Vocabulary – grammar english 12tải về 411.34 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.12.2018
Kích411.34 Kb.
  1   2   3   4ws_polygon1ws_polygon43ws_polygon46ws_polygon696ws_polygon906VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

Unit 1


HOME LIFE

A.READING

·  shift [∫ift]  (n) ca, kíp night shif ca đêm

·  biologist [bai'ɔlədʒist]   (n) nhà sinh vật học

·  project ['prədʒekt] đề án, dự án

·  to join hands    nắm tay nhau, cùng nhau

·  caring   (adj) quan tâm tới người khác chu đáo

·  responsibility   [ri,spɔnsə'biləti]  (n) trách nhiệm

·  to  take/assume the responsibility  to sob  for sth  chịu trách  nhiệm với ai về điều

gì đó


·  household chores  (n) việc nhà, việc vặt trong nhà

·  to run the household   ['haushould] trông nom việc nhà

· to leave home for school đến trường

·  suitable ['sutəbl]  (adj) phù hợp

·  to rush to   (v) xông tới, lao vào

·  to be willing  (to do sth) sẵn sàng làm cái gì

·  to give a hand   giúp một tay

·  eel [ il]  (n) con lươn

·  eel soup cháo lươn

·  attempt [ə'tempt]  (n) sự cố gắng

·  to win a place at university thi đỗ vào trường đại học

·  to take out the garbage đổ rác

·  mischievous ['mist∫ivəs]  (adj) tinh nghịch, tai quái

·  mishief ['mist∫if]   (n) trò tinh nghịch, trò tinh quái

·  mischievously   (adv)

·  obedient   (to sb/sth) [ə'bidjənt] (adj) biết vâng lời, ngoan ngõan, dễ bảo

·  obedience  (n)

·  obediently   (adv)


·  to mend          [mend]  (v)                     sửa chữa

·  close knit        ['klousnit]

·  to support        [sə'pɔt]                           ủng hộ

·  supportive of

·  to share one’s feeling                             chia sẻ tình cảm với nhau

·  to come up       được đặt ra

·  frankly            ['fræηkli]   (adv)              thẳng thắn, trung thực

·  to feel + adj                                           cảm thấy

·  secure             [si'kjuə]  (adj)                  an tâm

·  separately   (adv)                                    riêng rẽ, tách biệt nhau

·  to shake hands bắt tay

·  to play tricks  (on sb)                              chơi xỏ ai.

B. SPEAKING

·  to apply to sb    [ə'plai]  thích hợp với ai có hiệu quả

·  interest            ['intrəst]  (n) sở thích

·  interesting   (a) thú vị                             Ex The film is very interesting

·  interested   (a)    cảm thấy thú vị               Ex I’m interested in the film

·  secret              ['sikrit]  (n)                     điều bí mật

·  to make a decision = to decide                quyết định

·  upbringing      ['ʌpbriηiη]  (n)                sự giáo dục, sự dạy dỗ   (trẻ con)

·  to get on well with                                 hòa đồng với

·  harmonious     [hɑ'mɔniəs]  (adj)           không có sự bất đồng hoặc ác cảm

C. LISTENING

·  to reserve sth   (for sb/sth) [ri'zəv]  (v) = to book   (v) đặt trước

·  coach              [kout∫]                           xe chở khách đường dài

·  spread out       cover a large area t          rải dài, tản ra

·  leftover           ['left'ouvə]                       thức ăn thừa

·  to sound + adj   nghe có vẻ

·  all over the place                                   khắp mọi nơi·  hard working   (adj) chăm chỉ
TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL
Page 1

·  to get together  họp lại


TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL
Page 2


ws_polygon1ws_polygon43ws_polygon47ws_polygon1090VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

Page 3
·  a kid đứa trẻ

·  to end up kết thúc

D. WRITING

·  family rule qui tắc trong gia đình

·  let + sb + do sth để cho   (ai) làm  (việc gì)

·  allow + sb to do sth cho phép   (ai) làm  (việc gì)

·  be allowed to + do sth được phép làm việc gì

·  have to + do sth phải làm việc gì

·  permit + sb to do sth cho phép   (ai)  (làm gì)

+ doing sth cho phép   (làm gì)

E. LANGUAGE FOCUS

·  great grandfather   (n) ông cố, ông cụ

·  message ['mesidʒ] thông điệp, thông báo

·  exam result   (n) [ig'zæm ri'zʌlt] kết quả thi

·  address [ə'dres] địa chỉ


Unit 2

CULTURAL DIVERSITY

A. READING

·  culture ['kʌlt∫ə]  (n) văn hóa

·  cultural   (adj) ['kʌlt∫ərəl] (thuộc) văn hóa

·  precede [pri'sid]  (v) đến trước, đi trước

·  to confide in sb [kən'faid] tin tưởng, giao phó

·  partnership ['pɑtnə∫ip]  (n) sự cộng tác

·  determine [di'təmin]  (v) quyết định, xác định

·  determination   (n)   [di,təmi'nei∫n] sự xác định

·  sacrifice ['sækrifais]  (v) hy sinh

·  oblige  (to do sth)   [ə'blaidʒ]  (v) bắt buộc, cưỡng bách

·  diversity [dai'vəsiti]  (n) tính đa dạng

·  factor ['fæktə]  (n) nhân tố

·  to approve [ə'pruv]  (v) chấp thuận

·  approval   (n) [ə'pruvl]

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL
·  tradition                 [trə'di∫n]  (n)            truyền thống

·  traditional   (a)         [trə'di∫ənl]               theo truyền thống

·  traditionally   (adv)

·  to marry                 ['mæri]  (v)              kết hôn, lấy vợ, lấy chồng

·  marriage                ['mæridʒ]                hôn nhân

·  to believe in tin vào

·  romantic                [roʊ'mæntɪk]            lãng mạn

·  to be attracted to                                         bị thu hút

·  attractiveness  (n)

·  to fall in love with                                       phải lòng ai

·  On the other hand                                        mặt khác

·  contractual             [kən'træktjuəl]  (adj)       thỏa thuận

·  bride  (n)                [braid]                          cô dâu

·  groom                    [grum]                          chú rể

·  to be supposed                                            được cho là

·  survey                    ['səvei]  (n)                    cuộc điều tra

·  surveyor   (n)                                               nhân viên điều tra

·  to conduct              ['kɔndʌkt]  (v)                tiến hành

·  respone                  [ri'spɔns]  (n)                  answer   (n) câu trả lời

·  key value  (n)                                               giá trị cơ bản

·  concerned   (adj)      [kən'sɜrnd]                     quan tâm

·  to maintain             [mein'tein]  (v)               giữ, duy trì

·  to reject                  ['ridʒekt]  (v)                  khước từ, từ bỏ

·  trust   (v)   (n)           [trʌst]                             tin cậy

·  record                    ['rekɔd]  (n)                    sổ sách ghi chép.

B. SPEAKING

·  point of view  (n)                                          quan điểm

·  generation              [,dʒenə'rei∫n]   (n) thế hệ

·  to be based on                                              dựa vào

·  to hold hands                                                nắm tay

·  in public                 ['pʌblik]                         giữa công chúng, công khai

·  roof   (n)                 [ruf]                               mái nhà

·  old age  (adj)                                                già

·  nursing house  (n)     ['nɜrsɪŋ haʊs]                 viện dưỡng lão

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL                 Page 4


ws_polygon1ws_polygon43ws_polygon47ws_polygon1172VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

Page 6
·  to lead an independent life  (v) sống cuộc sống tự lập

·  typical ['tipikl]  (adj) điển hình

·  feature ['fit∫ə]  (n) nét đặc biệt, nét đặc trưng

·  corresponding [,kɔris'pɔndiη]  (adj) tương ứng

·  income ['iηkʌm]  (n) thu nhập

·  to greet [grit] (v) chào hỏi

·  greeting   (n)

·  groceries ['grousəriz] hàng tạp phẩm

C. LISTENING

·  altar ['ɔltə]  (n) bàn thờ

·  banquet ['bæηkwit]   (n) buổi tiệc, yến tiệc

·  wedding banquet ['wedɪŋ 'bæŋkwɪt]  (n)

·  ceremony ['seriməni]  (n) nghi lễ

·  wedding ceremony   (n) hôn lễ

·  wedding day ngày cưới

·  wedding ring  (n) nhẫn cưới

·  wedding card   (n) thiệp mờ đám cưới

·  the couple  (n) ['kʌpl] cặp vợ chồng

·  to be wrapped   (v) được gói

·  tray [trei]  (n) cái khay

·  to be charge of sb/sth đảm trách

·  Master of ceremonies  (MC) chủ lễ, người dẫn chương trình

·  ancestor   (n) ['ænsistə] tổ tiên

·  to ask their ancestors’ permission xin phép ông bà

·  to be/get married to sb lấy ai

·  to exchange  (v) [ɪks'ʧeɪndʒ] trao đổi

·  reception [ri'sep∫n]   (n) tiệc chiêu đãi

·  in return   (v) để đền đáp lại, để trả lại

·  envelope [in'veləp]  (n) phong bì

·  to contain   (v) [kən'teɪn] chứa đựng

·  the newly wedded couples những cặp vợ chồng mới cưới

·  blessing ['blesiη]  (n) lời cầu chúc

D. WRITING

·  rim [rim]  (n) vành nón

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page 5


·  rib                         [rib]                               gọng, sườn, gân

·  conical                   ['kɔnikəl]  (adj)               có hình nón

·  symbol                   ['simbəl] (n)                   biểu tượng

·  equivalent              [i'kwivələnt]   (n)             từ tương đương

·  spirit                      [‘spirit]  (n)                    tinh thần

·  material                 [mə'tiəriəl]  (n)               chất liệu

·  bamboo                  [bæm'bu]  (n)                 cây tre

·  diamater                 [dai'æmitə]  (n)               đường kính

·  trap                        [træp]  (n)                      dây nón

·  palm leaf   (n)          [pɑm lif]                        lá cọ

·  sew                        [sou]  (v)                        khâu, may

·  trim                       [trim]  (v)                       tô điểm, xen tỉa

·  to be trimmed                                               được cắt xén

·  attar oil   (n)            một loại tinh dầu được làm từ cánh hoa hồng

·  a coat of attar oil                                          một lớp tinh dầu

·  process                  ['prouses]  (n)                 qui trình

·  to be cover with                                            được bao phủ

·  to protect…… from                                      bảo vệ… khỏi

·  attractive                [ə'træktiv]  (adj)              thu hút, hấp dẫn, có duyên

E. LANGUAGE FOCUS

·  wildlife  (n)            ['waildlaif]                       động vật hoang dã

·  to photograph   (v)     ['foutəgrɑf    'foutəgræf] chụp hình

·  photograph = photo  (n)                                bức ảnh

·  photographer  (n)    [fə'tɑgrəfər]                    người chụp ảnh

·  photography  (n)     [fə'tɑgrəfɪ]                     thuật chụp ảnh,nghề nhiếp ảnh

·  Prize                      [ praiz]                           giải thưởng

·  rhino                      ['rainou]  (n)                   con tê giác

·  to attract   (v)          [ə'trækt]                         theo dõi, theo dấu vết

·  to complain to sb about sth (v) [kəm'pleɪn] than phiền

·  upstair                   [,ʌp'steəz]  (adv)             ở tầng trên

·  neighbour   (n)        'neɪbər]                          người hàng xóm, láng giềng

·  to turn down                                                 vặn nhỏ

·  to fail the exam       [feɪl]                             thi rớt

·  grateful                  [‘greiful]  (adj)               biết ơn

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL


ws_polygon1ws_polygon43ws_polygon47ws_polygon1246VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

Page 8
Unit 3

WAYS OF SOCIALISING
A READING

·  social ['sou∫l]  (adj) thuộc xã hội

·  society [sə'saiəti]  (n) xã hội

·  to socialise  (v) ['soʊ∫əlaɪz] xã hội hóa

·  to attract sb’s attention   (v) [ə'trækt] [ə'ten∫n] gây   (thu hút) sự chú ý của ai

·  verbal ['vəbl]  (a) bằng lời, hữu ngôn

· non verbal   (a) phi ngôn

·  informal   (adj) [in'fɔml] = friendly thân mật

· formal   (adj) ['fɔrml] trịnh trọng

·  informality   (n) [ɪnfɔr'mælɪtɪ] sự thân mật

·  nod  (v) [nɑd] gật đầu

·  approach [ə'prout∫]  (v) lại gần, đến gần

·  communication [kə,mjuni'kei∫n]   (n) sự giao tiếp

·  to communicate [kə'mjunikeit] (v) giao tiếp

·  common   (adj) ['kɑmən] thông thường, phổ biến

·  to wave   (v) [weɪv] vẫy tay

·  to raise one’s hands giơ tay

·  signal ['signəl]  (n) dấu hiệu

·  to get off  (v) xuống   (xe) # to get on

·  to be excited  (v) [ɪk'saɪtɪd] phấn khích

·  to jump up and down [dʒʌmp] nhảy lên

·  instance ['instəns]  (n) trường hợp

·  for instance ví dụ, chẳng hạn

·  obvious  (adj) ['ɒbviəs] rõ ràng, hiển nhiên

·  obviously   (adv)

·  appropriate [ə'proupriət]  (adj) thích hợp

·  choice [t∫ɔis]  (n) sự lựa chọn

·  to choose [ʧuz]  (v) lựa chọn ( chose – chosen)

·  to pass   (v) [pæs] đi ngang qua

·  to catch one’s eye [kæʧ] đón mắt của ai

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL Page 7
·  slightly                  [‘slaitli]  (adj)                 nhẹ nhàng

·  to whistle               [wisl]  (v)                        húyt sáo

·  to be rude to sb       [kæʧ]                             khiếm nhã, bất lịch sự với ai

B. SPEAKING

·  terrfic    (adj)           [tə'rifik]                         excellent, wonderful tuyệt vời

·  decent                    [‘disnt]  (adj)                  đứng đắn, chỉnh tề

·  handle                    ['hændl]  (v)                   sử dụng, sờ,  (vấn tóc lên)

·  kid                         [kid] = joke [dʒoʊk]        nói đùa

·  tune  (n)                 [tun]                              giai điệu

·  respond   (v)            [ri'spɔnd]                       đáp lại

·  compliment            ['kɔmplimənt]  (n)          lời khen ngợi

·  blouse                    [blauz]  (n)                     áo choàng

·  style   (n)                [staɪl]                            loại, mẫu, kiểu dang

·  hairstyle  (n)           ['heəstail]                       kiểu tóc

·  to suit                    [sjut]                              hợp với

·  badminton   (n)        ['bædmɪntən]                 môn cầu lông

·  public speaking      ['pʌblɪk]                        nghệ thuật diễn thuyết, tài ăn nói

·  a pair of glasses  (n)                                      một cặp mắt kính

C. LISTENING

·  marvelous              ['mɑvələs] = wonderful, fantastic  (adj) tuyệt vời

·  argument   (n)          ['ɑrgjʊmənt]                   sự tranh luận

·  to argue with sb about sth  (n) ['ɑrgju]            tranh luận

·  to install                 [in'stɔl]  (v)                    lắp đặt

·  regulation               [,regju'lei∫n]   (n)             qui tắc, nội quy

·  shank                     [∫æηk]  (n)                      thân cột, chuôi dao, tay chèo

·  the shank of the evening                               lúc sẩm tối

·  apoplectic              [,æpə'plektik]  (adj)         hối lỗi, ân hận

·  startling                 ['stɑrtlɪŋ]  (adj)              rất ngạc nhiên, làm sửng sốt

·  to startle  (v)           ['stɑrtl]                           gây ngạc nhiên, sửng sốt

·  social worker   (n)    ['soʊ∫l 'wɜrkə]                 người làm công tác xã hội

·  battleground           ['bætlgraund]  (n)

·  some pieces of advice [pis] [əd'vaɪs]             một vài lời khuyên

·  instrument              ['instrumənt]  (n)             nhạc cụ

·  to talk sth over                                             thảo luận cái gì

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL


ws_polygon1ws_polygon43ws_polygon47ws_polygon598ws_polygon1279VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

Page 9


Page 10
· reasonable (adj) ['riznəbl] hợp lý

· a length of time  (n) một lượng thời gian

· the exact duration [ɪg'zækt] [dʊ'reɪ∫n] khỏang thời gian chính xác

· to work out tính tóan cái gì vạch ra

· absolute ['æbsəlut]  (adj) hòan tòan

· absolutely   (adv) ['æbsəlutlɪ]

· maximum ['mæksiməm]   (n) tối đa

· minimum ['miniməm] tối thiểu

· to limit   (v) ['lɪmɪt] giới hạn, hạn chế

· to be agreed upon đạt tới một sự đồng ý

· to object to ['ɑbdʒɪkt] phản đối

· serious ['siəriəs]  (adj) nghiêm trọng

· seriously   (adv) ['sɪrɪəslɪ]

· particular [pə'tikjulə (r)]  (adj) đặc biệt, riêng biệt

· shock [∫ɑk]  (v,n) sốc, cú sốc

· to wake up thức dậy

· a sound sleep một giấc ngủ ngon

· fright [frait] sự hoảng sợ

· frighten   (v) ['fraɪtn] làm hoảng sợ

·   instant thought ['ɪnstənt θɔt] ý nghĩ tức thì

·  a heart attack ['hɑtə'tæk] một cơn đau tim

·  out of kindness ['kaɪndnɪs] vì lòng tốt

·  separate ['seprət]  (adj) riêng biệt

D. WRITING

·  apologize to sb for sth   (v) [ə'pɑlədʒaɪz] xin lỗi ai về điều gì

·  to make /offer an apology for sth [ə'pɑlədʒɪ]

·  abrupt [ə'brʌpt]  (adj) đột ngột

·  abruptly   (adv) [ə'brʌptlɪ]

·  thoughtful ['θɔtfl]   (adj) ân cần, chu đáo

·  discourtesy [dis'kətisi]  (n)

·  interruption [ɪntə'rʌp∫n]  (n) sự gián đọan vật gây gián đọan

·  addition [ə'di∫n]  (n) sự thêm vào

·  omission ['omi∫n]   (n) sự bỏ đi

·  to omit   (v) [o’mit] bỏ sót, bỏ đi

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL
·  to require               [ri'kwaiə]  (v)                 yêu cầu, đòi hỏi

·  to depend on           [dɪ'pend]                        lệ thuộc vào

·  at hand                                                         sắp đến, sắp tới

·  to observe              [ə'bzəv]  (v)                    quan sát

·  departure                [di'pɑt∫ə]  (n)                   sự ra đi, sự khởi hành

·  to lead into             [lid]                               đưa vào, dẫn vào

·  farewell                 [,feə'wel]  (n)                  lời chào tạm biệt

·  to relate to              [rɪ'leɪt]                          liên quan đến

·  order                      ['ɔdə]  (n)                       thứ tự, trình tự

·  to order   (v)                                                  yêu cầu, ra lệnh

·  re ordered   (adj)                                            được sắp xếp lại

·  to indicate              ['indikeit]  (v)                 chỉ, cho biết

·  to make a mistake     [mɪ'steɪk]                      phạm lỗi

·  to be sorry for sth                                         rất hổ thẹn và hối hận

·  to admit                 [əd'mit]  (v)                    thừa nhận

·  wrongdoing  (n)      [rɒη'duiη]                        hành vi sai trái

·  to hurt someone’s feeling [hɜrt] ['filɪŋ]          chạm lòng tự ái của ai

·  to ask permission    [pə'mi∫n]   (n)                  xin phép

·  to take a seat   (v)                                          ngồi lên gối

·  action                     ['æk∫n]   (n)                     hành động

·  naturally                ['næt∫rəli]  (adv)              đương nhiên, tất nhiên

·  to cause                  [kɔz]  (v)                        gây ra

·  to be late for class/ school                             đến lớp trễ, đi học trê

E. LANGUAGE FOCUS

·  marketing manager   (n) ['filɪŋ 'mænɪdʒər]     giám đốc tiếp thị

·  uccessful                [sək'sesfl]  (adj)              thành công

·  to succeed              [sək'sid]  (v)

·  successfully   (adv)   [sək'sesfʊlɪ]

·  success  (n)            [sək'ses]                         sự thành công

·  to run an office                                             quản lý một văn phòng

·  to be angry with sb  giận ai

·  not…any more = no longer                           không còn nữa

·  to be upset              [ʌp'set]                          lo lắng, bối rối

·  to promise              ['prɔmis]  (v)                  hứa

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL


ws_polygon1ws_polygon21ws_polygon22ws_polygon43ws_polygon48
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương