Mặt tiêu cực

+ Truyền thông sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự phẩm chất của cá nhân và tổ chức.
(Phân tích, dẫn chứng, hình ảnh)
+ Nhà báo thiếu trách nhiệm không kiểm chứng dẫn đến không tin sai sự thật.
(Phân tích, dẫn chứng, hình ảnh)
+ Một số nhà báo ảo tưởng về nghề nghiệp lợi dụng nghề để vụ lợi
(Phân tích, dẫn chứng, hình ảnh)
+…….

 1. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHUẨN MỰC PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG HIỆN NAY

  1. Đối với người làm báo chí

............................

  1. Đối với Đảng và nhà nước

……………………

 1. KẾT LUẬN

…………………….

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

…………………..tải về 67.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương