Đề: Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm xã hội hiện đại và yêu cầu đặt ra đối với giáo dục. Từ đó, phân tích chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam trong thời kỳ mới và liên hệ với việc đổi mới Giáo dục bậc Tiểu học hiện nay


Tóm lại, phải xác định rõ những vấn đề còn vướng mắc hiện nay cần giải quyết từ đó đưa ra các chiến lược phát triển cho nền giáo dục trong thời đại mớitải về 132 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích132 Kb.
#184223
1   2   3   4   5   6
huong
Tóm lại, phải xác định rõ những vấn đề còn vướng mắc hiện nay cần giải quyết từ đó đưa ra các chiến lược phát triển cho nền giáo dục trong thời đại mới.
Chiến lược phát triển giáo dục ở Việt Nam được thể hiện ở những điểm
chính sau đây:
- Giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai khóa VIII (tháng 12 năm 1996), Đảng
ta đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục - đào tạo, là quốc sách hàng đầu”. Mặc
dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, song chúng ta vẫn quyết tâm thực hiện tốt
quan điểm chỉ đạo trên. Giáo dục Việt Nam những năm gần đây đã có sự khởi sắc
nhất định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo
của Đảng, quản lý của Nhà nước, để xã hội hóa giáo dục, làm cho giáo dục trở
thành “ quốc sách hàng đầu” một cách đúng nghĩa và toàn vẹn nhất
- Xây dựng nền giáo dục có tính chất nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại,
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thực hiện công
bằng xã hội trong giáo dục, tạo cơ hội để ai cũng được học hành.. Có cơ chế, chính
sách giúp người nghèo học tập, khuyến khích người giỏi phát triển tài năng.
- Giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm
mỹ, tay nghề, năng động, sáng tạo, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và
CNXH, có ý chí vươn lên, có ý thức công dân, góp phần làm cho dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
- Phát triển giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ khoa
học công nghế, củng cố an ninh quốc phòng; đảm bảo sự hợp lý về cơ cấu trình độ,
ngành nghề, vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu
quả; kết hợp đào tạo và sử dụng; thực hiên đúng nguyên lý giáo dục đã quy định
trong Luật giáo dục.
- Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, xây dựng xã hội
học tập, tạo điều kiện cho mọi người được thường xuyên học tập và học suốt đời.
Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa,
khuyến khích, huy động, tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục.
- Khắc phục bất cập trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục đổi mới một cách đồng bộ,
thống nhất, tạo cơ sở để nâng cao rõ rệt hiệu quả giáo dục, phục vụ đắc lực cho sự
nghiệp CNH, HĐH, phát triển nhanh và bền vững.

Từ những điểm trên cho ta thấy để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cấp tiểu học việc đổi mới Giáo dục bậc Tiểu học hiện nay là việc cấp thiết. Đảng


ta đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục - đào tạo, là quốc sách hàng đầu” thì giáo dục tiểu học là bước đệm đầu tiên vững chãi, đặt nền móng cho các bậc trung học sau.
triển khai tốt các phương pháp giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 100% giáo viên các trường khi xây dựng kế hoạch bài học đã xác định đúng, đủ mục tiêu bài học, phương án sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học dành cho giáo viên, học sinh; cách tổ chức các hoạt động học, hoạt động đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Riêng với các môn học đặc thù, các trường có nhiều giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng dạy học. Nhất là việc dạy và học môn tiếng Anh của các trường tiểu học đã được đa dạng hóa môi trường giao tiếp để nâng cao kỹ năng nghe nói, khuyến khích học sinh tham gia câu lạc bộ, sân chơi, giao lưu trên mạng.
Với những yêu cầu mới từ Chương trình GDPT mới, mục tiêu của GDTH hiện nay là tăng cường giáo dục toàn diện; hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm; đáp ứng yêu cầu quản lý và giáo dục học sinh của gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp tiểu học.
Mặc dù đây là chương trình mở, mang tới cho các địa phương, nhà trường, giáo viên nhiều quyền và trách nhiệm hơn trong quá trình phát triển nhưng cũng đòi hỏi mỗi nhà trường phải đổi mới nhiều hơn trong hoạt động quản lý chuyên môn, phát triển chương trình giáo dục đến từng khối lớp, từng lớp, thậm chí từng nhóm đối tượng học sinh, từng học sinh.
Với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đội ngũ giáo viên đã có nhiều nỗ lực trong việc học tập nâng cao trình độ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực. Bên cạnh đó, các trường tiểu học đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh theo đúng quy định, chủ động kiểm tra định kỳ cuối học kỳ, cuối năm học. Đồng thời, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá góp phần đổi mới giáo dục hiện nay. 
tải về 132 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương