Yêu cầu nộp tiểu luận môn học htttkt. P2tải về 5.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích5.83 Kb.

YÊU CẦU NỘP TIỂU LUẬN MÔN HỌC

HTTTKT.P2 (Phần mềm MISA)

 1. Nộp file database (file Backup) đặt tên file là “Nhom_TenLopHP”, nén lại bằng Winrar.

 2. Nộp báo cáo in ra giấy với yêu cầu các trang sau (không in những gì không yêu cầu):

  1. Báo cáo không đóng bìa nhựa, không in màu.

  2. Trang bìa phải có các nội dung:

   1. Tên đề tài: TIỂU LUẬN MÔN HTTTKT.P2

   2. Số thứ tự nhóm/ tên nhóm

   3. Tên lớp (Vd: DHKT4, DHKT6BLT, …) – Lớp học phần (tín chỉ)

   4. Danh sách tên + MSSV các thành viên trong nhóm.

  3. Các trang tiếp theo bao gồm theo thứ tự sau:

   1. Mục lục

   2. Phân công công việc từng thành viên. (3đ)

   3. Bảng Cân đối số phát sinh

   4. Bảng Cân đối kế toán

   5. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

   6. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)

   7. Báo cáo thuế GTGT, Thuế TNDN

Thời hạn nộp báo cáo + File + GV chấm phản biện:

 • Tuần thực hành cuối cùng.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương